On Mon, Feb 07, 2005 at 01:13:38PM +0000, [EMAIL PROTECTED] wrote:
> Això no ho feia en Jordi Mallach, o bé no sé si també en Xavier Beà.
> En fi vull repassar-ho tot un altre cop i després ho enviaré.

Crec que tot el que s'ha enviat està ja a CVS. Si no és així, crideu :)

-- 
Jordi Mallach PÃrez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a