Hallo Aonghais 's a h-uile duine,

Sgri\obh Aonghas o chionn fhada, ach tha mi fadalach 'ga fhreagairt.
Angus wrote a long time ago, but I am late answering him.

De\ a tha a' tachairt?
What's happening?


>> Bhruidhinn sinn ris anns a' Gha\idhlig, agus bha iongantas ort cuideachd.
>> We spoke to him in Gaelic, and he was surprised also.
>
>'S math sin. An robh mo\ran eadar-dhealaichte eadar an da\ chanainn? Bha mi
>bruidhinn ri fear a E/irinn an uiridh, agus cha robh sinn 'gar tuigsinn glan,
>ach cuimseach math.
>
>That's good. Was there much difference bewteen the two languages? I was speaking
>to a man from Ireland last year and we didn't understand each other perfectly,
>but somewhat well.


Bha sin an aon rud.  Bhruidhinn mi ri duine eile a\s Eirinn seachdaine no
dha\ air ais cuideachd.
It was the same thing.  I spoke with another man from Ireland a week or two
ago also.


>Co\rdaidh an leabhar (Sgeul an Latha) seo rium gu mo\r. Is truagh gu bheil
e cho cosgail!I like
>this book a lot. It's too bad it's so expensive!

Tha mi a' dol leatsa.

Fhuair mi leabhar eile, "Eadar Peann Is Paipear" ach chan 'eil ti\de gu
leo/r agam an dra\sda airson a leughadh.
I got another book, "...." but I don't have enough time just now to read it.

Bha mi ann an Chico le mo nighean 's mo oghachan o chionn ghoirid.
I was in Chico with my daughter and my grand-children recently.

Bha e deagh spo\rs a bh' ann, ach bha i ro theth cuideachd.
It was a lot of fun, but it was too hot also.

A bheil thu a' teagasg 'san t-samhradh seo?
Are you teaching this summer?

Gabhaibh mo leisgeul airson mo mhearachdan.  Chan 'eil m' inntinn ro
shoilleir fhathast, ach tha e nas fhea\rr.
Excuse me for my mistakes.  My mind is not too clear yet, but it is better.

Siu\saidhThe Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to