Xavi, aquests fitxers que vas enviar a la llista de GNOME eren per
revisar, o ja per pujar?

Jordi
-- 
Jordi Mallach PÚrez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a