Kebakaran hutan terjadi pada sama kolonial atau sebelumnya, tetapi tidak 
seperti pada masa kekuasaan rezim neo-Mojopahit, contohnya hutan di Kalimatan 
pada masa kekuasaan Soeharto “kebakaran” hutan lebih d, kalau tidak ada hujan 
mungkin sampai sekarang masih berlangsung, selain it lebih dari sepuluh tahun 
lebih kebakaran hutan telah menjadi ritual tahunan yang mengganggu kesehatan 
penduduk bukan saja di Sumatera dan Kalimatan tetapi juga di Malaysia dan 
Singapura.

From: mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, October 13, 2016 10:20 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [GELORA45] Lukisan Raden Saleh Boschbrand = Kebakaran Hutan

 
   Silahkan koreksi terjemahannya :

   De koninklijke familie verkocht heimelijk het schilderij 'Boschbrand'. 
"Schokkend", meent cultureel antropoloog Lizzy van Leeuwen. Want daarmee 
schofferen ze Indonesië.

   Keluarga kerajaan diam-diam menjual lukisan “Kebakaran Hutan”. 
"Mengejutkan," kata antropolog budaya Lizzy van Leeuwen. Karena dengan ini 
mereka menyinggung Indonesia.
    
   

 
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/boschbrand-is-niet-gewoon-erfgoed-het-is-koloniaal-erfgoed-4791587-a1526204?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20161012‘Boschbrand’ is niet gewoon erfgoed, het is koloniaal erfgoed.

“Kebakaran Hutan” bukan warisan biasa, tetapi warisan dari jaman kolonial.Opinie Raden Saleh, een kunstenaar uit een voormalige kolonie, gaf dat 
schilderij cadeau aan Willem III, in functie als koning. Met de verkoop 
schofferen de Oranjes dus Indonesië, meent cultureel antropoloog Lizzy van 
Leeuwen.

Raden Saleh, seorang seniman dari bekas koloni, memberikan lukisan ini pada 
raja William III sebagai kado. Penjualan lukisan ini oleh keluarga kerajaan 
Belanda menyinggung perasaan Indonesia, kata antropolog budaya Lizzy van 
Leeuwen.
 

 12 oktober 2016 om 14:55

‘Het staat de erven van wijlen Prinses Juliana volledig vrij om te bepalen wat 
ermee wordt gedaan.’ Ziehier de toelichting van de Rijksvoorlichtingsdienst op 
de schokkende verkoop, door de Oranjes, van het schilderij ‘Boschbrand’ van de 
Javaanse schilder Raden Saleh (1811-1880).

 12 Oktober 2016 pukul 14.55
"Ada aturan bahwa apa yang dikerjakan pada warisan dari prinses Juliana boleh 
ditentukan bebas sepenuhnya”. Demikian penjelasan dari Dinas Informasi 
Pemerintah Belanda tentang penjualan lukisan “Kebakaran Hutan” dari Pelukis 
Jawa Raden Saleh (1811- 1880) yang mengejutkan oleh Keluarga Kerajaan Belanda.Het gaat hier om een spectaculair topstuk uit het Nederlandse koloniale 
culturele erfgoed. De kunsthistorische waarde ervan is nauw verweven met de 
bredere ontstaansgeschiedenis: het verhaal van deze schilder en zijn werk vormt 
een essentiële kroniek van onze koloniale negentiende eeuw.

Hal ini bertalian dengan karya spektakuler dari warisan kebudayaan kolonial 
Belanda. Nilai seni-historis terkait erat dengan sejarah yang lebih luas: kisah 
pelukis Raden Saleh dan karyanya merupakan kronik penting dari abad kesembilan 
belas kolonial kami.
 

Het gaat daarom niet alleen om Nederlands erfgoed; het is gedeeld cultureel 
erfgoed. Raden Saleh wordt in Indonesië de ‘Vader van de Indonesische 
schilderkunst’ genoemd. De waardering voor zijn werk is er de laatste dertig 
jaar zeer toegenomen. Hij is de schilder die de eerste Indonesische 
vrijheidsstrijder en held van de Java-oorlog heeft vereeuwigd, Prins 
Diponegoro. Op Saleh’s schilderij is te zien hoe Diponegoro in de laaghartige 
val trapt die generaal De Kock voor hem heeft opgezet –een in Indonesië heel 
bekend kunstwerk. Raden Saleh schonk ‘Boschbrand’ aan zijn beschermheer, koning 
Willem III, vlak voordat hij naar Java terugkeerde na een jarenlang verblijf in 
Europa. Alles wat Raden Saleh aangaat is daarom niet zomaar gedeeld erfgoed: 
het is hoogst intiem gedeeld erfgoed.

Oleh karena itu, tidak hanya tentang peninggalan Belanda; ini adalah warisan 
budaya bersama. Raden Saleh di Indonesia disebut sebagai "Bapak seni lukis 
Indonesia”. Apresiasi terhadap karyanya sangat meningkat dalam tiga puluh tahun 
terakhir. Dia adalah pelukis yang mengabadikan pejuang kemerdekaan Indonesia 
pertama dan pahlawan Perang Jawa, Pangeran Diponegoro. Lukisan Saleh 
menunjukkan bagaimana Diponegoro jatuh ke dalam perangkap yang dipasang jendral 
berperangai rendah De Kock – suatu karya seni yang sangat terkenal. Raden Saleh 
memberi 'Kebakaran Hutan" pada pelindungnya, Raja William III, sebelum ia 
kembali ke Jawa setelah tinggal lama di Eropa. Semuanya yang bertalian dengan 
Raden Saleh itu tidak hanya warisan bersama, tetapi itu adalah warisan bersama 
yang sangat intim.

 Hoe is het mogelijk dat dit lang verwaarloosde schilderij nu een topstuk is in 
de National Gallery van Singapore? De beantwoording van de Kamervragen die 
PvdA, D66 en SP willen stellen naar aanleiding van deze affaire moet later 
volledige helderheid brengen. Een aantal kanttekeningen is echter nu al op zijn 
plaats.

Bagaimana mungkin bahwa lukisan yang lama diabaikan ini sekarang menjadi karya 
terpilih untuk dipamerkan di Galeri Nasional Singapura? Jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan parlemen yang akan diajukan oleh PvdA, D66 dan SP tentang 
kejadian ini harus membawa kejelasan sepenuhnya. Namun, sejumlah catatan 
pinggir sudah ada.


Wat betekent het, dat dit geruisloos verpatsen van koloniaal erfgoed zich 
voltrok op hetzelfde moment dat minister van Cultuur Jet Bussemaker alles in 
stelling aan het brengen was voor de verwerving van twee middelmatige werken 
van Rembrandt – voor uiteindelijk 160 miljoen euro?

Apa artinya, penjualan diam2 dan cepat2 lukisan warisan jaman kolonial 
berlangsung pada saat yang sama dengan apa yang segalanya dikerjakan oleh 
menteri Kebudayaan Jet Bussemaker untukmengakuisisi dua karya biasa-biasa saja 
dari Rembrandt - untuk akhirnya 160 juta Euro?
 

Niets anders, lijkt mij, dan dat de koloniale geschiedenis nog steeds los wordt 
gezien van de geschiedenis van Nederland; alsof het afgesplitst kan worden, 
alsof het niet één, ondeelbaar geheel vormt. Daarom moet een Rembrandt tegen 
elke prijs en met veel nationalistische bombarie uit het buitenland worden 
gehaald en mag een Raden Saleh heimelijk, door de achterdeur, naar de hoogste 
bieder, maakt niet uit waar.

Tak lain, bagi saya, tampaknya bahwa sejarah kolonial masih dilihat terputus 
dari sejarah Belanda; seolah-olah itu dapat dipisahkan, seolah-olah itu tidak 
membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, suatu lukisan 
Rembrandt dengan harga berapa saja dan dengan banyak gembar-gembor 
nasionalistik harus diambil dari luar negeri dan lukisan Raden Saleh boleh 
diam-diam melalui pintu belakang,dijual pada penawar tertinggi, di mana pun.Lees meer over de kunst van de Oranjes: Geen Oranje wilde twaalf vierkante 
meter tijgers

Baca lebih lanjut tentang seni keluarga Kerajaan Belanda: Tidak ada keluarga 
kerajaan menginginlan lukisan harimau2 yang luasnya 12 m2. Wat betekent het, dat niemand in de omgeving van historicus-koning 
Willem-Alexander hem heeft gewaarschuwd voor de repercussies van deze 
transactie? Weet men niet dat de erflater, koningin Juliana, destijds een 
aantal werken van Raden Saleh schonk aan Indonesië – een verzoenend gebaar en 
een verstandige investering in de betrekkingen met onze voormalige kolonie? Het 
lijkt erop alsof haar nagedachtenis in dezen niet meetelt.

Apa artinya bahwa tidak seorangpun sejarawan di sekitar Raja Willem-Alexander 
memperingatkan dia tentang dampak dari transaksi ini? Apa tidak ada yang tahu 
bahwa almarhum Ratu Juliana telah memberikan sejumlah karya Raden Saleh kepada 
Indonesia - sikap berdamai dan investasi yang bijaksana dalam hubungan dengan 
bekas jajahan kami? Tampaknya seolah-olah ingatan pada apa yang dilakukan Rau 
Juliana tidak dihitung dalam hal ini.Eens wingewest, altijd wingewest

Sekali koloni, tetap koloni. Wat betekent het voorts, dat er maar een week tijd was tussen de aanvraag van 
de exportvergunning en de verlening ervan? Heeft in die week minister van 
Buitenlandse Zaken Koenders de kans gekregen zich te beraden over de eventuele 
diplomatieke gevolgen van deze move voor de relatie met Indonesië? Is daarbij 
gedacht aan het al langer bestaande ongemak in de relatie tussen het grote 
Indonesië en het kleine Singapore? (Let op de ironie, dat het schilderij 
‘Boschbrand’ heet: een groot conflictpunt tussen de twee vormt immers de 
verstikkende deken van rook die Indonesië Singapore jaarlijks ‘aandoet’ door 
opzettelijk aangestoken bosbranden).Apa artinya, bahwa hanya ada jarak satu minggu itu antara permintaan lisensi 
ekspor dan ijin ekspor yang yang diberikan? Apakah dalam minggu itu, Menteri 
Luar Negeri Koenders memiliki kesempatan untuk merefleksikan kemungkinan 
konsekuensi langkah ini dalam hubungan diplomatiek Belanda-Indonesia? Apakah 
sudah dipikirkan ketidaknyamanan yang telah lama dalam hubungan antara 
Indonesia yang besar dan Singapore yang kecil? (Perhatikan ironi bahwa lukisan 
itu bernama “Kebakaran Hutan " “ titik besar konflik antara kedua negara, 
karena selimut asap yang mencekik,yang dihadapi Singapore akibat hutan di 
indonesia yang sengaja dibakar). Ten slotte: wat betekent het, dat de nog maar net losgebarsten discussie 
evenzeer om de vraag gaat wie recht heeft op de opbrengst van de omstreden 
verkoop? Om de centenkwestie, het batig saldo?

Akhirnya, apa artinya, bahwa hanya meletus diskusi juga yng menyangkut 
pertanyaan tentang siapa yang berhak atas hasil penjualan kontroversial ini? 
Tentang masalah sen, masalah keuntungan?Het vermoeden dat het koloniale verleden alleen maar van belang is als er geld 
mee te verdienen valt – of het nu gaat om tempodoeloetoerisme, opgelapte oude 
Indische kunstwerken of gerecycled dekolonisatiegeweld – steekt eens te meer de 
kop op. Eens wingewest, altijd wingewest: dat lijkt de droevige constante in de 
verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië. En nu maar hopen, 
dat premier Rutte het straks niet over een ‘schilderijtje’ gaat hebben. 

Kecurigaan bahwa masa lalu kolonial hanya penting jika ingin mendapatkan uang - 
apakah itu tempodoeloetoerisme, memperbaiki kembali benda2 seni kuno Indonesia, 
atau kekerasan dekolonisasi yang di daur ulang – makin muncul. Sekali , tetap 
koloni : tampaknya konstan menyedihkan dalam hubungan antara Belanda dan Hindia 
Belanda / Indonesia. Mari kita berharap bahwa Perdana Menteri Rutte akan 
berbicara idak tentang 'lukisan kecil / lukisan sepele' .Kirim email ke