Boas,

Seguindo o acordado nos consensos do g11n, imos comezar a distribuir os
recursos ling??sticos xerados polas traduci?ns nas que hai contrataci?s
econ?micas involucradas. A que xunto ten por obxecto ?nicamente o de que
a probedes e comprobedes que o formato, e restantes par?metros t?cnicos,
son correctos. Se detectades calquera eiva ou vedes algunha mellora que
facer, s? propo??dea, sen mais.

Dende o ponto de vista ling??stico o ?nico que poder? ser unha novidade 
pra alg?ns ? a substituci?n masiva de -ble por -bel, en coherencia cos
principios xa expostos na rolda g11n e buscando acercar posturas entre
os sectores m?is isolacionistas e os m?is reintegracionistas, e ista
posibilidade que fornecen as nosas Normas semella ser bastante conveniente
a istes efeitos. 

Ademais facer notar que as propostas terminol?xicas que non resultaran
consensuais (lembro agora mesmo a de pestana/separador, pero hab?a algunha
outra) deber?n ser sometidas a debate p?blico, tal como me compromet?n. Unha
vez obte?amos o acordo ao respeito, integrar?molo na mem?ria de traduci?n e
s? nise momento distribuiremos a versi?n final. O mesmo para o resto das
traduci?ns que estamos a producir agora mesmo dende Mancom?n, b?sicamente: o
DVD da PEME m?is o que Nacho nos diga que traduzamos de GNOME. E falando de
GNOME penso en KDE; non se me ocurre c?mo axudar, al?n de fornecer
ferramentas e recursos que a iles lles poidan resultar ?tiles.

Creo que un bon momento pra po?er os temas ling??sticos pendentes enriba
da mesa e resolvelos ? o encontro no que estamos a pensar pra setembro. ?
importante que sexamos capaces de resolver os flecos pendentes pra poder
iniciar o proceso de desenvolvemento dos recursos ling??sticos dos que tantas
veces temos falado (base de datos terminol?xica, pootle e demais).

Estarei uns d?as fora, polo que seguramente tardarei algo en respostar.
Portaivos ben ;-)

Sa?dos e apertas pra tod at s.

-- 
Xes?s Manuel Ben?tez Baleato                 Coordenador
Centro de Refer?ncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
Praza de Europa, n? 10A, 6?B 15707  Santiago de Compostela (Galiza/ ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 957 867/ 881 999 113  <suso.baleato @ mancomun.org>
-------------- next part --------------
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE tmx SYSTEM "tmx14.dtd">
<tmx version="1.4">
<header
     creationtool="crs|tools"
     creationtoolversion="crs|software"
     segtype="sentence"
     o-tmf="xliff"
     adminlang="en-US"
     srclang="en-US"
     datatype="PO"
     creationdate="200806161706"
     creationid="crs|localiza"
>

</header>

<body>
<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely. Peer does not support high-grade 
encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel comunicar de modo seguro. O elemento do mesmo nivel non ? 
compat?bel cunha codificaci?n de grao alto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely. Peer requires high-grade encryption which 
is not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel comunicar de modo seguro. O elemento do mesmo nivel 
require unha codificaci?n de grao alto que non ? compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot communicate securely with peer: no common encryption 
algorithm(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: Non 
hai algoritmos de codificaci?n com?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to find the certificate or key necessary for authentication.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel localizar o certificado ou chave necesaria para a 
autenticaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely with peer: peers's certificate was 
rejected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O 
certificado do elemento do mesmo nivel foi rexeitado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The server has encountered bad data from the client.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor encontrou datos incorrectos do cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The client has encountered bad data from the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cliente encontrou datos incorrectos do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported certificate type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer using unsupported version of security protocol.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elemento do mesmo nivel utilizando unha versi?n de protocolo de seguranza 
incompat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client authentication failed: private key in key database does not match 
public key in certificate database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na autenticaci?n do cliente: A chave privada da base de datos de 
chaves non coincide coa chave p?blica da base de datos de certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not 
match the server's certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O 
nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel s? ? compat?vel coa versi?n 2 de SSL, que est? 
localmente desactivada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with an incorrect Message Authentication Code.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun c?digo de autenticaci?n da mensaxe 
incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL informa dun c?digo incorrecto de 
autenticaci?n da mensaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer cannot verify your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non pode verificar o seu 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected your certificate as revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou o seu certificado como 
revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected your certificate as expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou o seu certificado como 
caducado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot connect: SSL is disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel conectar: SSL est? desactivado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL est? noutro 
dominio de FORTEZZA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An unknown SSL cipher suite has been requested.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitouse un paquete de codificaci?n de SSL desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No cipher suites are present and enabled in this program.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai paquetes de codificaci?n que estean presentes e activados neste 
programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with bad block padding.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun enchemento de bloque incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro que execed?a a lonxitude m?xima permitida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL attempted to send a record that exceeded the maximum permissible 
length.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL tentou enviar un rexistro que exed?a a lonxitude m?xima 
permitida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Hello Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de 
comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Client Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n co 
cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n co 
servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n co 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n co 
intercambio de chave do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n coa 
solicitude de certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Server Hello Done handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n 
realizado co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Certificate Verify handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n coa 
verificaci?n do certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Client Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n co 
intercambio de chave de cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Finished handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe incorrecta de estabelecemento de comunicaci?n 
conclu?do.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Change Cipher Spec record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de Change Cipher Spec.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Alert record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de alarma.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Handshake record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de estabelecemento de 
comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a malformed Application Data record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro incorrecto de datos de aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Hello Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de 
comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Client Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Hello handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
intercambio de chave do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate Request handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n coa 
solicitude de certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Server Hello Done handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Certificate Verify handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n coa 
verificaci?n do certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Client Key Exchange handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n co 
intercambio de chave do cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Finished handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe inesperada de estabelecemento de comunicaci?n 
finalizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Change Cipher Spec record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de Change Cipher Spec.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Alert record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de alarma.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Handshake record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de estabelecemento de 
comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an unexpected Application Data record.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro inesperado de datos de aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a record with an unknown content type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro cun tipo de contido desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received a handshake message with an unknown message type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu unha mensaxe de estabelecemento de comunicaci?n cun tipo de 
mensaxe desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL received an alert record with an unknown alert description.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL recibiu un rexistro de alerta cunha descrici?n de alerta 
desco?ecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer has closed this connection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL pechou esta conexi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was not expecting a handshake message it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non estaba ? espera de recibir unha 
mensaxe de estabelecemento de comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to successfully decompress an SSL record it 
received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu descomprimir correctamente 
o rexistro SSL recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security 
parameters.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu negociar un conxunto de 
par?metros de seguranza acept?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL rexeitou unha mensaxe de estabelecemento 
de comunicaci?n co contido inacept?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer does not support certificates of the type it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non ? compat?bel cos certificados do tipo 
recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer had some unspecified issue with the certificate it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL ti?a alg?n problema inespec?fico co 
certificado recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL experienced a failure of its random number generator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL experimentou un erro do seu xerador num?rico aleatorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to digitally sign data required to verify your certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel asinar dixitalmente os datos requiridos para verificar o 
seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL was unable to extract the public key from the peer's certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL non conseguiu extraer a chave p?blica do certificado do elemento do 
mesmo nivel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unspecified failure while processing SSL Server Key Exchange 
handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro non especificado ao procesar o estabelecemento de comunicaci?n do 
intercambio de chave do servidor de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unspecified failure while processing SSL Client Key Exchange 
handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro non especificado ao procesar a mensaxe de estabelecemento de 
comunicaci?n do intercambio de chave de cliente de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulk data encryption algorithm failed in selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do algoritmo de codificaci?n masiva de datos no paquete de 
codificaci?n seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulk data decryption algorithm failed in selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do algoritmo de codificaci?n masiva de datos no paquete de 
codificaci?n seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na tentativa de escribir datos codificados para o socket 
subxacente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MD5 digest function failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da funci?n de resumo de MD5.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SHA-1 digest function failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da funci?n de resumo de SHA-1.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MAC computation failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de c?lculo de MAC.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failure to create Symmetric Key context.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o contexto de chave sim?trica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failure to unwrap the Symmetric key in Client Key Exchange message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir a chave sim?trica na mensaxe de intercambio de chave do 
cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server attempted to use domestic-grade public key with export cipher 
suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentativa do servidor de SSL para utilizar a chave p?blica de grao 
dom?stico co paquete de codificaci?n de exportaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS11 code failed to translate an IV into a param.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do c?digo PKCS11 para traducir IV nun par?metro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to initialize the selected cipher suite.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao iniciar o paquete de codificaci?n seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client failed to generate session keys for SSL session.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do cliente ao xerar chaves de sesi?n da sesi?n SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server has no key for the attempted key exchange algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor non ten chave para o algoritmo de intercambio de chave 
tentado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS#11 token was inserted or removed while operation was in 
progress.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave electr?nica PKCS#11 inseriuse ou eliminouse mentres a operaci?n 
estaba en proceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No PKCS#11 token could be found to do a required operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel encontrar ningunha chave electr?nica PKCS#11 para realizar 
a operci?n requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot communicate securely with peer: no common compression 
algorithm(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel comunicar de modo seguro co elemento do mesmo nivel: Non hai 
algoritmos de compresi?n com?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot initiate another SSL handshake until current handshake is 
complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel iniciar outro estabelecemento de comunicaci?n de SSL at? que 
concl?a o estabelecemento de comunicaci?n actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Received incorrect handshakes hash values from peer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recib?ronse valores hash de estabelecemento de comunicaci?n incorrectos a 
partir do elemento do mesmo nivel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate provided cannot be used with the selected key exchange 
algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel utilizar o certificado fornecido co algoritmo de intercambio 
de chave seleccionado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No certificate authority is trusted for SSL client authentication.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ningunha autoridade de certificado de confianza para a 
autenticaci?n de cliente de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client's SSL session ID not found in server's session cache.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ID da sesi?n SSL de cliente na cach? da sesi?n do 
servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer was unable to decrypt an SSL record it received.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non conseguiu descifrar un rexistro de SSL 
recibido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer received an SSL record that was longer than is permitted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel recibiu un rexistro de SSL que era m?is longo do 
permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer does not recognize and trust the CA that issued your 
certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non reco?ece nin conf?a na AC que emitiu o seu 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer received a valid certificate, but access was denied.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel recibiu un certificado v?lido, mais negouse o 
acceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer could not decode an SSL handshake message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non conseguiu descodificar unha mensaxe de 
estabelecemento de comunicaci?n de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports failure of signature verification or key exchange.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dun erro de verificaci?n de sinatura ou 
de intercambio de chave.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dunha negociaci?n en disconformidade 
coas regulaci?ns de exportaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports incompatible or unsupported protocol version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa dunha versi?n de protocolo non admitida 
ou incompat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server requires ciphers more secure than those supported by client.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor require c?digos m?is seguros que aqueles compat?beis co 
cliente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer reports it experienced an internal error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel informa de que isto experimentou un erro 
interno.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer user canceled handshake.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O usuario do elemento do mesmo nivel cancelou o estabelemento de 
comunicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer does not permit renegotiation of SSL security parameters.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel non permite a renegociaci?n dos par?metros de 
seguranza de SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL server cache not configured and not disabled for this socket.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cach? do servidor SSL non configurada nin desactivada para este 
socket.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer does not support requested TLS hello extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non ? compat?bel coa extensi?n de sa?do 
TLS requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer could not obtain your certificate from the supplied URL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu obter o seu certificado a 
partir do URL fornecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer has no certificate for the requested DNS name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non ten certificado para o nome DNS 
requirido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer was unable to get an OCSP response for its certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL non conseguiu obter unha resposta OCSP 
para os seus certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL peer reported bad certificate hash value.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O elemento do mesmo nivel de SSL informou dun valor hash de certificado 
incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An I/O error occurred during security authorization.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro E/S durante a autorizaci?n de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library failure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro da biblioteca de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: received bad data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: recib?ronse datos incorrectos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: output length error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: erro de lonxitude de sa?da.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library has experienced an input length error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a biblioteca de seguranza experimentou un erro de lonxitude de 
entrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid arguments.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: argumentos non v?lidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: algoritmo non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: invalid AVA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: AVA non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Improperly formatted time string.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea de tempo formatada incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: improperly formatted DER-encoded message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: mensaxe DER codificada formatada 
incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel ten unha sinatura v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel foi revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's Certificate issuer is not recognized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O emisor do certificado do elemento do mesmo nivel non ? reco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's public key is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave p?blica do elemento do mesmo nivel non ? v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The security password entered is incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal de seguranza introducido non ? correcto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password entered incorrectly. Please try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal introducido incorrectamente. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: no nodelock.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: sen nodelock.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: bad database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: base de datos incorrecta.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: memory allocation failure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: erro de atribuci?n de memoria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate issuer has been marked as not trusted by the user.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O emisor do certificado do elemento do mesmo nivel foi marcado como non 
fi?bel polo usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer's certificate has been marked as not trusted by the user.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do elemento do mesmo nivel foi marcado como non fi?bel polo 
usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate already exists in your database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa existe na s?a base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloaded certificate's name duplicates one already in your 
database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O nome do certificado descargado duplica un xa existente na s?a base de 
datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error adding certificate to database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao engadir o certificado ? base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error refiling the key for this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao encher de novo a chave deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The private key for this certificate cannot be found in key database</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave privada deste certificado non se pode encontrar na base de datos 
da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado ? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is not valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado non ? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cert Library: No Response</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bilioteca Cert: Sen resposta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date 
and time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do emisor do certificado caducou. Verifique a data e hora do 
 sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL for the certificate's issuer has expired. Update it or check your 
system date and time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O CRL do emisor de certificados caducou. Actualice ou verifique a hora e 
data do seu sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL for the certificate's issuer has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O CRL do emisor de certificados ten unha sinatura non v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL ten un formato incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate extension value is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O valor da extensi?n do certificado non ? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate extension not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensi?n do certificado non encontrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer certificate is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do emisor non ? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate path length constraint is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A restrici?n de lonxitude do cami?o do certificado non ? v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate usages field is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O campo de usos do certificado non ? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>**Internal ONLY module**</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>**M?dulo ONLY interno**</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key does not support the requested operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave non ? compat?bel coa operaci?n requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate contains unknown critical extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado cont?n unha extensi?n cr?tica desco?ecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL is not later than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL non ? posterior ? actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non codificado nin asinado: A?nda non ten un certificado de correo 
electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not encrypted: you do not have certificates for each of the 
recipients.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non codificado: Non ten certificados para cada un dos destinatarios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: you are not a recipient, or matching certificate and 
private key not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel descifrar: Non ? un destinatario ou non se encontraron a 
chave privada e o certificado coincidente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: key encryption algorithm does not match your 
certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel descifrar: O algoritmo de codificaci?n da chave non coincide 
co seu certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signature verification failed: no signer found, too many signers found, or 
improper or corrupted data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de verificaci?n da sinatura: Non se encontrou asinante, encontr?ronse 
demasiados asinantes ou datos danados ou incorrectos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported or unknown key algorithm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de chave desco?ecido ou incompat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot decrypt: encrypted using a disallowed algorithm or key size.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel descifrar: Cifrado utilizando un algoritmo ou tama?o de 
chave non permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fortezza card has not been properly initialized. Please remove it and 
return it to your issuer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cart?n de Fortezza non se iniciou correctamente. Elim?neo e dev?lvao ao 
seu emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Fortezza cards Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron cart?ns de Fortezza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Fortezza card selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se seleccionou ning?n cart?n de Fortezza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select a personality to get more info on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione unha personalidade para obter m?is informaci?n en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Personality not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningunha personalidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No more information on that Personality</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non m?is informaci?n sobre esta personalidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Pin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pin non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't initialize Fortezza personalities.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel iniciar as personalidades de Fortezza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No KRL for this site's certificate has been found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ning?n KRL deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The KRL for this site's certificate has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caducou o KRL deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The KRL for this site's certificate has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O KRL deste certificado de sitio ten unha sinatura non v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key for this site's certificate has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revogouse a chave deste certificado de sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New KRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo KRL ten un formato non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: need random data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: datos aleatorios necesarios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: no security module can perform the requested 
operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: ning?n m?dulo de seguranza pode executar a 
operaci?n requirida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The security card or token does not exist, needs to be initialized, or has 
been removed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ou o cart?n de seguranza ou chave electr?nica non existe, ou necesita ser 
iniciado ou foi eliminado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>security library: read-only database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>biblioteca de seguranza: base de datos s? de lectura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No slot or token was selected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se seleccionou ningunha ra?ura nin chave electr?nica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A certificate with the same nickname already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa hai un certificado co mesmo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A key with the same nickname already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa hai unha chave co mesmo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>error while creating safe object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro ao crear o obxecto seguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>error while creating baggage object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>erro ao crear o obxecto de equipaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't remove the principal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel eliminar o principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't delete the privilege</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel eliminar o privilexio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This principal doesn't have a certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este principal non ten un certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Required algorithm is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O algoritmo requirido non est? permitido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error attempting to export certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao tentar exportar certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error attempting to import certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao tentar importar certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Decoding error. File not valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Erro de descodificaci?n. Ficheiro non 
v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. MAC non v?lido. Contrasinal incorrecto ou 
ficheiro danado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. MAC algorithm not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel importar. Algoritmo de MAC non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Only password integrity and privacy modes 
supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. S? son compat?beis os modos de privacidade e a 
integridade do contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. File structure is corrupt.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. A estrutura do ficheiro est? danada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Encryption algorithm not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Algoritmo de codificaci?n non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. File version not supported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Versi?n do ficheiro non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Incorrect privacy password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Contrasinal de privacidade incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Same nickname already exists in database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Ese mesmo alcume xa existe na base de 
datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The user pressed cancel.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O usuario premeu Cancelar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not imported, already in database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non importado, xa est? na base de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Message not sent.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxe non enviada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate key usage inadequate for attempted operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso inadecuado da chave de certificado para a operaci?n tentada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate type not approved for application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado non aprobado para a aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address in signing certificate does not match address in message 
headers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O enderezo do certificado de sinatura non coincide co enderezo das 
cabeceiras da mensaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Error attempting to import private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Erro ao tentar importar a chave de 
privacidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Error attempting to import certificate chain.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Erro ao tentar importar unha serie de 
certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Unable to locate certificate or key by nickname.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel exportar. Non foi pos?bel localizar o certificado ou a 
chave polo alcume.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Private Key could not be located and exported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel exportar. Non foi pos?bel localizar nin exportar a chave 
privada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Unable to write the export file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel exportar. Non foi pos?bel editar o ficheiro de 
exportaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to import. Unable to read the import file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel importar. Non foi pos?bel ler o ficheiro de 
importaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to export. Key database corrupt or deleted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel exportar. Base de datos da chave danada ou eliminada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to generate public/private key pair.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel xerar o par de chaves p?blico/privado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password entered is invalid. Please pick a different one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal introducido non ? v?lido. Seleccione un diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Old password entered incorrectly. Please try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal antigo introduciuse incorrectamente. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate nickname already in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O alcume do certificado xa est? a ser utilizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer FORTEZZA chain has a non-FORTEZZA Certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A serie de FORTEZZA do elemento do mesmo nivel ten un certificado non 
FORTEZZA. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A sensitive key cannot be moved to the slot where it is needed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel mover unha chave importante para a ra?ura onde esta ? 
necesaria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid module name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do m?dulo incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid module path/filename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro/cami?o do m?dulo non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to add module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel engadir o m?dulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to delete module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel eliminar o m?dulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New KRL is not later than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo KRL non ? posterior ao actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O novo CKL ten un emisor diferente ao CKL actual. Elimine o CKL 
actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certifying Authority for this certificate is not permitted to issue a 
certificate with this name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A autoridade certificadora deste certificado non ten permitido emitir un 
certificado con este nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The key revocation list for this certificate is not yet valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogaci?n desta chave a?nda non ? v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate revocation list for this certificate is not yet 
valid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogaci?n deste certificado a?nda non ? v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The requested certificate could not be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel encontrar o certificado requirido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The signer's certificate could not be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel encontrar o certificado do asinante.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The location for the certificate status server has invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A localizaci?n do servidor do estado do certificado ten un formato non 
v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel descodificar completamente a resposta de OCSP; esta ? dun 
tipo desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server returned unexpected/invalid HTTP data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP devolveu datos HTTP non v?lidos/inesperados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server found the request to be corrupted or improperly 
formed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP encontrou a solicitude danada ou formada 
incorrectamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server experienced an internal error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP experimentou un erro interno.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server suggests trying again later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP suxire tentar de novo m?is tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server requires a signature on this request.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP require unha sinatura nesta solicitude.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server has refused this request as unauthorized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP rexeitou esta solicitude como non autorizada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server returned an unrecognizable status.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP devolveu un estado irreco?ec?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP server has no status for the certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de OCSP non ten estado para o certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enable OCSP before performing this operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Active OCSP antes de executar esta operaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must set the OCSP default responder before performing this 
operation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Defina o dispositivo de resposta predefinido de OCSP antes de executar 
esta operaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The response from the OCSP server was corrupted or improperly formed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta do servidor de OCSP estaba danada ou incorrectamente 
formada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this 
certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O asinante da resposta do OCSP non est? autorizado para dar o estado deste 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response is not yet valid (contains a date in the future).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP a?nda non ? v?lida (cont?n unha data no futuro).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The OCSP response contains out-of-date information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP cont?n informaci?n f?ra de data.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CMS or PKCS #7 Digest was not found in signed message.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o resumo de CMS ou PKCS #7 na mensaxe asinada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O tipo de mensaxe de CMS ou PKCS #7 non ? compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #11 module could not be removed because it is still in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel eliminar o m?dulo de PKCS #11 porque contin?a a ser 
utilizado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not decode ASN.1 data. Specified template was invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel descodificar os datos ASN.1. O modelo especificado non era 
v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No matching CRL was found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ning?n CRL coincidente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an 
existing cert, but that is not the same cert.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? a tentar importar un certificado coa mesma serie/emisor que un 
certificado existente, mais ese non ? o mesmo certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NSS could not shutdown. Objects are still in use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel pechar NSS. Os obxectos a?nda est?n a ser utilizados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DER-encoded message contained extra unused data.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A mensaxe DER codificada cont?n datos adicionais sen utilizar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported elliptic curve.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Curva el?ptica non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported elliptic curve point form.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formulario de punto de curva el?ptica non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unrecognized Object Identifier.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador de obxecto non reco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid OCSP signing certificate in OCSP response.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de sinatura de OCSP non v?lido na resposta de OCSP.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is revoked in issuer's certificate revocation list.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revogouse o certificado na lista de revogaci?n de certificados do 
emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's OCSP responder reports certificate is revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O dispositivo de resposta de OCSP do emisor informa de que o certificado 
est? revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's Certificate Revocation List has an unknown version number.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogaci?n de certificados do emisor ten un n?mero de versi?n 
desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's V1 Certificate Revocation List has a critical extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogaci?n dop certificado V1 do emisor ten unha extensi?n 
cr?tica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer's V2 Certificate Revocation List has an unknown critical 
extension.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lista de revogaci?n dop certificado V2 do emisor ten unha extensi?n 
cr?tica desco?ecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown object type specified.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de obxecto desco?ecido especificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #11 driver violates the spec in an incompatible way.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O controlador de PKCS #11 infrinxe a especificaci?n dun modo 
incompat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No new slot event is available at this time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Neste momento, non hai ning?n evento novo dispo?ible.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL xa existe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NSS is not initialized.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NSS non est? iniciado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A operaci?n fallou porque a chave electr?nica de PKCS#11 non est? 
rexistrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configured OCSP responder's certificate is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado do dispositivo de resposta de OCSP configurado non ? 
v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP response has an invalid signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A resposta de OCSP ten unha sinatura inv?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authenticated by %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticado por %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the master password for the %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal principal para o %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Builtin Roots Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?dulo de ra?ces incorporadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Internal Crypto Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos de cifrado internos de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Generic Crypto Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos de cifrado xen?ricos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Security Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Internal Cryptographic Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos criptogr?ficos internos de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PSM Private Keys</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chaves privadas de PSM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Security Device (FIPS)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza de software (FIPS)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FIPS 140 Cryptographic, Key and Certificate Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos criptogr?ficos de chaves e certificados FIPS 140</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Client Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado cliente SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado servidor SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server with Step-up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SSL con ascenso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Signer Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de asinante de correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Recipient Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de destinatario de correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protected Object Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do obxecto protexido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Import Cert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de importaci?n de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Verifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificador AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Responder Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de resposta de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Any Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Calquera autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>High Grade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grao alto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Medium Grade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grao medio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$s's %2$s ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID %2$s de %1$s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$s's %2$s ID #%3$d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID %2$s de %1$s n?mero %3$d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version 3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?n 3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serial Number</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N?mero de serie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 MD2 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 MD2 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 MD5 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 MD5 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 SHA-512 With RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 SHA-512 con cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object Identifier (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do obxecto (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NULL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NULO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emisor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Relative Distinguished Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome relativo distinguido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attribute Type and Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo e valor do atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ST</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ST</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OU</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OU</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CN</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>UID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>UID</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DN</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>DN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DC</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>DC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Before</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non anterior a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not After</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non posterior a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Public Key Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n da chave p?blica do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Public Key Algorithm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de chave p?blica do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algorithm Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador do algoritmo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algorithm Parameters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Par?metros do algoritmo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS #1 RSA Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>PKCS #1 cifrado RSA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modulus (%S bits):\n%S\nExponent (%S bits):\n%S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?dulos (%S bits):\n%S\nExpo?ente (%S bits):\n%S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issuer Unique ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID ?nico do emisor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject's Public Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave p?blica do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subject Unique ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID ?nico do asunto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extensions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensi?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Extension Base URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da base de extensi?n do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Revocation URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de revogaci?n do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Authority Revocation URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de revogaci?n de autoridade do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Renewal URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de renovaci?n do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Authority Policy URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da pol?tica da autoridade certificadora de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate SSL Server Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do servidor SSL do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Certificate Comment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comentario do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Lost Password URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de contrasinal perdido de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>NetscapeCertificate Renewal Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hora de renovaci?n do certificado de Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AOL Screenname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de pantalla de AOL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Directory Attributes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atributos de directorio do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Key ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID da chave do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Key Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso da chave certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Subject Alt Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome alternativo do asunto do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Issuer Alt Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome alternativo do emisor do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Basic Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restrici?ns b?sicas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Name Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restrici?ns de nome do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Distribution Points</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Puntos de distribuci?n de CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pol?ticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policy Mappings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atribuci?ns de pol?ticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Policy Constraints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restrici?ns de pol?ticas do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Authority Key Identifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador da chave da autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extended Key Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso estendido da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authority Information Access</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso ? informaci?n de autoridade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.57 DSA Signature</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura DSA ANSI X9.57</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.57 DSA Signature with SHA1 Digest</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura DSA ANSI X9.57 con resumo SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 ECDSA Signature with SHA1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura ECDSA ANSI X9.62 con SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora do correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Non-repudiation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non-rexeitamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Encipherment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado da chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Data Encipherment</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de datos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acordo de chaves</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Signer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Critical</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cr?tico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Critical</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non-cr?tico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signature Algorithm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Algoritmo de asinamento do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Signature Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor da sinatura do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error: Unable to process extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro: Non ? pos?bel procesar a extensi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is a Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? unha entidade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is not a Certificate Authority</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? unha entidade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maximum number of intermediate CAs: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N?mero m?ximo de AC intermedias: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unlimited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ilimitado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TLS Web Server Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticaci?n TLS do servidor web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TLS Web Client Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticaci?n TLS do cliente web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo asinado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E-mail protection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Protecci?n de correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Stamping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estampaci?n de data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Individual Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura individual de c?digo Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Commercial Code Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura comercial de c?digo Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Trust List Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de lista de confianza de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Time Stamping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estampaci?n de data de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Server Gated Crypto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de acceso ao servidor de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Encrypting File System</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sistema de cifrado de ficheiros de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft File Recovery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperaci?n de ficheiros de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Windows Hardware Driver Verification</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificaci?n do controlador de hardware de Microsoft Windows</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Qualified Subordination</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subordinaci?n cualificada de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Key Recovery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperaci?n de chave de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Document Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de documentos de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Lifetime Signing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura de por vida de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Smart Card Logon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio de sesi?n do cart?n intelixente de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Key Recovery Agent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de recuperaci?n de chave de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Certificate Template Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do modelo de certificados de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Principal Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome principal de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft CA Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?n AC de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Domain GUID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GUID do dominio de Microsoft</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape Server Gated Crypto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado de acceso ao servidor Netscape</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E-Mail Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo de correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DNS Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do DNS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.400 Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo X.400</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.500 Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome X.500</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>EDI Party Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome EDI party</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URI</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URI</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>IP Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo IP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Registered OID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OID rexistrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID de chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verisign User Notices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisos de usuario de Verisign</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen utilizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Compromise</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compromiso de chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Compromise</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compromiso de AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Affiliation Changed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afiliaci?n modificada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Superseded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reeditado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cessation of Operation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cesamento de operaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Hold</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado retido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OCSP</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Issuers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emisores da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certification Practice Statement pointer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Punteiro de confirmaci?n da pr?ctica da certificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extended Validation (EV) SSL Server Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado do servidor SSL de validaci?n estendida (EV)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Notice</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Logotype</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Logotipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Elliptic Curve Public Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave p?blica de curva el?ptica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X9.62 ECDSA Signature with SHA1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinatura X9.62 ECDSA con SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v1 (aka secp192r1, NIST P-192)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime192v1 (aka secp192r1, NIST P-192)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime192v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime192v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime192v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime239v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime239v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime239v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime239v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve prime256v1 (aka secp256r1, NIST P-256)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica prime256v1 (aka secp256r1, NIST P-256)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp112r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp112r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp112r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp112r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp128r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp128r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp128r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp128r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp160k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp160r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp160r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp160r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp192k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp192k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp224k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp224k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp224r1 (aka NIST P-224)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp224r1 (aka NIST P-224)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp256k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp256k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp384r1 (aka NIST P-384)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp384r1 (aka NIST P-384)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve secp521r1 (aka NIST P-521)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica secp521r1 (aka NIST P-521)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb163v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb163v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb163v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb163v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb176v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb176v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb191v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb191v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb191v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb191v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb191v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2onb191v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb191v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2onb191v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb208w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb208w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb239v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb239v2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb239v3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb239v3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb239v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2onb239v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2onb239v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2onb239v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb272w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb272w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb304w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb304w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb359v1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb359v1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2pnb368w1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2pnb368w1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ANSI X9.62 elliptic curve c2tnb431r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ANSI X9.62 de curva el?ptica c2tnb431r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect113r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect113r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect113r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect113r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect131r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect131r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect131r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect131r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163k1 (aka NIST K-163)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect163k1 (aka NIST K-163)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect163r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect163r2 (aka NIST B-163)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect163r2 (aka NIST B-163)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect193r1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect193r1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect193r2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect193r2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect233k1 (aka NIST K-233)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect233k1 (aka NIST K-233)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect233r1 (aka NIST B-233)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect233r1 (aka NIST B-233)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect239k1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect239k1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect283k1 (aka NIST K-283)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect283k1 (aka NIST K-283)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect283r1 (aka NIST B-283)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect283r1 (aka NIST B-283)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect409k1 (aka NIST K-409)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect409k1 (aka NIST K-409)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect409r1 (aka NIST B-409)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect409r1 (aka NIST B-409)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect571k1 (aka NIST K-571)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect571k1 (aka NIST K-571)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SECG elliptic curve sect571r1 (aka NIST B-571)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SECG de curva el?ptica sect571r1 (aka NIST B-571)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size: %S Bytes / %S Bits</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o: %S Bytes / %S Bits</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cliente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Step-up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ascenso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC de SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sign</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encrypt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importaci?n de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA Verifier</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificador AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Responder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de resposta de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>true</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VERDADEIRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>false</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>FALSO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The password entered was incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal introducido ? incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully backed up your security certificate(s) and private 
key(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F?xose unha copia de seguranza dos certificados de seguranza e chaves 
privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully restored your security certificate(s) and private 
key(s).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaur?ronse correctamente os certificados de seguranza e chaves 
privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not decode PKCS #12 file. Perhaps the password you entered was 
incorrect?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel descodificar o ficheiro de PKCS #12. ? pos?bel que o 
contrasinal que introduciu fose incorrecto?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been 
corrupted, or the password you entered was incorrect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao descodificar o ficheiro. Non est? en formato PKCS #12, foi danado, 
ou ben o contrasinal que introduciu era incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to restore the PKCS #12 file for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao restaurar o ficheiro PKCS #12 por motivos desco?ecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to create the PKCS #12 backup file for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o ficheiro de copia de seguranza de PKCS #12 por motivos 
desco?ecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The PKCS #12 operation failed for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A operaci?n PKCS #12 fallou por motivos desco?ecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is not possible to back up certificates from a hardware security device 
such as a smart card.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel facer copias de seguranza de certificados a partir de 
dispositivos de seguranza hardware como, por exemplo, un cart?n 
intelixente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate and private key already exist on the security device.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado e a chave privada xa existen no dispositivo de 
seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to install this security module?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de desexar instalar este m?dulo de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module Name: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do m?dulo: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cami?o: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A new security module has been installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalouse un novo m?dulo de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Module already exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O m?dulo de seguranza xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete this security module?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de desexar eliminar este m?dulo de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internal security module successfully deleted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminouse con ?xito o m?dulo interno de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>External security module successfully deleted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminouse con ?xito o m?dulo externo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should make a password-protected backup copy of your new security 
certificate and its associated private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Deber?a facer unha copia de seguranza protexida con contrasinal do novo 
certificado de seguranza e da chave privada asociada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you ever lose access to your private key by forgetting your personal 
security password, or by experiencing file corruption, you can restore this 
private key and certificate from this backup copy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se algunha vez perde o acceso ? s?a chave privada ao esquecer o seu 
contrasinal persoal de seguranza ou ao experimentar danos de ficheiros, pode 
restaurar esta chave privada e certificado dunha copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To make a copy, click OK. If possible, you should save your backup copy on 
a floppy disk that you keep in a safe location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para facer unha copia, prema Aceptar. Se ? pos?bel, g?rdea nun disquete 
nun lugar seguro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown Issuer)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Emisor desco?ecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown Organization)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Organizaci?n desco?ecida)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S = %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S = %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't connect securely because the SSL protocol has been disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel conectarse de modo seguro porque se desactivou o protocolo 
SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't connect securely because the site uses an older, insecure version of 
the SSL protocol.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel conectarse de modo seguro porque o sitio utiliza unha 
versi?n m?is antiga e insegura do protocolo SSL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have received an invalid certificate. Please contact the server 
administrator or email correspondent and give them the following 
information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another 
certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate 
containing a unique serial number.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibiu un certificado non v?lido. Contacte co administrador do servidor 
ou co correo electr?nico correspondente e forn?zalles a seguinte 
informaci?n:\n\nO seu certificado cont?n o mesmo n?mero de serie que outro 
certificado emitido pola autoridade certificadora. Obte?a un certificado que 
conte?a un n?mero de serie ?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An error occurred during a connection to %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro durante unha conexi?n con %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S uses an invalid security certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S utiliza un certificado de seguranza non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because it is self signed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? fi?bel porque est? autoasinado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate is 
unknown.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? fi?bel porque o certificado emisor ? desco?ecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because it was issued by an invalid CA 
certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? fi?bel porque foi emitido por un certificado AC non 
v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate is not 
trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? fi?bel porque o certificado emisor non ? de 
confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not trusted because the issuer certificate has 
expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? fi?bel porque o certificado emisor caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate does not come from a trusted source.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non procede dunha fonte fi?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not valid for the name %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? v?lido para o nome %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is only valid for &amp;lt;a 
id=&amp;quot;cert_domain_link&amp;quot; 
title=&amp;quot;%1$S&amp;quot;&amp;gt;%1$S&amp;lt;/a&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado s? ? v?lido para &amp;lt;a 
id=&amp;quot;cert_domain_link&amp;quot; 
title=&amp;quot;%1$S&amp;quot;&amp;gt;%1$S&amp;lt;/a&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is only valid for the following names:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado s? ? v?lido para os seguintes nomes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate is not valid for any server names.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? v?lido para ning?n nome do servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate expired on %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado caducou o %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate will not be valid until %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ser? v?lido at? %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Error code: %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(C?digo de erro: %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued by:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Valid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>at?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Purposes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalidades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stored in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Imported Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado importado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application cannot import the Certificate Revocation List (CRL).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non pode importar a Lista de revogaci?n de certificado 
(CRL).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A more recent version of this CRL is available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai unha versi?n m?is recente desta CRL dispo??bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL has an invalid Signature.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A CRL ten unha sinatura incorrecta.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL has an invalid format.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL ten un formato incorrecto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New CRL is older than the current one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A nova CRL ? anterior ? actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The CRL is not yet valid. You might want to check your system clock.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A CRL a?nda non ? v?lida. Verifique o reloxo do seu sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download of the CRL failed due to Network problems.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A descarga da CRL fallou por problemas coa rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Importing CRL to local Database. Error Code: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao importar a CRL para a base de datos local. C?digo de erro: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please ask your system administrator for assistance.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicite axuda ao administrador do sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not initialize the application's security component. The most likely 
cause is problems with files in your application's profile directory. Please 
check that this directory has no read/write restrictions and your hard disk is 
not full or close to full. It is recommended that you exit the application and 
fix the problem. If you continue to use this session, you might see incorrect 
application behaviour when accessing security features.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel iniciar o compo?ente de seguranza da aplicaci?n. O m?is 
prob?bel ? que se deba a alg?n problema relacionado cos ficheiros do directorio 
do seu perfil de aplicaci?ns. Verifique que este directorio non te?a 
restrici?ns de lectura/escrita e que o seu disco r?xido non estea cheo ou case 
cheo. ? recomend?bel que saia da aplicaci?n e corrixa o problema. Se contin?a 
nesta sesi?n, ? pos?bel que observe un comportamento incorrecto ao acceder ?s 
funcionalidades de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The operation can not be completed because of an internal failure. A 
secure network communication has not been cleaned up correctly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel conclu?r a operaci?n porque houbo un erro interno. Non se 
limpou correctamente unha comunicaci?n de rede segura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This operation is impossible at the current time. Please complete the 
operation that requests your attention in one of the other open windows.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta operaci?n ? impos?bel neste momento. Concl?aa nunha das outras 
xanelas abertas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Expired&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Caducado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Revoked&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Revogado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Trusted&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Non fi?bel&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Issuer Not Trusted&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor non fi?bel&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Issuer Unknown&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor desco?ecido&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Invalid CA&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;AC non v?lida&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Unknown&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Desco?ecida&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Cert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O seu certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CA (Certificate Authority)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC (Autoridade Certificadora)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peer S/MIME</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S/MIME do elemento do mesmo nivel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no nickname)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen alcume)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no email address)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen enderezo de correo electr?nico)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(expired)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(caducado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(not yet valid)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(a?nda non v?lido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate is already installed as a certificate authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa est? instalado como autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is not a certificate authority certificate, so it can't be imported 
into the certificate authority list.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto non ? un certificado dunha autoridade certificadora, polo que non se 
pode importar ? lista de autoridades certificadoras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can't be verified and will not be imported. The 
certificate issuer might be unknown or untrusted, the certificate might have 
expired or been revoked, or the certificate might not have been approved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel verificar este certificado e non se importar?. Ou o emisor 
do certificado ? desco?ecido ou non fi?bel, ou ben o certificado est? caducado, 
revogado ou aprobado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This personal certificate can't be installed because you do not own the 
corresponding private key which was created when the certificate was 
requested.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado persoal non se pode instalar porque non ten a 
correspondente clave privada, que foi creada cando se solicitou o 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your personal certificate has been installed. You should keep a backup 
copy of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalouse o seu certificado persoal. Mante?a unha copia de seguranza do 
mesmo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Unknown)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Desco?ecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Not Stored)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Non almacenado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permanent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permanente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Temporary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temporalmente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested an encrypted page that contains some unencrypted 
information. Information that you see or enter on this page could easily be 
read by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha p?xina cifrada que cont?n informaci?n non cifrada. A 
informaci?n vista ou introducida nesta p?xina pode ser facilmente lida por 
terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to leave an encrypted page. Information you send or receive 
from now on could easily be read by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? a punto de sa?r dunha p?xina cifrada. A informaci?n que env?e ou 
reciba desde agora pode ser facilmente lida por terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested an encrypted page. The web site has identified itself 
correctly, and information you see or enter on this page can't easily be read 
by a third party.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha p?xina cifrada. O sitio web autoidentificouse 
correctamente, e a informaci?n vista ou introducida nesta p?xina non pode ser 
facilmente lida por terceiras persoas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested a page that uses low-grade encryption. The web site has 
identified itself correctly, but information you see or enter on this page 
could be read by a third party. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou unha p?xina que utiliza cifrado de grao baixo. O sitio web 
autoidentificouse correctamente, mais a informaci?n vista ou introducida nesta 
p?xina pode ser lida por terceiras persoas. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Although this page is encrypted, the information you have entered is to be 
sent over an unencrypted connection and could easily be read by a third 
party.##Are you sure you want to continue sending this information?##</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A?nda que esta p?xina est? cifrada, a informaci?n que introduciu enviarase 
por unha conexi?n non cifrada e poder?a ser lida con facilidade por terceiras 
persoas.##Ten a certeza de desexar continuar a enviar esta informaci?n?##</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The information you have entered is to be sent over an unencrypted 
connection and could easily be read by a third party.##Are you sure you want to 
continue sending this information?##</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A informaci?n que introduciu enviarase por unha conexi?n non cifrada e 
poder?a ser lida por terceiras persoas.##Ten a certeza de desexar continuar a 
enviar esta informaci?n?##</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I'm about to view an encrypted page that contains some 
unencrypted information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha p?xina cifrada que conte?a 
informaci?n non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I leave an encrypted page for one that isn't encrypted. 
</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme se saio dunha p?xina cifrada para entrar noutra que non estea 
cifrada. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I am about to view an encrypted page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha p?xina cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I am about to view a page that uses low-grade 
encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando estea a punto de ver unha p?xina que utilice cifrado de 
baixa potencia.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert me whenever I submit information that's not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando env?e informaci?n que non estea cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Displays security information about the current page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostra a informaci?n de seguranza da p?xina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning: Contains unauthenticated content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Incl?e contido non autenticado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName delivers safe, easy web browsing. A familiar user 
interface, enhanced security features including protection from online identity 
theft, and integrated search let you get the most out of the web.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName ofrece seguranza e exploraci?n web f?cil. Unha interface 
de usuario familiar, funcionalidades de seguranza melloradas inclu?ndo 
protecci?n contra a suplantaci?n de identidade en li?a e unha busca integrada 
que permite obter o maior rendemento da web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Optional Components</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller compo?entes opcionais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which features of $BrandShortName you want to install.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller que funcionalidades de $BrandShortName desexa instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Optional Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compo?entes opcionais:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Inspector</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inspector DOM</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inspects the structure and properties of a window and its contents.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examina a estrutura e as propiedades dunha xanela e do seu contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName &amp;Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Opci?ns de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName &amp;Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Modo de seguranza de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose setup options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller opci?ns de configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Use $BrandShortName as my default web browser</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Utilizar $BrandShortName como explorador web predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Up Shortcuts</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar atallos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Program Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear iconas de programa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Summary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resumo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ready to start installing $BrandShortName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pronto para iniciar a instalaci?n de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed to the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase na seguinte localizaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A restart of your computer may be required to complete the 
installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? necesario que reinicie o computador para conclu?r a instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A restart of your computer may be required to complete the uninstall.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? necesario que reinicie o computador para conclu?r a desinstalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be set as your default web browser.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName estabelecerase como o explorador predefinido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Install to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Instalar para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Tell us what you thought of $BrandShortName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;D?ganos que pensa de $BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Launch $BrandShortName now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Iniciar $BrandShortName agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the installation.\n\nClick 
&amp;quot;OK&amp;quot; to exit $BrandShortName automatically and continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a instalaci?n.\n\nPrema 
Aceptar para sa?r de $BrandShortName automaticamente e continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create icons for $BrandShortName:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear iconas para $BrandShortName:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>On my &amp;Desktop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No meu &amp;Escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In my &amp;Start Menu Programs folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No cartafol &amp;Programas do men? de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In my &amp;Quick Launch bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na barra de &amp;Inicio r?pido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the installation.\n\nPlease 
close $BrandShortName to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a instalaci?n.\n\nPeche 
$BrandShortName para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName must be closed to proceed with the uninstall.\n\nPlease 
close $BrandShortName to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName debe pecharse para realizar a desinstalaci?n.\n\nPeche 
$BrandShortName para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName is already running.\n\nPlease close $BrandShortName prior 
to launching the version you have just installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName xa est? a ser executado.\n\nPeche $BrandShortName antes de 
iniciar a versi?n que xa ten instalada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You don't have access to write to the installation directory.\n\nClick OK 
to select a different directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ten permiso de acceso para escribir no directorio de 
instalaci?n.\n\nPrema Aceptar para seleccionar outro directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You don't have sufficient disk space to install to this location.\n\nClick 
OK to select a different location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai suficiente espazo en disco para instalar nesta 
localizaci?n.\n\nPrema Aceptar para seleccionar outra localizaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorry, $BrandShortName can't be installed. This version of $BrandShortName 
requires ${MinUnsupportedVer} or newer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel instalar $BrandShortName. Esta versi?n de $BrandShortName 
require ${MinUnsupportedVer} ou outras m?is recentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of 
$BrandShortName. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie o computador para conclu?r a desintalaci?n anterior de 
$BrandShortName. Desexa reiniciar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of 
$BrandShortName. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie o computador para conclu?r unha actualizaci?n anterior de 
$BrandShortName. Desexa reiniciar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error creating directory:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear o directorio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Cancel to stop the installation or\nRetry to try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Cancelar para parar a instalaci?n ou\nTentar de novo para tentalo 
outra vez.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall $BrandFullName</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove $BrandFullName from your computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar $BrandFullName do computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be uninstalled from the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName desinstalarase da seguinte localizaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Uninstall to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Desinstalar para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Remove my $BrandShortName personal data and customizations</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Eliminar os datos persoais e as personalizaci?ns de 
$BrandShortName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will permanently remove your bookmarks, saved passwords, cookies and 
customizations. You may wish to keep this information if you plan on installing 
another version of $BrandShortName in the future.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto eliminar? permanentemente os seus marcadores, os contrasinais 
gardados, as cookies e as personalizaci?ns. Mante?a esta informaci?n se ten 
pensado instalar outra versi?n de $BrandShortName no futuro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking existing installation?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a instalaci?n existente?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing $BrandShortName?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando $BrandShortName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Language Files (${AB_CD})?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando os ficheiros de idioma (${AB_CD})?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Optional Components?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando os compo?entes opcionais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling $BrandShortName?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando $BrandShortName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A Little Housekeeping?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha pequena limpeza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose the type of setup you prefer, then click Next.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o tipo de configuraci?n que prefire e, a seguir, prema 
Seguinte.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed with the most common options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase coa maior?a das opci?ns com?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Standard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Est?ndar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandShortName will be installed with all available options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandShortName instalarase con todas as opci?ns dispo??beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C&amp;omplete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C&amp;ompletar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You may choose individual options to be installed. Recommended for 
experienced users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para instalalo pode escoller opci?ns individuais. Recomendado para 
usuarios experimentados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Custom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Personalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the $BrandFullNameDA Setup Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido(a) ao asistente de instalaci?n de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This wizard will guide you through the installation of 
$BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications 
before starting Setup. This will make it possible to update relevant system 
files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este asistente guiarao na instalaci?n de $BrandFullNameDA.\n\nRecom?ndase 
que peche as demais aplicaci?ns antes de comezar. Desta forma actualizaranse 
os ficheiros relevantes do sistema sen ter que reiniciar o 
computador.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please review the license terms before installing $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revise os termos da licenza antes de instalar $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press Page Down to see the rest of the agreement.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Avanzar p?xina para ver o resto do contrato.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you accept the terms of the agreement, click the check box below. You 
must accept the agreement to install $BrandFullNameDA. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, marque a caixa de verificaci?n. Para 
instalar $BrandFullNameDA ? necesario aceptar o contrato. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you accept the terms of the agreement, select the first option below. 
You must accept the agreement to install $BrandFullNameDA. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, seleccione a primeira opci?n. Para 
instalar $BrandFullNameDA ? necesario aceptar o contrato. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Components</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller compo?entes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which features of $BrandFullNameDA you want to install.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla que funcionalidades de $BrandFullNameDA desexa instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Description</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrici?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Position your mouse over a component to see its description.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sit?e o rato sobre un compo?ente para ver a s?a descrici?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Install Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla a localizaci?n de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose the folder in which to install $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol para instalar $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while $BrandFullNameDA is being installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere se instala $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation Aborted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n interrompida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was not completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n non finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Finish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Finalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the $BrandFullNameDA Setup Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizando o asistente de instalaci?n de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA has been installed on your computer.\n\nClick Finish to 
close this wizard.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA instalouse no computador.\n\nPrema Finalizar para pechar 
este asistente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted in order to complete the installation of 
$BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? necesario reiniciar o computador para conclu?r a instalaci?n de 
$BrandFullNameDA. Desexa reinicialo agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reboot now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I want to manually reboot later</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexo reiniciar manualmente m?is tarde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Start Menu Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol do men? Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Start Menu folder for the $BrandFullNameDA shortcuts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un cartafol do men? Inicio para os atallos de 
$BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the Start Menu folder in which you would like to create the 
program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione o cartafol do men? Inicio en que desexa crear os atallos do 
programa. Tam?n pode introducir un nome para crear un cartafol.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to quit $BrandFullName Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer sa?r da instalaci?n de $BrandFullName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the $BrandFullNameDA Uninstall Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido(a) ao asistente de desinstalaci?n de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This wizard will guide you through the uninstallation of 
$BrandFullNameDA.\n\nBefore starting the uninstallation, make sure 
$BrandFullNameDA is not running.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este asistente guiarao na desinstalaci?n de $BrandFullNameDA.\n\nAntes de 
iniciar a desinstalaci?n, aseg?rese de que $BrandFullNameDA non est? a ser 
executado.\n\n$_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove $BrandFullNameDA from your computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar $BrandFullNameDA do computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while $BrandFullNameDA is being uninstalled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere mentres se desinstala $BrandFullNameDA.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstallation Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalaci?n conclu?da</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall was completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A desinstalaci?n finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstallation Aborted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalaci?n interrompida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall was not completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A desinstalaci?n non finalizou correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the $BrandFullNameDA Uninstall Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizando o asistente de desinstalaci?n de $BrandFullNameDA</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA has been uninstalled from your computer.\n\nClick Finish 
to close this wizard.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA desinstalouse do computador.\n\nPrema Finalizar para 
pechar este asistente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of 
$BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? necesario reiniciar o computador para conclu?r a desinstalaci?n de 
$BrandFullNameDA. Desexa reinicialo agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to quit $BrandFullName Uninstall?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer sa?r da desinstalaci?n de $BrandFullName?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullName Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n de $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullName Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalaci?n de $BrandFullName</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; &amp;Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; &amp;Anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I &amp;accept the terms in the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I &amp;do not accept the terms in the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Desinstalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Pechar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B&amp;rowse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E&amp;xplorar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show &amp;details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar &amp;detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Next to continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Seguinte para continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Install to start the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Instalar para iniciar a instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Uninstall to start the uninstallation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Desinstalar para iniciar a desinstalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please review the license agreement before installing $BrandFullNameDA. If 
you accept all terms of the agreement, select the first option below. 
$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Revise o contrato de licenza antes de instalar $BrandFullNameDA. Se acepta 
todos os termos do contrato, seleccione a primeira opci?n. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check the components you want to install and uncheck the components you 
don't want to install. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marque os compo?entes que desexa instalar e desmarque os que non desexa 
instalar. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select components to install:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione os compo?entes para instalar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup will install $BrandFullNameDA in the following folder. To install in 
a different folder, click Browse and select another folder. $_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n instalar? $BrandFullNameDA no seguinte cartafol. Para 
instalalo noutro cartafol prema Explorar e selecci?neo. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Destination Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de destino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the folder to install $BrandFullNameDA in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione o cartafol para instalar $BrandFullNameDA en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Space available: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Espazo dispo??bel: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Space required: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Espazo requirido: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$BrandFullNameDA will be uninstalled from the following folder. 
$_CLICK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$BrandFullNameDA desinstalarase do seguinte cartafol. $_CLICK</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the 
installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir o ficheiro : \r\n\r\n$0\r\n\r\nPrema Abortar para parar a 
instalaci?n,\r\nTentar de novo para tentar novamente ou\r\nIgnorar para ignorar 
este ficheiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try 
again, or\r\nCancel to stop the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir o ficheiro para escribir: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPrema Tentar de 
novo para tentar novamente ou\r\nCancelar para parar a instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Can't write: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non ? posible gardar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Copy to &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Copiar en &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Registering: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Rexistrando: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Unregistering: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Anulando rexistro: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Could not find symbol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non foi posible localizar o s?mbolo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Could not load: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Non foi posible cargar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Create folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Crear cartafol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Create shortcut: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Crear atallo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Created uninstaller: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Desinstalador creado: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Delete file: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar ficheiro: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Delete on reboot: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar ao reiniciar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Error creating shortcut: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Erro ao crear o atallo: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Error creating: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Erro ao crear: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error decompressing data! Corrupted installer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao descomprimir datos. Pos?bel erro no instalador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error registering DLL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao rexistrar DLL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;ExecShell: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;ExecShell: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Execute: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Executar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Extract: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Extraer: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Extract: error writing to file &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Extraer: erro ao gardar no ficheiro &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installer corrupted: invalid opcode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalador danado: opcode non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;No OLE for: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Ning?n OLE para: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Output folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Cartafol de sa?da: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Remove folder: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Eliminar cartafol: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Rename on reboot: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Renomear ao reiniciar: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Rename: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Renomear: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;Skipped: &amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;Ignorado: &amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Details To Clipboard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar detalles no portapapeis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log install process</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistrar proceso de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>K</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MS Sans Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MS Sans Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> is a partial list CHAR_SETS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> is a partial list CHAR_SETS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> ANSI_CHARSET = 0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> ANSI_CHARSET = 0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> DEFAULT_CHARSET = 1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> DEFAULT_CHARSET = 1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> SYMBOL_CHARSET = 2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> SYMBOL_CHARSET = 2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> SHIFTJIS_CHARSET = 128</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> SHIFTJIS_CHARSET = 128</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> GB2312_CHARSET = 134</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> GB2312_CHARSET = 134</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> HANGEUL_CHARSET = 129</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> HANGEUL_CHARSET = 129</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> CHINESEBIG5_CHARSET = 136</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> CHINESEBIG5_CHARSET = 136</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> OEM_CHARSET 255</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> OEM_CHARSET 255</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trebuchet MS Bold</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Trebuchet MS Bold</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> title text &amp;quot;Welcome to Mozilla Thunderbird&amp;quot; is too 
large to fit on the screen with a 14 pt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> title text &amp;quot;Welcome to Mozilla Thunderbird&amp;quot; is too 
large to fit on the screen with a 14 pt</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped 
because it is too big.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped 
because it is too big.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> is a partial list font weight</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> is a partial list font weight</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> FW_NORMAL = 400</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> FW_NORMAL = 400</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> FW_BOLD = 700</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> FW_BOLD = 700</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;OK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OK</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Cancel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Cancelar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Ignore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To configure a Proxy server for this download, click the Connection? 
button. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para configurar un servidor proxy para esta descarga, prema o bot?n 
Conexi?n? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Connection?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Conexi?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Proxy Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Configuraci?n proxy</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Port:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Porto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User id:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Id de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Directories:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Directorios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dri&amp;ves:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unida&amp;des:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remaining:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restante:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To Path:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No cami?o:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Accept</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Aceptar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Decline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Rexeitar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Program Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de &amp;programa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E&amp;xisting Folders:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafoles e&amp;xistentes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has finished copying files to your computer. Before you can use 
$ProductNameInternal$, you must restart Windows or your computer. Choose one of 
the following options and click OK to finish setup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O programa de instalaci?n finalizou a copia de ficheiros no computador. 
Antes de poder utilizar $ProductNameInternal$ reinicie Windows ou o 
computador. Escolla unha das seguintes opci?ns e prema Aceptar para finalizar a 
instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, I want to restart my computer now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, desexo reiniciar o computador agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No, I will restart my computer later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non, desexo reiniciar o computador m?is tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Additional Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compo?entes &amp;adicionais:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Total download size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o total da descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Space Available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispo?ibilidade de espazo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C&amp;omponents:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C&amp;ompo?entes:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Folder to install $ProductName$ into:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un cartafol para instalar $ProductName$ en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Size: %u KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o da descarga: %u KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n actual:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>?to the following location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?na seguinte localizaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>- %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>- %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s, and:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s, e:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Delete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Skip</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Re&amp;ad Me</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L?&amp;eme</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Retomar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unchecked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen marcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extracting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extraendo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not create %s dialog.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel crear %s caixa de di?logo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de %s.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File not found: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetSystemDirectory() failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetSystemDirectory().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetWindowsDirectory() failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetWindowsDirectory().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r da configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have not finished installing $ProductName$. If you exit Setup now, 
$ProductName$ will not be installed. Are you sure you want to cancel 
Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non finalizou a instalaci?n de $ProductName$. Se sae agora do programa de 
instalaci?n, $ProductName$ non ser? instalado. Ten a certeza de querer cancelar 
a instalaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restarting Windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciando Windows</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetProcAddress() of %s failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetProcAddress() de %s.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>WritePrivateProfileString() failed for file %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de WritePrivateProfileString() para o ficheiro %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait while Setup retrieves its configuration script from the web? 
</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espere mentres o programa de instalaci?n recupera o seu script de 
configuraci?n da web? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup was unable to create the TEMP directory: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n non foi capaz de crear o directorio TEMP: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not determine available disk space for: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel determinar o espazo dispo??bel no disco para: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disk space check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificaci?n do espazo en disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected insufficient disk space to continue with installation 
on %s for the path: %sRequired: %sAvailable: %sClick Retry if more disk space 
has been made available, or click Cancel to cancel Setup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A Instalaci?n detectou que non hai suficiente espazo no disco para 
continuar coa instalaci?n en %s para o cami?o: %sRequirido: %sDispo??bel: 
%sPrema Tentar de novo se agora hai m?is espazo dispo??bel no disco ou Cancelar 
para cancelar a Instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected insufficient disk space to continue with installation 
process on %s for the path: %sRequired: %sAvailable: %sClick OK to go back and 
choose a different destination path.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A Instalaci?n detectou que non hai suficiente espazo no disco para 
continuar co proceso de instalaci?n en %s para o cami?o: %sRequirido: 
%sDispo??bel: %sPrema Aceptar para volver atr?s e escoller outro cami?o de 
destino.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not create folder: %sMake sure you have access to create the 
folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel crear o cartafol: %sAseg?rese de ter acceso para 
crealo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductNameInternal$ Setup Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalaci?n de $ProductNameInternal$</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File count:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contaxe de ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Filename:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing Install, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando a instalaci?n, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configuring %s, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurando %s, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error occurred during installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro durante a instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ can only run on Windows 95 or newer. Setup will now exit. 
</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>$ProductName$ s? se pode executar en Windows 95 ou en versi?ns m?is 
recentes. A instalaci?n non continuar?. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ Setup - Install Progress</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Programa de instalaci?n de $ProductName$ - Progreso da instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Currently installing %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copying file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiando ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Message</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attention</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atenci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following directory does not exist:%sWould you like to create it?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O seguinte directorio non existe:%sDesexa crealo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Directory?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear directorio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Program folder name entered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un nome de cartafol de programa non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid path entered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un cami?o non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de configuraci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selected Components:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compo?entes seleccionados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Destination Directory:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Directorio de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Program Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol de programa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting destination directory to be able to upgrade, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o directorio de destino para poder actualizar, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Site:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio de descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save downloaded and Setup program files to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar os ficheiros do programa de instalaci?n e os descargados en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Initializing Setup, please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a instalaci?n, espere?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n de %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GetVersionEx() failed!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de GetVersionEx()</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Usage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extracting %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extraendo %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launching Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a instalaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to write file %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel gardar o ficheiro %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of memory!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen memoria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not load %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel cargar %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not load string resource ID %d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel cargar o ID %d de recurso de cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Null pointer encountered.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontrouse un punteiro non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Memory allocation error.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de atribuci?n de memoria.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup has detected that %s (%s) is still running. Click OK to quit %s and 
proceed with installation. Alternatively, use the Windows Task Manager to quit 
%s, and then click OK to continue with installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O programa de instalaci?n detectou que %s (%s) contin?a en execuci?n. 
Prema Aceptar para sa?r de %s e proceder coa instalaci?n. Tam?n pode utilizar o 
Xestor de tarefas de Windows para sa?r de %s e, a seguir, premer Aceptar para 
continuar coa instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Setup will now exit. Setup could not continue because %s (%s) is still 
running. Try manually quitting %s using Windows Task Manager, and then run 
Setup again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n vai pecharse. Non foi pos?bel finalizar porque %s (%s) 
contin?a en execuci?n. Tente sa?r manualmente de %s utilizando o Xestor de 
tarefas de Windows e, a seguir, execute a instalaci?n de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>$ProductName$ cannot be installed into a folder that is inside the Windows 
folder. Please choose a different folder.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel instalar $ProductName$ nun cartafol que estea dentro do 
cartafol Windows. Escolla outro cartafol.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 45em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 45em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Only install add-ons from authors whom you trust.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar unicamente complementos de autores de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malicious software can damage your computer or violate your privacy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O software malicioso pode resultar prexudicial para o computador ou violar 
a s?a intimidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Author not verified)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Autor non verificado)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have asked to install the following %S items:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicit?uselle a instalaci?n dos seguintes %S elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have asked to install the following item:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicit?uselle a instalaci?n do seguinte elemento:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Installation is complete. You will have to restart %S for changes 
to take effect.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n de software finalizou. Ter? que reiniciar %S para que entren 
en vigor as modificaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Installing Item</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao instalar o elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>General Notification</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configuration Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to read the configuration file. Please contact your system 
administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel abrir o ficheiro de configuraci?n. Contacte co 
administrador do sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AutoConfig Alert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso de configuraci?n autom?tica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. 
\n Error: %S failed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape.cfg/Non foi pos?bel realizar a configuraci?n autom?tica. Contacte 
co administrador do sistema. \n Erro: fallou %S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your email address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submitted Crash Reports</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informes de erro enviados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report ID</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date Submitted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de env?o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No crash reports have been submitted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se enviou ning?n informe de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application has not been configured to display crash reports. The 
preference &amp;lt;code&amp;gt;breakpad.reportURL&amp;lt;/code&amp;gt; must be 
set.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non est? configurada para mostrar informes de erro. 
Seleccione a preferencia 
&amp;lt;code&amp;gt;breakpad.reportURL&amp;lt;/code&amp;gt;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Reports</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar informes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will delete all reports and cannot be undone.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acci?n eliminar? todos os informes de forma irrevers?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Crash Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s Crash Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador de erros de %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application had problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash 
reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro e a aplicaci?n fallou.\n\nO informador de erros non 
pode enviar un informe sobre o fallo.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is 
unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s tivo un problema e fallou.\n\nO informador de erros non pode enviar un 
informe sobre o fallo.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>We're Sorry</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desculpe as molestias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, 
you can send us a crash report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%s tivo un problema e fallou.\n\nSe env?a un informe de erro axudar? a 
diagnosticar e solucionar o problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application is run after a crash to report the problem to the 
application vendor. It should not be run directly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicaci?n exec?tase para informar o fornecedor do produto cando se 
produce un fallo. Non deber?a executarse directamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add a comment (comments are publicly visible)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un comentario (os comentarios son vis?beis publicamente)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This report also contains technical information about the state of the 
application when it crashed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este informe tam?n cont?n informaci?n t?cnica acerca do estado da 
aplicaci?n no momento do fallo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell %s about this crash so they can fix it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informe a %s acerca do fallo para que poida solucionalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include the address of the page I was on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inclu?r o enderezo da p?xina en que estaba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email me when more information is available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibir un correo electr?nico cando haxa m?is informaci?n dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your email address here</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza aqu? o seu correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your crash report will be submitted before you quit or restart.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe de erro enviarase antes de que reinicie ou saia do 
programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submitting your report?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando o informe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report submitted successfully!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe enviouse correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was a problem submitting your report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un problema no env?o do informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resending reports that previously failed to send?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando de novo os informes non enviados anteriormente?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Crash ID: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ID do fallo: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can view details of this crash at %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os detalles do erro enc?ntranse en %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application passed an invalid argument.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n enviou un argumento non v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application didn't leave an application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non deixou un ficheiro de datos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't read the application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel ler o ficheiro de datos da aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't move application data file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel mover o ficheiro de datos da aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not leave a crash dump file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non deixou un ficheiro de baleirado de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't move crash dump.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel mover o baleirado de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not identify itself.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non se identificou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application did not specify a crash reporting server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A aplicaci?n non especificou un servidor para o informe de erros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't find the crash reporter's settings.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel localizar a configuraci?n do informador de erros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Couldn't create pending dump directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel crear o directorio de baleirado pendente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are 
no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a 
supported version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A versi?n que est? a utilizar de %s xa non recibe asistencia e os informes 
de erro non se aceptan. Pense en actualizar a versi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepci?ns - Contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords for the following sites will not be saved:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se gardar?n os contrasinais dos seguintes sitios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Username</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>w</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>f</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>k</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Password Manager to remember this value.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de contrasinais para lembrar este valor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Password Manager to remember this password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de contrasinais para lembrar este contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to remember this password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S lembre este contrasinal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Agora non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ne&amp;ver for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N&amp;unca neste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca neste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Remember</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Lembrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Password Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar a modificaci?n do contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to change the stored password for %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere modificar o contrasinal gardado para %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to change the stored password for this login?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere modificar o contrasinal gardado para este inicio de sesi?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Change</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please confirm which user you are changing the password for</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirme o usuario para o que est? a mudar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you wish to show your passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer mostrar os seus contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you wish to remove all passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar todos os contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove all passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos os contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords for the following sites are stored on your computer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>No computador est?n almacenados os contrasinais dos seguintes sitios:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following passwords match your search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes contrasinais coinciden coa busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Project Lead</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Respons?bel do proxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copyright (C) 2004-2005</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copyright (C) 2004-2005</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thanks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grazas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reporter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v0.2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v0.2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Broken Web Site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar dun sitio web con problemas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de problema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Platform</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plataforma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Product</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S.O.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gecko</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gecko</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Build Config</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n da compilaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Useragent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Language</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Charset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conxunto de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do erro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report A Broken Web Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar dun sitio web con problemas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pol?tica de privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This tool allows you to tell the Evangelism Team about web sites that do 
not work properly in &amp;brandShortName;, or shut &amp;brandShortName; out. 
This is your way to help us ensure the best possible experience for 
&amp;brandShortName; users. Please take a moment to read the following to learn 
how we use the information we collect should you choose to participate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta ferramenta perm?telle informar o equipo de evanxelizaci?n sobre os 
sitios web que non funcionan correctamente en &amp;brandShortName;, ou que 
bloquean &amp;brandShortName;. Esta ? a s?a maneira de axudarnos a asegurar que 
os usuarios te?an a mellor experiencia pos?bel con &amp;brandShortName;. Lea o 
seguinte para saber como utilizamos a informaci?n recollida no caso de que 
desexe participar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To continue you need to agree to the privacy policy above.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para continuar ten que aceptar a pol?tica de privacidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I have read and accept the above privacy policy.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lin a pol?tica de privacidade e ac?ptoa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fill out Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cubra un informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell us a little about the problem you encountered:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F?lenos do problema que encontrou:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL do sitio web:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site is password-protected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web ten un contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de problema:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose One?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browser not supported</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorador non compat?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't log in</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel iniciar sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin not shown</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se mostra o plugin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other content missing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Falta outro contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Behavior wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comportamento incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Appearance wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aparencia incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other problem</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outro problema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disability access</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso desactivado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printed output is wrong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O resultado impreso ? incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Describe Problem:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Describa o problema:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Platform:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plataforma:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Product:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gecko:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gecko:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Useragent:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axente de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Email (Optional):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Correo electr?nico (opcional):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Privacy Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a pol?tica de privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report to server?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe ao servidor?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Sent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informe enviado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Submit Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending Report?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando informe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Sending Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao enviar o informe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully Transmitted Report</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O informe transmitiuse con ?xito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was an error creating the report, and so no information was sent to 
mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo un erro ao crear o informe, por tanto, non se enviou informaci?n a 
mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to make a successful connection to the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel estabelecer unha conexi?n satisfactoria co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An invalid response was received from the server. Please try again 
later.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recibiuse unha resposta non v?lida do servidor. Tente de novo m?is 
tarde.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Looking up %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connected to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectado a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending request to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviando solicitude a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Transferring data from %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Transferindo datos de %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting to %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando a %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read %1$S </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ler %1$S </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrote %1$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escrito %1$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Waiting for %1$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? espera de %1$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Beginning FTP transaction?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando a transacci?n FTP?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished FTP transaction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclu?u a transacci?n FTP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The FTP server %1$S is currently unsupported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor FTP %1$S non ? compat?bel actualmente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web page is being redirected to a new location. Would you like to 
resend the form data you have typed to the new location?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta p?xina web est? a ser reencami?ada para unha nova localizaci?n. 
Desexa reenviar os datos do formulario a esa nova localizaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Index of %1$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ndice de %1$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up to higher level directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao directorio de nivel superior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show hidden objects</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar obxectos ocultos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last Modified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ltima modificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a search term:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un termo de busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to visit &amp;quot;%1$S&amp;quot;. This site may be 
attempting to trick you into thinking you are visiting a different site. Use 
extreme caution.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? a punto de visitar %1$S. Este sitio pode estar a tentar enganalo 
fac?ndolle pensar que est? a visitar un sitio diferente. Te?a m?xima 
prudencia.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I understand and will be very careful</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entendo e terei moito coidado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to log in to the site &amp;quot;%1$S&amp;quot; with the 
username &amp;quot;%2$S&amp;quot;, but the website does not require 
authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs 
&amp;quot;%1$S&amp;quot; the site you want to visit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? a punto de iniciar sesi?n no sitio %1$S co nome de usuario %2$S, mais 
o sitio web non require autenticaci?n. ? pos?bel que isto sexa unha tentativa 
de engano.\n\n? %1$S o sitio que desexa visitar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to log in to the site &amp;quot;%1$S&amp;quot; with the 
username &amp;quot;%2$S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? a punto de iniciar sesi?n no sitio %1$S co nome de usuario %2$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla Firefox</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla Firefox</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox Start, a fast home page with built-in search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio de Firefox, unha p?xina de inicio r?pida con busca incorporada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import your home page from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importe a s?a p?xina de inicio desde %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home Page Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selecci?n da p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select the home page you wish to use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione a p?xina de inicio que desexe utilizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Host:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cami?o:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send For:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expires:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caduca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Policy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pol?tica:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow for Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir para esta sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deny</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Negar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm setting cookie</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar cookie da configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use my choice for all cookies from this site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a mi?a escolla para todas as cookies deste sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Domain:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dominio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encrypted connections only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S? conexi?ns cifradas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Any type of connection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Calquera tipo de conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at end of session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>at? o fin da sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set a cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir unha cookie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set a second cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir unha segunda cookie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to set another cookie.\nYou already have %S cookies from 
this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa definir outra cookie.\nXa ten %S cookies deste 
sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site %S wants to modify an existing cookie.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio %S desexa modificar unha cookie existente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Starting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scanning for viruses?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando virus?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reanudar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Containing Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o cartafol correspondente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show in Finder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar no localizador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open With?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir con?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Retry</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to Download Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ? p?xina de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Download Link</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar ligaz?n de descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove From List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar da lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>j</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>j</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>y</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Removes completed, canceled, and failed downloads from the list</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elimina da lista as descargas conclu?das, canceladas ou erradas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close when downloads complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar ao conclu?r as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Closes the Downloads window when all files are done downloading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pecha a xanela de descargas cando estean descargados todos os 
ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show this Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar este cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>second;seconds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>segundo;segundos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>minute;minutes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>minuto;minutos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>hour;hours</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>hora;horas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>day;days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d?a;d?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paused ? #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parado ? #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Started</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non iniciado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclu?do</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Canceled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This download cannot be paused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? posible parar esta descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The download cannot be saved because an unknown error occurred.\n\nPlease 
try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? posible gardar a descarga por causa dun erro desco?ecido.\n\nTente 
de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel All Downloads?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar todas as descargas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to 
exit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere sa?r?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you exit now, %S downloads will be canceled. Are you sure you want to 
exit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que quere 
sa?r?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to 
quit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere sa?r?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you quit now, %S downloads will be canceled. Are you sure you want to 
quit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se sae agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que quere 
sa?r?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want 
to go offline?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se se desconecta agora cancelarase 1 descarga. Ten a certeza de que quere 
desconectarse?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you go offline now, %S downloads will be canceled. Are you sure you 
want to go offline?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se se desconecta agora cancelaranse %S descargas. Ten a certeza de que 
quere desconectarse?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel 1 Download</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar unha descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel %S Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar %S descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Exit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stay Online</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permanecer conectado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloads Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargas conclu?das</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All files have finished downloading. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclu?u a descarga de todos os ficheiros. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 ? #1 (#2 #3/sec)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 ? #1 (#2 #3/seg)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>bytes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>bytes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 of #3 #4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 de #3 #4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 #2 of #3 #4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 #2 de #3 #4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1#2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1#2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1, #2 remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan #1, #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A few seconds remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restan poucos segundos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown time remaining</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo restante desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 ? #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 ? #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 resource</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recurso #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>local file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ficheiro local</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked by Parental Controls</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloqueado polas Restrici?ns de acceso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked: Download may contain a virus or spyware</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloqueado: A descarga pode conter virus ou spyware</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This download has been blocked by your Security Zone Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta descarga foi bloqueada pola Pol?tica da zona de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yesterday</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Onte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2 de #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot Open %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel abrir %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot Show %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel mostrar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S does not exist. It may have been renamed, moved, or deleted since it 
was downloaded.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existe %S. ? pos?bel que fose renomeado, movido ou eliminado ap?s a 
descarga.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 file - Downloads;#1 files - Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 ficheiro - Descargas;#1 ficheiros - Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2% of #1 file - Downloads;#2% of #1 files - Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2% de #1 ficheiro - Descargas;#2% de #1 ficheiros - Descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; is an executable file. Executable files may contain 
viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when 
opening this file. Are you sure you want to launch &amp;quot;%S&amp;quot;?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S ? un ficheiro execut?bel. Estes ficheiros poden conter virus ou outro 
tipo de c?digo malicioso que pode danar o computador. Te?a precauci?n ao abrir 
este ficheiro. Ten a certeza de que quere executar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Executable File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro execut?bel?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask me this again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non preguntar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Desktop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed in &amp;brandShortName;'s Preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode modificar a configuraci?n nas Preferencias de 
&amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed in &amp;brandShortName;'s Options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode modificar a configuraci?n nas Opci?ns de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen to open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolleu abrir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>What should &amp;brandShortName; do with this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Que debe facer &amp;brandShortName; con este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir con</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do this automatically for files like this from now on.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer o mesmo automaticamente cos ficheiros semellantes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>which is a:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que ? un:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to save this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa gardar este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter name of file to save to?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do ficheiro en que vai gardar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S (default)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S (por defecto)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Helper Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicaci?n auxiliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application you chose (&amp;quot;%S&amp;quot;) could not be found. 
Check the file name or choose another application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel encontrar a aplicaci?n escollida (%S). Verifique o nome do 
ficheiro ou escolla outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicaci?n non encontrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file could not be saved because you do not have the proper 
permissions. Choose another save directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel gardar o ficheiro porque non pos?e os permisos apropiados. 
Escolla outro directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Save Permissions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos de escrita non v?lidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Download Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar o cartafol de descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>WPS Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>WPS por defecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewer for Class %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizador para clase %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Viewer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizador de imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Audio Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor de audio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Video Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor de v?deo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MIDI Player</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reprodutor MIDI</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ZipFolder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ZipFolder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>TextView</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>TextView</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Created By:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Creado por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Developers:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desenvolvedores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Translators:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tradutores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Contributors:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colaboradores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visitar a p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>i</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Languages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idiomas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finds Updates to your Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizaci?ns para os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finds Updates to your Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar actualizaci?ns para os temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install an Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install a Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installs the selected updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instala as actualizaci?ns seleccionadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart &amp;brandShortName; to apply changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar &amp;brandShortName; para aplicar as modificaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skip</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skip these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar estas actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue loading &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar a cargar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable all displayed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar todos os complementos mostrados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable all displayed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todos os complementos mostrados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Changes &amp;brandShortName;'s Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Muda o tema de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Options for the selected Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Definir as opci?ns da extensi?n seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Preferences for the selected Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as preferencias da extensi?n seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall this Add-on when &amp;brandShortName; is restarted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Uninstall</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a desinstalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the uninstall of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a desinstalaci?n deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the install of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalaci?n deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Upgrade</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel the upgrade of this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualizaci?n deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar as actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install an update for this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar unha actualizaci?n para este complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show more information about these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar m?is informaci?n sobre estas actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide information about these updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar informaci?n sobre estas actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add to &amp;brandShortName;?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir a &amp;brandShortName;?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download and install this add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar este complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About this Add-on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca deste complemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inclu?r actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inclu?r esta actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Include this Add-on when installing the updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inclu?r este complemento durante a instalaci?n das actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Does not provide secure updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non fornece actualizaci?ns seguras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Requires additional items.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Precisa elementos adicionais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled for your protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado por seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be disabled when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be enabled when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be installed when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be uninstalled when &amp;brandShortName; is 
restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This add-on will be updated when &amp;brandShortName; is restarted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizarase este complemento ao reiniciar &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Extensions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter extensi?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search All Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar en todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse All Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Explorar todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; couldn't retrieve add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu recuperar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recommended</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recomendado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Retrieving recommended add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recuperando complementos recomendados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Searching add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando nos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Results</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar resultados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All results are already installed or incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa est?n instalados todos os resultados ou son incompat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All recommendations are already installed or incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa est?n instaladas todas as recomendaci?ns ou son incompat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No matching add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen complementos coincidentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Learn More</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obte?a m?is informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See All Recommended Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver todos os complementos recomendados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n conclu?da</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen previsualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Theme Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ning?n tema seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This Theme does not have a Preview Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este tema non conta cunha imaxe de previsualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Update Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai ningunha actualizaci?n seleccionada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This update does not have any additional information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta actualizaci?n non conta con ningunha informaci?n adicional</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There was an error loading the information about this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro ao cargar a informaci?n acerca desta actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualizaci?n conclu?u correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install completed successfully.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n conclu?u correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete the installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar para conclu?r a instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete the update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar para conclu?r a actualizaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Waiting?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agardando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking compatibility?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando compatibilidade?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install failed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n fallou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking For Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>End-User License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza do usuario final</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>560px</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>560px</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>400px</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>400px</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept and Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar e instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>version %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>versi?n %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Looking for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizaci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A compatibility update has been applied.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicouse unha actualizaci?n de compatibilidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No updates were found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An error occurred while trying to find updates for %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro ao tentar localizar actualizaci?ns de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Updates are disabled for %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizaci?ns para %S est?n desactivadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update not supported (install location is read only).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n non compat?bel (a localizaci?n de instalaci?n ? s? de 
lectura).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update not supported (install location is not managed by %S).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n non compat?bel (a localizaci?n de instalaci?n non est? 
xestionada por %S).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is checking for a compatibility update to %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S est? a buscar unha actualizaci?n de compatibilidade para %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install completed successfully</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n conclu?u correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items were found in your Extensions folder. Do you want to 
install them?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontr?ronse os seguintes elementos no cartafol Extensi?ns. Desexa 
instalalos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on updates found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontr?ronse actualizaci?ns de complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has found an update for 1 of your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S encontrou unha actualizaci?n para 1 dos seus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has found updates for %S of your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S encontrou actualizaci?ns para %S dos seus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S to complete your changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S para conclu?r as modificaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Later</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is tarde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstall %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is required by one or more add-ons. If you continue, the following 
items will be disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un ou m?is complementos precisan de %S. Se contin?a, desactivaranse os 
seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to uninstall %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa desinstalar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Install of %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a instalaci?n de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to cancel the install of %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que quere cancelar a instalaci?n de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancel Upgrade of %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelar a actualizaci?n de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to cancel the upgrade of %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que quere cancelar a actualizaci?n de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you disable %S, the following items that require this extension will 
also be disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se desactiva %S, tam?n se desactivar?n os seguintes elementos porque 
precisan desta extensi?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to disable %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa desactivar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Multiple Extension Package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquete con varias extensi?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S incompat?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S %S could not be installed because it is not compatible with %S %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S %S porque non ? compat?bel con %S %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>this Theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>este tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled - not compatible with %S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado - non compat?bel con %S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not compatible with %S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non compat?bel con %S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; will not be installed because it does not provide 
secure updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se instalar? %S porque non fornece actualizaci?ns seguras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because of an error in its 
Install Manifest (&amp;quot;%S&amp;quot; is not a valid GUID). Please contact 
the author of this item about the problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S por causa dun erro no seu manifesto de 
instalaci?n (%S non ? un GUID v?lido). Contacte co autor deste elemento para 
informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because of an error in its 
Install Manifest (&amp;quot;%S&amp;quot; is not a valid Version String). Please 
contact the author of this item about the problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S por causa dun erro no seu manifesto de 
instalaci?n (%S non ? unha cadea de versi?n v?lida). Contacte co autor deste 
elemento para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because it is not compatible 
with your %S build type (%S). Please contact the author of this item about the 
problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S porque non ? compat?bel co seu tipo de 
compilaci?n %S (%S). Contacte co autor deste elemento para informar do 
problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This extension is not secure</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta extensi?n non ? segura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The extension %S is known to be dangerous, and can't be installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A extensi?n %S ? perigosa e non se pode instalar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-ons may be causing problems</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os complementos poden causar problemas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has determined that the following add-ons may be unstable or 
insecure.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S determinou que os seguintes complementos poden ser inest?beis ou 
inseguros.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should restart %S so that these add-ons can be disabled.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Debe reiniciar %S para desactivar eses complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Falta un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not load this item because the file %S was missing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu cargar este elemento porque falta o ficheiro %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install this item because &amp;quot;%S&amp;quot; (provided by 
the item) is not well-formed or does not exist. Please contact the author about 
this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar este elemento porque falta %S (fornecido polo 
elemento) ou non est? ben formado. Contacte co autor para informar do 
problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malformed File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro mal formado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chrome Registration Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O rexistro en chrome fallou</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install this item because of a failure in Chrome 
Registration. Please contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar este elemento por causa dun erro no rexistro en 
chrome. Contacte co autor para informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid File Extension</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensi?n de ficheiro incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because this item has an 
invalid file extension (%S is not a valid file extension for a %S). Please 
contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S porque ten unha extensi?n non v?lida (%S non ? 
unha extensi?n de ficheiro v?lida para %S). Contacte co autor para informar do 
problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing Installation Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Faltan ficheiros de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; could not be installed because it does not contain 
a valid package (a %S must contain at least one extension or theme). Please 
contact the author about this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar %S porque non cont?n un paquete v?lido (%S debe 
conter, como m?nimo, unha extensi?n ou un tema). Contacte co autor para 
informar do problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install the file at \n\n%S\n\nbecause: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar o ficheiro de\n\n%S\n\nporque: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extensions (*.xpi)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Extensi?ns (*.xpi)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Themes (*.jar)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Temas (*.jar)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a theme to install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un tema para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select an extension to install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla unha extensi?n para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S to use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie %S para utilizalo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished checking for updates to %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclu?u a busca de actualizaci?ns para %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Version %S is available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? dispo??bel a versi?n %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation has been disabled by your system administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O administrador do sistema desactivou a instalaci?n de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation is currently disabled. Click Enable and try 
again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n de software est? desactivada. Prema Activar e tente de 
novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S new add-on has been installed.;%S new add-ons have been installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Foi instalado %S novo complemento.;Foron instalados %S novos 
complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All add-ons have been disabled by safe mode.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O modo seguro desactivou todos os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible 
add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A verificaci?n de compatibilidade de complementos est? desactivada. Pode 
ter complementos incompat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by 
updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A verificaci?n da seguranza das actualizaci?ns dos complementos est? 
desactivada. Pode estar en risco coas actualizaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is currently in offline mode and is unable to update Add-ons. Click Go 
Online and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S est? en modo sen conexi?n e non pode actualizar complementos. Prema 
Conectar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is currently in offline mode and is unable to search for add-ons. Click 
Go Online and try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S est? en modo sen conexi?n e non pode buscar complementos. Prema 
Conectar e tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go Online</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Add-on Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?ns de complementos de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There are new updates available for your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai novas actualizaci?ns dispo??beis para os complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See all results (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver todos os resultados (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S requires that you accept the following End User License Agreement 
before installation can proceed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S precisa que acepte o seguinte Contrato de licenza do usuario final para 
comezar a instalaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is working offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; est? a traballar sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; needs to go online in order to see if updates     
                 are available for your add-ons to make them 
compatible with this                      version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; precisa de conectarse para comprobar se as 
actualizaci?ns                      para os complementos 
est?n dispo??beis para facelos compat?beis con esta               
       versi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go online now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectar agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos incompat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following add-ons are not compatible with this version of       
               &amp;brandShortName; and have been disabled:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactiv?ronse os seguintes complementos porque non son compat?beis    
                  con esta versi?n de 
&amp;brandShortName;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can check if there are compatible versions      
                of these add-ons available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode verificar se est?n dispo??beis versi?ns     
                 compat?beis destes complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking for Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando complementos compat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking your incompatible add-ons for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizaci?ns para os complementos incompat?beis?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This may take a few minutes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode demorar uns minutos?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Found Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontr?ronse complementos compat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select the add-ons you would like to install:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione os complementos que desexa instalar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These updates can't be installed because software installation is 
currently                      disabled. You can change 
this setting below.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel instalar estas actualizaci?ns porque est? desactivada a 
instalaci?n de                      software. Pode 
modificar esta configuraci?n a seguir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow web sites to install software</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que os sitios web instalen software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Compatible Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando complementos compat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading and installing updates to your add-ons?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando e instalando actualizaci?ns para os complementos? </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Compatible Add-ons Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron complementos compat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; was unable to find updates to your          
            incompatible add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu encontrar actualizaci?ns para os    
                  complementos incompat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some problems were encountered when trying to find updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo alg?ns problemas ao localizar actualizaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will check periodically and inform you        
              when compatible updates for these add-ons are 
found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscar? periodicamente e informarao          
            cando localice actualizaci?ns compat?beis para estes 
complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Compatible Add-ons Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos compat?beis instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; has installed the updates to your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; instalou as actualizaci?ns dos complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can check periodically and inform you         
             when updates for add-ons are found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode buscar periodicamente e informalo        
              cando localice actualizaci?ns para os 
complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will check periodically and inform you        
              when updates for add-ons are found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscar? periodicamente e informarao          
            cando localice actualizaci?ns para os 
complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to Check for Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel buscar actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is not possible to check for updates to incompatible add-ons      
                because software installation for 
&amp;brandShortName; has been disabled.                     
 Please contact your System Administrator for assistance.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel buscar actualizaci?ns para os complementos incompat?beis   
                   porque est? desactivada a instalaci?n de 
software para &amp;brandShortName;.                      
Contacte co administrador do sistema para obter axuda.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking Compatibility of Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificaci?n da compatibilidade dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking your add-ons for compatibility with this             
         version of &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a compatibilidade dos complementos con esta          
            versi?n de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problems Installing Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Problemas ao instalar as actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; encountered problems when updating          
            some of your add-ons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; encontrou problemas ao actualizar           
           alg?ns complementos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Finish to continue starting &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Conclu?r para continuar co inicio de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Done to continue starting &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Conclu?do para continuar co inicio de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow &amp;brandShortName; to check for updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que &amp;brandShortName; busque actualizaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished checking %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclu?u a busca de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S was unable to install updates for the following add-ons:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar actualizaci?ns para os seguintes 
complementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S was unable to check for updates for the following add-ons:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu buscar actualizaci?ns para os seguintes 
complementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u21e7</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u21e7</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2318</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2318</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2325</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2325</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u2303</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>\u2303</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shift</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MAI?S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ALT</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ctrl</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CTRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>http://www.mozilla.org/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>http://www.mozilla.org/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Starting Plugin for type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciando plugin para o tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>mozilla.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>mozilla.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>https://pfs.mozilla.org/plugins/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>https://pfs.mozilla.org/plugins/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>plugindoc.mozdev.org</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>plugindoc.mozdev.org</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>http://plugindoc.mozdev.org/</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>http://plugindoc.mozdev.org/</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Menu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Men? dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de ferramentas dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsorted Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores non compat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmark loading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando marcador din?mico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmark feed failed to load.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao cargar a fonte do marcador din?mico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Today</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hoxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S days ago</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai %S d?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Older than %S days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai m?is de %S d?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(local files)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(ficheiros locais)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>bookmarks-%S.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>marcadores-%S.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Errors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following updates have been installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instal?ronse as seguintes actualizaci?ns:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No updates installed yet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A?nda non se instalou ningunha actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>State</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Incompatible Items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos incompat?beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items are not compatible with this update to 
&amp;brandShortName; and                   will be disabled 
when it is installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes elementos non son compat?beis con esta actualizaci?n para 
&amp;brandShortName; e                   desactivaranse cando 
estea instalada:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will periodically check for updates to them in the 
event that                   a compatible version becomes 
available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; buscar? periodicamente actualizaci?ns no caso de 
estar                   dispo??bel unha versi?n 
compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; updates contain important security improvements. For 
your                   protection, it is highly recommended 
that you update &amp;brandShortName; even                   
if some of your Extensions and Themes become incompatible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizaci?ns de &amp;brandShortName; conte?en mellor?as de seguranza 
importantes. Para a s?a                   protecci?n, 
recomendamos a actualizaci?n de &amp;brandShortName; inclusive         
          se algunhas das extensi?ns ou temas se tornan 
incompat?beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>36em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>36em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>39em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>39em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking for Updates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscando actualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now checking for updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; est? a buscar actualizaci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Updates Found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ningunha actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There are no new updates available. &amp;brandShortName; may check     
                  periodically for new updates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existen novas actualizaci?ns dispo??beis. &amp;brandShortName; pode 
buscar                      periodicamente novas 
actualizaci?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking if this update will cause problems with your extensions and/or 
themes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando se esta actualizaci?n pode causar problemas con extensi?ns 
e/ou temas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View more information about this update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver m?is informaci?n sobre esta actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This update will cause some of your extensions and/or themes        
               to stop working until they are updated.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta actualizaci?n provocar? que algunhas extensi?ns e/ou temas      
                deixen de funcionar at? seren 
actualizadas(os).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>It is strongly recommended that you upgrade &amp;brandShortName;      
                 as soon as possible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recomendamos actualizar &amp;brandShortName;                
       canto antes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you agree to the terms of this agreement, click I Agree         
              below to continue installing this update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se acepta os termos do contrato, prema Acepto               
       para continuar coa instalaci?n da actualizaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrato de licenza de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Terms and conditions for using this software.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Termos e condici?ns de uso deste software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please read the following license agreement. Use the scroll bar to view 
the rest of this agreement.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lea o seguinte contrato de licenza. Utilice a barra de desprazamento para 
ver o resto do contrato.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I accept the terms of the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do NOT accept the terms of the License Agreement</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non acepto os termos do contrato de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando a actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading the update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando a actualizaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connecting to the update server?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conectando co servidor de actualizaci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; was unable to verify the integrity of the       
                incremental update it downloaded, so it is now 
downloading                      the complete update 
package.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; non conseguiu verificar a integridade da       
               actualizaci?n incremental descargada, visto que 
est? a descargar                      o paquete completo 
da actualizaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There were problems checking for, downloading, or installing this     
                 update. &amp;brandShortName; could not be 
updated because:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Houbo problemas ao buscar, descargar ou instalar esta           
           actualizaci?n. Non foi pos?bel actualizar 
&amp;brandShortName; porque:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can update &amp;brandShortName; manually by visiting this link     
                 and downloading the latest version:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode actualizar &amp;brandShortName; manualmente visitando esta ligaz?n  
                    e descargando a ?ltima versi?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The partial Update could not be applied.                  
     &amp;brandShortName; will try again by downloading a complete 
Update.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel aplicar a actualizaci?n parcial.              
         &amp;brandShortName; tentar? de novo descargando a 
actualizaci?n completa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n descargada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update was successfully downloaded and verified, and it will      
                be installed the next time &amp;brandShortName; 
starts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualizaci?n descargouse e verificouse correctamente. Instalarase    
                  a pr?xima vez que inicie 
&amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Ready to Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n pronta para instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; has downloaded and verified an important update.   
                   Click the link below for more 
details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; descargou e verificou unha actualizaci?n importante. 
                     Prema a seguinte ligaz?n para obter 
m?is detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Restart &amp;brandShortName; Now to install the update now.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Reiniciar &amp;brandShortName; para instalar a actualizaci?n 
agora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Not Now to close this dialog and continue working. 
&amp;brandShortName;                      will install the 
update the next time it starts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Agora non para pechar esta caixa de di?logo e continuar coas s?as 
tarefas. &amp;brandShortName;                      
instalar? a actualizaci?n a pr?xima vez que inicie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n instalada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update was successfully installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n instalada correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read more about what's new?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obte?a m?is informaci?n acerca das novidades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed on:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalada o:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova versi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An update for %S is available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai unha actualizaci?n dispo??bel para %S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can download and install %S %S now!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode descargar e instalar %S %S agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not confirm the integrity of the update package.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu confirmar a integridade do paquete de actualizaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The license file for this version could not be found. Please visit the %S 
homepage for more information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel localizar o ficheiro da licenza para esta versi?n. Visite 
a p?xina principal de %S para obter m?is informaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Additional details about this version could not be found. Please visit the 
%S homepage for more information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel localizar os detalles adicionais desta versi?n. Visite a 
p?xina principal de %S para obter m?is informaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Getting license for %S %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obtendo licenza para %S %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Getting more details about %S %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obtendo m?is detalles acerca de %S %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed on: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalada o: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Version Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova versi?n dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 of #2 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 de #2 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 KB of #2 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 KB de #2 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 MB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 MB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S downloaded so far</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S descargados at? agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>remain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>restantes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unknown file size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>tama?o de ficheiro desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1 MB/sec</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1 MB/seg</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1:#2:#3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1:#2:#3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2:#3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2:#3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>; #1 #2</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>; #1 #2</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paused downloading %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pausa na descarga de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart %S Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciar %S agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download &amp; Install Now ?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar agora ?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get the new version ?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter a nova versi?n ?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have paused downloading this update. Do you want %S to download the 
update in the background while you continue to browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parou a descarga desta actuailzaci?n. Desexa que %S a descargue en segundo 
plano mentres contin?a a navegar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Ready to Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S est? pronta para ser instalada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update XML File Malformed (200)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Ficheiro XML da actualizaci?n mal formado (200)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Access Denied (403)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Acceso negado (403)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update XML File Not Found (404)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Ficheiro XML da actualizaci?n non encontrado (404)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Internal Server Error (500)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Erro interno do servidor (500)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Update Server Not Found (Check your internet connection or contact 
your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Servidor de actualizaci?ns non encontrado (verifique a s?a conexi?n ? 
Internet ou contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Server Not Found (Check your internet connection or contact your 
Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor proxy non encontrado (verifique a conexi?n ? Internet ou contacte 
co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Connection Refused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Conexi?n rexeitada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proxy Server Connection Refused (Contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n co servidor proxy rexeitada (contacte co administrador do 
sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Connection timed out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Tempo de conexi?n esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Network is Offline (Go online)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A rede est? desconectada (Con?ctese)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed (Unknown Reason)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro (motivo desco?ecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: No data was received (Please try again)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Non se recibiron datos (tente de novo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Data transfer was interrupted (Please try again)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Interrompeuse a transferencia de datos (tente de novo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AUS: Port not allowed (Contact your Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AUS: Porto non permitido (contacte co administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The integrity of the update could not be verified (Contact your 
Administrator)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar a integridade da actualizaci?n (contacte co 
administrador do sistema)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Update was successfully installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A actualizaci?n instalouse con ?xito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Update could not be installed (Patch Apply Failed)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar a actualizaci?n (erro na aplicaci?n do 
parche)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Pending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o pendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software Update Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na actualizaci?n de software</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The update could not be installed. Please make sure there are no other 
copies of %S running on your computer, and then restart %S to try again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel instalar a actualizaci?n. Verifique que non haxa outras 
instancias de %S a executarse no computador e, a seguir, reinicie %S para 
tentar de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download &amp; Install?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get the new version?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter a nova versi?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Apply Downloaded Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicar a actualizaci?n descargada?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the new version?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar a nova versi?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minefield</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Minefield</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewing Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores din?micos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir a %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add &amp;quot;%S&amp;quot; (%S) as a Feed Reader?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot; (%S) como lector de fontes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Feed Reader</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un lector de fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; is already registered as a Feed Reader</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;quot;%S&amp;quot; xa est? rexistrado como lector de fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Application?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para suscribirse a fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros multimedia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S %2$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S %2$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to feeds.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utlilizar sempre %S para subscribirse a fontes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to podcasts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para subscribirse a podcast.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use %S to subscribe to video podcasts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre %S para subscribirse a podcast de v?deo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this feed using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta fonte utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this podcast using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a este podcast utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this video podcast using </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a este podcast de v?deo utilizando </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;feed&amp;quot; of frequently changing content on this 
site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta ? unha fonte de contido modificado frecuentemente neste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;podcast&amp;quot; of frequently changing content on 
this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este ? un podcast de contido modificado frecuentemente neste sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This is a &amp;quot;video podcast&amp;quot; of frequently changing content 
on this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este ? un podcast de v?deo de contido modificado frecuentemente neste 
sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this feed to receive updates when this content 
changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a esta fonte para recibir actualizaci?ns cando mude o 
contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this podcast to receive updates when this content 
changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a este podcast para recibir actualizaci?ns cando mude o 
contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can subscribe to this video podcast to receive updates when this 
content changes.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode subscribirse a este podcast de v?deo para recibir actualizaci?ns 
cando mude o contido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add %S (%S) as an application for %S links?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir %S (%S) como aplicaci?n para ligaz?ns de %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S has already been added as an application for %S links.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa se engadiu como aplicaci?n para as ligaz?ns de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Expandir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Collapse</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contraer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Most Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por n?m.de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Last Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por ?ltima visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>By Date and Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por data e sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Link?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta ligaz?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar o enderezo da ligaz?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asistente de importaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar opci?ns, marcadores, historial, contrasinais e outros datos 
de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data 
from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar preferencias, marcadores, historial, contrasinais e outros datos 
de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Bookmarks from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar marcadores de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Microsoft Internet Explorer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Microsoft Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox 0.8, Firebird or Phoenix</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox 0.8, Firebird ou Phoenix</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't import anything</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non importar nada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 6, 7 ou Mozilla 1.x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 4.x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 4.x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opera</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Camino</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Safari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Safari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>OmniWeb</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>OmniWeb</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>W</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>iCab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>iCab</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Konqueror</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Konqueror</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Epiphany</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Epiphany</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Galeon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Galeon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From an HTML File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dun ficheiro HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No programs that contain bookmarks, history or password data could be 
found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron programas que conte?an marcadores, historiais ou 
contrasinais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Settings and Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a configuraci?n e os datos de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Items to Import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select which items to import:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla os elementos que quere importar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Importing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items are currently being imported?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est?n a se importar os seguintes elementos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following profiles are available to import from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes perf?s est?n dispo??beis para seren importados desde:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importaci?n completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following items were successfully imported:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Import?ronse correctamente os seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internet Explorer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netscape 4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Netscape 4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword Searches (From %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscas por palabra chave (de %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search on %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type &amp;quot;%S &amp;lt;search query&amp;gt;&amp;quot; in the Location 
Bar to perform a search on %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escriba &amp;quot;%S &amp;lt;search query&amp;gt;&amp;quot; na barra de 
localizaci?n para realizar unha busca en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Netscape 4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Netscape 4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Netscape 6/7/Mozilla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Safari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Safari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>From Opera</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>De Opera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword Searches (From Opera)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscas por palabra chave (de Opera)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Internet Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opci?ns da Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browsing History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de navegaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Form History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de formularios gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Favorites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Favoritos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros datos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palabra chave:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrici?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Live Titles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?tulos din?micos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feed Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo da fonte:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Site Location:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo do sitio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load this bookmark in the sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar este marcador na barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show all the bookmarks folders</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todos os cartafoles de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar modificaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcador din?mico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark All Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties for &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades para &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>[Folder Name]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>[Nome do cartafol]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador din?mico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tags:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Separate tags with commas</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separar as etiquetas con v?rgulas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show all tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todas as etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>h</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 36em; height: 18em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 36em; altura: 18em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Library</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Biblioteca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>W</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Views</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visualizaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>V</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Columns</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as columnas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsorted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A &amp;gt; Z Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A &amp;gt; Z Orde de clasificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z &amp;gt; A Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Z &amp;gt; A Orde de clasificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Using Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Using History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced Tips &amp;amp; Tricks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suxesti?ns e trucos avanzados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in Bookmarks?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nos marcadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in Current Collection?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar na colecci?n actual?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>i</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export HTML?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar HTML?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import HTML?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar HTML?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cut</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cortar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>x</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desfacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Refacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in a New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in a New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open All in Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir todo en separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort By Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Bookmark?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Live Bookmark?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo marcador din?mico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Folder?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo cartafol?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Separator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Live Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar marcador din?mico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Live Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar t?tulo din?mico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Subscription</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por subscrici?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by Post</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por artigo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data de visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visit Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Added</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Collection Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S? a colecci?n actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todos os marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selected Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cartafol seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Menu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Men? de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show search builder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o construtor de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide search builder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar o construtor de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar s? marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Match </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coincidir </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>all</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>any</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>calquera</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> of the following rules:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> das seguintes regras:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Containing the text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contendo o texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visitado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>starts with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>comeza por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is on site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>est? no sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>on</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>before</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>antes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>after</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>despois</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>in the last</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>no ?ltimo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>days</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>weeks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>semanas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>months</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>meses</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>host</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>domain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>dominio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>cartafol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>t?tulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>data</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>visit count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>url</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>url</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ascending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ascendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>descending</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>descendente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maximum results: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N?mero m?ximo de resultados: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lista</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get View Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter complementos de visualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import and Backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar e crear copia de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atr?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Adiante</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Less</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Menos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select an item to view and edit its properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar un elemento para ver e editar as s?as propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete all from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todo de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete entire domain %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todo o dominio %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete host</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete domain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o dominio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the 
history window or sidebar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza non se ? pos?bel cargar nin o URL de Javascript 
nin os datos na barra lateral do historial.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no title)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen t?tulo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Empty)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Baleiro)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks %S.html</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores %S.html</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks %S.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores %S.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks backup filename</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro de copia de seguranza dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Revert Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reverter marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you 
sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acci?n subsituir? os marcadores polos da copia de seguranza. Ten a 
certeza de querer facelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This will replace all of your current bookmarks and tags with the backup. 
Are you sure?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta acci?n subsituir? os marcadores e etiquetas polos da copia de 
seguranza. Ten a certeza de querer facelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a bookmarks backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione unha copia de seguranza dos marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>JSON</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>JSON</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.json</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.json</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported file type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiro non compat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to process the backup file.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel procesar o ficheiro de copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Showing </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Results for </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar resultados por </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Busca avanzada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Grouping</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen agrupar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Group By Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agrupar por fonte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload All Live Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar todos os marcadores din?micos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort '%S' by Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar '%S' por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por localizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Visit Date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por data de visita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>V</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Visit Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por contaxe de visitas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Description</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por descrici?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Added</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por engadido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Last Modified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por ?ltima modificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sort by Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenar por etiquetas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar no historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search in '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar en '%S'</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in '%S'?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar en '%S'?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm open</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar a apertura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to open %S tabs. This might slow down %S while the pages 
are loading. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Van abrirse %S separadores., o que pode facer que %S dimin?a a velocidade 
durante a carga das p?xinas. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when opening multiple tabs might slow down %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando abrir varios separadores poida diminu?r a velocidade de 
%s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S object(s)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S obxecto(s)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Bookmarks File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar ficheiro de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export Bookmarks File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar ficheiro de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Query</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova consulta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen elementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One item</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S elementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Smart Bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcadores intelixentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Most Visited</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is visitados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recently Bookmarked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcados recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recent Tags</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiquetas recentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tag</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiqueta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>General</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accessibility</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Accesibilidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always use the cursor keys to navigate within pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar sempre as teclas de desprazamento para navegar nas p?xinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search for text when I start typing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar o texto ao comezar a escribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when web sites try to redirect or reload the page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando os sitios tentan redireccionar ou recargar a p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>b</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browsing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use autoscrolling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar desprazamento autom?tico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use smooth scrolling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar desprazamento suave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check my spelling as I type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar a ortograf?a ao escribir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>System Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always check to see if &amp;brandShortName; is the default browser on 
startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar sempre se &amp;brandShortName; ? o navegador predefinido ao 
comezar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>N</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Network</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configure how &amp;brandShortName; connects to the Internet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar o modo en que &amp;brandShortName; se conecta ? Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Storage</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenamento sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use up to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar at?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MB of space for the cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>MB de espazo na cach?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatically check for updates to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar automaticamente actualizaci?ns para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Complementos instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Engines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When updates to &amp;brandShortName; are found:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao encontrar actualizaci?ns para &amp;brandShortName;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me what I want to do</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme que quero facer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatically download and install the update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar e instalar automaticamente a actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me if this will disable any of my add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme se isto desactivase alg?n dos meus complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Update History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar historial de actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>p</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me when a website asks to store data for offline use</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informarme cando un sitio web solicita o almacenamento de datos para a 
utilizaci?n sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following websites have stored data for offline use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes sitios web almacenaron datos para a utilizaci?n sen 
conexi?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>7em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>7em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove offline data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar datos sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protocols</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Protocolos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use SSL 3.0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar SSL 3.0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use TLS 1.0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar TLS 1.0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When a server requests my personal certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando un servidor solicita o meu certificado persoal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select one automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller un automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me every time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Revocation Lists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Listas de revogaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced JavaScript Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n avanzada de JavaScript</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>37em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>37em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow scripts to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir scripts para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move or resize existing windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover ou redimensionar as xanelas existentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Raise or lower windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elevar ou baixar xanelas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable or replace context menus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar ou substitu?r men?s de contexto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide the status bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar a barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change status bar text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o texto da barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles da aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 30em; min-height: 20em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 30em; altura m?n.: 20em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following applications can be used to handle %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes aplicaci?ns poden utilizarse para manexar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S links</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligaz?ns %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fontes web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web application is hosted at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicaci?n web est? hospedada en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This application is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta aplicaci?n est? localizada en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Action</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>38em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>38em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>41em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>41em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pages to choose their own colors, instead of my selections 
above</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que as p?xinas escollan as s?as propias cores en lugar das 
seleccionadas anteriormente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text and Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto e fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Background:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use system colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar as cores do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Underline links</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subli?ar as ligaz?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Link Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores das ligaz?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unvisited Links:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligaz?ns non visitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Visited Links:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ligaz?ns visitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n da conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Configure Proxies to Access the Internet</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configurar proxys para acceder ? Internet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No proxy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen proxy</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use system proxy settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a configuraci?n de proxy do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto-detect proxy settings for this network</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detectar automaticamente a configuraci?n do proxy para esta rede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manual proxy configuration:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n manual do proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic proxy configuration URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL da configuraci?n autom?tica do proxy:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FTP Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy FTP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gopher Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy Gopher:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HTTP Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy HTTP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>H</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Proxy:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proxy SSL:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS Host:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor SOCKS:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS v4</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SOCKS v4</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SOCKS v5</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SOCKS v5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Proxy for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen proxy para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this proxy server for all protocols</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este proxy para todos os protocolos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block pop-up windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load images automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar as imaxes automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable JavaScript</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar JavaScript</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>J</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>J</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzadas?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable Java</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar Java</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts &amp;amp; Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra e cores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default font:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de letra predefinido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>p</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colors?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose your preferred language for displaying pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o seu idioma preferido para mostrar as p?xinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following cookies are stored on your computer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes cookies est?n almacenadas no computador:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cookie Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da cookie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Cookie</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cookie</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todas as cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;The privacy agreement failed to 
load.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Non foi pos?bel cargar o acordo de 
privacidade.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>43em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>43em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Proportional:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Proporcional:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serif:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serif:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sans-serif:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sans-serif:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Monospace:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Monoespazado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Western</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Central European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centroeuropeo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xaponesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Traditional Chinese (Taiwan)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa tradicional (Taiw?n)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Simplified Chinese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa simplificada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Traditional Chinese (Hong Kong)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chinesa tradicional (Hong Kong)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Korean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coreana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cyrillic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cir?lica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Baltic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B?ltica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Other Languages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros idiomas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Defined</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Definida polo usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thai</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailandesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hebrea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Arabic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?rabe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Devanagari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Devanagari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tamil</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg> Tamil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bengali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bengal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unified Canadian Syllabary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unified Canadian Syllabary</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ethiopic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Et?ope</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxiana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gujarati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guxarati</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gurmukhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gurmukhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Khmer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Khmer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malayalam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaialam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oriya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oriya</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Telugu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Telugu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kannada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kannada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sinhala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sinhala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minimum font size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o m?nimo do tipo de letra:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ning?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sans Serif</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sans Serif</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir que as p?xinas escollan os seus tipos de letra en lugar dos antes 
seleccionados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Character Encoding</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificaci?n de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default Character Encoding:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificaci?n de caracteres predefinida:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>30em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>30em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose 
languages for displaying these web pages, in order of preference.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? frecuente que as p?xinas web se poidan consultar en m?is dun idioma. 
Escolla, en orde de preferencia, os idiomas para visualizar ese tipo de 
p?xinas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Languages in order of preference:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idiomas en orde de preferencia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Baixar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a language to add?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un idioma para engadilo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When &amp;brandShortName; starts:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando &amp;brandShortName; se inicia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show my home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a mi?a p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show a blank page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar unha p?xina en branco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show my windows and tabs from last time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as xanelas e os separadores da ?ltima vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina de inicio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Current Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar a p?xina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Current Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar as p?xinas actuais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore to Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show the Downloads window when downloading a file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a xanela Descargas ao iniciar unha descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close it when all downloads are finished</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar ao finalizar todas as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save files to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ficheiros en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always ask me where to save files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar sempre onde gardar os ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change options for your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar as opci?ns dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change preferences for your add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar as preferencias dos complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Add-ons?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os complementos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove All Sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar todos os sitios</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address of web site:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo do sitio web:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Phishing Protection Terms of Service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Termos de uso da protecci?n contra a suplantaci?n de identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>40em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>40em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>35em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>35em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I accept these Phishing Protection terms of service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto os termos de uso da protecci?n contra a suplantaci?n de 
identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do NOT accept these Phishing Protection terms of service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>NON acepto os termos de uso da protecci?n contra a suplantaci?n de 
identidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept and Continue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar e continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 42em; min-height: 39em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 42em; altura m?n.: 39em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 47em; min-height: 40em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 47em; altura m?n.: 40em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 42em; min-height: 39.5em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 42em; altura m?n.: 39.5em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Main</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Applications</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Advanced</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opci?ns avanzadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selecting this option will send the address of web pages you are viewing 
to %S. To continue, please review and accept the following terms of 
service.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta opci?n env?a a %S o enderezo das p?xinas web que est? a visualizar. 
Para continuar revise e acepte os seguintes termos de uso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Predefinido (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are always or never allowed to use 
cookies. Type the exact address of the site you want to manage and then click 
Block, Allow for Session, or Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web te?en permiso para utilizar cookies e 
cales non. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Bloquear, 
Permitir nesta sesi?n ou Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepci?ns - Cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to install add-ons. Type the 
exact address of the site you want to allow and then click Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web te?en permiso para instalar complementos. 
Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allowed Sites - Add-ons Installation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitios permitidos - Instalaci?n de complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to open pop-up windows. Type 
the exact address of the site you want to allow and then click Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web te?en permiso para abrir xanelas 
emerxentes. Escriba o enderezo exacto do sitio e despois prema Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allowed Sites - Pop-ups</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitios con permiso - Xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can specify which web sites are allowed to load images. Type the exact 
address of the site you want to manage and then click Block or Allow.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode especificar que sitios web te?en permiso para cargar imaxes. Escriba 
o enderezo exacto do sitio e despois prema Bloquear ou Permitir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exceptions - Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Excepci?ns - Imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter a valid hostname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome de servidor v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid Hostname Entered</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduciuse un nome de servidor non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Master 
Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? en modo FIPS, que require un contrasinal principal que non estea 
baleiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao modificar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S/%2$S [%3$S]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S/%2$S [%3$S]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S [%2$S]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S [%2$S]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Download Folder:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o cartafol de descarga:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S (default)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S (default)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use other?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar outro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Helper Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar a aplicaci?n auxiliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application Details?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles da aplicaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Feed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Video Podcast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Podcast de v?deo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Podcast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Podcast</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always ask</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar sempre</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use %S (in %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar %S (en %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preview in %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Live Bookmarks in %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir marcadores din?micos en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>at end of session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? fin da sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow for Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir nesta sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;no cookie selected&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ningunha cookie seleccionada&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following cookies match your search:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As seguintes cookies coinciden coa busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove offline website data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar os datos das p?xinas web sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>After removing this data, %S will not be available offline. Are you sure 
you want to remove this offline website?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ap?s eliminar estes datos %S non estar? dispo??bel sen conexi?n. Ten a 
certeza de querer eliminalos?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following websites are not allowed to store data for offline use:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes sitios web non te?en permiso para almacenar datos para a s?a 
utilizaci?n sen conexi?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep my history for at least</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Manter o historial como m?nimo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember what I enter in forms and the search bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar a informaci?n inserida nos formularios e nas barras de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember what I've downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar as descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept cookies from sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar as cookies das p?xinas web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Accept third-party cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aceptar cookies de terceiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep until:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conservar at?:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>K</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>they expire</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que caduquen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I close &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>que peche &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ask me every time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>preguntarme cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Cookies?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar cookies?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Private Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always clear my private data when I close &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar sempre os meus datos privados cando peche 
&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask me before clearing private data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntarme antes de eliminar os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when sites try to install add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando un sitio web tente instalar complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me if the site I'm visiting is a suspected attack site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar se os sitios visitados son sospeitosos de seren de ataque</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tell me if the site I'm visiting is a suspected forgery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar se os sitios visitados son sospeitosos de falsificaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember passwords for sites</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar os contrasinais dos sitios web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use a master password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usar un contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal principal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Passwords?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar os contrasinais?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning Messages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxes de aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose which warning messages you want to see while browsing the web</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller as mensaxes de aviso que quere ver mentres navega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alertas de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show a warning dialog when:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar unha caixa de di?logo de alerta cando:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I am about to view an encrypted page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha p?xina cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I am about to view a page that uses low-grade encryption.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha p?xina que utiliza cifraxe de nivel baixo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>g</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I leave an encrypted page for one that isn't encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abandono unha p?xina cifrada para ir a unha non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I submit information that's not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estou a enviar informaci?n non cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I'm about to view an encrypted page that contains some unencrypted 
information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vou visualizar unha p?xina cifrada con parte da informaci?n non 
cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Bookmark to be your Home Page. If you choose a folder, the 
Bookmarks in that folder will be opened in Tabs.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un marcador como p?xina de inicio. Se escolle un cartafol os 
marcadores que conte?a abrir?n en separadores.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New pages should be opened in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As novas p?xinas abriranse en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>unha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>un novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when closing multiple tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme ao pechar varios separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when opening multiple tabs might slow down 
&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisarme cando abrir varios separadores dimin?a a velocidade de 
&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always show the tab bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar sempre a barra de separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When I open a link in a new tab, switch to it immediately</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar en primeiro plano as ligaz?ns abertas nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reported Attack Site!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio considerado de ataque</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as an attack site and has been 
blocked based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S consta como de ataque e foi bloqueado segundo as 
preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private 
information, use your computer to attack others, or damage your 
system.&amp;lt;/p&amp;gt;\n&amp;lt;p&amp;gt;Some attack sites intentionally 
distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or 
permission of their owners.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios de ataque tentan instalar programas que rouban 
informaci?n privada, que utilizan o computador para atacar a terceiros ou que 
danan o sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;\n&amp;lt;p&amp;gt;Alg?ns deles distrib?en de 
forma intencionada software pernicioso, mais moitos comprom?ntense sen o 
permiso ou co?ecemento dos/as propietarios/as.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reported Web Forgery!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio listado como falsificaci?n web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as a web forgery and has been blocked 
based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en %S consta como falsificaci?n web e foi bloqueado segundo as 
preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Web forgeries are designed to trick you into revealing 
personal or financial information by imitating sources you may 
trust.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Entering any information on this web 
page may result in identity theft or other fraud.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;As falsificaci?ns web est?n dese?adas para imitar sitios 
de confianza e as? enganar e obter informaci?n financeira ou persoal 
relevante.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Fornecer informaci?n neste tipo de 
p?xinas pode levar a roubos ou fraude.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Web Forgery</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina sospeitosa de ser falsa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This page has been reported as a web forgery designed to trick users into 
sharing personal or financial information. Entering any personal information on 
this page may result in identity theft or other fraud. &amp;#160;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta p?xina consta como falsificaci?n web dese?ada para enganar e obter 
informaci?n financeira ou persoal relevante. A introduci?n de informaci?n 
persoal nesta p?xina pode resultar en usurpaci?n de identidade ou outro tipo de 
acci?n fraudulenta. &amp;#160;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read more &amp;#133;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ler m?is &amp;#133;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These types of web forgeries are used in scams known as phishing attacks, 
in which fraudulent web pages and emails are used to imitate sources you may 
trust. You can find out more about </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este tipo de falsificaci?ns web util?zanse nas estafas co?ecidas como 
suplantaci?n de identidade, onde se utilizan p?xinas fraudulentas e os correos 
electr?nicos para imitar as fontes de confianza. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>how &amp;brandShortName; protects you</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>como protexe &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg> from phishing attacks.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>da suplantaci?n de identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get me out of here!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r de aqu?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navigate to my home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegar ? p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ignore this warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar este aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close warning</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar aviso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This isn't a web forgery?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? unha falisificaci?n web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Why was this site blocked?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por que se bloqueou este sitio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This page might be dangerous; click for details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta p?xina pode ser perigosa; prema para obter m?is detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site at &amp;lt;span id='malware_sitename'/&amp;gt; has been 
reported as an attack site and has been blocked based on your security 
preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en &amp;lt;span id='malware_sitename'/&amp;gt; consta como de 
ataque e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private 
information, use your computer to attack others, or damage your 
system.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Some attack sites intentionally 
distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or 
permission of their owners.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios de ataque tentan instalar programas que rouban 
informaci?n privada, que utilizan o computador para atacar a terceiros ou que 
danan o sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Alg?ns deles distrib?en de 
forma intencionada software pernicioso, mais moitos comprom?ntense sen o 
permiso ou co?ecemento dos/as propietarios/as.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site at &amp;lt;span id='phishing_sitename'/&amp;gt; has been 
reported as a web forgery and has been blocked based on your security 
preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en &amp;lt;span id='phishing_sitename'/&amp;gt; consta como 
falsificaci?n web e foi bloqueado segundo as preferencias de seguranza 
actuais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Report Web Forgery?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar de falsificaci?n web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Microsummary Generator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un xerador de microsumario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add the following microsummary generator?\n\nSource: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desexa engadir o seguinte xerador de microsumario?\n\nFonte: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca de &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Credits</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cr?ditos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; About &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; Acerca de &amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>versi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;#169;1998-2008 Contributors. All Rights Reserved. Firefox and the   
               Firefox logos are trademarks of the Mozilla 
Foundation. All rights                 reserved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;#169;1998-2008 Colaboradores. Todos os dereitos reservados. Firefox e 
os logos de                 Firefox son marcas rexistradas da 
Mozilla Foundation. Todos os dereitos                 
reservados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gort! Klaatu barada nikto!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gort! Klaatu barada nikto!</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome Humans!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvidos humanos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>We have come to visit you in peace and with goodwill!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vi?emos en paz e traemos boa vontade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human 
being to come to harm.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots nin poden mancar os seres humanos nin ficar quietos se ven que 
corren perigo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots have seen things you people wouldn't believe.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots viron cousas que nin imaxinades.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots are Your Plastic Pal Who's Fun To Be With.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots son &amp;quot;Os vosos divertidos colegas de 
pl?stico&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os robots te?en traseiros brillantes de metal que non se deber?an 
morder.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>And they have a plan.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E te?en un plan.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frakkin' Toasters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Torradeiras lixadas!</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please do not press this button again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non volva premer este bot?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Minimize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Minimizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bring All to Front</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traer todo ? fronte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zoom</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Help</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Help Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ndice da axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Help</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axuda de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For Internet Explorer Users</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para usuarios de Internet Explorer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>VK_F1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VK_F1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel,shift</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel,shift</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Release Notes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Notas de lanzamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check for Updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificar se hai actualizaci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Services</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Others</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar outros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>accel,alt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>accel,alt</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandFullName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Location?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir localizaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Setup?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n da p?xina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir previsualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Work Offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traballar sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navigation Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de navegaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmarks Toolbar Items</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elementos da barra de marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Status Bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra de estado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Full Screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pantalla completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hide Toolbars</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ocultar barras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit Full Screen Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r do modo Pantalla completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to This Page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta p?xina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark All Tabs?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar todos os separadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organize Bookmarks?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizar os marcadores?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back one page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder unha p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward one page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar unha p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recent pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xinas recentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload current page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar a p?xina actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop loading this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar de cargar esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to the address in the Location Bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao enderezo da barra de localizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Activity Indicator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indicador de actividade</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display your bookmarks</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar os marcadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display pages you've viewed recently</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar as p?xinas visitadas recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tools</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add a Keyword for this Search?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir unha palabra chave para esta busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar na web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Display the progress of ongoing downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o progreso das descargas activas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show and Manage installed Add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar e administrar os complementos instalados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Console</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Consola de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Y</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Options?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Opci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toolbars</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barras de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>f</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Recently Closed Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separadores pechados recentemente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show All History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar todo o historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>H</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>h</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search Bookmarks and History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar nos marcadores e no historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Link in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir a ligaz?n nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Link in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir a ligaz?n nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Frame in New Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o marco nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Frame in New Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o marco nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Only This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar s? este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar o marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Selection Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o c?digo da selecci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View MathML Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a fonte MathML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Page Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o c?digo da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Frame Source</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o c?digo do marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Page Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a informaci?n da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Frame Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a informaci?n do marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Background Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver a imaxe de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set As Desktop Background?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Establecer como fondo do escritorio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>m</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Link</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta ligaz?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send Link?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar ligaz?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Page As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar p?xina como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Frame As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar marco como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Frame?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir marco?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Link As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar ligaz?n como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Image As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar imaxe como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>v</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send Image?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar imaxe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar a localizaci?n da ligaz?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Link Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar texto da ligaz?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Image Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar localizaci?n da imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>y</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>i</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Email Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar correo electr?nico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>h</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ampliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reducir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zoom Text Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ampliar/Reducir s? o texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir un novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir unha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close sidebar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar a barra lateral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Exit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Q</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estilo de p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen estilo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Basic Page Style</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estilo de p?xina b?sico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change pop-up blocking settings for this web site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar a configuraci?n de bloqueo de xanelas emerxentes para este sitio 
web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Pop-up Blocker Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as preferencias do bloqueador de xanelas emerxentes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Pop-up Blocker Options?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar as opci?ns do bloqueador de xanelas emerxentes?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch Page Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar a orientaci?n da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch Text Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar a orientaci?n do texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in This Page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nesta p?xina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>v</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>VK_F3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>VK_F3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Dictionaries?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir dicionarios?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Done</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Feito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site does not supply identity information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web non fornece informaci?n de identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are connected to</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta conectado/a a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>which is run by</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>producido por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Information?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is informaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to open downloads window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para abrir a xanela de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Timed Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stopped</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link to bookmark it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligaz?n para marcala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to download it</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligaz?n ou ficheiro para descargalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to open it in a new tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligaz?n ou ficheiro para abrilo nun novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to open it in a new window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligaz?n ou ficheiro para abrilo nunha nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Drop a link or file to make it your home page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solte unha ligaz?n ou ficheiro para convertelo na s?a p?xina inicial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Home Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Establecer como p?xina de inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want this document to be your new home page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que este documento sexa a s?a nova p?xina inicial?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search %S for &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar &amp;quot;%S&amp;quot; en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block Images from %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear as imaxes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site (%S) from asking you to install software on your 
computer.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S impediu que este sitio (%S) solicitase instalar software no 
computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation has been disabled by your system administrator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O administrador de sistema desactivou a instalaci?n de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Software installation is currently disabled. Click Enable and try 
again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A instalaci?n de software non est? activada. Prema Activar e tente de 
novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site from opening a pop-up window.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que este sitio abrise unha xanela emerxente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this site from opening %S pop-up windows.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que este sitio abrise %S xanelas emerxentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Allow pop-ups for %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permitir xanelas emerxentes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Block pop-ups for %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bloquear xanelas emerxentes de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show this message when pop-ups are blocked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta mensaxe se as xanelas emerxentes est?n bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show info message when pop-ups are blocked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar a mensaxe de informaci?n se as xanelas emerxentes est?n 
bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will now always block images from %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S vai bloquear as imaxes de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will now allow images from %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S permitir? ver imaxes de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Additional plugins are required to display all the media on this 
page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prec?sanse plugins adicionais para mostrar todos os elementos desta 
p?xina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Missing Plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar os plugins necesarios?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some plugins required by this page have been blocked for your 
protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza bloque?ronse alg?ns plugins requiridos por esta 
p?xina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update Plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar plugins?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os datos privados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Private Data Now</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar agora os datos privados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check for Updates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar actualizaci?ns?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando actualizaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume Downloading %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retomar a descarga%S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume Downloading Update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retomar a descarga da actualizaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Apply Downloaded Update Now?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aplicar a actualizaci?n descargada?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page has no feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A p?xina non ten fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to '%S'?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a '%S'?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Subscribe to this page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subscribirse a esta p?xina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stay on this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar nesta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go back to this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder a esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go forward to this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar a esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this page from automatically reloading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou que esta p?xina se recargue automaticamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S prevented this page from automatically redirecting to another 
page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S evitou o redireccionamento autom?tico desta a outra p?xina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit this bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar este marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This website (%S) is asking to store data on your computer for offline 
use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web (%S) solicita almacenar datos no computador para a s?a 
utilizaci?n sen conexi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Never for This Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nunca para este sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>e</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This website (%S) is now storing more than %SMB of data on your computer 
for offline use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web (%S) est? a almacenar m?is de %SMB de datos no computador a 
s?a utilizaci?n sen conexi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar a configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verified by: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificado por: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have added a security exception for this site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadiu unha excepcio?n de seguranza para este sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S, %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S, %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your connection to this web site is encrypted to prevent 
eavesdropping.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexi?n a este sitio web est? cifrada para evitar a espionaxe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your connection to this web site is not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexi?n a este sitio web non est? cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(unknown)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(desco?ecido)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One active download (#2);#1 active downloads (#2)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha descarga activa (#2);#1 descargas activas (#2)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>One paused download;#1 paused downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unha descarga detida;#1 descargas detidas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Bookmarked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina marcada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will always remember this page for you.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S lembrar? sempre esta p?xina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark Removed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcador eliminado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit This Bookmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar este marcador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rediscover the Web</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redescubra a web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Special Thanks To</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grazas en especial a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Many thanks to our</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moitas grazas aos/?s nosos/as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>contributors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>colaboradores/as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>In Fond Memory Of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na memoria de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Powered by Gecko&amp;reg;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Producido por Gecko&amp;reg;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Search Engine List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar a lista de motores de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>min-width: 35em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura m?n.: 35em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have the following search engines installed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est?n instalados os seguintes motores de busca:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover cara a abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Keyword?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a palabra chave?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get more search engines?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter m?is motores de busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show search suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar suxesti?ns de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a configuraci?n predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a new keyword for &amp;quot;%S&amp;quot;:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir unha nova palabra chave para &amp;quot;%S&amp;quot;:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Duplicate Keyword</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Duplicar a palabra chave</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen a keyword that is currently in use by 
&amp;quot;%S&amp;quot;. Please select another.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A palabra chave que escolleu est? a ser utilizada por 
&amp;quot;%S&amp;quot;. Seleccione outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have chosen a keyword that is currently in use by a bookmark. Please 
select another.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A palabra chave que escolleu est? a ser utilizada por un marcador. 
Selecione outra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No properties set.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai propiedades estabelecidas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Element Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades do elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alternate text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto alternativo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Dimensions:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dimensi?ns da imaxe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Size of File:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Insert/Delete Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inserir/Eliminar propiedades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Info:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Link Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da ligaz?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Will open in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrirase en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Target type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Target language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma de destino:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Relation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reversed relation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relaci?n inversa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Will notify:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informar?:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Miscellaneous Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades varias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text language:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Idioma do texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Title:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?tulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Table summary:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resumo da t?boa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quote Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da cita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Same window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A mesma xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova xanela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Parent frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marco principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Same frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O mesmo marco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Embedded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incorporado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No properties available.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai propiedades dispo??beis.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Missing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perdido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blank</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>En branco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S KB (%S bytes)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S KB (%S bytes)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown (not cached)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desco?ecido (non est? na cach?)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S image (animated, %S frames)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S (animada, %S marcos)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx (scaled to %Spx \u00D7 %Spx)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%Spx \u00D7 %Spx (escalado a %Spx \u00D7 %Spx)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%1$S (%2$S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%1$S (%2$S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the web location (URL), or specify the local file you would like to 
open:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o enderezo da p?xina web (URL) ou especifique o ficheiro local 
que desexa abrir:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current Window</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanela actual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Web Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir o enderezo web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Render Mode:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de visualizaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Referring URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL referente:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cache Source:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Orixe da cach?:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modified:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificada:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encoding:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Multimedia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Associated Text:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto asociado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alternate Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto alternativo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Address</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enderezo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Count</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dimensions:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dimensi?ns:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Long Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrici?n longa:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Media Preview:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizaci?n multimedia:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Feeds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fontes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permissions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permissions for:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Permisos para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Pop-up Windows</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Extensions or Themes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar extensi?ns ou temas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security information for this page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n de seguranza para esta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Owner: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propietario/a: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web site: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio web: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Verified by: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificado por: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy &amp;amp; History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade e historial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Have I visited this web site before today?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa visitei hoxe este sitio web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Is this web site storing information (cookies) on my computer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacena este sitio web informaci?n (cookies) no computador?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Cookies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver cookies</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Have I saved any passwords for this web site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardei alg?n contrasinal para este sitio web?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View Saved Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver contrasinais gardados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Technical Details</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles t?cnicos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Info - %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n da p?xina - %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frame Info - %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n do marco - %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Untitled Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina sen t?tulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not specified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen especificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Object</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obxecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Embed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Incorporar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Icona</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Input</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S KB</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S KB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select a Folder to Save the Images</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un cartafol para gardar as imaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S Image (animated, %S frames)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imaxe %S (animada, %S marcos)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quirks mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo con fallos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Standards compliance mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo de seguimento dos est?ndares</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not cached</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F?ra da cach?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disk cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cach? de disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Memory cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cach? de memoria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta (1 tag)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta (1 etiqueta)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Meta (%S tags)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Meta (%S etiquetas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site is owned by %S\nThis has been verified by %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web pertence a %S\nVerificado por %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>RSS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>RSS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Atom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atom</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XML</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This web site provides a certificate to verify its identity.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio web fornece un certificado para verificar a s?a 
identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, once</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, unha vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yes, %S times</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Si, %S veces</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Blocked Pop-ups</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xanelas emerxentes bloqueadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following pages were prevented from displaying unrequested pop-up 
windows:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evitouse que as seguintes p?xinas abrisen xanelas emerxentes non 
solicitadas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unblock Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desbloquear sitio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A web site has attempted to open a pop-up window without your permission. 
&amp;brandShortName; has automatically closed the pop-up window. Whenever 
&amp;brandShortName; blocks these pop-ups, you will see an icon on the status 
bar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Un sitio web tentou abrir unha xanela emerxente sen permiso. 
&amp;brandShortName; pechouna automaticamente . Cada vez que 
&amp;brandShortName; bloquea estas xanelas poder? observar unha icona na barra 
de estado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can click on this icon to see which sites &amp;brandShortName; blocked 
and to allow those sites to open pop-ups if they are required for the site to 
function correctly.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema esta icona para ver os sitios &amp;brandShortName; bloqueados e para 
permitir abrir xanelas emerxentes se son necesarias para o funcionamento 
correcto do sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>About Pop-up Blocking</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerca do bloqueo de xanelas emerxentes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quit %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r de %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Save and Quit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Gardar e sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not ask next time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A seguinte vez non preguntar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to save your tabs and windows for the next time it 
starts?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S garde os separadores e xanelas para a pr?xima vez que se 
abra?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want %S to save your tabs for the next time it starts?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere que %S garde os separadores para a pr?xima vez que se abra?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S will try to restore your tabs and windows when it restarts.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S restaurar? os separadores e as xanelas cando se reinicie.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo seguro de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now running in Safe Mode, which temporarily 
disables your custom settings, themes, and extensions.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agora &amp;brandShortName; est? a funcionar en modo seguro, o que 
desactiva de xeito temporal a s?a configuraci?n, temas e extensi?ns 
persoais.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can make some or all of these changes permanent:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode facer permanentes algunhas ou todas as modificaci?ns:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable all add-ons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar todos os complementos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset toolbars and controls</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer as barras de ferramentas e controis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset bookmarks to &amp;brandShortName; defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer os marcadores para os valores predefinidos de 
&amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>b</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>m</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset all user preferences to &amp;brandShortName; defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer todas as preferencias do usuario para os valores predefinidos 
de &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore default search engines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar os motores de busca predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Make Changes and Restart</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer modificaci?ns e reiniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Continue in Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar en modo seguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear the following items now:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar os seguintes elementos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When I ask &amp;brandShortName; to clear my private data, it should 
erase:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando se solicite a &amp;brandShortName; que limpe os datos privados, 
deber?a eliminar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saved Form and Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formularios gardados e historial de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>P</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>g</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cache</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cach?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline Website Data</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Datos de sitios web sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>w</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Historial de descargas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authenticated Sessions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sesi?ns autenticadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search using %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar utilizando %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Clear Search History</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limpar historial de buscas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show Suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar suxesti?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Search Engine</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir un buscador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add &amp;quot;%S&amp;quot; to the list of engines available in the search 
bar?\n\nFrom: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot; na lista de motores dispo??beis na barra de 
busca?\n\nDe: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start &amp;using it right away</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comezar a &amp;utilizalo inmediatamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not download the search plugin from:\n%S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu descargar o plugin de busca de:\n%S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S could not install the search plugin from &amp;quot;%S&amp;quot; because 
an engine with the same name already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non conseguiu instalar o plugin de busca de &amp;quot;%S&amp;quot; 
porque xa existe un motor de busca co mesmo nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This search engine isn't supported by %S and can't be installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este motor de busca non ? compat?bel con %S e non ? pos?bel 
instalalo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suggestions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suxesti?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Xestionar os motores de busca?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os motores de busca?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S - Restore Previous Session </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S - Restaurar a sesi?n anterior </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your last %S session closed unexpectedly. You can restore the tabs and 
windows from your previous session, or start a new session if you think the 
problem was related to a page you were viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A ?ltima sesi?n de %S terminou de forma inesperada. Pode restaurar os 
separadores e as xanelas de sesi?ns anteriores ou iniciar unha nova se pensa 
que o problema estaba relacionado cunha das p?xinas que estaba a visitar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Previous Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a sesi?n anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start New Session</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar unha nova sesi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Position:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Posici?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mosaico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stretch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Color:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Set Desktop Background</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estabelecer como fondo de pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open Desktop Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir as preferencias do escritorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S &amp;Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Opci?ns %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S &amp;Safe Mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo &amp;seguro %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default Browser</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegador predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is not currently set as your default browser. Would you like to make it 
your default browser?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non ? o navegador predefinido. Quere que o sexa?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always perform this check when starting %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Facer sempre esta comprobaci?n ao iniciar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already set as your default browser.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa ? o seu navegador predefinido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Desktop Background.bmp</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fondo do escritorio.bmp</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving Picture?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando imaxe?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Untitled)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Sen t?tulo)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Other Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar outros separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload All Tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Recargar separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>List all tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Relacionar todos os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bookmark This Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar este separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo Close Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anular o peche do separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm close</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar o peche</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to close %S tab. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai pechar %S separador. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to close %S tabs. Are you sure you want to continue?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai pechar %S separadores. Ten a certeza de que desexa continuar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar o separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar os separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warn me when I attempt to close multiple tabs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisar ao tentar pechar varios separadores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox had a problem and crashed. We'll try to restore your tabs and 
windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to 
submit a crash report.\n\nDetails: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox tivo un problema e fallou. Tentaremos restaurar os seus 
separadores e xanelas cando reinicie.\n\nDesafortunadamente o informador de 
erro non conseguiu enviar un informe.\n\nDetalles: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox had a problem and crashed. We'll try to restore your tabs and 
windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can 
send us a crash report.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox tivo un problema e fallou. Tentaremos restaurar os seus 
separadores e xanelas cando reinicie.\n\nPara axudarnos a identificar e 
corrixir o problema pode enviarnos un informe de erro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The URL is not valid and cannot be loaded.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O URL non ? v?lido e non se pode cargar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't find the file at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode localizar o ficheiro en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't find the server at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode localizar o servidor en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (%S) 
isn't associated with any program.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non sabe como abrir este enderezo porque o protocolo (%S) non est? 
asociado a ning?n programa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox can't establish a connection to the server at %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non pode estabelecer unha conexi?n co servidor en %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection to %S was interrupted while the page was loading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexi?n con %S interrompeuse mentres se estaba a cargar a p?xina.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The server at %S is taking too long to respond.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor de %S est? a demorar de m?is en responder.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox has detected that the server is redirecting the request for this 
address in a way that will never complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox detectou que o servidor est? a redirixir a petici?n deste enderezo 
dunha forma que nunca finalizar?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To display this page, %S must send information that will repeat any action 
(such as a search or order confirmation) that was performed earlier.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para mostrar esta p?xina, %S debe enviar informaci?n que repetir? calquera 
acci?n (tal como unha busca ou unha confirmaci?n de solicitude) que xa se 
executara antes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resend</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox doesn't know how to communicate with the server.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox non sabe como comunicarse co servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection to the server was reset while the page was loading.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciouse a conexi?n co servidor mentres a p?xina estaba a cargar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is currently in offline mode and can't browse the Web.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox est? actualmente en modo sen conexi?n e non pode navegar pola 
rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The document cannot change while Printing or in Print Preview.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O documento non pode mudar mentres se imprime ou previsualiza a 
impresi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This address uses a network port which is normally used for purposes other 
than Web browsing. Firefox has canceled the request for your protection.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este enderezo utiliza un porto de rede que normalmente se utiliza para 
fins diferentes ? exploraci?n en p?xinas web. Firefox cancelou a solicitude por 
seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is configured to use a proxy server that can't be found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox est? configurado para utilizar un servidor proxy que non ? pos?bel 
encontrar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Firefox is configured to use a proxy server that is refusing 
connections.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Firefox est? configurado para utilizar un servidor proxy que est? a 
rexeitar as conexi?ns.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid 
or unsupported form of compression.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel mostrar a p?xina que est? a tentar visualizar porque utiliza 
un formulario de compresi?n non v?lido ou incompat?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in 
a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to 
inform them of this problem.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel mostrar a p?xina que est? a tentar visualizar porque est? 
inserida nun tipo de ficheiro que pode non ser seguro ao abrilo. Contacte cos 
propietarios do sitio web para informalos deste problema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>External Protocol Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Petici?n de protocolo externo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An external application must be launched to handle %1$S: 
links.\n\n\nRequested link:\n\n%2$S\n\nApplication: %3$S\n\n\nIf you were not 
expecting this request it may be an attempt to exploit a weakness in that other 
program. Cancel this request unless you are sure it is not malicious.\n</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inicie unha aplicaci?n externa para manexar %1$S: ligaz?ns.\n\n\nLigaz?n 
requirida:\n\n%2$S\n\nAplicaci?n: %3$S\n\n\nSe non estaba ? espera desta 
solicitude poder?a tratarse dunha tentativa de vulnerar un punto fraco no outro 
programa. Cancele esta solicitude mentres non ten a certeza de que non ? 
maliciosa.\n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember my choice for all links of this type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar esta escolla en todas as ligaz?ns deste tipo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar a aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked 
based on your security preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio en %S foi identificado como malicioso e foi bloqueado base?ndose 
nas s?as preferencias de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site at %S has been reported as a web forgery designed to trick 
users into sharing personal or financial information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web en %S foi identificado como web falsa dese?ada para enganar os 
usuarios e obter informaci?n persoal ou financeira.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>chrome://branding/locale/brand.dtd</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>chrome://branding/locale/brand.dtd</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Problem loading page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Problema ao cargar a p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Try Again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to connect</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi posible conectarse</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;sharedLongDesc;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;sharedLongDesc;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This address is restricted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este enderezo est? restrinxido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Server not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor non encontrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the address for typing errors 
such as  &amp;lt;strong&amp;gt;ww&amp;lt;/strong&amp;gt;.example.com instead 
of  
&amp;lt;strong&amp;gt;www&amp;lt;/strong&amp;gt;.example.com&amp;lt;/li&amp;gt; 
 &amp;lt;li&amp;gt;If you are unable to load any pages, check your computer's 
network  connection.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If your computer 
or network is protected by a firewall or proxy, make sure  that 
&amp;brandShortName; is permitted to access the 
Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique o enderezo para tipificar 
erros tales como  &amp;lt;strong&amp;gt;ww&amp;lt;/strong&amp;gt;.exemplo.com 
en lugar de   
&amp;lt;strong&amp;gt;www&amp;lt;/strong&amp;gt;.exemplo.com&amp;lt;/li&amp;gt; 
 &amp;lt;li&amp;gt;Se non pode cargar algunhas p?xinas, verifique a conexi?n de 
rede do computador.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se o computador ou 
rede est? protexido por un firewall ou proxy, aseg?rese de   que 
&amp;brandShortName; ten permiso para acceder ? 
web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the file name for 
capitalization or other typing errors.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Check to see if the file was moved, renamed or 
deleted.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique o uso de mai?sculas no 
nome do ficheiro ou outros erros de escrita.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Verifique se o ficheiro foi movido, renomeado ou 
eliminado.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oops.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ups.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;brandShortName; can't load this page for some 
reason.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;brandShortName; non pode cargar esta p?xina por 
algunha raz?n.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The address isn't valid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O enderezo ? incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Web addresses are usually written 
like  
&amp;lt;strong&amp;gt;http://www.example.com/&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Make sure that you're using forward slashes (i.e.  
&amp;lt;strong&amp;gt;/&amp;lt;/strong&amp;gt;).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Normalmente, os enderezos web 
escr?bense como  
&amp;lt;strong&amp;gt;http://www.example.com/&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Aseg?rese de que est? a utilizar barras (p.e.  
&amp;lt;strong&amp;gt;/&amp;lt;/strong&amp;gt;).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection was interrupted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interrompeuse a conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Offline mode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo desconectado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Uncheck &amp;quot;Work 
Offline&amp;quot; in the File menu, then try 
again.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Desmarque &amp;quot;Traballar sen 
li?a&amp;quot; no men? Ficheiro e, a seguir tente de 
novo.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Content Encoding Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de codificaci?n do contido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Please contact the website owners to 
inform them of this problem.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contacte cos propietarios do sitio 
web para informalos deste problema.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsafe File Type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiro inseguro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection was reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reiniciouse a conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The connection has timed out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A conexi?n esgotou o tempo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The address wasn't understood</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se entendeu o enderezo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;You might need to install other 
software to open this address.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;? pos?bel que necesite instalar 
outro software para abrir este 
enderezo.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The proxy server is refusing connections</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O servidor mandatario est? a rexeitar as conexi?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the proxy settings to make 
sure that they are correct.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contact your 
network administrator to make sure the proxy server is  
working.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique a configuraci?n de proxy 
para asegurarse de que ? correcta.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Contacte co seu administrador de rede para asegurarse de que 
o servidor proxy est? a funcionar.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to find the proxy server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel encontrar o servidor mandatario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check the proxy settings to make 
sure that they are correct.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check to make 
sure your computer has a working network connection.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;If your computer or network is protected by a firewall or 
proxy, make sure  that &amp;brandShortName; is permitted to access the 
Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique a configuraci?n de proxy 
para asegurarse de que ? correcta.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Verifique para asegurarse de que o computador ten unha 
conexi?n de rede que funciona.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se o 
computador ou rede est? protexida por un firewall ou proxy, aseg?rese de  que 
&amp;brandShortName; ten permiso para acceder ? 
web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page isn't redirecting properly</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A p?xina non est? a redirixirse correctamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;This problem can sometimes be caused 
by disabling or refusing to accept  
cookies.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Este problema pode ser causado, ?s 
veces, pola desactivaci?n ou rexeitamento para aceptar  
cookies.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected response from server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resposta inesperada do servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Check to make sure your system has 
the Personal Security Manager  installed.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;This might be due to a non-standard configuration on the 
server.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Verifique para asegurarse de que o 
sistema ten instalado un Xestor de seguranza persoal.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Isto pode deberse a unha configuraci?n non est?ndar no 
servidor.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Secure Connection Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de conexi?n segura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;The page you are trying to view can 
not be shown because the authenticity of the received data could not be 
verified.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Please contact the web site 
owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in 
the help menu to report this broken 
site.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Non ? pos?bel mostrar a p?xina que 
est? a tentar visualizar porque non foi pos?bel verificar a autenticidade dos 
datos recibidos.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Contacte cos 
propietarios do sitio web para informalos deste problema. Tam?n pode utilizar o 
comando encontrado no men? de axuda para informar deste 
sitio.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;This could be a problem with the 
server's configuration, or it could besomeone trying to impersonate the 
server.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If you have connected to this 
server successfully in the past, the error maybe temporary, and you can try 
again later.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Isto poder?a ser un problema coa 
configuraci?n do servidor ou algu?n que est? a tentar facerse pasar polo 
servidor.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se xa estivo conectado a este 
servidor de forma correcta, o erro talvez sexa temporal e poder?a tentar m?is 
tarde.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;The site could be temporarily 
unavailable or too busy. Try again in a few  moments.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;If you are unable to load any pages, check your computer's 
network  connection.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;If your computer 
or network is protected by a firewall or proxy, make sure  that 
&amp;brandShortName; is permitted to access the 
Web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;O sitio poder?a estar indispo??bel 
temporalmente ou demasiado ocupado. Tente de novo en breves 
momentos.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;Se non consigue cargar algunhas 
p?xinas, verifique a conexi?n de rede do computador.&amp;lt;/li&amp;gt; 
&amp;lt;li&amp;gt;Se o computador ou rede est? protexida por un firewall ou 
proxy, aseg?rese de  que &amp;brandShortName; est? permitido acceder ? 
web.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Attack Site!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio sospeitoso de ser malicioso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Attack sites try to install programs that steal private 
information, use your computer to attack others, or damage your 
system.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Web site owners who believe their 
site has been reported as an attack site in error may &amp;lt;a 
href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' &amp;gt;request a 
review&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Os sitios maliciosos tentan instalar programas para 
roubar informaci?n privada, utilizar o computador para atacar outros ou danar o 
seu sistema.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Os propietarios de sitios web 
que crean que foron identificados por erro como maliciosos poden &amp;lt;a 
href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' &amp;gt;solicitar unha 
revisi?n&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suspected Web Forgery!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Web sospeitosa de ser falsa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Entering any personal information on this page may result 
in identity theft or other fraud.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;These types 
of web forgeries are used in scams known as phishing attacks, in which 
fraudulent web pages and emails are used to imitate sources you may 
trust.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;A introduci?n de informaci?n persoal nesta p?xina pode 
resultar en usurpaci?n de identidade ou outro tipo de acci?n 
fraudulenta.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Este tipo de falsificaci?n web 
util?zase nos casos co?ecidos como phishing, nos cales se utilizan correos 
electr?nicos e p?xinas web fraudulentas para imitar fontes en que o usuario 
eventualmente conf?a.&amp;lt;/p&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Or you can add an exception?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ou pode engadir unha excepci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Exception?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir excepci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;You should not add an exception if you are using an 
internet connection that you do not trust completely or if you are not used to 
seeing a warning for this server.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;xul:button 
xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' 
id='getMeOutOfHereButton' 
label='&amp;securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/&amp;gt;&amp;lt;xul:button 
xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' 
id='exceptionDialogButton' 
label='&amp;securityOverride.exceptionButtonLabel;'/&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;p&amp;gt;Non debe engadir unha excepci?n se est? a utilizar unha 
conexi?n ? Internet en que non conf?a completamente ou se non est? habituado a 
ver un aviso deste servidor.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;xul:button 
xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' 
id='getMeOutOfHereButton' 
label='&amp;securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/&amp;gt;&amp;lt;xul:button 
xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' 
id='exceptionDialogButton' 
label='&amp;securityOverride.exceptionButtonLabel;'/&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed using the Applications tab in 
&amp;brandShortName;'s Preferences.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? pos?bel modificar a configuraci?n utilizando o separador Aplicaci?ns nas 
Preferencias de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings can be changed using the Applications tab in 
&amp;brandShortName;'s Options.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? pos?bel modificar a configuraci?n utilizando o separador Aplicaci?ns nas 
Opci?ns de &amp;brandShortName;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Manager</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestor de certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seus certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>People</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Persoas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Servers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authorities</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridades</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Others</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Built-in CAs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC incorporadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CAs Managed By You</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>AC xestionadas por vostede</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates from these organizations that identify you:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados destas organizaci?ns que o identifican:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these people:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estas persoas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these servers:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estes servidores:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that identify these certificate 
authorities:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que identifican estas autoridades 
certificadoras:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have certificates on file that do not fit in any of the other 
categories:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten certificados arquivados que non encaixan en ningunha das outras 
categor?as:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Currently verifying certificate?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando o certificado?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued To</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued By</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fingerprints</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegadas dactilares</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Detail</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Common Name (CN)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome com?n (NC)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization (O)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizaci?n (O)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organizational Unit (OU)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unidade organizativa (UO)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SHA1 Fingerprint</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegada dactilar SHA1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>MD5 Fingerprint</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pegada dactilar MD5</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit Security Certificate Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n do certificado de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit CA certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n de confianza do certificado da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit web site certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n de confianza do certificado do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit trust settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n de confianza:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify web sites.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica sitios web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify mail users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica usuarios de correo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate can identify software makers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado identifica fabricantes de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit certificate trust settings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n de confianza dos certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust the authenticity of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar na autenticidade deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not trust the authenticity of this certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non confiar na autenticidade deste certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit email certificate trust settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar a configuraci?n de confianza dos certificados de correo 
electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested to delete this certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou eliminar este certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete this certificate?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar este certificado?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Your Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have requested to delete the certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitou eliminar o certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Once you have deleted this certificate, you will not be able to read mail 
that has been encrypted with it.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao eliminar este certificado non poder? ler o correo cifrado con el.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lifetime</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Duraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dispositivo de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued On</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expires On</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caduca o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit CA Trust</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar confianza AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Export?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exportar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backup All?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia de seguranza de todo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>k</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>z</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Fields</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Campos do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Field Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor do campo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Hierarchy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xerarqu?a do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add Security Exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir excepci?n de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Security Exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar excepci?n de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do 
this.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A lexitimaci?n de bancos, tendas e outros sitios p?blicos non requirir? 
este proceso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Get Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Obter certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Permanently store this exception</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Almacenar esta excepci?n de forma permanente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Device Manager</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestor de dispositivos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Modules and Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?dulos e dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Slot Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o nome da ra?ura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Log Out</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the information for the module you want to add.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza a informaci?n do m?dulo que quere engadir.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do m?dulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>M</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New PKCS#11 Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo m?dulo PKCS#11</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module filename:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro do m?dulo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Browse?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Load PKCS#11 Device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar o dispositivo PKCS#11</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Current password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal actual:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New password (again):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo contrasinal (outra vez):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password quality meter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Medidor de calidade de contrasinais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you reset your master password, all your stored web and e-mail 
passwords, form data, personal certificates, and private keys will be 
forgotten. Are you sure you want to reset your master password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se restabelece o contrasinal principal esqueceranse os contrasinais de web 
e correo electr?nico, os datos dos formularios, os certificados persoais e as 
chaves privadas que estean almacenados.. Ten a certeza de querer 
restabelecelo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error - cannot recover</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro - irrecuper?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings for general security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n da seguranza xeral</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Security Level</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nivel de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use paranoid security settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar unha configuraci?n de seguranza paranoica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have been asked to trust a new Certificate Authority (CA).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitouse que conf?e nunha nova autoridade certificadora (AC).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify web sites.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar sitios web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify email users.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar usuarios de correo electr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trust this CA to identify software developers.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confiar nesta AC para identificar os desenvolvedores de software.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Before trusting this CA for any purpose, you should examine its 
certificate and its policy and procedures (if available).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antes de confiar nesta AC para calquera finalidade, deber?a examinar o seu 
certificado e a s?a pol?tica e procedementos (se est?n dispo??beis).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Policy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pol?tica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Examine CA certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examinar o certificado da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Examine CA policies and procedures</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Examinar as pol?ticas e procedementos da AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certificate already exists.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa existe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Identification Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicitude de identificaci?n de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site has requested that you identify yourself with a 
certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio solicitou que se identifique cun certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a certificate to present as identification:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un certificado para presentar como identificaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details of selected certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do certificado seleccionado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a Certificate Backup Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un contrasinal para a copia de seguranza do certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate backup password you set here protects the backup file that 
you are about to create. You must set this password to proceed with the 
backup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal da copia de seguranza do certificado protexe o ficheiro que 
vai crear. Estabeleza ese contrasinal para realizar a copia de seguranza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate backup password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal da copia de seguranza do certificado:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate backup password (again):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal da copia de seguranza do certificado (outra vez):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Important: If you forget your certificate backup password, you will not be 
able to restore this backup later. Please record it in a safe location.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importante: Se esquece o contrasinal da copia de seguranza do certificado 
non poder? restaurar esa copia. G?rdeo nun lugar seguro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Entry Dialog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caixa de di?logo de introduci?n do contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the password that was used to encrypt this certificate 
backup.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal utilizado para cifrar esta copia de seguranza do 
certificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Token Dialog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caixa de di?logo de escolla da chave electr?nica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please choose a token.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla unha chave electr?nica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption Key Copy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copia da chave de cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Important: This certificate authority has asked to make a backup of your 
encryption private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importante: Esta autoridade certificadora solicitou facer unha copia de 
seguranza da s?a chave privada de cifrado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The benefit is that if you lose access to your encryption private key, you 
can request a copy from this certificate authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A vantaxe ? que, se perde o acceso ? s?a chave privada de cifrado, pode 
solicitar unha copia desta autoridade certificadora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>However, your encryption private key will be stored by the certificate 
authority, and could be used to read your encrypted email or documents without 
your permission.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Con todo, a s?a chave privada de cifrado ser? gardada pola autoridade 
certificadora, e poder?a utilizarse para ler o seu correo ou documentos 
cifrados sen o seu permiso.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please ask your system administrator for assistance</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Solicite axuda ao administrador do sistema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Generating A Private Key</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xerando unha chave privada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Key Generation in progress? This may take a few minutes?.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A chave est? a ser xerada? O proceso pode demorar uns minutos?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please wait?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Agarde?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Signing Request</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Petici?n de sinatura de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado de sinatura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To confirm you agree to sign this text message using your selected 
certificate, please confirm by entering the master password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para confirmar que quere asinar esta mensaxe de texto utilizando o 
certificado seleccionado, conf?rmeo introducindo o contrasinal principal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Protected Token Authentication</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticaci?n protexida da chave electr?nica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please authenticate to the token. Authentication method depends on the 
type of your token.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autentif?quese coa chave electr?nica. O m?todo de autentificaci?n depende 
do tipo da s?a chave electr?nica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Token:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave electr?nica:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter the Personal Security Password for the PSM Private Keys 
security device.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o contrasinal de seguranza persoal para o dispositivo de 
seguranza Chaves privadas PSM.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do you want to trust &amp;quot;%S&amp;quot; for the following 
purposes?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere confiar en &amp;quot;%S&amp;quot; para as seguintes 
finalidades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Authority (unnamed)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autoridade certificadora (sen nome)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Edit certificate trust</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Editar certificado de confianza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate &amp;quot;%S&amp;quot; represents a Certificate 
Authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado &amp;quot;%S&amp;quot; representa unha autoridade 
certificadora.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate &amp;quot;%S&amp;quot; was issued by:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado &amp;quot;%S&amp;quot; foi emitido por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you do not trust the certificate authority that issued this 
certificate, you do not trust the authenticity of this certificate unless 
otherwise indicated here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que non conf?a na autoridade certificadora que emitiu ese certificado, 
tampouco conf?a na autenticidade deste certificado a non ser que indique o 
contrario aqu?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you trust the certificate authority that issued this certificate, 
you trust the authenticity of this certificate unless otherwise indicated 
here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que conf?a na autoridade certificadora que emitiu este certificado, 
tam?n conf?a na  autenticidade deste certificado a non ser que indique o 
contrario aqu?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Because you do not know the certificate authority that issued this 
certificate, you do not trust the authenticity of this certificate unless 
otherwise indicated here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa que non co?ece a autoridade certificadora que emitiu este certificado, 
non conf?a na autenticidade deste certificado a non ser que indique o contrario 
aqu?.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate for this certificate authority was not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou un certificado para esta autoridade certificadora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these server exceptions?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de que desexa eliminar estas excepci?ns de servidor?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a server exception, you restore the usual security checks 
for that server and require it uses a valid certificate.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina unha excepci?n de servidor restaurar? as verificaci?ns de 
seguranza habituais que requiren a utilizaci?n dun certificado v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Server Certificate Exceptions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar as excepci?ns de certificado de servidor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? certo de querer eliminar estes certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to 
identify yourself.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un dos seus certificados, xa non o poder? utilizar para se 
identificar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete your Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar os certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these CA certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? certo de querer eliminar estes certificados de AC?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a certificate authority (CA) certificate, this application 
will no longer trust any certificates issued by that CA.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un certificado dunha autoridade de certificados (AC), a 
aplicaci?n non confiar? m?is nos certificados emitidos por ela.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete CA Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados de AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these people's e-mail certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? certo de querer eliminar estes certificados de correo 
electr?nico?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you delete a person's e-mail certificate, you will no longer be able to 
send encrypted e-mail to that person.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina o certificado de correo electr?nico dunha persoa non poder? 
enviarlle m?is correos cifrados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete E-Mail Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados de correo eelctr?nico.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to delete these certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer eliminar estes certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Name to Restore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro para restaurar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Name to Backup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro para copiar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>PKCS12 Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros PKCS12</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this button to reset %S's security preferences to their factory 
settings.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice este bot?n para restaurar as preferencias de seguranza de %S aos 
seus valores de f?brica.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This certificate has been verified for the following uses:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este certificado est? verificado para os seguintes usos:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it has been revoked.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque foi revogado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it has expired.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque caducou.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because it is not trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque non ? de confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the issuer is not trusted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque o emisor non ? de 
confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the issuer is unknown.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque se desco?ece o 
emisor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate because the CA certificate is 
invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado porque o certificado da AC non 
? v?lido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Could not verify this certificate for unknown reasons.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar este certificado por motivos desco?ecidos.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizaci?n: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Issued Under: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Emitido baixo: &amp;quot;%S&amp;quot;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity Not Verified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se verificou a identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Site Identity Verified</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificouse a identidade do sitio web</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S supports authentication for the page you are viewing. The 
identity of this web site has been verified by %S, a certificate authority you 
trust for this purpose.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S admite a autenticaci?n para a p?xina que est? a ver. A 
identidade do sitio foi verificada por %S, autoridade de certificados de 
confianza.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>View the security certificate that verifies this web site's identity.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver o certificado de seguranza que verifica a identidade deste sitio 
web.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Not Encrypted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n non cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S does not support encryption for the page you are 
viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S non ? compat?bel co cifrado da p?xina que est? a ver.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Information sent over the Internet without encryption can be seen by other 
people while it is in transit. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A informaci?n enviada pola Internet sen cifrar pode ser visualizada por 
outras persoas durante o seu tr?nsito. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are viewing is not encrypted.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A p?xina que est? a ver non est? cifrada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Encrypted: High-grade Encryption (%S %S bit)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n cifrada: cifrado de alto grao (%S %S bits)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the 
Internet.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A p?xina que est? a ver cifrouse antes de ser transmitida pola 
Internet.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Encryption makes it very difficult for unauthorized people to view 
information traveling between computers. It is therefore very unlikely that 
anyone read this page as it traveled across the network.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cifrado dificulta que persoas non autorizadas visualicen a informaci?n 
que transita entre computadores. Por tanto ? pouco prob?bel que algu?n lese 
esta p?xina mentres viaxaba pola rede.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Encrypted: Low-grade Encryption (%S %S bit)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n cifrada: cifrado de baixo grao (%S %S bits)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The web site %S is using low-grade encryption for the page you are 
viewing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio web %S utiliza unha cifraxe de baixo grao para a p?xina que est? a 
ver.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Low-grade encryption may allow some unauthorized people to view this 
information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A cifraxe de baixo grao pode permitirlle a algunha xente ver esta 
informaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Partially Encrypted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conexi?n parcialmente cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Parts of the page you are viewing were not encrypted before being 
transmitted over the Internet.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Partes da p?xina que est? a ver non se cifraron antes de ser transmitidas 
pola Internet.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Viewer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Visor de certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Part Of Certificate&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Non ? parte do certificado&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Unknown Issuer&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Emisor desco?ecido&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You should click OK only if you trust &amp;quot;%S&amp;quot; to protect 
your encryption private key.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S? deber?a premer Aceptar se conf?a en que &amp;quot;%S&amp;quot; protexa 
a s?a chave privada de cifrado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(not set)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen definir)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to change Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel modificar o contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You did not enter the correct current Master Password. Please try 
again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non introduciu o contrasinal principal correcto. Tente de novo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Password successfully changed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal modificouse con ?xito.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! You have deleted your Master Password. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Eliminou o contrasinal principal. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! You have decided not to use a Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Decidiu non utilizar un contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your stored web and email passwords, form data, and private keys will not 
be protected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se protexer?n os seus contrasinais de web e de correo electr?nico, 
datos de formularios nin chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to Login</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel entrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose a PKCS#11 device to load</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla un dispositivo PKCS#11 para cargar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Module</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?dulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cami?o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Label</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiqueta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manufacturer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fabricante</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HW Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?n HW</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FW Version</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?n FW</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Present</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non est? presente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninitialized</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen iniciar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Logged In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non est? identificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Logged In</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ready</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Listo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable FIPS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar FIPS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Disable FIPS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desactivar FIPS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>FIPS mode requires that you have a Master Password set for each security 
device. Please set the password before trying to enable FIPS mode.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O modo FIPS requier que dispo?a dun contrasinal principal para cada 
dispositivo de seguranza. Estabeleza o contrasinal antes de tentar activar este 
modo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S cannot establish an encrypted connection with 
&amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non pode estabelecer unha conexi?n cifrada con 
&amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The certificate revocation list (CRL) from &amp;quot;%S&amp;quot; needs to 
be updated.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A listaxe de revogaci?n de certificados (CRL) de &amp;quot;%S&amp;quot; 
ten que actualizarse.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ningunha</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL originally fetched from</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL recollida orixinalmente de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL advertised by the CA</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL publicado pola AC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Number of days before next update must be a number greater than zero.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O n?mero de d?as antes da pr?xima actualizaci?n ten que ser un n?mero 
maior que cero.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frequency of update must be a number greater than zero.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A frecuencia das actualizaci?ns ten que ser un n?mero maior que cero.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic Update is not enabled for this CRL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizaci?ns autom?ticas non est?n activadas para esta CRL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic Update is enabled for this CRL.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>As actualizaci?ns autom?ticas est?n activadas para esta CRL.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to enable automatic update?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere activar a actualizaci?n autom?tica?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Would you like to view the automatic update settings?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quere ver a configuraci?n da actualizaci?n autom?tica?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt;Not Defined&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt;Sen definir&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto update URL is not defined.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O URL de actualizaci?n autom?tica non est? definido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redefinir o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your password has been reset.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal foi restabelecido.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Enabled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non activado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import Certificate Revocation List</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a lista de revogaci?n de certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Import the CRL from:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importar a CRL de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing somebody's Email certificate to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que cont?n o certificado de correo electr?nico dalgu?n 
para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing CA certificate(s) to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que cont?n os certificados de AC para importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select File containing Server certificate to import</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escolla o ficheiro que cont?n os certificados de servidor para 
importar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros con certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site '%S' has requested that you sign the following text message:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio '%S' solicitoulle que asine a seguinte mensaxe de texto:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Certificate To File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar o certificado nun ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (PEM)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (PEM)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate with chain (PEM)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 con cadea (PEM)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (DER)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (DER)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate (PKCS#7)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 (PKCS#7)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>X.509 Certificate with chain (PKCS#7)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado X.509 con cadea (PKCS#7)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro no ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Can't write to file %S:\n%S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel gardar no ficheiro %S:\n%S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Access denied</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso denegado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File is locked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro est? protexido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No space left on device</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai espazo no dispositivo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are about to override how %S identifies this site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vai obviar a forma en que %S identifica este sitio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site attempts to identify itself with invalid information.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sito est? a tentar identificarse con informaci?n non v?lida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrong Site</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sitio errado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate belongs to a different site, which could indicate an identity 
theft.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado pertence a outro sitio. ? pos?bel que se trate dun roubo de 
identidade.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Outdated Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Informaci?n anticuada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is not currently valid. It is impossible to verify whether 
this identity was reported as stolen or lost.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado xa non ? v?lido. Non ? pos?bel verificar se esta identidade 
consta como roubada ou perdida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Identity</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identidade desco?ecida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate is not trusted, because it hasn't been verified by a 
recognized authority.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O certificado non ? de confianza xa que non foi verificada por ningunha 
autoridade reco?ecida.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Valid Certificate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Certificado v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This site provides valid, verified identification. There is no need to 
add an exception.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este sitio fornece informaci?n v?lida e verificada. Non ? necesario 
engadir unha excepci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Checking Information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificando a informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempting to identify the site?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentanto identificar o sitio?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No Information Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non hai informaci?n dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to obtain identification status for the given site.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel obter o estado da identificaci?n para o sitio 
especificado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Connection Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fallou a conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Passwords</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinais principais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Master Password Timeout</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo de espera dos contrasinais principais</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; will ask for your master password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; solicitar? o contrasinal principal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The first time it is needed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A primeira vez que se precisa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Every time it is needed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada vez que se precisa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If it has not been used for </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se non se usou en </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>minutes or longer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>minutos ou m?is</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your master password protects sensitive information such as web passwords 
and certificates.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal protexe a informaci?n sens?bel, como os 
contrasinais de web e os certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Change Password?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar o contrasinal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you reset your master password, all of your stored web and e-mail 
passwords, form data, personal certificates, and private keys will be 
lost.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se restabelece o contrasinal principal perderanse os contrasinais de web e 
correo electr?nico, os datos de formularios, os certificados persoais e as 
chaves privadas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Privacy and Security</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Privacidade e seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer a configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset Preferences?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restabelecer as preferencias?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the Certificate Manager to manage your personal certificates, as well 
as those of other people and certificate authorities.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o xestor de certificados para xestionar os seus certificados 
persoais, as? como os doutras persoas e autoridades certificadoras.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Certificates?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os certificados?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Security Devices</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os dispositivos de seguranza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this button to manage your security devices, such as smart cards.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice este bot?n para xestionar os seus dispositivos de seguranza, como 
os cart?ns intelixentes.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage Security Devices?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar os dispositivos de seguranza?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Protocol Versions</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Versi?ns do protocolo SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SSL Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alertas SSL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Client Certificate Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selecci?n do certificado cliente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Secure Sockets Layer (SSL)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Secure Sockets Layer (SSL)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable SSL version 3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar SSL versi?n 3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable TLS</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar TLS</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; can alert you to the security status of the web page 
you are viewing. Set &amp;brandShortName; to show a warning and ask permission 
before:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; pode avisalo acerca do estado de seguranza da p?xina 
web que est? a ver. Configure &amp;brandShortName; para que mostre un aviso e 
solicite permiso antes de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading a page that supports encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar unha p?xina que admita cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Loading a page that uses low-grade encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargar unha p?xina que empregue cifrado de baixo grao</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sending form data from an unencrypted page to an unencrypted page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar datos de formulario dunha p?xina non cifrada a outra p?xina non 
cifrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Leaving a page that supports encryption</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sa?r dunha p?xina compat?bel co cifrado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redirecting from one encrypted page to another</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redirixir dunha p?xina cifrada a outra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Redirecting from an encrypted page to an unencrypted page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redirixir dunha p?xina cifrada a unha p?xina sen cifrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Viewing a page with an encrypted/unencrypted mix</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ver unha p?xina con elementos cifrados e non cifrados mesturados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Decide how &amp;brandShortName; selects a security certificate to present 
to web sites that require one:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Decida como &amp;brandShortName; selecciona os certificados de seguranza 
para presentalos en sitios web que os requiren:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select Automatically</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar automaticamente</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ask Every Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar cada vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the CRL Manager to manage the Certificate Revocation Lists (CRL) that 
are stored in your certificate database.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice o xestor de CRL para xestionar as listas de revogaci?n de 
certificados gardadas na base de datos de certificados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage CRLs?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar as CRL?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manage CRLs</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xestionar as CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>These Certificate Revocation Lists (CRL) are stored in your certificate 
database:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estas listas de revogaci?n de certificados (CRL) almac?nanse na base de 
datos de certificados:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ltima actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pr?xima actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto Update</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizaci?n autom?tica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto Update Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado das actualizaci?ns autom?ticas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Settings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Automatic CRL Update Preferences</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preferencias da actualizaci?n autom?tica das CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enable Automatic Update for this CRL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar a actualizaci?n autom?tica desta CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Day(s) before Next Update date</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D?as at? a pr?xima actualizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Update every</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar cada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Day(s)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL would be imported From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A LRC importar?ase de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Import Status</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estado da importaci?n da CRL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The Certificate Revocation List (CRL) was successfully imported.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Importouse correctamente a lista de revogaci?n de certificados (CRL).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>CRL Issued By:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>CRL emitida por:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Organization: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Organizaci?n: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unit: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unidade: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next Update On: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pr?xima actualizaci?n: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous Consecutive Update Failures: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anteriores fallos consecutivos na actualizaci?n: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Details of Last Update Failure: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detalles do ?ltimo fallo na actualizaci?n: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use the Online Certificate Status Protocol (OCSP) to confirm the current 
validity of certificates</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilice o protocolo de estado de certificados en li?a (OCSP) para 
confirmar a validez dos certificados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate a certificate if it specifies an OCSP server</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar un certificado se especifica un servidor OCSP</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate all certificates using the following OCSP server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar todos os certificados que utilizan o seguinte servidor OCSP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Service URL:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL de servizo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Response Signer:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asinante da resposta:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>R</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When an OCSP server connection fails, treat the certificate as 
invalid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando falla a conexi?n a un servidor OCSP, tratar o certificaco como non 
v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(no host)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(sen servidor)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the 
history window or sidebar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Por motivos de seguranza non ? pos?bel cargar o URL de Javascript nin os 
datos na barra lateral do historial.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Replacing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Substitu?ndo: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Replacing Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Substitu?ndo o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipping: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipping Shared File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorando o ficheiro compartido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting file: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting component: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminando o compo?ente: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Executing: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Executing: %s with argument: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executando: %s co argumento: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copiar ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Execute File: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar ficheiro: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Execute File: %s with argument: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Executar ficheiro: %s co argumento: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Move File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mover ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename File: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear ficheiro: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Folder: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear cartafol: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Folder: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar cartafol: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Folder: %s to %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear cartafol: %s a %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Windows Shortcut: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Atallo de Windows: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mac Alias: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alcume Mac: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Windows Register Server: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servidor de rexistro de Windows: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown file operation command!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comando de operaci?n de ficheiros desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Patching: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parchando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uninstalling: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desinstalando: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Skin: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de tema: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Locale: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de idioma: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Content: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de contido: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Register Package: %s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rexistro de paquete: %s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this theme</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este tema</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use this locale</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar este idioma</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the theme &amp;quot;%1$S&amp;quot; from %2$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o tema &amp;quot;%1$S&amp;quot; de %2$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install the locale &amp;quot;%1$S&amp;quot; from %2$S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar o idioma &amp;quot;%1$S&amp;quot; de %2$S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Queued</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Na cola</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloading?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Downloaded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsigned</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sen asinar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ERROR</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ERRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Success</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pronto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restart to complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reinicie para conclu?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Access denied</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acceso negado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected installation error\nReview the Error Console log for more 
details.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de instalaci?n inesperado\nConsulte o rexistro da consola de 
JavaScript para obter m?is detalles.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Install script not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o script de instalaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not a valid install package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? un paquete de instalaci?n v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid argument</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Argumento incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User cancelled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usuario cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Required file does not exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non existe un ficheiro requirido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S? de lectura</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>AppleSingle extraction error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro de extracci?n de AppleSingle</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid path</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cami?o incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>EXTRACTION_FAILED</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ERRO DE EXTRACCI?N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cancelled</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cancelado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro da descarga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Script error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Already exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo esgotado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chrome registration failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro do rexistro en chrome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unfinished install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n sen conclu?r</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unsupported package</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquete incompat?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Signing could not be verified.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel verificar a sinatura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid file hash (possible download corruption)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hash de ficheiro incorrecto (pos?bel erro na descarga)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown or invalid file hash type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de hash de ficheiro desco?ecido ou incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Out of memory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Memoria esgotada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected error %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro %S inesperado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copyright &amp;copy; 1998-2008 by</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copyright &amp;copy; 1998-2008 por</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>to the Mozilla Project.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>para o proxecto Mozilla.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Read the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lea as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>licensing information</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>informaci?n de licenza</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>for this product.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>deste produto.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>release notes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>notas de lanzamento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>for this version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>desta versi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>See the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vexa a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>build configuration</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>configuraci?n da compilaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>used for this version.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>utilizada para esta versi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Build identifier: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Identificador da versi?n: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No applications were found for this file type.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontraron aplicaci?ns para este tipo de ficheiro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send this item to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar este elemento a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Do not show me this dialog box again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta caixa de di?logo de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Caret Browsing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navegaci?n con cursor de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable 
cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want 
to turn Caret Browsing on?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ao premer F7 activa ou desactiva a navegaci?n con cursor de texto. Esta 
funcionalidade coloca un cursor mob?bel nas p?xinas web, permit?ndolle 
seleccionar texto co teclado. Ten a certeza de querer activar a navegaci?n con 
cursor de texto?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Auto-Detect</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Detecci?n autom?tica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Encodings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is codificaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>West European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Europea occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>East European</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Europea oriental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>East Asian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asi?tica oriental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>SE &amp;amp; SW Asian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SE e SW asi?tico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Middle Eastern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oriental media</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unicode</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Unicode</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize List?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar lista?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brief Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?tulo breve</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some sample Text goes here.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aqu? vai alg?n texto de exemplo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>User Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de usuario:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Confirm Password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Confirmar contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>verificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Alert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alerta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Prompt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preguntar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Authentication Required</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Autenticaci?n necesaria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Required</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal necesario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Select</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccionar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Yes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Si</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;No</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Revert</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Desfacer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Don't Save</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non gardar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>[JavaScript Application]</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>[Aplicaci?n JavaScript]</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The page at %S says:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A p?xina en %S di:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>about:config</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>about:config</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This might void your warranty!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Isto pode anular a s?a garant?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Changing these advanced settings can be harmful to the stability, 
security, and performance of this application. You should only continue if you 
are sure of what you are doing.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar esta configuraci?n avanzada pode ser prexudicial para a 
estabilidade, seguranza e execuci?n desta aplicaci?n. S? deber?a continuar se 
ten a certeza do que est? a facer.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I'll be careful, I promise!</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serei prudente, prom?too</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show this warning next time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar este aviso a pr?xima vez</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Filter:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Filtro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preference Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome preferido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to sort</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para ordenar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click to select columns to display</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema para seleccionar as columnas a mostrar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da copia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copy Value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Valor da copia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Modify</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modificar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Toggle</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alternar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>T</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reset</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Redefinir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>String</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Integer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enteiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Boolean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Booleano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>default</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>user set</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>conxunto de usuarios</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>locked</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>bloqueado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>string</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>cadea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>integer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>enteiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>boolean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>booleano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New %S value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Novo valor %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter the preference name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome de preferencia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter %S value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o valor %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error Console</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Consola de erros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source File:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro de orixe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Li?a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Column:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Columna:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warnings</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avisos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Messages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mensaxes</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Code:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Evaluate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avaliar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>First &amp;gt; Last Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenaci?n primeiro &amp;gt; ?ltimo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last &amp;gt; First Sort Order</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenaci?n ?ltimo &amp;gt; primeiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source File: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiro de orixe: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Li?a: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line: %S, Column: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Li?a: %S, Columna: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source Code:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo de orixe:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save Image</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>index</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ndice</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, complete</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina web, completa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, HTML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina web, s? HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, XHTML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina web, s? XHTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, SVG only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina web, s? SVG</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Web Page, XML only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina web, s? XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S_files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S_ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize Character Encoding</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar codificaci?n de caracteres</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Active Character Encodings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificaci?ns activas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Character Encodings:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Codificaci?ns dispo??beis:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Customize Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar a barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 635px; height: 400px;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>largura: 635px; altura: 400px;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You can add or remove items by dragging to or from the toolbars.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pode engadir ou eliminar elementos arrastr?ndoos desde ou cara a unha 
barra de ferramentas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icons and Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iconas e texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iconas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Small Icons</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar iconas pequenas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Default Set</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar a configuraci?n predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add New Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir nova barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Undo Changes</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desfacer modificaci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Toolbar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova barra de ferramentas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter a name for this toolbar:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome para esta barra de ferramentas:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>There is already a toolbar with the name &amp;quot;%S&amp;quot;. Please 
enter a different name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe unha barra de ferramentas co nome &amp;quot;%S&amp;quot;. 
Introduza outro diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enter a name to create a new toolbar.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza un nome para crear unha barra de ferramentas.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Separator</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Separador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Flexible Space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo flex?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Space</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More Info</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is informaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Illegal Operation in Plug-in</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Operaci?n non permitida no plug-in</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The plug-in performed an illegal operation. You are strongly advised to 
restart %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O plug-in executou unha operaci?n ilegal. Acons?llase encarecidamente 
reiniciar %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't show this message again during this session.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non mostrar esta mensaxe outra vez durante esta sesi?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Previous</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Look in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mirar en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do ficheiro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Files of type:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipo de ficheiros:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show hidden files and directories</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar ficheiros e directorios ocultos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You do not have the permissions necessary to view this directory.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non disp?n dos permisos necesarios para ver este directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go up a level</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Subir un nivel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ao inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create new directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todos os ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>HTML Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros HTML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros de texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.txt; *.text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.txt; *.text</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Image Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros de imaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XML Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros XML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.xml</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.xml</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>XUL Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ficheiros XUL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>*.xul</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>*.xul</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do directorio:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S already exists.\nDo you want to replace it?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa existe.\nQuere substitu?lo?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save As:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardar como:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error opening %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao abrir %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S doesn't exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error accessing %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao acceder %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory %S doesn't exist</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O directorio %S non existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S is not readable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non ? lex?bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error saving %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is a file, can't save %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S ? un ficheiro, non se pode gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Path %S doesn't exist, can't save %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O cami?o %S non existe, non se pode gardar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>File %S is not writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro %S non disp?n de permisos de escritura.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cannot create file. Directory %S is not writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel crear o ficheiro. O directorio %S non ? edit?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error creating %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao crear %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A file named %S already exists, directory cannot be created.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe un ficheiro chamado %S, non se pode crear o directorio.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory %S could not be created</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel crear o directorio %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory cannot be created, %S is a file</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel crear o directorio, %S ? un ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Directory cannot be created, %S not writable</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel crear o directorio, non se pode escribir en %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create new directory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear novo directorio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Error</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro desco?ecido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An unknown error occured (path %S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Produciuse un erro desco?ecido (cami?o %S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find the next occurrence of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a seguinte aparici?n da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find the previous occurrence of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar a anterior aparici?n da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close Find bar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar a barra de localizaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Highlight all</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar todo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Highlight all occurrences of the phrase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar todas as aparici?ns da frase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Match case</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Diferenciar mai?sculas de min?sculas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Phrase not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frase non encontrada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reached end of page, continued from top</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chegouse ao final da p?xina, continuar desde o inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reached top of page, continued from bottom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chegou ao inicio da p?xina, continuar desde o final</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quick Find:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizaci?n r?pida:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quick Find (links only):</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizaci?n r?pida (s? ligaz?ns):</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(Case sensitive)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Diferenciar mai?sculas de min?sculas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S match</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S coincidencia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S matches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S coincidencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>More than %S matches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?is de %S coincidencias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find in This Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar nesta p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find what:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar que:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrap</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find Next</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Localizar seguinte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Direction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Direcci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The text you entered was not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou o texto que introduciu.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Frames</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir marcos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>_As Laid Out on the Screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>_Como mostrado na pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The _Selected Frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O marco _seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Each Frame on Separate _Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada _marco en p?xinas separadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ignore Scaling and S_hrink To Fit Page Width</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ignorar a escala e e_ncoller para axustar ? largura da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Selection _Only</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir _s? a selecci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Backgrounds</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir fondos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background _Colors</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir _cores de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background I_mages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir i_maxes de fondo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Header and Footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira e p? de p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>--blank--</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>--en branco--</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Title</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?tulo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>URL</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URL</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Date/Time</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Data/Hora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page #</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina #</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page # of #</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina # de #</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom...</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar...</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please enter your custom header/footer text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu texto de p? de p?xina/cabeceira personalizado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>en-US</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>en-US</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>x-western</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x-western</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>en-us, en, gl</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>gl-gl, gl, en-us, en</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, UTF-8</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, UTF-8</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, 
ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, 
ISO-8859-3</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, 
ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, 
ISO-8859-3</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, 
windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, 
x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, 
x-mac-romanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, 
windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, 
x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, 
x-mac-romanian</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, 
x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, 
ISO-2022-KR</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, 
x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, 
ISO-2022-KR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, 
x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, 
x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, 
x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, 
x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, 
windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, 
windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, UTF-7</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, UTF-7</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, 
ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, 
ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, 
ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, 
ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, 
ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, 
ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>true</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>true</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F20</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>F20</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Up Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Down Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>frecha cara a abaixo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara ? esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right Arrow</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frecha cara ? dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Up</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina cara a arriba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Down</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Avanzar p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INTRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Return</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INTRO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tab</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>TAB</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Backspace</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>RETROCESO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Del</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>SUPR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Home</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INICIO</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>End</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>FIN</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Esc</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>ESC</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>INSERIR</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Abkhazian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abkhazo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Avestan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Av?stico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afrikaans</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afrikaans</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Akan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Akan</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Amharic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Am?rico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aragonese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aragon?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Assamese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asam?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Asturian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asturiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Avaric</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?varo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aymara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aimara</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Azerbaijani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerbaixano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bashkir</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Baskir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belarusian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bielorruso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulgarian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B?lgaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bihari</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bihari</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bislama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bislama</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bambara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bambara</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tibetan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tibetano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Breton</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bret?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bosnian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bosnio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Catalan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Catal?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chechen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Checheno</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chamorro</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chamorro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Corsican</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cree</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cree</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Czech</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Checo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Church Slavic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslavo eclesi?stico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chuvash</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chuvaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welsh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gal?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Danish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dinamarqu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>German</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alem?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Divehi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Divehi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dzongkha</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dzongkha</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ewe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ewe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grego</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>English</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ingl?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Esperanto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esperanto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Spanish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espa?ol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Estonian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estoniano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Basque</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?uscaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Persian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Persa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fulah</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fula</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finnish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fin?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fijian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fixiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Faroese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fero?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Franc?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Friulian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Friulano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Frisian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Frisio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Irish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Irland?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scots Gaelic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ga?lico escoc?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Galician</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Galego</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guarani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guaran?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manx</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ga?lico man?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hausa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hebrew</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hebreo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hindi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hindi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hiri Motu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hiri Motu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Croatian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Croata</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Upper Sorbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alto sorbio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Haitian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Haitiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hungarian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>H?ngaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Herero</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Herero</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Interlingua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interlingua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Indonesian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indonesio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Interlingue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Interlingue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Igbo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Igbo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sichuan Yi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Yi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inupiaq</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inupiaq</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ido</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Icelandic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Island?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Italian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Italiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Inuktitut</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inuktitut</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xapon?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Javanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xavan?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kongo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Congol?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kikuyu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kikuyu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kuanyama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cua?ama</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kazakh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Casaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greenlandic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Groenland?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Korean</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Coreano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Konkani</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Konkani</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kanuri</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kanuri</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kashmiri</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Caxemir?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kurdish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kurdo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Komi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Komi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cornish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?rnico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kirghiz</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirgu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lat?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luxembourgish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luxemburgu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ganda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ganda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Limburgan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Limburgu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lingala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lingala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lao</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Laosiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lithuanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lituano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luba-Katanga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luba-Katanga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latvian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Let?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malagasy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malgaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marshallese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marshal?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maori</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maor?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macedonian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Macedonio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mongolian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mongol</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Moldavian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moldavo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marathi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marat?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maltese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malt?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burmese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Birmano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nauruano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian Bokm\u00e5l</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegu?s (Bokm\u00e5l)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndebele, North</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndebele do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nepali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nepal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dutch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Neerland?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian Nynorsk</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegu?s (Nynorsk)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norwegian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruegu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ndebele, South</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ndebele do sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sotho, Northern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sotho do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Navajo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Navajo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chichewa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chichewa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Occitan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Occitano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ojibwa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ojibwa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oromo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Oromo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ossetian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Osetio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Punjabi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Punjabi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pali</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Polish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pashto</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pashto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portuguese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Portugu?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Quechua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Quechua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rhaeto-Romanic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retorrom?nicas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kirundi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirundi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Romanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Roman?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Russian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ruso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kinyarwanda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kinyarwanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sanskrit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S?nscrito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sardinian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sardo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sindhi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sindhi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Northern Sami</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sami do norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sango</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sango</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Singhalese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cingal?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovak</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovaco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovenian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esloveno</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Samoan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shona</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Shona</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Somali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Somal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Albanian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alban?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serbio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Siswati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suazi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sotho, Southern</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sotho do sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sundanese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sondan?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swedish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sueco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swahili</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suahili </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tajik</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taxico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thai</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailand?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tigrinya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tigri?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tigre</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tigr?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkmen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turcomano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tagalog</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tagalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Klingon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Klingon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tswana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tswana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tsonga</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xitsonga</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tatar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?rtaro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Twi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Twi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tahitian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tahitiano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uighur</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uigur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ukrainian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ucra?na</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Urdu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Urd?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uzbek</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usbeco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Venda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Venda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vietnamese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vietnamita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Volap\u00fck</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Volap\u00fck</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Walloon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Val?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorbian</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sorabio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wolof</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Wolof</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Xhosa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xhosa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yiddish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Yiddish</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yoruba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ioruba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zhuang</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zhuang</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chinese</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chin?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zulu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zul?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>is copyright</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? copyright</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>by its</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>polos/as seus/?as</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>according to terms set out in the</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de acordo cos termos expostos no</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>document. All Rights Reserved.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>documento. Todos os dereitos reservados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mammon slept. And the &amp;lt;em&amp;gt;beast reborn&amp;lt;/em&amp;gt; 
spread over the earth and its numbersgrew legion. And they proclaimed the times 
and &amp;lt;em&amp;gt;sacrificed&amp;lt;/em&amp;gt; crops unto thefire, with 
the &amp;lt;em&amp;gt;cunning of foxes&amp;lt;/em&amp;gt;. And they built a new 
world in their ownimage as promised by the &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a 
href=&amp;quot;http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html&amp;quot;&amp;gt;sacred
 words&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;, and &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a 
href=&amp;quot;http://wiki.mozilla.org/About:mozilla&amp;quot;&amp;gt;spoke&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;
 of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it 
was&amp;lt;em&amp;gt;naught&amp;lt;/em&amp;gt; but a follower.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mammon adormeceu. E a &amp;lt;em&amp;gt;besta renaceu&amp;lt;/em&amp;gt; 
estend?ndose sobre a terra e os seus seguidores formaron unha lexi?n. 
Proclamaron os novos tempos e &amp;lt;em&amp;gt;sacrificaron&amp;lt;/em&amp;gt; 
colleitas con lume, coa &amp;lt;em&amp;gt;astucia das 
raposas&amp;lt;/em&amp;gt;. E constru?ron un novo mundo ? s?a semellanza como 
promet?an as palabras sagradas de &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a 
href=&amp;quot;http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;
 e &amp;lt;em&amp;gt;&amp;lt;a 
href=&amp;quot;http://wiki.mozilla.org/About:mozilla&amp;quot;&amp;gt;a palabra 
&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt; da besta e as s?as cr?as. Mammon acordou, 
e non era &amp;lt;em&amp;gt;nada&amp;lt;/em&amp;gt; m?is que un disc?pulo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>from &amp;lt;strong&amp;gt;The Book of Mozilla,&amp;lt;/strong&amp;gt; 
11:9&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(10th 
Edition)&amp;lt;/small&amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>do &amp;lt;strong&amp;gt;Libro de Mozilla,&amp;lt;/strong&amp;gt; 
11:9&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;(10? 
Edici?n)&amp;lt;/small&amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close this message</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar esta mensaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file &amp;quot;#3&amp;quot; is of type #2 (#1), and #4 does not know 
how to handle this file type. This file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; ? do tipo #2 (#1), e #4 non sabe como 
manexar este tipo de ficheiro. Este ficheiro est? situado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The file &amp;quot;#3&amp;quot; is of type #2, and #4 does not know how to 
handle this file type. This file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; ? do tipo #2, e #4 non sabe como manexar 
este tipo de ficheiro. Este ficheiro est? situado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site has suggested that &amp;quot;#3&amp;quot; be handled as an 
attachment. It is of type #2 (#1) and located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio suxeriu que &amp;quot;#3&amp;quot; sexa manexado como un anexo. 
Este ? do tipo #2 (#1) e est? localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The site has suggested that &amp;quot;#3&amp;quot; be handled as an 
attachment. It is of type #2 and located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O sitio suxeriu que &amp;quot;#3&amp;quot; sexa manexado como un anexo. 
Este ? do tipo #2 e est? localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 has detected that the file &amp;quot;#3&amp;quot; is likely to be of 
type #2 (#1). The file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 detectou que o ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; pode ser de tipo #2 
(#1). O ficheiro est? localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#4 has detected that the file &amp;quot;#3&amp;quot; is likely to be of 
type #2. The file is located at:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#4 detectou que o ficheiro &amp;quot;#3&amp;quot; pode ser de tipo #2. O 
ficheiro est? localizado en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>What should #1 do with this file?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Que deber?a facer #1 con este ficheiro?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always perform this action when handling files of this type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realizar sempre esta acci?n ao manexar ficheiros deste tipo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Save it to disk</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardalo no disco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with the default application (#1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo coa aplicaci?n predefinida (#1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with the default application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo coa aplicaci?n predefinida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Open it with</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrilo con</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The application you specified (&amp;quot;#1&amp;quot;) could not be found. 
 Check the file name or select another application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel encontrar a aplicaci?n que especificou 
(&amp;quot;#1&amp;quot;). Verifique o nome do ficheiro ou seleccione outra 
aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Application not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter name of file to save to?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do ficheiro que vai gardar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>unnamed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>sen nome</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2&amp;#037; of #1 Saved</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2&amp;#037; de #1 gardado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#2&amp;#037; of #1 Completed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#2&amp;#037; de #1 completos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Opening From:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrindo de:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>With:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Con:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving #1</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando #1</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Elapsed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo transcorrido:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Time Left:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tempo restante:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Progress:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Progreso:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Keep this window open after the download is complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Deixar esta xanela aberta despois de conlcu?r a descarga.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pause</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?r en pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resume</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Continuar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Show File Location</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mostrar o enderezo do ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Abrir ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download Paused</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descarga en pausa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1KB of #2KB (at #3KB/sec)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1KB de #2KB (en #3KB/sec)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished, #2 KB downloaded (elapsed time was #1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizada, #2 KB descargados (o tempo trancorrido foi #1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>#1&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>#1&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saving %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gardando %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning! Executable files may contain viruses or other malicious code that 
could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you 
want to launch %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: Os ficheiros execut?beis poden conter virus ou outro c?digo 
malicioso que dane o computador. Te?a coidado ao abrir este ficheiro. Ten a 
certeza de querer iniciar %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask me again.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non volver preguntarme.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sorted by %COLNAME%</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ordenado por %COLNAME%</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>w</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>X</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print to File</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir nun ficheiro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Properties?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Description:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descrici?n da impresora:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Impresora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome da impresora:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Range</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir intervalo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>All Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Todas as p?xinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pages</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Selecci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Copies</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Copias</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Number of copies:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N?mero de copias:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>As laid out on the screen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Como mostrado na pantalla</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The selected frame</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O marco seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Each frame separately</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cada marco por separado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printer Properties</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedades da impresora</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paper Size:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o do papel:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plex mode:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Modo plex:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Resolution/Quality:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Resoluci?n/calidade:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Command:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comando de impresi?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Job Title:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T?tulo do traballo:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>GrayScale</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escala de cincentos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Color</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cor</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colorspace:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo de cor:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fonts:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tipos de letra:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Download fonts to printer?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descargar os tipos de letra para a impresora?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gap from edge of paper to Margin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espazo entre o bordo do papel e a marxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Top:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Superior:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bottom:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Inferior:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esquerda:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dereita:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page Setup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Configuraci?n da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Format &amp;amp; Options</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formato e opci?ns</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Format</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Formato</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Orientation:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Orientaci?n:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portrait</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vertical</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Landscape</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Horizontal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scale:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escala:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shrink To Fit Page Width</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compactar para axustar ? largura da p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Background (colors &amp;amp; images)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimir fondo (cores e imaxes)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Margins &amp;amp; Header/Footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marxes e cabeceira/p? de p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Margins (#1)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marxes (#1)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>inches</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>polgadas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>millimeters</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>mil?metros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Headers &amp;amp; Footers</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceiras e p?s de p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Centro:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira esquerda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira central</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right header</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabeceira dereita</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Left footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P? de p?xina esquerdo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Center footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P? de p?xina central</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Right footer</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P? de p?xina dereito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter your custom header/footer text</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu texto de p? de p?xina/cabeceira personalizado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Page:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>de</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>L</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>U</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>200&amp;#037;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>200&amp;#037;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Shrink To Fit</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Compactar para axustar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Custom Scale?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Personalizar escala?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>First page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Primeira p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Last page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>?ltima p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte p?xina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Previous page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>P?xina anterior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Preparing?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Preparando?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printing</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Imprimindo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Printing is Completed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Impresi?n completa.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Andorra</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Andorra</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U.A.E.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E.A.U.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Afghanistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Afganist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Antigua and Barbuda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antigua e Barbuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Anguilla</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Anguila</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Albania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Albania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Armenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netherlands Antilles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Antillas Neerlandesas ou Holandesas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Angola</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Angola</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Antarctica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ant?rtida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Argentina</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arxentina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>American Samoa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoa americana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Austria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Austria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Australia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Australia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Aruba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aruba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>\u00c5land Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas de \u00c5land</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Azerbaijan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acerbaix?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bosnia and Herzegovina</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bosnia-Hercegovina</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Barbados</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Barbados</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bangladesh</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bangladesh</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belgium</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>B?lxica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burkina Faso</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Burkina Faso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bulgaria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bulgaria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bahrain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bahrain</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Burundi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Burundi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Benin</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benin</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bermuda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bermudas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brunei Darussalam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Brunei Darussalam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bolivia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bolivia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Brazil</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Brasil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bahamas</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bahamas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bhutan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>But?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Bouvet Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa Bouvet</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Botswana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bostwana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belarus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Bielorrusia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Belize</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Belize</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Canada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Canad?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cocos (Keeling) Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Cocos ou Keeling</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Congo-Kinshasa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rep?blica Democr?tica do Congo-Kinshasa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Central African Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rep?blica Centroafricana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Congo-Brazzaville</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Congo-Brazzaville</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switzerland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Su?za</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ivory Coast</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Costa do Marfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cook Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Cook</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chile</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cameroon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Camer?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>China</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>China</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Colombia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Colombia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Costa Rica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Costa Rica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Serbia and Montenegro</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serbia e Montenegro</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cuba</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cuba</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cape Verde</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cabo Verde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Christmas Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Christmas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cyprus</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chipre</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Czech Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rep?blica Checa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Germany</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alema?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Djibouti</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Djibuti</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Denmark</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dinamarca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dominica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Dominica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dominican Republic</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rep?blica Dominicana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Algeria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alxeria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ecuador</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ecuador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Estonia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Egypt</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Exipto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Western Sahara</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S?hara Occidental</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Eritrea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eritrea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Spain</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Espa?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ethiopia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Etiop?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finlandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Fiji</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fixi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Falkland Islands (Malvinas)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Malvinas ou Falkland</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Micronesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Micronesia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Faroe Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Feroe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>France</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Francia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gabon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gab?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United Kingdom</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reino Unido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Grenada</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Granada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Georgia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Guiana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G?iana Francesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guernsey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guernsey</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ghana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gibraltar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xibraltar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greenland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Groenlandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Gambia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Gambia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guadeloupe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guadalupe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Equatorial Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea Ecuatorial</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Greece</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Grecia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Georgia and the South Sandwich Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xeorxia do Sur e Illas S?ndwich do Sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guatemala</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guatemala</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guinea-Bissau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Guinea-Bissau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Guyana</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>G?iana</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hong Kong</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hong Kong</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Heard Island and McDonald Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Heard e McDonald</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Honduras</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Honduras</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Croatia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Croacia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Haiti</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hait?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Hungary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hungr?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Indonesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Indonesia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ireland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Irlanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Israel</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Israel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Isle of Man</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Man</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>India</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>India</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>British Indian Ocean Territory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorio Brit?nico do oc?ano ?ndico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iraq</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iraq</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iran</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Iceland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Islandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Italy</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Italia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jersey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Jersey</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jamaica</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xamaica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jordan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xordania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Japan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xap?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kenya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kenya</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kyrgyzstan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kirguizist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cambodia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cambodia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kiribati</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kiribati</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Comoros</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Comores</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Kitts and Nevis</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Cristovo-Nevis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>North Korea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corea do Norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Korea </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Corea do Sur </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kuwait</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kuwait</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cayman Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Caim?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Kazakhstan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Kazakhist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Laos</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Laos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lebanon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>L?bano</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Lucia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Santa Luc?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Liechtenstein</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liechtenstein</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sri Lanka</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sri Lanka</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Liberia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Liberia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lesotho</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lesotho</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Lithuania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lituania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Luxembourg</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Luxemburgo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Latvia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Letonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Libya</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Libia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Morocco</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marrocos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Monaco</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?naco</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Moldova</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Moldavia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Madagascar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Madagascar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Marshall Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Marshall</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macedonia, F.Y.R. of</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Rep?blica de Macedonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mali</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mal?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Myanmar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Myanmar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mongolia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mongolia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Macao </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Macau </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Northern Mariana Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Marianas do Norte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Martinique</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Martinica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mauritania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mauritania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Montserrat</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Montserrat</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malta</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mauritius</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mauricio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Maldives</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Maldivas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malawi</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malawi</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mexico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>M?xico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Malaysia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Malaisia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mozambique</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mozambique</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Namibia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Namibia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Caledonia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova Caledonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Niger</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N?xer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norfolk Island</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illa de Norfolk</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nigeria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nixeria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nicaragua</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nicaragua</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Netherlands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pa?ses Baixos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Norway</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Noruega</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nepal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nepal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nauru</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Niue</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Niue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>New Zealand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nova Zelandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Oman</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Om?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Panama</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Panam?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Peru</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Per?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Polynesia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polinesia Francesa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Papua New Guinea</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pap?a-Nova Guinea</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Philippines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Filipinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pakistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paquist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Poland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Polonia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Pierre and Miquelon</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saint Pierre e Miquelon</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pitcairn</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Pitcairn</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Puerto Rico</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Porto Rico</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Occupied Palestinian Territory</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorio palestino ocupado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Portugal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Portugal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Palau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Palau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Paraguay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Paraguai</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Qatar</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Qatar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reunion</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reuni?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Romania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Roman?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Russian Federation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Federaci?n rusa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rwanda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ruanda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saudi Arabia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Arabia Saud?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Solomon Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Salom?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Seychelles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seicheles</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sudan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sud?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sweden</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suecia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Singapore</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Singapur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Helena</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Santa Helena</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovenia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovenia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Svalbard and Jan Mayen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Svalbard e Jan Mayen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Slovakia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eslovaquia </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sierra Leone</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Serra Leoa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>San Marino</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Marino</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Senegal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Senegal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Somalia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Somalia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Suriname</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suriname</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Sao Tome and Principe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Tom? e Pr?ncipe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>El Salvador</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O Salvador</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Syria</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Siria</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Swaziland</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Suazilandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turks and Caicos Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Caicos e Turcas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Chad</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chad</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>French Southern Territories</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Territorios Franceses do Sur</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Togo</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Togo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Thailand</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tailandia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tajikistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taxiquist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tokelau</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tokelau</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Timor-Leste</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Timor-Leste</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkmenistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turkmenist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tunisia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tunisia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Turkey</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Turqu?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Trinidad and Tobago</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Trinidad e Tobago</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tuvalu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tuvalu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Taiwan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Taiw?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Tanzania</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tanzania</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ukraine</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ucra?na</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uganda</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uganda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United States Minor Outlying Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas perif?ricas dos Estados Unidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>United States</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Estados Unidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uruguay</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uruguai</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uzbekistan</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Uzbequist?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vatican City</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cidade do Vaticano </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Saint Vincent and the Grenadines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>San Vicente e as Granadinas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Venezuela</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Venezuela</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>British Virgin Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Virxes brit?nicas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>U.S. Virgin Islands</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Illas Virxes americanas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vietnam</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vietnam</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Vanuatu</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Vanuatu</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wallis and Futuna</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Wallis e Futuna</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Samoa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Samoa</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Yemen</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iemen</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Mayotte</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mayotte</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>South Africa</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sur?frica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zambia</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Zambia</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Zimbabwe</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cimbabue</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>t</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>c</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>p</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>l</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>D</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>d</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>E</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Add to Dictionary</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Engadir ao dicionario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check Spelling</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Verificaci?n ortogr?fica</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>(No Spelling Suggestions)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>(Non hai suxesti?ns ortogr?ficas)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Restore Defaults</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Restaurar predefinidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Source of: </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C?digo fonte de: </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>u</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>x</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Print Preview</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Previsualizar a impresi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>0</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>0</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to Line?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ? li?a?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>I</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Reload</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Actualizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>r</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Wrap Long Lines</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Axustar as li?as longas</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>u</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Syntax Highlighting</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Realzar a sintaxe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Text Size</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tama?o do texto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Z</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Increase</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aumentar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Decrease</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reducir</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>D</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Normal</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Normal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>g</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to line</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ? li?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter line number</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o n?mero de li?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid input</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Entrada incorrecta</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The line number entered is invalid.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O n?mero de li?a introducido ? incorrecto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line not found</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a li?a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The specified line was not found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou a li?a especificada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Line %1$S, Col %2$S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Li?a %1$S, Col %2$S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Source of Selection</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte DOM da selecci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>DOM Source of MathML</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fonte DOM de MathML</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir atr?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>a</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>C</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>o</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Retroceder</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>B</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>R</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finish</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;lt; Back</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;lt; Atr?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Next &amp;gt;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seguinte &amp;gt;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido/a a %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Completing the %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Completar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Introduction</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Conclusion</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conclusi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter new password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir novo contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Re-enter password:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introducir de novo o contrasinal:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A Master Password is used to protect sensitive information like site 
passwords. If you create a Master Password you will be asked to enter it once 
per session when &amp;brandShortName; retrieves saved information protected by 
the password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os contrasinais principais util?zanse para protexer informaci?n delicada 
como contrasinais de sitios web. Se crea un contrasinal principal ter? que 
introducilo cada vez que inicie sesi?n cando &amp;brandShortName; recupere 
informaci?n gardada protexida por contrasinal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please make sure you remember the Master Password you have set. If you 
forget your Master Password, you will be unable to access any of the 
information protected by it.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Te?a a certeza de memorizar o contrasinal principal definido. Se o esquece 
non poder? acceder a informaci?n que protexe.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Certificate Validation</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validaci?n de certificado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Validate all certificates using the following OCSP server:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Validar todos os certificados que utilicen o seguinte servidor OCSP:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>a</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>c</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>When an OCSP server connection fails, treat the certificate as 
invalid</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cando falle a conexi?n a un servidor OCSP, tratar o certificaco como non 
v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>W</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>C</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>None Selected</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ning?n seleccionado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unable to change Master Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non ? pos?bel modificar o contrasinal principal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You have deleted your Master Password. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminou o contrasinal principal. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your stored web and email passwords, form data, and private keys will not 
be protected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se protexer?n os seus contrasinais de web e de correo electr?nico, 
datos de formulario e chaves privadas almacenados.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Master 
Password.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Est? en modo FIPS, que require un contrasinal principal que non estea en 
branco.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Succeeded</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contrasinal modificado con ?xito</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Password Change Failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na modificaci?n de contrasinal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remove Master Password</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar o contrasinal principal</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>You must enter your current password to proceed:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o seu contrasinal para proseguir:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your Master Password is used to protect sensitive information like site 
passwords.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O contrasinal principal util?zase para protexer informaci?n delicada, como 
os contrasinais dos sitios.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you remove your Master Password your information will not be protected 
if your computer is compromised.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina o contrasinal principal a informaci?n non estar? protexida se 
algu?n consegue entrar no computador.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Profile Wizard</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Asistente de creaci?n de perf?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>width: 45em; height: 32em;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>width: 45em; height: 32em;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; stores information about your settings and 
preferences in your personal profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; almacena informaci?n acerca da s?a configuraci?n e 
preferencias no seu perfil persoal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you are sharing this copy of &amp;brandShortName; with other users, you 
can use profiles to keep each user's information separate. To do this, each 
user should create his or her own profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se est? a partillar esta copia de &amp;brandShortName; con outros usuarios 
pode utilizar os perf?s para manter separada a informaci?n persoal. Para isto, 
cada usuario ten que crear o seu propio perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you are the only person using this copy of &amp;brandShortName;, you 
must have at least one profile. If you would like, you can create multiple 
profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For 
example, you may want to have separate profiles for business and personal 
use.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se s? vai utilizar esta copia de &amp;brandShortName; unha persoa, debe 
ter como m?nimo un perfil, a?nda que tam?n pode crear varios perf?s para 
almacenar diferentes tipos de configuraci?ns e preferencias. Por exemplo, pode 
ter perf?s diferentes para traballo e para uso persoal.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To begin creating your profile, click Next.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para comezar a crear o perfil, prema Seguinte.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To begin creating your profile, click Continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para comezar a crear o perfil, prema Continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>If you create several profiles you can tell them apart by the profile 
names. You may use the name provided here or use one of your own.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se crea diferentes perf?s pode distinguilos polo seu nome. Pode utilizar o 
nome aqu? definido ou outro.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Enter new profile name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Introduza o nome do novo perfil:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>E</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Your user settings, preferences and other user-related data will be stored 
in:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A configuraci?n, preferencias e m?is datos relacionados co usuario 
almacenarase en:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Default User</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Usuario predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Folder?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use Default Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizar o cartafol predefinido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; - Choose User Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; - Elecci?n de perfil de usuario</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Name:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome do perfil:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Start &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar &amp;brandShortName;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Profiles</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perf?s dispo??beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Create Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Crear perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Profile?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; stores information about your settings, preferences, 
and other user items in your user profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; garda informaci?n acerca da s?a configuraci?n, 
preferencias e outros elementos no perfil de usuario.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Work offline</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Traballar sen conexi?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>o</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>T</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't ask at startup</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non preguntar no inicio</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>s</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>N</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already running, but is not responding. To open a new window, you 
must first close the existing %S process, or restart your system.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa est? en execuci?n mais non est? a responder. Para abrir unha nova 
xanela, peche primeiro o proceso existente %S ou reinicie o sistema.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S is already running, but is not responding. The old %S process must be 
closed to open a new window.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S xa est? en execuci?n mais non est? a responder. O proceso anterior %S 
debe pecharse para abrir unha nova xanela.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a 
time.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa est? aberta unha copia de %S. S? ? pos?bel abrir ao mesmo tempo unha 
copia de %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to 
open this one.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa est? aberta unha copia de %S. Pecharase a copia de %S en execuci?n para 
poder abrir unha nova.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile: '%S' - Path: '%S'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perfil: '%S' - Cami?o: '%S'</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Please select a profile to begin %S, or create a new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Seleccione un perfil para iniciar %S ou cree un novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile In Use</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Perfil en uso</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>%S cannot use the profile &amp;quot;%S&amp;quot; because it is in 
use.\n\nTo continue, close the running instance of %S or choose a different 
profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S non pode utilizar o perfil &amp;quot;%S&amp;quot; porque est? en 
uso.\n\nPara continuar, peche a instancia de %S que est? en execuci?n ou 
escolla un perfil diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Rename the profile &amp;quot;%S&amp;quot; to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Renomear o perfil &amp;quot;%S&amp;quot; como:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Invalid profile name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Nome de perfil non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The profile name &amp;quot;%S&amp;quot; is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non est? permitido o nome de perfil &amp;quot;%S&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose Profile Folder</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller cartafol de perf?s</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>An empty profile name is not allowed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se admiten nomes de perfil en branco.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The character &amp;quot;%S&amp;quot; is not allowed in profile names. 
Please choose a different name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O car?cter &amp;quot;%S&amp;quot; non se admite nos nomes de perf?s. 
Escolla outro nome.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Profile</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Deleting a profile will remove the profile from the list of available 
profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data 
files, including your settings, certificates and other user-related data. This 
option will delete the folder &amp;quot;%S&amp;quot; and cannot be 
undone.\nWould you like to delete the profile data files?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Se elimina un perfil non estar? dispo??bel na lista e non poder? desfacer 
esta acci?n.\nTam?n pode eliminar os ficheiros de datos do perfil, inclusive a 
s?a configuraci?n, certificados e m?is datos relacionados co usuario. Isto 
eliminar? o cartafol &amp;quot;%S&amp;quot; e non poder? desfacer a 
acci?n.\nDesexa eliminar os ficheiros de datos do perfil?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Delete Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Eliminar ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Don't Delete Files</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non eliminar ficheiros</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile couldn't be created. Probably the chosen folder isn't 
writable.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non foi pos?bel crear o perfil. Probabelmente o cartafol seleccionado est? 
protexido contra escrita.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Creation failed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro na creaci?n do perfil</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A profile with this name already exists. Please choose another name.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Xa existe un perfil con este nome. Escolla un diferente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Profile Exists</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>O perfil xa existe</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Finish to create this new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Conclu?r para crear este novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click Done to create this new profile.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Conclu?do para crear este novo perfil.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>26em</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>26em</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Choose an Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Escoller unha aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Launch Application</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Iniciar aplicaci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This link needs to be opened with an application.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>? necesario abrir esta ligaz?n cunha aplicaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Send to:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Enviar a:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Remember my choice for %S links.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Lembrar a mi?a escolla para as ligaz?ns %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This can be changed in %S's preferences. </seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esta escolla ? modific?bel nas preferencias de %S. </seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Another Application?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Outra aplicaci?n?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>G</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Forward</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Reenviar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>F</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>e</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Go to the Help Start Page</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ir ? p?xina de inicio da axuda</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Search</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Buscar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Close search results</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pechar resultados de busca</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Contents</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Contidos</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Always on Top</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Sempre na parte superior</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>O</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>d</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No search items found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ning?n elemento.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin Finder Service</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Servizo de localizador de plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Welcome to the &amp;pluginWizard.title;</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Benvido/a a &amp;pluginWizard.title;</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is now checking for available plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; est? a buscar plugins dispo??beis?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Available Plugin Downloads</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Descarga de plugins dispo??beis</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The following plugins are available:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os seguintes plugins est?n dispo??beis:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press Next to install these plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Seguinte para instalar estes plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Some plugins may require additional information from you during 
installation.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alg?ns plugins poden requirir que forneza informaci?n adicional durante a 
instalaci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Plugin Licenses</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Licenzas dos plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I agree.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Acepto</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>I do not agree (plugin will not be installed).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non acepto (o plugin non se instalar?)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing Plugins</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando plugins</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; is installing plugins?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; est? a instalar plugins?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; finished installing the missing plugins:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; conclu?u a instalaci?n dos plugins que faltaban:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Find out more about Plugins or manually find missing plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pesquisar m?is informaci?n sobre os plugins ou localizar manualmente os 
que faltan.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;brandShortName; needs to be restarted for the plugin(s) to work.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;brandShortName; ten que reiniciar para que funcionen os plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click here to download plugin.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema aqu? para descargar o plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>To install %S, you need to agree to the following:</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Para instalar %S ten que aceptar o seguinte:</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished downloading %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizou a descarga %S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installing %S?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalando %S?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Successfully installed %S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>%S instalouse correctamente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Failed to install %S (%S).</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro ao instalar %S (%S).</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Finished installing plugins.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Finalizou a instalaci?n dos plugins.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Installed</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalado</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>License not accepted</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Licenza non aceptada</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Not Available</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non dispo??bel</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manual Install</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalaci?n manual</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Manually install the plugin.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Instalar manualmente o plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No suitable plugins were found.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se encontrou ning?n plugin adecuado.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>No plugins were installed.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se instalou ning?n plugin.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown Plugin (%S)</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Plugin desco?ecido (%S)</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Jump</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saltar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Premer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Check</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Marcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Uncheck</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Desmarcar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Switch</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Mudar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Click</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Premer</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Activate</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Activar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Cycle</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Alternar</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Warning: Unresponsive script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Aviso: O script non responde</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You 
can stop the script now, or you can continue to see if the script will 
complete.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai un script nesta p?xina que parece estar ocupado ou que deixou de 
responder. Pode paralo agora ou continuar a ver se o script acaba.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You 
can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script 
continue.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Hai un script nesta p?xina que parece estar ocupado ou que deixou de 
responder. Pode paralo agora, abrilo nun depurador ou deixalo continuar.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Script: %S</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Script: %S</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Stop script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Parar o script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Debug script</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Depurar o script</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>&amp;Don't ask me again</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>&amp;Non preguntar de novo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Attempt to load a javascript: URL from one host\nin a window displaying 
content from another host\nwas blocked by the security manager.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Tentativa de cargar javascript: O xestor de\nseguranza bloqueou un URL dun 
servidor nunha xanela\nque mostraba o contido doutro servidor.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Scripts may not close windows that were not opened by script.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Os scripts non poden pechar vent?s que non abriron.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Are you sure you want to navigate away from this page?</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Ten a certeza de querer sa?r desta p?xina?</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Press OK to continue, or Cancel to stay on the current page.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prema Aceptar para continuar ou Cancelar para ficar na p?xina actual.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Non-standard document.all property was used. Use W3C standard 
document.getElementById() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Utilizouse unha propiedade document.all non est?ndar. Utilice o est?ndar 
de W3C document.getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Element referenced by ID/NAME in the global scope. Use W3C standard 
document.getElementById() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Elemento referenciado por ID/NOME no ?mbito global. Utilice o est?ndar de 
W3C document.getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 
addEventListener() method. For more help 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilizaci?n de captureEvents() est? desfasada. Para actualizar o c?digo, 
utilice o m?todo addEventListener() de DOM 2. Para obter m?is axuda: 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 
removeEventListener() method. For more help 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilizaci?n de releaseEvents() est? desfasada. Para actualizar o c?digo, 
utilice o m?todo removeEventListener() de DOM 2. Para obter m?is axuda: 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of routeEvent() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 
dispatchEvent() method. For more help 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilizaci?n de routeEvent() est? desfasada. Para actualizar o c?digo, 
utilice o m?todo dispatchEvent() de DOM 2. Para obter m?is axuda: 
http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Event=%S, use of preventBubble() is deprecated. Use W3C standard 
stopPropagation() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evento=%S, a utilizaci?n de preventBubble() est? desfasada. Utilice o 
est?ndar de W3C stopPropagation().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Event=%S, use of preventCapture() is deprecated. Use W3C standard 
stopPropagation() instead.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Evento=%S, a utilizaci?n de preventCapture() est? desfasada. Utilice o 
est?ndar de W3C stopPropagation().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Use of getBoxObjectFor() is deprecated. Try to use 
element.getBoundingClientRect() if possible.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A utilizaci?n de getBoxObjectFor() est? desfasada. Tente utilizar 
element.getBoundingClientRect() se for pos?bel.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>canvas: an attempt to set strokeStyle or fillStyle to a value that is 
neither a string, a CanvasGradient, or a CanvasPattern was ignored.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>lenzo: ignorouse unha tentativa de definir strokeStyle ou fillStyle nun 
valor que non ? nin unha cadea, nin CanvasGradient, nin CanvasPattern.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Empty string passed to getElementById().</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cadea en branco pasada a getElementById().</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, 
&amp;quot;%2$S&amp;quot;, is not &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Non se cargou a folla de estilo %1$S porque o seu tipo MIME, %2$S, non ? 
&amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, 
&amp;quot;%2$S&amp;quot;, is not &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Cargouse a folla de estilo %1$S como CSS a?nda que o seu tipo MIME, %2$S, 
non sexa &amp;quot;text/css&amp;quot;.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected end of file while searching for %1$S.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Fin de ficheiro inesperado ao buscar %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Whitespace-only string given to be parsed as rule.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Forneceuse unha cadea con s? un espazo en branco para ser analizada como 
regra.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Declaration dropped.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Declaraci?n lanzada.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Skipped to next declaration.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Saltouse ? seguinte declaraci?n.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown property '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Propiedade desco?ecida %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Error in parsing value for property '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Erro no valor de an?lise para a propiedade %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected end of value for property but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base fin do valor para a propiedade mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>end of unknown at-rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>fin de at-rule desco?ecida</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unrecognized at-rule or error parsing at-rule '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>at-rule non reco?ecida ou erro de an?lise de at-rule %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>charset string in @charset rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>cadea de conxunto de caracteres na regra @charset</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected charset string but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base cadea de conxunto de caracteres mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>end of media list in @import or @media rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>fin da lista de multimedia na regra @import ou @media</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected ',' in media list but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base ',' na lista de multimedia mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected identifier in media list but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base identificador na ista de multimedia mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected URI in @import rule but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base URI na regra @import mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Found unexpected '%1$S' within @import.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontrouse inesperadamente %1$S dentro de @import.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>end of @media or @-moz-document rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>fin da regra @media ou @-moz-document</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected url(), url-prefix(), or domain() in @-moz-document rule but found 
'%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base url(), url-prefix() ou domain() na regra @-moz-document mais 
encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected URI in @-moz-document rule but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base URI na regra @-moz-document mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>namespace prefix in @namespace rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>prefixo namespace na regra @namespace</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>namespace URI in @namespace rule</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>URI namespace na regra @namespace</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected token within @namespace: '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave electr?nica inesperada dentro de @namespace: %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>closing } of declaration block</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>} de peche do bloque de declaraci?n</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>closing } of invalid rule set</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>} de peche do conxunto de regras non v?lido</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Ruleset ignored due to bad selector.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Conxunto de regras ignorado debido a un selector err?neo.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>',' or '{'</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>',' ou '{'</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected ',' or '{' but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base ',' ou '{' mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Selector expected.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base selector.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Dangling combinator.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Combinador pendente.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>class name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>nome de clase</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected identifier for class selector but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base identificador para selector de clase mais encontrouse 
%1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>element type</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>tipo de elemento</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected element name or '*' but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base o nome do elemento ou '*' mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unknown namespace prefix '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Prefixo de namespace desco?ecido %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>attribute name</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>nome de atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected identifier for attribute name but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base identificador para nome de atributo mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected attribute name or namespace but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base nome de atributo ou namespace mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected '|' but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base '|' mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>part of attribute selector</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>parte do selector de atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Unexpected token in attribute selector: '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave electr?nica inesperada no selector de atributo: %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>attribute value</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>valor de atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>']' to end attribute selector</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>']' no fin do selector de atributo</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected ']' to terminate attribute selector but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base ']' para finalizar o selector de atributo mais encontrouse 
%1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected identifier or string for value in attribute selector but found 
'%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base identificador ou cadea para o valor no selector de atributo 
mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>name of pseudo-class or pseudo-element</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>nome de pseudo-class ou pseudo-element</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected identifier for pseudo-class or pseudo-element but found 
'%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base identificador para pseudo-class ou pseudo-element mais 
encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Function token for non-function pseudo-class or pseudo-element, or the 
other way around, when reading '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Chave electr?nica de funci?n para non-function pseudo-class ou 
pseudo-element, ou aproximadamente, ao ler %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Expected pseudo-element but found '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Esper?base pseudo-element mais encontrouse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Negation pseudo-class can't be negated '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>A negaci?n pseudo-class non pode negarse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Pseudo-elements can't be negated '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Pseudo-elements non poden negarse %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>This pseudo-element must use the &amp;quot;::&amp;quot; form: '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Este pseudo-element debe utilizar &amp;quot;::&amp;quot;: %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Found trailing token after pseudo-element, which must be the last part of 
a selector: '%1$S'.</seg>
</tuv>
<tuv xml:lang="gl-GL">
<seg>Encontrouse unha chave electr?nica ap?s pseudo-element, que debe ser a 
?ltima parte dun selector: %1$S.</seg>
</tuv>
</tu>

<tu>
<tuv xml:lang="en-US">
<seg>Extra pseudo-element '%1$S'.<