----- Missatge reenviat de [EMAIL PROTECTED] -----
  Data: Fri, 23 Sep 2005 22:57:31 +0200
   De: [EMAIL PROTECTED]
Respondre-A: [EMAIL PROTECTED]
  Per a: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]

Hola Quim,
Hola a tothom,

Us adjunto un article traduït del francès, que explica un procediment pas a
pas per a calibrar un monitor, a fí que les fotos es vegin a la pantalla com
després es veuran realment sobre el paper. Crec que és un bon document per a
la pàgina del GIMP. Espero els vostres comentaris i correccions.

He demanat permís al seu autor, el Sr. Jean-Louis Hamel, per a publicar la
traducció a la pàgina de Softcatalà i me l'ha concedit encantat. No sense
advertir-me abans, que l'article ja és una mica antic i el vol actualitzar
més endavant.

Adjunto a continuació els correus electrònics que ens hem intercanviat i el
fitxer amb la traducció del tutorial de calibració d'un monitor.

Atentament,


Francesc


******************************
Bonjour,

[EMAIL PROTECTED] a écrit :


[Hide Quoted Text]

Nous avons une page à notre site web dédiquée au GIMP. Je m'adresse à Vous
pour démander vôtre permission pour mettre la traduction de votre article sur
le réglage d'un moniteur à cette page. S'il vous plait, veulliez aussi
m'envoyer votre nom complet à fin qu'il aparait comme auteur de l'article..

*******************************

Vous avez, bien sûr ma permission, mais l'article concerné est un peu vieux et
j'ai
l'intention de faire quelques petites améliorations. Surveillez éventuellement
la date
de dernière mise à jour.

Mon nom complet est: Jean-Louis Hamel

Cordialement,

--
JLH

**********************************

----- Fi del missatge reenviat -----
Title: Calibració del monitor

 Ajuda per a la calibració del monitor

Accueil
Els consells que es donen aquí permeten aconseguir amb els medis de bord una calibració del monitor a fi que les imatges impreses siguin el més semblants possible a les mateixes imatges observades a la pantalla.

Algunes nocions bàsiques

Les imatges digitals es componen d'elements anomenats "píxels". Un píxel és l'element més petit d'una imatge enregistrada amb una tonalitat homogènia. Sobre la pantalla d'un monitor, la tonalitat d'un píxel es produeix a partir de la mescla additiva de tres colors primaris: el vermell, el verd i el blau. Així doncs, cada píxel es pot representar per una seqüència de tres nombres (R, G, B) que corresponen a la lluminositat dels tres colors primaris, respectivament Vermell, Verd i Blau. Aquests nombres varien entre 0 (negre: lluminositat nul·la) a 255 (lluminositat màxima). Així, un píxel verd pur i amb lluminositat màxima s'anotarà com (0, 255, 0) i per exemple un píxel (208, 119, 59) serà de color marró clar. Si els tres nombres R, G, B són iguals, s'ha de veure un gris neutre, sense coloració, si el monitor està ben calibrat.

Per a representar una imatge sobre un monitor, se li proporciona per a cada píxel, tres tensions elèctriques proporcionals als tres valors de R, G, B d'aquest píxel. No obstant, la lluminositat d'un punt del monitor no és proporcional a la tensió aplicada, de manera que les zones d'ombra queden massa fosques en relació amb les zones lluminoses. Sortosament, això ens va bé, ja que com la sensibilitat de l'ull humà és millor amb nivells d'il·luminació baixos, aquest comportament invers de l'ull humà compensa aproximadament el del monitor.

Sense entrar en detalls matemàtics, diguem que la gamma és un nombre que caracteritza l'equilibri entre els tons foscos i clars de la imatge. Teòricament el valor gamma = 1 representa un equilibri correcte dels tons de la imatge. Una gamma més baixa dóna una imatge més clara, una gamma més alta, una imatge més fosca. Amb una gamma de 1, un píxel (128, 128, 128) en que els tres components tenen la mateixa lluminositat mitjana hauria de tenir la tonalitat i la lluminositat d'un gris mitjà. De fet, en raó de les característiques del monitor i de l'ull humà, es representa intencionadament més fosc, a fi de que l'ull percebi bé com un gris mitjà (Cf. § precedent) : sobre un ordinador PC sota Windows, la gamma del monitor ha d'estar al voltant de 2,2 per obtenir una visió (aproximadament) correcta per a l'ull humà.

Sens dubte és necessari que la gamma sigui la mateixa per als tres colors primaris. Si no és el cas, els nivells de gris apareixen acolorits (verdosos o lilosos).

Finalment, el blanc d'un monitor és generalment "més blanc" que el del paper. Alguns monitors tenen un control de la temperatura de color que permet anar d'un blanc lleugerament groc a un blanc blavós.

Principi de la calibració

El procediment comporta diverses fases:
 • Regulació del llindar del negre amb el control de "lluminositat" del monitor
 • Regulació del blanc i de la temperatura de color
 • Determinació de la gamma i regulació de l'equilibri dels colors
 • Verificació amb mires i imatges de test, comparació amb les imatges impreses
El procediment indicat ha funcionat de forma satisfactòria amb el material següent:
 • Monitor SONY Multiscan 15SF
 • Tarja de vídeo ATI Rage Fury en mode 32 bits (True Color)
 • Impressores HP Deskjet 890C i 970CXI
Per poder efectuar aquests ajustos, cal que es puguin regular independentment els tres colors Vermell Verd i Blau, sigui amb la tarja gràfica, sigui amb el monitor, sigui amb un programa. És desitjable poder ajustar igualment la temperatura de color del monitor.

Si disposeu d'una tarja ATI de la família Rage 128, podeu actuar sobre els ajustos de la tarja:

 • Clic dret sobre l'escriptori, seleccioneu Propietats per tenir les Propietats de Pantalla
 • A la pestanya Configuració, cliqueu sobre Avançats
 • Cliqueu sobre la pestanya Color
Baixeu-vos el fitxer calib.zip i descomprimiu-lo al directori que seleccioneu. Obtindreu dos fitxers, la utilització dels quals ser`pa descrita més endavant :
contraste.png
gamma.png

Condicions per a efectuar la calibració

La calibració del monitor cal fer-la amb una il·luminació ambient moderada a la llum del dia, sense sol directe, al mig de la jornada. El monitor es trobarà en una zona de l'habitació no massa il·luminada. Abans de començar, deixeu el monitor encès com a mínim 1/2 hora.

La tarja gràfica haurà de permetre un funcionament amb 24 ó 32 bits : mode "Colors reals" ("True color" en anglès). En rigor, la calibració pot fer-se en mode 16 bits (milers de colors), però serà menys precisa.

Per a veure quin és el mode utilitzat, clic dret sobre l'escriptori, després al menú sobre propietats fa aparèixer les  Propietats de Pantalla. Cliqueu sobre la pestanya Configuració, mireu a la caixa Colors.

Si el diàleg Propietats de la Pantalla comporta una pestanya Monitor (generalment dins de Configuració/Avançats), verifiqueu que el monitor declarat sigui conforme a l'existent. Així mateix hi pot haver una pestanya Gestion del color permetent carregar "perfils" (fitxers de gestió dels colors) adaptats a un monitor donat. En particular el "perfil" sRGB s'usa sovint sota Windows.

Calibració del llindar del negre

Obriu una finestra MS/DOS a pantalla completa, per exemple clicant sobre:
Inici/Programes/Indicador d'Ordres
Cliqueu si cal sobre el botó "Pantalla completa" de la finestra.

Augmenteu l'ajust de la lluminositat perquè el negre de la pantalla es torni lleugerament lluminós, seguidament, si és necessari reduïu l'alçada o l'amplada del monitor per a veure els extrems de la zona d'imatge.

Aleshores disminuïu la lluminositat fins al límit en que els extrems de la zona d'imatge es tornen invisibles. Verifiqueu bé aquest límit jugant amb petites variacions de la lluminositat. Aquest ajust no s'ha de modificar més a continuació.

Teclegeu EXIT per a tancar la finestra MS-DOS.

Calibració del blanc i de la temperatura de color

Amb El GIMP o l'MSPaint, obriu una nova imatge blanca que cobreixi gairebé tota la pantalla. Disposeu un full de paper fotogràfic verge ben il·luminat per la llum del dia. Situeu-vos a un lloc on pugueu veure al mateix temps el full de paper i el monitor i ajustar el contrast per a obtenir aproximadament la mateixa lluminositat sobre el paper i sobre la imatge blanca a la pantalla.

Generalment, amb els ajustos que hi ha per defecte, la pantalla dóna un blanc més blavós que el paper. Ajustant la temperatura de color, es pot obtenir un to més pròxim al del paper.

Afineu l'ajust retocant el contrast i la temperatura de color perquè el blanc de la pantalla no sigui gaire diferent del del paper.

Mesura de la gamma i ajust de l'equilibri dels colors

La gamma d'un monitor ha d'estar ajustada amb vistes a obtenir una representació dels valors el més semblant possible a la percepció de l'ull humà. Sobre un PC sota Windows, la regulació adequada condueix a adoptar per a la gamma el valor 2,2.

Carregueu el fitxer gamma.png amb el GIMP i ajusteu l'ampliació al 100%. Aquesta imatge conté una sèrie de zones rectangulars comportant dues parts :

 • a l'esquerra, una sèrie de línies alternativament blanques i negres de la mateixa amplada, que es correspon a la meitat de la lluminositat d'una zona uniformement blanca
 • a la dreta un rectangle que conté un nivell de gris més o menys fosc
Situeu-vos bastant lluny de la pantalla i localitzeu la zona per a la qual les zones esquerra i dreta tenen aproximadament la mateixa lluminositat. La xifra indicada a la zona indica el valor (aproximat) de la gamma i hauria de ser 2,2.

Si teniu una tarja de vídeo ATI Rage 128, podeu fer aparèixer la finestra d'ajust dels colors (mireu més amunt) i retocar molt lleugerament el cursor de Lluminositat del centre de control (aquesta regulació de fet actúa sobre la gamma de la pantalla i no sobre el llindar de negre).

Les zones de nivells de gris han de ser d'un gris neutre, ni rosat, ni verdós. Si aquest no és el cas, hi ha un desequilibri entre els tres colors primaris proporcionats pel monitor.

Amb el GIMP, seleccioneu <imatge>/Capes/Capes, Canals & Camins i cliqueu sobre la pestanya Canals. Clicant sobre els ulls, podeu apagar dos canals dels tres i seleccionar així cada component vermella, verda o blava. Podeu doncs mesurar la gamma separadament per a cada component, observant (de lluny) el rectangle que té les zones esquerra i dreta que apareixen amb la mateixa lluminositat.
Si els nivells de gris apareixen acolorits després del primer examen (amb els tres canals il·luminats), és que les gammes dels tres colors no són idèntiques.

Si teniu una manera de regular separadament els colors, podreu regular separadament i successivament les tres gammes al mateix valor de 2,2

A títol d'exemple, veieu aquí el que he fet sobre el meu material. La gamma observada sobre la imatge global era aproximadament 2,2, però els grisos estaven netament tintats de rosa, sobretot els grisos més foscos. Aleshores he actuat sobre les regulacions de la meva tarja ATI per a restablir la gamma de cada color a 2,2 modificant la corba de regulació del verd i molt lleugerament la del vermell. Heus aquí les corbes obtingudes per a cada color:

Image_des_courbes
Si no podeu regular els colors dins de les propietats de pantalla o amb les regulacions del monitor, podeu baixar-vos el "shareware" PowerStrip de l'adreça http://www.entechtaiwan.com/ps.htm
Aquest programa permet efectuar regulacions sobre la major part de targes gràfiques. Crea una icona a la part dreta de la barra d'eines. Clicant amb el botó dret sobre aquesta icona, es fa aparèixer un menú on es pot seleccionar l'element Color Profiles/Configure que fa aparèixer un formulari Color Adjustment dins del qual es pot regular la gamma per a cada color (no toque la resta de regulacions, en particular no reguleu la temperatura de color amb aquest programa). El resultat de la regulació pot desar-se, per poder-lo tornar a recuperar ; poden desar-se diverses regulacions (o "perfils").

Examen de les mires

Examen de la mira de gamma

Un cop efectuada la regulació separada dels colors, aviveu els tres canals. Els nivells de gris ja no ha d'estar acolorits.

Examen de la mira de contrast

Carregueu el fitxer contraste.png amb el GIMP i ajusteu el grau d'ampliació al 100%.

Heu de poder distingir tots els rectangles clars i com a mínim la meitat dreta dels rectangles foscos. Amb un monitor barat, els resultats són molt dolents i és difícilment solucionable...

Proves d'impressió

Proveu d'imprimir el fitxer gamma.png amb els ajustos per defecte de la impressora.

Si teniu una impressora de raig de tinta de qualitat fotogràfica HP (que admeti el procediment PhotoRET II o III) equipada amb els  seus cartutxos originals, els grisos no haurien d'estar acolorits i no caldrà fer res especial.

Si teniu una altra impressora i si els nivells de gris estan acolorits, remeteu-vos a les notes de la impressora. Potser us caldrà carregar un "perfil" (fitxer de correcció de colors) proporcionat pel fabricant de la impressora.

Examen d'imatges de test

Havent verificat que la impressora imprimeix correctament els nivells de gris, podeu provar d'imprimir les imatges de test, i, havent-les disposat en un indret ben il·luminat per la llum del dia, comparar-les amb les mateixes imatges presentades al monitor. En particular verifiqueu l'exactitud dels semitons.

Podeu baixar-vos una imatge de prova en aquest lloc :

http://www.galerie-photo.com/mire.html

Amb la meva impressora HP 970CXI, la comparació és excel·lent (en particular per als semitons) amb l'excepció de certs colors saturats no representables a la impressió.

Nota. No efectueu mai les comparacions anteriors sobre imatges il·luminades amb llum artificial. Els resultats serien forçosament bastant dolents...

Respondre per correu electrònic a