A h-uile duine,

Fhuair mi seo bho charaid. Chunnaic e air liosta bho Nobha Scotia e.
I got this from a friend. He saw it on a N.S. list.

Is do\cha gum bheil sibh eo\lach air, ach bha e as u\r dhomh.
You are probably acuqainted with it, but it was fresh to me.

Siu\saidh
>
>O Chanada
>    Duthaich nan gaisgeach coir
>    Crun air do cheann
>    De dhuilleig dheirg is oir
>    Bho chuan gu cuan
>    Le oran binn
>    Do chliu ni sinn a lauaidh
>    Fo dhion do sgeith
>    Tha saorsa ghrinn
>    Sach spian an namhaid uainn
>    O Chanada
>    Duraachd ar chidh
>    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
>    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
>
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to