below is the error message, while looking in cs.po i found,
326 <<<<<<< cs.po
333 =======
340 >>>>>>> 1.34
387 <<<<<<< cs.po
391 =======

and at 392 there was another >>>>>>> 1.34 but it was not listed as a parse
error...

516 <<<<<<< cs.po
522 =======

mkdir ../blib/arch/auto/i18n
mkdir ../blib/lib/auto/i18n
/usr/bin/perl ../pxgettext `find .. -name '*.pm' -o -name '*.xs' -o -path
'../examples/*'` ../Perl-Server > gimp-perl
if cmp -s gimp-perl.pot~ gimp-perl.pot; then rm -f gimp-perl.pot~ ; else
mv gimp-perl.pot~ gimp-perl.pot; fi
/usr/bin/msgfmt -o cs.gmo cs.po
cs.po:326: parse error
cs.po:333: parse error
cs.po:340: parse error
cs.po:387: parse error
cs.po:391: parse error
cs.po:516: parse error
cs.po:522: parse error
cs.po:525: parse error
cs.po:527: keyword "cs" unknown
cs.po:532: parse error
cs.po:733: parse error
cs.po:743: parse error
cs.po:750: parse error
cs.po:754: parse error
cs.po:759: parse error
cs.po:952: parse error
cs.po:958: parse error
cs.po:961: parse error
cs.po:963: keyword "cs" unknown
cs.po:968: parse error
too many errors, aborting
make[4]: *** [cs.gmo] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/pixel/stuff/gimp/plug-ins/perl/po'
make[3]: *** [subdirs] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/pixel/stuff/gimp/plug-ins/perl'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/pixel/stuff/gimp/plug-ins'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/pixel/stuff/gimp'
make: *** [all-recursive-am] Error 2

# Czech translation of GIMP perl 1.1.23.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Brabec <[EMAIL PROTECTED]>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-perl 1.1.23\n"
"POT-Creation-Date: 1999-09-12 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-13 12:06+02:00\n"
"Last-Translator: Stanislav Brabec <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"Language-Team: Czech <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "FATAL: unable to create $tmp: $!\n"
msgstr "FATÁLNÍ: nepodařilo se vytvořit$tmp: $!\n"

msgid ""
"Expected an INT32 but got '%s'. Add '*1' if you really intend to pass in a string"
msgstr ""
"Očekáváno INT32, ale obdrženo '%s'. Pokud je to úmysl, přidejte '*1', aby bylo "
"předáno jako řetězec"

msgid "<Image>/Filters/Web/Prepare for GIF..."
msgstr "<Image>/Filtry/Web/Příprava pro GIF..."

msgid "<Image>/Filters/Animation/Animate Cells..."
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/Animovat buňky..."

msgid ""
"    interface-arguments are\n"
"      -o | --output <filespec>  write image to disk, don't display\n"
"      -i | --interact      let the user edit the values first\n"
"    script-arguments are\n"
msgstr ""
"    argumenty-rozhraní jsou\n"
"      -o | --output <soubor>   zapíše obrázek na disk, nezobrazuje\n"
"      -i | --interact      nechá uživatele nejdříve upravit hodnoty\n"
"    argumenty-skriptu jsou\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Font Table..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Tabulka písma..."

msgid "being called as '%s', but '%s' not registered in the pdb"
msgstr "voláno jako '%s', ale '%s' není v pdb registrováno"

msgid "argument type %s expected (not %s)"
msgstr "očekáván argument typu %s (ne %s)"

msgid "Browse"
msgstr "Procházet"

msgid "Reset all values to their default"
msgstr "Nastavit vše na implicitní hodnoty"

msgid "WARNING: client tried to unlock without holding a lock"
msgstr "VAROVÁNÍ: klient se pokusil odemknout bez vlastnictví uzamčení"

msgid "$_: illegal switch, try $0 --help\n"
msgstr "$_: neplatný přepínač, zkuste $0 --help\n"

msgid "required callback 'run' not found\n"
msgstr "pořadované zpětné volání 'run' nebylo nalezeno\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Glowing Steel"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Loga/Žhavé železo"

msgid "Brush Selection Dialog"
msgstr "Dialog výběru štětce"

msgid "gimp procedure '%s' not found"
msgstr "gimp procedura '%s' nebyla nalezena"

msgid "Pattern Selection Dialog"
msgstr "Dialog výběru vzorku"

msgid "<Image>/Filters/Web/Perl-o-tine..."
msgstr "<Image>/Filtry/Web/Perl-o-tina..."

msgid "function '$exe' not found in this script (must be one of "
msgstr "funkce '$exe' nebyla v tomto skriptu nalezena (musí být jedna z "

msgid "pixel size mismatch, pdl has %d channel pixels but %d channels are required"
msgstr ""
"zmatek ve velikosti v pixelech, v pdl má %d kanálových pixelů, ale je požadováno "
"%d kanálů"

msgid "Load"
msgstr "Načíst"

msgid "/Xtns/Render"
msgstr "/Rozš./Vyobrazení"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Control Center..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Perl/Řídící centrum..."

msgid "illegal parasite specification, reference expected"
msgstr "neplatné určení parazita, očekáván odkaz"

msgid "Date/Version"
msgstr "Datum/Verze"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "<Image>/Layers/Center Layer"
msgstr "<Image>/Vrstvy/Vycentrovat vrstvu"

msgid "wrong authorization, aborting connection"
msgstr "špatná autorizace, ruší se spojení"

msgid "BG"
msgstr "Pozadí"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Bricks..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Cihly..."

msgid "<Toolbox>/Xtns/Animation/Seth Spin..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Animace/Sethovo víření..."

msgid "illegal type for colour specification"
msgstr "neplatný typ pro barevnou specifikaci"

msgid "xlfd_unpack: unmatched XLFD '$fontname'\n"
msgstr "xlfd_unpack: neodpovídá XLFD '$fontname'\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Preferences..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Povray/Předvolby..."

msgid "<Image>/Filters/Render/Random Blends..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Náhodné směsi..."

msgid "Plug-In Path"
msgstr "Cesta k zásuvným modulům"

msgid "You can't run this script with an INDEXED image!!"
msgstr "Tento skript nelze spustit na INDEXOVANÝ obrázek!!"

msgid "<Image>/Filters/Render/Terral Text..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Zalitý text......"

msgid "<Image>/Guides/Guide Grid..."
msgstr "<Image>/Vodítka/Vodítková mříž..."

msgid "accepted unix connection"
msgstr "přijato unixové spojení"

msgid "server going down..."
msgstr "server zastavuje..."

msgid "trying to start gimp with options \"$opt\"\n"
msgstr "pokouší se spustit gimp s volbami \"$opt\"\n"

msgid "pdl height != region height"
msgstr "výška pdl != výška oblasti"

msgid "expected perl-server at other end of socket, got @r\n"
msgstr "očekáván perl-server na opačném konci soketu, získáno @r\n"

msgid "received QUIT request"
msgstr "přijat požadavek KONEC"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Gimp::Fu Example..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Příklad Gimp::Fu..."

msgid " = [argument error]\n"
msgstr " = [chyba argumentu]\n"

msgid "%s arguments for function '%s'"
msgstr "%s argumentů pro funkci '%s'"

msgid " matching functions"
msgstr "odpovídající funkce"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Random Art #1..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Náhodné umění č. 1..."

msgid ""
"Usage: $0 [gimp-args..] [interface-args..] [script-args..]\n"
"    gimp-arguments are\n"
"      -gimp <anything>      used internally only\n"
"      -h | -help | --help | -?  print some help\n"
"      -v | --verbose       be more verbose in what you do\n"
"      --host|--tcp HOST[:PORT]  connect to HOST (optionally using PORT)\n"
"                   (for more info, see Gimp::Net(3))\n"
msgstr ""
"Užití: $0 [gimp-argumenty..] [argumenty-rozhraní..] [argumenty-skriptu..]\n"
"    gimp-argumenty jsou\n"
"      -gimp <cokoli>       pouze pro vnitřní použití\n"
"      -h | -help | --help | -?  vypíše nejakou nápovědu\n"
"      -v | --verbose       vypisuje bližší informace o činnosti\n"
"      --host|--tcp HOST[:PORT]  spojení s HOSTem (volitelně použitý PORT)\n"
"                   (více informací viz Gimp::Net(3))\n"

msgid ""
"An even number of frames is needed for spin back.\n"
"Adjusted frames up to $frames"
msgstr ""
"Pro víření zpět je nutný sudý počet políček.\n"
"Nastavena políčka do $frames"

msgid "<Image>/Image/Alpha/Alpha2Color..."
msgstr "<Image>/Obrázek/Alfa/Alfa do barvy..."

msgid "<Image>/Filters/Logulator/SOTA Chrome"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/SOTA barvy"

msgid "%s: procedural database execution failed"
msgstr "%s: vykonání procedurální databáze selhalo"

msgid "authorization required for tcp connections"
msgstr "pro tcp spojení je vyžadována autorizece"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl/Server"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Perl/Server"

msgid "function name contains dashes instead of underscores"
msgstr "jméno funkce obsahuje pomlčky místo podtržítek"

msgid "authorization ok, but: $r[1]\n"
msgstr "autorizace je v pořádku, ale $r[1]\n"

msgid "a color must have three components (array elements)"
msgstr "barva musí mít tři komponenty (prvky pole)"

msgid "Spin Layer SRC (250ms)"
msgstr "Vrstva víření ZDROJ (250 ms)"

msgid "$_: unknown/illegal file-save option"
msgstr "$_: neznámá/neplatná volba zápisu souboru"

msgid "TYPE"
msgstr "TYP"

msgid "Gradient Selection Dialog"
msgstr "Dialog výběru přechodu"

msgid "Function Info"
msgstr "Informace o funkci"

msgid "unable to open $rgb_db_path"
msgstr "nepodařilo se otevřít $rgb_db_path"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Imigre-26"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Imigre-26"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "<Image>/Filters/Colors/Colour To Alpha..."
msgstr "<Image>/Filtry/Barvy/Barva do alfa..."

msgid "/Xtns/Perl"
msgstr "/Rozš./Perl"

msgid "no additional information available, use --help\n"
msgstr "doplňkové informace nejsou k dispozici, použijte --help\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Parasite Editor..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Editor parazitů..."

msgid "gimp_tile_set_data is not yet implemented\n"
msgstr "gimp_tile_set_data není dosud implementováno\n"

msgid "Visual Scriptor"
msgstr "Vizuální skriptor"

msgid "No horizontal or vertical guides found. Aborted."
msgstr "Nebyly nalezeny žádná vodorovná ani svislá vodítka. Zrušeno."

msgid "<Image>/Filters/Map/Image Tile..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Povrch obrazu..."

msgid "<Image>/Guides/To Selection..."
msgstr "<Image>/Vodítka/Do výběru..."

msgid "<Image>/Guides/Remove Guides"
msgstr "<Image>/Vodítka/Smazat vodítka"

msgid "get current background colour from the gimp"
msgstr "získat aktuální barvu pozadí z programu gimp"

msgid "<Toolbox>/Xtns/PDB Explorer..."
msgstr "<Toolbox>/Xtns/PDB badatel..."

msgid "WARNING: shared locking requested but not implemented"
msgstr "VAROVÁNÍ: požadováno neimplemetované sdílené uzamčení"

msgid "parameter '$entry->[1]' is not optional\n"
msgstr "parametr '$entry->[1]' není volitelný\n"

msgid "$s: not an integer\n"
msgstr "$s: není celé číslo\n"

msgid "unable to read '$fn': $!"
msgstr "nepodařilo se číst '$fn': $!"

msgid "[undefined]"
msgstr "[nedefinováno]"

msgid "function/macro \"$name\" not found in $class"
msgstr "funkce/macro \"$name\" nebylo nalezeno v $class"

msgid "accepted tcp connection from "
msgstr "přijato tcp spojení od "

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Pixelgenerator..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Generátor pixelů..."

msgid "illegal parasite specification, expected three array members"
msgstr "neplatné určení parazita, očekáváno tříčlenné pole"

msgid "unable to read temporary file $tmp: $!"
msgstr "nepodařilo se číst z pomocného souboru $tmp: $!"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Yin-Yang..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Jin-jang..."

msgid "PDB Explorer - the olof edition (yet still an alpha version)"
msgstr "PDB badatel - vydání olof (stále ještě alfa verze)"

msgid "Illegal default font description for $function: $val\n"
msgstr "Neplatný popis implicitního písma pro $function: $val\n"

<<<<<<< cs.po
msgid "<Image>/Select/Round Rectangular Selection..."
msgstr "<Image>/Výběr/Zaoblený obdélníkový výběr..."

msgid "unable to convert Gimp::Drawable into Gimp::GDrawable (id %d)"
msgstr "nepodařilo se převést Gimp::Drawable do Gimp::GDrawable (identifikace %d)"

=======
msgid "unable to convert Gimp::Drawable into Gimp::GDrawable (id %d)"
msgstr "nepodařilo se převést Gimp::Drawable do Gimp::GDrawable (identifikace %d)"

msgid "<Image>/Select/Round Rectangular Selection..."
msgstr "<Image>/Výběr/Zaoblený obdélníkový výběr..."

>>>>>>> 1.34
msgid ""
"BLURB:\n"
"\n"
"$blurb\n"
"\n"
"HELP:\n"
"\n"
"$help"
msgstr ""
"ZALOŽKA:\n"
"\n"
"$blurb\n"
"\n"
"NÁPOVĚDA:\n"
"\n"
"$help"

msgid "Fileselector for $name"
msgstr "Výběr souboru pro $name"

msgid "accepting connections on port $port"
msgstr "přijímá se spojení na portu $port"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Blended II..."
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Smíchání II..."

msgid ""
"$function: function name contains unusual characters, good style is to use only "
"0-9, a-z and _"
msgstr ""
"$function: jméno funkce obsahuje neobvyklé znaky, vhodné je používat pouze 0-9, "
"a-z a _"

msgid "menupath _must_ start with <Image>, <Toolbox>, <Load>, <Save> or <None>!"
msgstr ""
"cesta k menu _musí_ začínat <Image>, <Toolbox>, <Load>, <Save> nebo <None>!"

msgid "<Image>/Filters/Render/Highlight Edges..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Zvýraznění hran..."

msgid "Spin Layer DEST (250ms)"
msgstr "Vrstva víření CÍL (250 ms)"

msgid "register called with too many or wrong arguments\n"
msgstr "registrace volána s příliš mnoha nebo špatnými argumenty\n"

<<<<<<< cs.po
msgid "params and return_vals must be array refs (even if empty)!"
msgstr "parametry a návratové_hodnoty musí být odkazy na pole (dokonce i prázdné)!"

=======
>>>>>>> 1.34
msgid "$_ is not a valid import tag for package $pkg"
msgstr "$_ není platná importní značka pro balík $pkg"

msgid "params and return_vals must be array refs (even if empty)!"
msgstr "parametry a návratové_hodnoty musí být odkazy na pole (dokonce i prázdné)!"

msgid "<Image>/Filters/Colors/Map To Gradient..."
msgstr "<Image>/Filtry/Barvy/Mapa do přechodu..."

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Firetext..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Loga/Ohnivý text..."

msgid "unable to accept unix connection: $!\n"
msgstr "nepodařilo se přijmout unixové spojení $!\n"

msgid "Save"
msgstr "Zapsat"

msgid ""
"\n"
"\n"
"EMBEDDED POD DOCUMENTATION:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"ZAKOTVENÁ POD DOKUMENTACE:\n"
"\n"

msgid "/Filters/Logulator"
msgstr "/Filtry/Logulátor"

msgid ""
"the gtk perl module is required to run\n"
"this plug-in in interactive mode\n"
msgstr ""
"pro interaktivní spuštění modulu\n"
"je potřebný modul gtk perl\n"

msgid "interface '$interface_type' unsupported."
msgstr "rozhraní '$interface_type' není podporováno."

msgid "unable to accept tcp connection: $!\n"
msgstr "nepodařilo se přijmout tcp spojení: $!\n"

msgid "<Image>/Image/Alpha/Clear Alpha..."
msgstr "<Image>/Obrázek/Alfa/Vymazat alfa..."

msgid ""
"dimension mismatch, pdl has dimension %d but at least %d dimensions required"
msgstr ""
"zmatek v dimenzích, pdl má dimenzi %d, ovšem požadováno je nejméně %d dimenzí"

msgid "[unfinished]\n"
msgstr "[nedonončeno]\n"

msgid "could not connect to the gimp server (make sure Perl-Server is running)"
msgstr "nepodařilo se spojit s gimp serverem (ujistěte se, zda Perl-Server běží)"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Crystal"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Krystal"

msgid "Cannot call '$AUTOLOAD' at this time"
msgstr "Nyní nelze volat '$AUTOLOAD'"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Povray/Texture..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Povray/Textura..."

msgid "unauthorized command received, aborting connection"
msgstr "přijat neautorizovaný příkaz, ruší se spojení"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Animation/Billboard..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Animace/Plakát..."

msgid "Defaults"
msgstr "Implicitní hodnoty"

msgid "<Image>/Filters/Render/Add Dust..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Zaprášit..."

msgid "text string is empty"
msgstr "textový řetězec je prázdný"

msgid "server requests authorization, but no authorization available\n"
msgstr "server požaduje autorizaci, ale žádná není k dispozici\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Visual Scriptor..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vizuální skriptor..."

msgid "/Xtns/Render/Logos"
msgstr "/Rozš./Vyobrazení/Loga"

msgid "Image Types"
msgstr "Typy obrázku"

msgid "Menu Path"
msgstr "Cesta k nabídce"

msgid "9x15bold"
msgstr "9×15 tučné"

msgid "Unable to grok '%s' as colour specifier"
msgstr "Nepodařilo se zajistit '%s' jako specifikátor barev"

msgid "Accelerator"
msgstr "Akcelerátor"

msgid "gimp-perl-pixel functions require the PDL::Core module"
msgstr "funkce gimp-perl-pixel vyžadují modul PDL::Core"

msgid "dunno how to return param type %d"
msgstr "není známo, jak vrátit parametr typu %d"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

msgid "only blessed scalars accepted here"
msgstr "zde jsou akceptovány jen zpropadené skaláry"

msgid "dimension mismatch, pdl has dimension %d but at most %d dimensions allowed"
msgstr ""
"zmatek v rozměrech, v pdl má dimenzi %d, ale je povoleno nejvýše %d dimenzí"

<<<<<<< cs.po
msgid "argument is not of type %s"
msgstr "argument není typu %s"

msgid "WARNING"
msgstr "VAROVÁNÍ"
=======
msgid "WARNING"
msgstr "VAROVÁNÍ"
>>>>>>> 1.34

<<<<<<< cs.po
=======
msgid "argument is not of type %s"
msgstr "argument není typu %s"

>>>>>>> 1.34
msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "<Image>/Filters/Render/Fit Text..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Pasovaný text..."

msgid "Unable to convert a reference to type '%s'"
msgstr "Nepodařilo se převést odkaz do typu '%s'"

msgid "argument incompatible with type IMAGE"
msgstr "argument neslučitelný s typem IMAGE"

msgid "<Image>/Filters/Blur/2x2 Blur"
msgstr "<Image>/Filtry/Rozostření/Rozostření 2×2"

msgid "not enough"
msgstr "není dostatek"

msgid "<Image>/Filters/Render/Burst..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Hvězdice..."

msgid "-*-courier-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-courier-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*"

msgid "Synopsis"
msgstr "Osnova"

msgid "<Image>/Filters/Map/Pixelmap..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Pixelová mapa..."

msgid "Color"
msgstr "Barva"

msgid "FATAL: canonicalize_colour did not return a value!"
msgstr "FATÁLNÍ: canonicalize_colour nevrátilo hodnotu!"

msgid "<Image>/Filters/Apply Perl Expression..."
msgstr "<Image>/Filtry/Provést perl výraz..."

msgid "DESCRIPTION"
msgstr "POPIS"

msgid "Unable to open '$filename' for writing: $!\n"
msgstr "Nepodařilo se otevřít '$filename' pro zápis: $!\n"

msgid "<Image>/Filters/Distorts/MirrorSplit..."
msgstr "<Image>/Filtry/Zkreslení/Zrcadlení..."

msgid "accepting connections in $host"
msgstr "příjímá se spojení na $host"

msgid "<Save> plug-in called without the 5 standard arguments!\n"
msgstr "<Save> modul byl volám bez 5 standardních argumentů!\n"

msgid "unable to create socketpair for gimp communications: $!"
msgstr "nepodařilo se vytvořit soketový pár pro gimp komunikaci: $!"

msgid "unable to create '$fn': $!"
msgstr "nepodařilo se vytvořit '$fn': $!"

msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"

msgid "WARNING: $function returned something that is not an image: \"$img\"\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: $function vrátila cosi, co není obrázek: \"$img\"\n"

msgid "Command"
msgstr "Příkaz"

msgid "accepting connections on port $Gimp::Net::default_tcp_port"
msgstr "přijímají se spojení na portu $Gimp::Net::default_tcp_port"

msgid "perl-arrayref required as datatype for a gimp-array"
msgstr "perl-arrayref je vyžadován jako datový typ por gimp-array"

msgid "required callback 'query' not found\n"
msgstr "požadované zpětné volání 'query' nebylo nalezeno\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Create_Images"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Tvořit_obrázky"

msgid "Save $name"
msgstr "Zapsat $name"

msgid "run_mode must be INTERACTIVE, NONINTERACTIVE or RUN_WITH_LAST_VALS\n"
msgstr "run_mode musí být INTERACTIVE, NONINTERACTIVE nebo RUN_WITH_LAST_VALS\n"

msgid "<Image>/Video/VCR Console..."
msgstr "<Image>/Video/Videopult..."

msgid "<Image>/Filters/Edge-Detect/2x2 Edge Detect"
msgstr "<Image>/Filtry/Detekce hran/Detekce hrany 2×2"

msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"

msgid "interface=... tag is no longer supported\n"
msgstr "značka interface=... není nadále podporována\n"

msgid ""
"Expected an INT32 but got '%s'. Maybe you meant '%s' instead and forgot to 'use "
"strict'"
msgstr ""
"Očekáváno INT32, ale obdrženo '%s'. Možná to znamená '%s' a chybí tam 'use "
"strict'"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Transparent Logo..."
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Průhledné logo..."

msgid ""
"malformed paramdef, expected [PARAM_TYPE,\"NAME\",\"DESCRIPTION\"] or PARAM_TYPE"
msgstr ""
"deformovaná definice parametrů, očekáváno [TYP_PARAMETRU,\"JMÉNO\",\"POPIS\"] "
"nebo TYP_PARAMETRU"

msgid "Background"
msgstr "Pozadí"

msgid "last argument to gimp_pattern_select_widget must be scalar ref"
msgstr "poslední argument gimp_pattern_select_widget musí být odkaz na skalár"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Stamps..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Razítka..."

msgid "accepting connections on $unix_path"
msgstr "přijímá se spojení na $unix_path"

msgid "Load $name"
msgstr "Čtení $name"

msgid "<Image>/Filters/Noise/Ditherize..."
msgstr "<Image>/Filtry/Šum/Rozklad..."

msgid "Saving '$filename' as DATAURL..."
msgstr "Zapisuje se '$filename' jako DATAURL..."

msgid ", %d bytes data]"
msgstr ", bytů dat: %d]"

msgid "unable to create listening tcp socket: $!\n"
msgstr "nepodařilo se vytvořit naslouchací tcp soket: $!\n"

msgid ""
"gimp_pixel_rgns_register supports only 1, 2 or 3 arguments, upgrade to gimp-1.1 "
"and report this error"
msgstr ""
"gimp_pixel_rgns_register podporuje pouze 1, 2 nebo 3 argumenty, zvyšte verzi na "
"gimp-1.1 a podejte zprávu o této chybě"

msgid "<Image>/Filters/Render/Brushed Metal..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Zbroušený kov..."

msgid "Bumpmap"
msgstr "Mapa vyvýšení"

msgid "Saving '$filename' as COLORHTML..."
msgstr "Zapisuje se '$filename' jako BARVAHTML..."

msgid "required callback 'net' not found\n"
msgstr "požadované zpětné volání 'net' nebylo nalezeno\n"

msgid "too many"
msgstr "příliš mnoho"

msgid "<Image>/Filters/Render/Add Glow"
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Přidat žár"

msgid "Author"
msgstr "Autor"

msgid "More..."
msgstr "Více..."

msgid "arguments to main not yet supported!"
msgstr "argumenty main zatím nejsou podporovány!"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Newsprint text"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Novinový text"

msgid "Seth Spin..."
msgstr "Sethovo víření..."

msgid "<Image>/Filters/Noise/Xach Vision..."
msgstr "<Image>/Filtry/Šum/Xach vidění..."

msgid "WARNING: client disconnected while holding an active lock\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: klient se odpojil během vlastnictví uzamčení\n"

msgid "NAME"
msgstr "JMÉNO"

msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Carved"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Řezba"

msgid "no font specified, using default"
msgstr "písmo nebylo zadáno, použije se implicitní"

<<<<<<< cs.po
msgid "gimp_tile_get_data is not yet implemented\n"
msgstr "gimp_tile_get_data není doposud implementováno\n"

msgid "conversion to type $pf_type2string{$type} is not yet implemented\n"
msgstr "konverze na typ $pf_type2string{$type} není doposud implementovaná\n"

msgid "<Image>/Filters/Map/Xach Blocks..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Xach bloky..."

=======
msgid "conversion to type $pf_type2string{$type} is not yet implemented\n"
msgstr "konverze na typ $pf_type2string{$type} není doposud implementovaná\n"

msgid "gimp_tile_get_data is not yet implemented\n"
msgstr "gimp_tile_get_data není doposud implementováno\n"

>>>>>>> 1.34
msgid "<Image>/Filters/Map/Xach Shadows..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Xach stíny..."

<<<<<<< cs.po
=======
msgid "<Image>/Filters/Map/Xach Blocks..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Xach bloky..."

>>>>>>> 1.34
msgid "<Image>/Filters/Logulator/Speed text"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Rychlý text"

msgid "unable to grok colour specification"
msgstr "nepodařilo se zajistit specifikátor barev"

msgid "<Image>/Edit/Repeat & Duplicate..."
msgstr "<Image>/Úpravy/Opakování a duplikace..."

msgid "You need at least 2 layers to perform prep4gif"
msgstr "K provedení prep4gif jsou nutné nejméně 2 vrstvy"

msgid "too many arguments"
msgstr "příliš mnoho argumentů"

msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-34-*-*-*-p-*-iso8859-1"
msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal-*-34-*-*-*-p-*-iso8859-2"

msgid "expected protocol version $Gimp::_PROT_VERSION, but server uses $r[0]\n"
msgstr "očekáván protokol verze $Gimp::_PROT_VERSION, ale server používá $r[0]\n"

msgid "Restore values to the previous ones"
msgstr "Vrátit na předchozí hodnoty"

msgid "<Image> plug-in called without both image and drawable arguments!\n"
msgstr "modul <Image> volán buď bez argumentu obrázku nebo obrazovky!\n"

msgid ", authorization required"
msgstr ", požadována autorizace"

msgid "<Image>/Filters/Noise/Feedback..."
msgstr "<Image>/Filtry/Šum/Zpětná vazba..."

msgid "unable to create listening unix socket: $!\n"
msgstr "nepodařilo se vytvořit naslouchací unixový soket: $!\n"

msgid "invalid GIMP_HOST: 'spawn' is not a valid connection method for the server"
msgstr "neplatný GIMP_HOST: 'spawn' není pro server platná metoda spojení"

msgid "Last Modified"
msgstr "Naposled změněno"

msgid "<Image>/View/3D Surface..."
msgstr "<Image>/Zobrazení/3D povrch..."

msgid "Shortcuts"
msgstr "Zkratky"

msgid ""
"the gtk perl module is required to open a dialog\n"
"window, running with default values"
msgstr ""
"modul gtk perl požaduje otevření dialogového\n"
"okna. spuštění bez implicitních hodnot"

msgid "<Image>/Filters/Logulator/Web title header"
msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Záhlaví webového titulku"

msgid "<Image>/Filters/Web/Webify..."
msgstr "<Image>/Filtry/Web/Webifikovat..."

msgid "<Load> plug-in called without the 3 standard arguments!\n"
msgstr "modul <Load> volán bez 3 standardních argumentů!\n"

msgid "Font Selection Dialog ($desc)"
msgstr "Dialog výběru písma ($desc)"

msgid "%s: procedural database execution failed on invalid input arguments"
msgstr ""
"%s: vykonání procedurální databáze selhalo na neplatných vstupních argumentech"

msgid "(UNINITIALIZED)"
msgstr "(NEINICIALIZOVÁNO)"

msgid "closing connection %d (%d requests in %g seconds)"
msgstr "uzavírá se spojení %d (%d požadavků během %g sekund)"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Golden Mean..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Zlatý vzhled..."

msgid "authorization failed: $r[1]\n"
msgstr "autorizace selhala: $r[1]\n"

msgid "<Image>/Guides/Center Guide..."
msgstr "<Image>/Vodítka/Vodítko na střed..."

msgid "server version $Gimp::VERSION started"
msgstr "spuštěn server verze $Gimp::VERSION"

msgid ""
"$function: calling $AUTOLOAD without specifying the :auto import tag is "
"deprecated!\n"
msgstr ""
"$function: volání $AUTOLOAD bez specifikace importní značky :auto je "
"zavrhováno!\n"

msgid "authorization unnecessary"
msgstr "autorizace není nutná"

msgid "<Image>/Filters/Enhance/Warp Sharp..."
msgstr "<Image>/Filtry/Mapování/Zborcená osnova..."

msgid "unable to open Gimp::Net communications socket: $!\n"
msgstr "nepodařilo se otevřít komunikační soket Gimp::Net: $!\n"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Render/Logos/Inner Bevel..."
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Vyobrazení/Loga/Zkosené dovnitř..."

msgid "<Image>/Filters/Distorts/Scratches..."
msgstr "<Image>/Filtry/Zkreslení/Škrábance..."

msgid "Close"
msgstr "Zavřít"

msgid "illegal parasite specification, arrayref expected"
msgstr "neplatné určení parazita, očekáván odkaz na pole"

msgid "<Image>/Filters/Misc/Border Average..."
msgstr "<Image>/Filtry/Různé/Průměr okraje..."

msgid "unable to fork: $!"
msgstr "nepodařilo se větvit: $!"

msgid "Unsupported argumenttype $type"
msgstr "Nepodporovaný typ argumentu $type"

msgid "get current foreground colour from the gimp"
msgstr "získat aktuální barvu popředí z programu gimp"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Perl Example Plug-in"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Zkouška perl modulu"

msgid "You can't run this script without an ALPHA CHANNEL!!"
msgstr "Tento skript nelze spustit na obrázek bez ALFA KANÁLU!!"

msgid "<Image>/Filters/Misc/Magick..."
msgstr "<Image>/Filtry/Různé/Magick..."

msgid "<Image>/Filters/Render/Stampify..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Tvorba razítka..."

msgid "<Image>/Select/Round..."
msgstr "<Image>/Výběr/Zaoblit..."

msgid "Unable to read temporary image tile $tmp: $!"
msgstr "Nepodařilo se číst z pomocné obrázkové dlaždice $tmp: $!"

msgid "Help for "
msgstr "Nápověda pro "

msgid "export failed"
msgstr "exportování selhalo"

msgid "dunno how to pass arg type %d"
msgstr "není známo, jak zpracovat argument typu %d"

msgid "/Xtns/Render/Povray"
msgstr "/Rozš./Vyobrazení/Povray"

msgid "<Image>/Filters/Distorts/Windify..."
msgstr "<Image>/Filtry/Zkreslení/Rozfoukání..."

msgid " (press Tab to complete)"
msgstr "(k dokončení stiskněte Tab)"

msgid "This module was built without support for PDL."
msgstr "Tento modul byl sestaven bez podpory PDL."

msgid "plug-in returned %d more values than expected"
msgstr "modul vrátil o %d více hodnot, než bylo očekáváno"

msgid "<Toolbox>/Xtns/Homepage-Logo"
msgstr "<Toolbox>/Rozš./Logo domovské stránky"

msgid "FG"
msgstr "Popředí"

msgid "url size is too large ($max > 1024)\n"
msgstr "příliš dlouhé url ($max > 1024)\n"

msgid "$function: argument/return value '$p->[1]' has illegal type '$p->[0]'"
msgstr "$function: argument/návratová hodnota '$p->[1]' má neplatný typ '$p->[0]'"

msgid "Edit"
msgstr "Úpravy"

msgid "<Image>/Select/Triangle..."
msgstr "<Image>/Výběr/Trojúhelník..."

msgid "<Image>/Filters/Animation/BlowInOut..."
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/Rozfoukání..."

<<<<<<< cs.po
msgid "<Image>/Layers/Stack/Reorder Layers..."
msgstr "<Image>/Vrstvy/Zásobník/Přeřazení vrstev..."

msgid "<Image>/Filters/Enhance/2x2 Contrast Enhance"
msgstr "<Image>/Filtry/Vylepšení/Vylepšení kontrastu 2×2"
=======
msgid "<Image>/Filters/Enhance/2x2 Contrast Enhance"
msgstr "<Image>/Filtry/Vylepšení/Vylepšení kontrastu 2×2"
>>>>>>> 1.34

<<<<<<< cs.po
=======
msgid "<Image>/Layers/Stack/Reorder Layers..."
msgstr "<Image>/Vrstvy/Zásobník/Přeřazení vrstev..."

>>>>>>> 1.34
msgid ""
"$function: argument name '$p->[1]' contains illegal characters, only 0-9, a-z "
"and _ allowed"
msgstr ""
"$function: argument se jménem '$p->[1]' obsahuje zakázené znaky, povoleny jsou "
"pouze 0-9, a-z a _"

msgid "<Image>/Filters/Colors/Fire..."
msgstr "<Image>/Filtry/Barvy/Oheň..."

msgid "<Image>/Filters/Render/TeX String..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Řetězec TeX..."

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "illegal command received, aborting connection"
msgstr "přijat neplatný příkaz, ruší se spojení"

msgid "(none)"
msgstr "(nic)"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Bovination"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Fleky"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Blended"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Smíchání"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Basic I"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Základní I"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/3D Outline..."
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/3D obrys..."

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Glowing Hot"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Sálavý žár"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Basic II"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Základní II"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Starburst"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Pronikání hvězd"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Comic Book"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Komická kniha"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Chalk"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Křída"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Glossy"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Lesk"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Particle Trace"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Rozmáznutí..."

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Alien Glow"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Cizí žár"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Cool Metal"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Zchladlý kov"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Textured"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Texturovat"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Gradient Bevel"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Šikmý přechod"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Frosty"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Mrazivo"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Neon"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Neon"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Chrome"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Barvy"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Chip Away"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Odštípnutí"

#~ msgid "<Image>/Filters/Logulator/Starscape"
#~ msgstr "<Image>/Filtry/Logulátor/Popraskáný povrch"

Reply via email to