Hola

sobr el tema DEGRADAT: totalment d'acord.


sobre el tema del ALPHA.

Segons la definició de "ALPHA CHANNEL", la traducció "canal d'opacitat" sembla
correcta, perquè guarda informació sobre com es combina cada pixel amb el color
de fons.

Tot i així cal tenir cura amb això perquè el Gimp està dissenyat per a
professionals,i els professionals entendran més Alfa que no pas opacitat, per
tant proposo que el mot alfa també surti, i quedi  "canal d'opacitat (alfa)".


________________________________________________________

ALPHA CHANNEL = "In graphics, a portion of each pixel's data that is reserved
for transparency information. 32-bit graphics systems contain four channels --
three 8-bit channels for red, green, and blue (RGB) and one 8-bit alpha channel.
The alpha channel is really a mask -- it specifies how the pixel's colors should
be merged with another pixel when the two are overlaid, one on top of the 
other."
www.angelfire.com/anime3/internet/graphics.htm


CHANNEL = "in a computer graphic which does not contain color information. Alpha
channels are usually used to store selections (MASKS) or transparency 
information."
www.4dimension.com/glossary.html

http://www.google.com/search?hl=ca&lr=&oi=defmore&q=define:Alpha+Channel

________________________________________________________


Aleshores les traduccions que proposo són les següents, les parts entre [] són
les que canvien:


libgimp base
___________________________

msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s necessita un [canal d'opacitat (Alfa)]"
 

msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Afegeix un canal [d'opacitat (Alfa)]"
 

msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa" 

msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Escala de grisos-alfa" 

msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Indexat-alfa"
 
msgid "Alpha"
msgstr "[Opacitat]" gimp
__________________________
msgid "Add Alpha C_hannel"
msgstr "Afegeix canal [d'_opacitat (Alfa)]" 

msgid "Alpha"
msgstr "[Opacitat]" 


msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Canal [d'_opacitat (Alfa)] de la capa" 


msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Tranfereix el canal [d'_opacitat (Alfa)] de la capa"
 

msgid "Alpha to Selection"
msgstr "[Selecciona les parts semiopaques]" 


msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
msgstr "No es pot afegir una  mà scara de capa a una capa sense un canal
[d'_opacitat (Alfa)]." msgid "Transfer Alpha to Mask"
msgstr "Transfereix l'opacitat (Alfa) a mà scara"
 

msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Afegeix un canal [d'_opacitat (Alfa)]" msgid "Alpha:"
msgstr "[Opacitat]:"
 script
______________________________

msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
msgstr "Radi del difuminat Bumpmap (capa alfa)" 


plugins
_______________________________

msgid "Cannot save images with alpha channel."
msgstr "No es poden desar imatges [que tinguin un canal d'opacitat (Alfa)]." 

msgid "Color to _Alpha..."
msgstr "[Fes del color un canal d'_opacitat]..."
 

msgid "Color to Alpha"
msgstr "[Fes del color un canal d'opacitat (Alfa)]" 

msgid "Color to Alpha Color Picker"
msgstr "[Selecciona el color com a canal d'opacitat (Alfa)]" 

msgid "to alpha"
msgstr "[com a opacitat (Alfa)]" 


msgid "Alpha:"
msgstr "[Opacitat]:" 


msgid "_Alpha"
msgstr "_[Opacitat]" 

msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
msgstr "Desa el canal [d'_opaciatat, alfa] (RGBA/RGB)" 


msgid "alpha"
msgstr "[opacitat]" 

msgid "Layer %s doesn't have an alpha channel, skipped"
msgstr "La capa %s no té un canal [d'opacitat (alfa), s'ha] omès" 


msgid "_Alpha trimmed mean"
msgstr "[_Mitja d'opacitat retallada]" 


msgid "PNM save cannot handle images with alpha channels."
msgstr "En desar amb PNM no es poden gestionar imatges amb canals [d'opacitat
(alfa)]." 


msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
msgstr ""
"La funció de desar del PostScript no pot gestionar imatges amb canals
[d'opacitat (alfa)]" 

msgid "Alpha Channels"
msgstr "Canals [d'opacitat (alfa)]" 


msgid "SUNRAS save cannot handle images with alpha channels"
msgstr "En desar, el SUNRAS no pot gestionar les imatges amb canals [d'opacitat
(alfa)]" 


msgid "_Threshold Alpha..."
msgstr "Llindar _[d'opacitat (alfa)]..." 

msgid "Threshold Alpha: Coloring Transparency..."
msgstr "Llindar [d'opacitat (alfa)]: s'està acolorint la transparència..." 

msgid "Propagating _Alpha Channel"
msgstr "S'està propagant el canal _[d'opacitat (alfa)]"
 
msgstr ""
"No podeu desar una mà scara del cursor d'una imatge\n"
"que no té un canal [d'opacitat (alfa)]." 

msgid "Cannot save images with alpha channels."
msgstr "No es poden desar imatges amb canals [d'opacitat (alfa)]." 


msgid "FITS save cannot handle images with alpha channels"
msgstr "En desar en FITS, no es poden gestionar imatges amb canals [d'opacitat
(alfa)]" 

msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
msgstr "1 bpp, alfa 1-bit, paleta 2-safates" 

msgid "32 bpp, 8-bit alpha, no palette"
msgstr "32 bpp, 8-bit alfa, sense paleta" 


---------------------------------------------
Missatge enviat des del Webmail d'Osona.com.
http://www.osona.com/


----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a