On Wed, Oct 19, 2005 at 02:24:45PM +0200, Joaquim Perez wrote:
> Hola veig la notícia de www.gimp.org: que ja han enviat la GIMP 2.3.4
> development release2005-09-26.
> 
> Josep, podries aconseguir-me els fitxers POT ? per començar-m'ho a mirar.

http://l10n-status.gnome.org/HEAD/ca/extras/index.html

Els tens ací llistas, Quim.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]     [EMAIL PROTECTED]     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a