Boas,

Xunto atoparedes descrición do proceso de localización en Mozilla que fun
elaborando como parte do traballo de desbloqueo da situación que impedía a
incorporación oficial do galego. Por certo que grazas de novo por apoiardes a
movilización que houbo naquel momento, sen iso non tería sido posibel. 

Está actualizado para a rama 1.9.1. Sería preciso descreber o proceso de
xeración de memórias de tradución do que se viña encargando Antón se non me
equivoco, e tamén complementar os temas pendentes.

Únicamente fazer notar que non basta con seguir o proceso; no caso de Mozilla
hai unha forte (e particular) cultura comunitaria na que é preciso
integrarse. Aínda que ao principio fixen as miñas críticas, debido a que esa
cultura comunitaria supoñía unha barreira para a incorporación oficial do
galego, o certo é que ahí levan máis de dez anos fornecendo un producto de
calidade, multiplataforma e con cada vez máis éxito. Por tanto, a quen queira
incorporarse ao proxecto de Mozilla, penso que esto é algo que debe saber
antes de nada; algo que é diferente, pero que debe ser respeitado e do que
temos moito que aprender.

Saúdos,

-- 
http://susinho.pagina.de/
-------------- pr�a parte ----------
PENDENTES
---------
    - Instrucións para CVS
    - Definir proceso que permita manter o TMX actualizado.
    - Descreber instalación de compare-locales

FLUXO L10N
----------
    0. Comprobar integridade da localización 
    1. Clonar/ Actualizar repositorio local
    2. Traducir/ Comprobar integridade
    3. Actualizar repositorio central 

CLONAR/ ACTUALIZAR REPOSITORIO LOCAL
------------------------------------
É preciso configurar o SCV en función da release coa que vaiamos traballar. 
Actualmente hai catro releases de Mozilla:

    mozilla-1.9.1 -> para fx31x, tb30x, sunbird10x e sea20x
    central    -> para fx32x, fennec
    mozilla1.9.0  -> para fx30x (inactiva)
    mozilla1.8.0  -> para fx20x (inactiva)

Para traballar coas releases activas, é preciso empregar HG, configurando o 
ficheiro ~/.hgrc como sigue:

BOF
[ui]
username = Suso Baleato <suso.baleato en xunta.es>

[paths]
default = http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/
default-push = ssh://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/
central = ssh://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/

[diff]
git = 1

[defaults]
diff=-p -U 8
EOF

Debemos traballar alomenos coas árbores l10n (de localización) en-US 
(orixinal) e gl (tradución ao galego), ademais da traducións que tomemos como 
referencia (pt-BR para transliteración).

En caso de que non teñamos ningunha copia previa, será preciso clonar a 
última versión das existentes dende o repositorio central (esto faise só a 
primeira vez):
- Clonar repositorio da release (que contén a árbore l10n orixinal en-US):
    hg clone http://hg.mozilla.org/comm-central/
    cd comm-central
    python client.py checkout

- Clonar repositorio dunha árbore l10n traducida. Para o caso gl:
    hg clone http://hg.mozilla.org/comm-central/gl/

    * No caso de que non exista árbore l10n da aplicación correspondente,
     unha estratexia moi efectiva é descargar pt-BR e transliterar 
comparando
     con en-US. 

    * No caso de que haxa mais dunha release para un mesmo aplicativo, a
     árbore l10n de cada release debe manterse por separado, baixo o nome 
da
     release. Neste caso hai dúas releases para Firefox, e por tanto 
deberá
     haber dous directorios de traballo distintos nomeados igual que a 
release.

Unha vez teñamos clonadas as árbores de localización correspondentes, xa 
será posibel iniciar o traballo de traducción.

Antes de iniciar cada sesión de tradución será preciso actualizar os 
repositorios locais. Para esto será preciso executar dende cada un dos 
directorios que conteña a árbore de localización correspondente:

    hg pull -u
    hg update

TRADUCIR
--------
O proceso de traducción consiste en editar (modificar, engadir ou borrar) os 
ficheiros indicados pola comprobación de integridade.


COMPROBAR INTEGRIDADE
---------------------
Existen dous métodos para a comprobación da integridade da árbore l10n 
traducida:

- En local. Dende o repositorio local da release correspondente (o que contén 
a árbore l10n en-US) executar:
  compare-locales <modulo>/locales/l10n.ini . ../../gl/<release>/

  onde <modulo> é:
    para Firefox    -> mozilla/browser
    para Thunderbird  -> mail
    para Sunbird    -> calendar
    para Seamonkey   -> suite

  onde <release> é:
    para fx31x, tb30x, sunbird10x e sea20x) -> mozilla-1.9.1
    para fx32x, fennec           -> central

- En remoto. Este ten a vantaxe de que amosa visualmente cunha soa operación o
 o estado da localización de todas as aplicacións, e que o compare-locales 
se 
 se executa no proprio servidor sobre o repositorio máis actualizado. Mais ten
 a desavantaxe de que a comprobación de integridade non sempre se visualiza 
 inmediatamente despois de actualizar o repositorio central, polo que só se
 recomenda o seu uso para monitorizar o estado xeral da localización dos 
 aplicativos no seu conxunto.

    Cargar http://l10n.mozilla.org/dashboard/
    Localizar 'gl' na columna "Locale"
    As filas coa cela da coluna "Tree" vermella identifican as 
localizacións
    incompletas. Para un aplicativo dado, na súa fila:
    Premer en "C" na coluna "Stats". Na xanela que se abre:
    Premer no Buider <nº> correspondente. Na xanela que se abre:
    Premer no "stdio" do moz_comparelocales que fallara ("failed")
    Amosará a saída dun compare-locales executado no servidor 
identificando
    os ficheiros que é preciso editar.

ACTUALIZAR REPOSITORIO CENTRAL
------------------------------
Dende a árbore l10n da <release> correspondente:
    hg commit -m "comentario en inglés"
    hg push (para fx31x, tb30x, sunbird10x e sea20x)
 ou
    hg push central (para fx32x)

DOCS
----

Estado da localización
    http://l10n.mozilla.org/dashboard/

Instrucións repositorios
    
http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_frm/thread/a49e49518480c022?pli=1

Changelog de actualizacións
    http://hg.mozilla.org/releases/l10n-<release>/gl

    (Excepción: Para a release central -fx32x, fennec- eiquí <release> é 
"../central")

Binarios
    
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/<modulo>/nightly/latest-<release>-l10n/
    (Excepción: Para a release central -fx32x e fennec- eiquí <release> 
é "mozilla-central")Instalación de compare-locales

--
CC BY-NC suso.baleato em gmail.com

Responderlle a