Tapadh leibh a Sheònag 's Eideird...

Bha ur freagairtean feumail gu leo\r.

Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to