On Mon, Jan 24, 2005 at 08:50:06AM +0000, Xavier Conde Rueda wrote:
> Sí, és per pujar. Si el Quim no revisa el fitxer gimp.ca.po, llavors
> puja'l també. Si no el tens te'l reenvio.

Millor reenvia'm fora de llista tots els que siguen per pujar ara i els
puge ara mateix.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a