On Sun, Jan 23, 2005 at 09:44:35PM +0100, Xavier Conde Rueda wrote:
> Us adjunto la traducció revisada del gimp-plug-ins.

És per pujar?

Hem arribat tard per la versió 2.2.3, però si a mesura que aneu
enllestint fitxers m'ho dieu per a pujar-los, potser ho tenim tot bé per
a la 2.2.4.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a