Hello, all,

VOTE for Graduate Apache APISIX (incubating) as a TLP [1] has passed with
  -  10 Binding +1 votes
  -  15 Non-binding +1 votes
  - No 0 or -1 votes

The following are the results of the voteļ¼š
Binding +1:
- Sheng Wu
- Kevin Ratnasekera
- Willem Jiang
- Justin Mclean
- Gosling Von
- Furkan KAMACI
- Ted Liu
- dujunping
- Han Luke
- Liang Chen

Non-binding +1:
- Yuansheng Wang
- Zhiyuan Ju
- agile6v
- Lang Wang
- hui li
- Guanxu Cheng
- junxu chen
- 7sunmiao
- Linsir Wu
- Juan Pan
- guo jiwei
- lgcareer2019
- tison
- Goson zhang
- coolsoul

Thank you all for your votes.

[1]
https://lists.apache.org/thread.html/r139bc0df07ab9df0ad6b53a8a649aed1d4e49804d09dba17bf763ee8%40%3Cgeneral.incubator.apache.org%3E

Thanks,
Ming Wen, Apache APISIX & Apache SkyWalking
Twitter: _WenMing

Reply via email to