Tapadh leat a Sheo\nag,

>Sheinn sinn 'O Chanada' a h-uile madainn aig a' Cholaisde Gha\idhlig.
>We sang 'O Canada' every morning at the Gaelic College.
>
'S math sin! Tha mi toilichte sin a chluinntinn.
That's good! I am happy to hear that.
Siu\saidh

----------
>From: Janice Chan <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: [gaidhlig-gu-leor] O CANADA (Gaelic)
>Date: Tue, Apr 3, 2001, 2:48 PM
>

>ednsue wrote:
>> 
>> A h-uile duine,
>> 
>> Fhuair mi seo bho charaid. Chunnaic e air liosta bho Nobha Scotia e.
>> I got this from a friend. He saw it on a N.S. list.
>> 
>> Is do\cha gum bheil sibh eo\lach air, ach bha e as u\r dhomh.
>> You are probably acuqainted with it, but it was fresh to me.
>> 
>> Siu\saidh
>> >
>> >O Chanada
>> >    Duthaich nan gaisgeach coir
>> >    Crun air do cheann
>> >    De dhuilleig dheirg is oir
>> >    Bho chuan gu cuan
>> >    Le oran binn
>> >    Do chliu ni sinn a lauaidh
>> >    Fo dhion do sgeith
>> >    Tha saorsa ghrinn
>> >    Sach spian an namhaid uainn
>> >    O Chanada
>> >    Duraachd ar chidh
>> >    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
>> >    Sonas le sith is maitheas Dhe d'ar tir
>> >
>> >
>> The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
>Hallo A Shiu\saidh,
>
>Sheinn sinn 'O Chanada' a h-uile madainn aig a' Cholaisde Gha\idhlig.
>We sang 'O Canada' every morning at the Gaelic College.
>
>'S toil leam a bhith a' seinn an laoidh na\iseanta anns a' Gha\idhlig"
>I like to sing the national anthem in Gaelic.
>
>Tha na faclan snog.
>The words are nice.
>
>Tha mearachdan bheaga anns an clo\-sgri\obhadh -
>There are small mistakes in the typing - 
>
>"Do chliu\ ni\ sinn a luaidh"
>agus
>"Nach spian an na\mhaid uainn"
>agus
>"Du\rachd ar cridh"
>
>le deogh dhu\rachd
>
>Seo\nag
>-- 
>"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
>The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -
>
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to