ednsue wrote:
> 
> A h-uile duine,
> 
> Fhuair mi seo bho charaid. Chunnaic e air liosta bho Nobha Scotia e.
> I got this from a friend. He saw it on a N.S. list.
> 
> Is do\cha gum bheil sibh eo\lach air, ach bha e as u\r dhomh.
> You are probably acuqainted with it, but it was fresh to me.
> 
> Siu\saidh
> >
> >O Chanada
> >    Duthaich nan gaisgeach coir
> >    Crun air do cheann
> >    De dhuilleig dheirg is oir
> >    Bho chuan gu cuan
> >    Le oran binn
> >    Do chliu ni sinn a lauaidh
> >    Fo dhion do sgeith
> >    Tha saorsa ghrinn
> >    Sach spian an namhaid uainn
> >    O Chanada
> >    Duraachd ar chidh
> >    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
> >    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
> >
> >
> The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Hallo A Shiu\saidh,

Sheinn sinn 'O Chanada' a h-uile madainn aig a' Cholaisde Gha\idhlig.
We sang 'O Canada' every morning at the Gaelic College.

'S toil leam a bhith a' seinn an laoidh na\iseanta anns a' Gha\idhlig"
I like to sing the national anthem in Gaelic.

Tha na faclan snog.
The words are nice.

Tha mearachdan bheaga anns an clo\-sgri\obhadh -
There are small mistakes in the typing - 

"Do chliu\ ni\ sinn a luaidh"
agus
"Nach spian an na\mhaid uainn"
agus
"Du\rachd ar cridh"

le deogh dhu\rachd

Seo\nag
-- 
"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to