Dear Galaxy-support,


I could not use Galaxy nearly for 2 days, I think there is a problem with the 
server. If I 'intersect' data sets then it just turned to 'job is wating to 
run' and never moved on. I have already informed other people working in 
another city, and they also have the same server problem. I live in the 
Netherlands (I don't know if you need this info). Could you please give me some 
information about this problem and how long it will take? Thank you in advance.Kind regards,

Elaine Wong

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u 
verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door 
het bericht te retourneren. Het Academisch Medisch Centrum is een 
publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs 
en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel voor Amsterdam onder nr. 34362777. De Algemene Inkoop Voorwaarden 
van het AMC zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle 
rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle inkoop opdrachten en 
overeenkomsten, tussen AMC en derden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op 
www.amc.nl en worden op verzoek toegezonden.

________________________________

This message may contain confidential information and is intended exclusively 
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not 
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. Academic 
Medical Center is a legal person by public law and is registered at the Chamber 
of Commerce for Amsterdam under no. 34362777. The AMC General Purchase Terms 
constitute an integral part of all legal relations, including but not limited 
to all purchase orders and contracts, between the AMC and third parties. These 
terms can be downloaded at the website www.amc.nl and will be sent to you at 
your request.
___________________________________________________________
Please keep all replies on the list by using "reply all"
in your mail client.  To manage your subscriptions to this
and other Galaxy lists, please use the interface at:

  http://lists.bx.psu.edu/

Reply via email to