On Fri, Jul 15, 2005 at 08:42:58PM +0200, Josep Puigdemont wrote:
> A veure Quim, estàs BEN segur que és aquesta la branca que toca?
> HI ha missatges que l'original anglès que teniu i l'original anglès de
> la branca difereixen moltíssim, sobretot n'hi ha un que en l'original
> anglès del CVS diu: "copyright 1999-2004", i en el vostre "copyright
> 1999-2005". També hi ha alguna cadena que difereix en les versions
> d'alguns fitxers que s'esmenten en les cadenes, "2.3" del CVS per "2.4"
> de la vostra.
> 
> Els vostres fitxer inclouen moltíssimes cadenes, i en l'original n'hi ha
> moltes menys. Per exemple, el cas de po/ca.po (en el teu zip es diu
> gimp20.po):
> 
> En el CVS hi havia una versió amb:
> 2382 missatges traduïts, 3 missatges no traduïts.
> 
> El vostre fitxer, té:
> 2713 missatges traduïts, 4 traduccions difuses.
> Quan poso el vostre fitxer al CVS, i hi passo 'intltool-update ca':
> 2289 missatges traduïts, 92 traduccions difuses, 16 missatges no
> traduïts.

Pots fer el mateix al HEAD? Sembla que el fitxer de Quim correspon a
GIMP 2.3/2.4.

> És més, el fitxer gimp20-freetype.po no sé on s'ha de ficar. Em temo que
> ens equivoquem de branca.

Això és al mòdul gimp-freetype.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a