Hai a h-uile duine!

Bha cilidh aig an clas Gidhlig againn oidhche Shathairne. Bha e
sgoinneil, agus bha mran duine ann.

Our Gaelic class had a cilidh Saturday night. It was excellent, and a
lot of people were there. 

Ghabh Dai rain Gidhlig agus chluich air an giotr. Rinn Mrag dannsa
Eireannach. Agus ghabh mi naidheachd. 

Dave sang Gaelic songs and played the guitar. Sarah danced an Irish
dance. And I told a story.

As deigh sin, rinn a h-uile duine dannsa cilidh.

Afterwards, everyone was cilidh dancing'.

Nuair a bha sinn a' dol dhachaidh, sheinn sinn 'Sorraidh Leibh 's
Oidhche Mhath Leibh'. 

When we were going home we sang 'Farewell to you and Goodnight to You'.

Tha an dil agam gum bi fear eile ann!

I hope there will be another one!

Senag
-- 
"Tr gun chnain, tr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to