Hai a Shiu\saidh,

ednsue wrote:

> An e an t-Earrach ann an N.S. fhathast?
> Is it Spring in N.S. yet?

Uill, tha iad ag radh gu bheil, ach chan eil an Geamhradh gu buileach air falbh
fhathast. Tha timchioll air tri\ troighean de sneachda againn fhathast, agus i
a' cur an dra\sda. Ach tha i a' fa\s na's blaithe.

Well, they say it is, but winter isn't completely gone yet. We still have about
three feet of snow, and it's snowing right now. But it's getting warmer.

> Chan 'eil fhios aig neach sam bith.
> No one knows.
> (Is that close?)

Dheanadh sin a' chu\is gu dearbha. 'S urrainn dhuit "Co\ aig a tha fios?" a
chleachdadh cuideachd.That will do it indeed. You could use, "Who knows?" also.

> Bhruidhinn sinn ris anns a' Gha\idhlig, agus bha iongantas ort cuideachd.
> We spoke to him in Gaelic, and he was surprised also.

'S math sin. An robh mo\ran eadar-dhealaichte eadar an da\ chanainn? Bha mi
bruidhinn ri fear a E/irinn an uiridh, agus cha robh sinn 'gar tuigsinn glan,
ach cuimseach math.

That's good. Was there much difference bewteen the two languages? I was speaking
to a man from Ireland last year and we didn't understand each other perfectly,
but somewhat well.

> Fhuair mi an leabhar Sgeul an Latha ach tha e aig Donaidh an dra\sda.  Tha
> cus agam-sa ri leughadh nise co-dhiu\bh.
> I got the book "Sgeul an Latha" but Donnie has it just now.  I have too much
> to read now anyway.

Co\rdaidh an leabhar seo rium gu mo\r. Is truagh gu bheil e cho cosgail!I like
this book a lot. It's too bad it's so expensive!

> Leugh mi sgeul no dha\ mar tha, agus tha u\idh mo/r agam orra.
> I read a story or two already, and I was interested in them.

Gheibh thu iomadh rud inntinneach ann, eadar sgeulaichdean, gna\th-fhaclan,
sean-fhaclan, 's a h-uile sian.You'll find many interesting things in it,
between stories, sayings, proverbs, and everything.

Bu toigh leam am beachd aig Do\mhnall air an leabhar fhaighinn, 'nuair a bhios e
deiseil leis.
I'd like too know Donnie's opinion of the book when he's through with it.

'Sann a Alba  a tha\inig e, nach ann? Agus 's e Ga\idhlig Cheap Breatainn a bh'
aig Eo\s Ni\ll Bhig. Chuala mi gu robh a' Gha\idhlig ann an Ceap Breatainn na's
aosda na na bhios ri chleachdadh ann an Alba bho chionn bhliadhnaichean. Ma
dh'fhaoidte gum biodh barail aige......?

It's from Scotland he came, isn't it? And it's CB Gaelic that Joe Neil ( Little
Joe Neil) . I heard that the CB Gaelic was older than what's being ( what's been
) used in Scotland for years. Perhaps he'd have an opinion......?

Le meas,
Aonghas


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to