Hai a Sheonaid agus a h-uile duine,

Janice Chan wrote:

> Bhuannaich na Duilleagan Mhe\ibil a' Chupan Stanley am bliadhna, gu dearbh.
> ('S toil leam Glen Healy uabhasach math - 's e piopar math a th' ann.<g>)
>
> The Maple Leafs will win the Stanley Cup this year, indeed!
> (I like Glen Heally a lot - he's a good piper.)

Cha robh fhios agam idir gur a h-e piobaire a th' ann! Bithidh suim aig Muireach air
a' seo, o 'n is e cu\l-raonaidh agus piobaire a th' ann-sa cuideachd.

Wasn't knowledge at-me at-all that is it piper that is in-him! Will-be interest at
Morris on this, since is it goal-tender and piper that is in-him also.

I didn't know he was a piper at all! Morris will be interested in this since he is a
goalie and piper also.

> Sheall me air faclam cloinne fo 'penguin'. The e ag radh 'ceann-fionn'.
> I looked in a children's dictionary (Gaelic of course) under 'penguin'.
> It says ' white head'.

Tapadh leat a Sheonaid. ( Tha mi smuaintean gur robh mise an aon duine aig nach robh
fios air ainm nam "penguin" ! )Thank you, Janice.  ( Am I thinking that was I the one
person at was not knowledge air name of the penguins!
.....I'm thinking I'm the only one who didn't know the name for penguins! )

Ach a thaobh na Duilleagan Me/ibeil.......tha mi fo eagal gum bi samhradh fa\da aca a
rithist..... ; D
But the side of the Maple Leafs.........am I under fear that will-be summer long
at-them again.....
But about the Maple Leafs......I'm afraid they'll have another long summer......

(direach coltach ri na Sgiathan Dearga.....)
just like to the Wings Red.....
just like the  Red Wings......

Le meas,
Aonghas
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to