Reenviant a la llista del Gimp. Perdó per la confusió!

On Thu, Aug 17, 2006 at 09:20:57AM +0200, Robert Millan wrote:
> 
> Hola!
> 
> Acabo de revisar la traducció del GIMP. Si us plau, fés un cop d'ull a les
> correccions/millores que proposo (pedaç adjunt).
> 
> -- 
> Robert Millan
> 
> My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
> spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED] Note: this address is only intended for
spam harvesters. Writing to it will get you added to my black list.
Index: po/ca.po
===================================================================
RCS file: /cvs/gnome/gimp/po/ca.po,v
retrieving revision 1.71
diff -u -r1.71 ca.po
--- po/ca.po  8 Mar 2006 23:49:55 -0000    1.71
+++ po/ca.po  17 Aug 2006 10:18:51 -0000
@@ -70,7 +70,7 @@
 "\n"
 "Heu d'haver rebut una c�pia de la llic�ncia GNU General Public License "
 "juntament amb el programa GIMP; si no �s aix�, escriviu a la Free Software "
-"Foundtion, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: ../app/app_procs.c:134
 msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 "To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
 msgstr ""
 "La instal�laci� del GIMP no �s adequada per a l'usuari actual.\n"
-"La instal�laci� de l'usuari ha estat omesa ja que s'ha usat el senyalador '--"
+"La instal�laci� de l'usuari ha estat omesa ja que s'ha emprat el senyalador 
'--"
 "no-interface'.\n"
 "Per a realitzar una instal�laci� d'usuari, executeu el GIMP sense el "
 "senyalador '--no-interface'."
@@ -163,7 +163,7 @@
 
 #: ../app/main.c:183
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
-msgstr "Ordre de processament per a executar (es pot usar m�ltiples cops)"
+msgstr "Ordre de processament per a executar (es pot emprar m�ltiples cops)"
 
 #: ../app/main.c:188
 msgid "The procedure to process batch commands with"
@@ -171,7 +171,7 @@
 
 #: ../app/main.c:193
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
-msgstr "Mostra els avisos a la consola en comptes d'usar un quadre de di�leg"
+msgstr "Mostra els avisos a la consola en comptes d'emprar un quadre de di�leg"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
 #: ../app/main.c:199
@@ -235,7 +235,7 @@
 "No s'ha pogut convertir a UTF-8 el nom de la carpeta on es troben els "
 "fitxers\n"
 "\n"
-" de configuraci� d'usuari del GIMP (es pot deure a l'�s d'accents al nom): %"
+" de configuraci� d'usuari del GIMP (pot ser a causa de l'�s d'accents al 
nom): %"
 "s. Cal que establiu la variable d'entorn G_FILENAME_ENCODING."
 
 #: ../app/actions/actions.c:98 ../app/dialogs/dialogs.c:215
@@ -1361,7 +1361,7 @@
 msgstr "Del porta-retalls"
 
 # ###########################
-# FAN FALTA PERO NO ESTAN AL PO
+# CALEN PERO NO ESTAN AL PO
 # ###########################
 #: ../app/actions/edit-actions.c:118
 msgid "_New Image"
@@ -1535,7 +1535,7 @@
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:99
 msgid "Save a Cop_y..."
-msgstr "Desa una c�p_ia..."
+msgstr "Desa'n una c�p_ia..."
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:104
 msgid "Save as _Template..."
@@ -1543,7 +1543,7 @@
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:109
 msgid "Re_vert"
-msgstr "Torna a l'estat anterior"
+msgstr "Tor_na a l'estat anterior"
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:114
 msgid "Close all"
@@ -1645,11 +1645,11 @@
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:50
 msgid "_Load Left Color From"
-msgstr "Carrega e_l color esquerra des de "
+msgstr "Carrega e_l color esquerre des de "
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:52
 msgid "_Save Left Color To"
-msgstr "De_sa el color esquerra a"
+msgstr "De_sa el color esquerre a"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:55
 msgid "Load Right Color Fr_om"
@@ -1665,7 +1665,7 @@
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:68
 msgid "R_ight Endpoint's Color..."
-msgstr "Color de l'extrem _dret..."
+msgstr "Color de l'extrem _dret..."
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:108
 msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
@@ -1808,7 +1808,7 @@
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:624
 msgid "Re-distribute _Handles in Segment"
-msgstr "Distribueix el _segment uniformament"
+msgstr "Distribueix el _segment uniformement"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:629
 msgid "_Blending Function for Selection"
@@ -1844,7 +1844,7 @@
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:646
 msgid "Re-distribute _Handles in Selection"
-msgstr "Distribueix els _segments uniformament"
+msgstr "Distribueix els _segments uniformement"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:85
 msgid "Left Endpoint Color"
@@ -2170,7 +2170,7 @@
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:54
 msgid "Create a new display for this image"
-msgstr "Crea una nova visualitzaci� per aquesta imatge"
+msgstr "Crea una nova visualitzaci� per a aquesta imatge"
 
 #: ../app/actions/images-actions.c:59
 msgid "_Delete Image"
@@ -2334,7 +2334,7 @@
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:184
 msgid "Lock Alph_a Channel"
-msgstr "Bloqueja el canal _alfa"
+msgstr "Bloca el canal _alfa"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:190
 msgid "_Edit Layer Mask"
@@ -2484,7 +2484,7 @@
 
 #: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
 msgid "Edit Color Palette Entry"
-msgstr "Edita la entrada de la paleta de color"
+msgstr "Edita l'entrada de la paleta de color"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:44
 msgid "Palettes Menu"
@@ -2696,11 +2696,11 @@
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:92
 msgid "Re_peat Last"
-msgstr "Re_peteix l'�ltim"
+msgstr "Re_peteix el darrer"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
 msgid "R_e-Show Last"
-msgstr "Torna a _ensenyar l'�ltim"
+msgstr "Torna a _ensenyar el darrer"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:442
 #, c-format
@@ -2714,11 +2714,11 @@
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:456
 msgid "Repeat Last"
-msgstr "Repeteix l'�ltim"
+msgstr "Repeteix el darrer"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:458
 msgid "Re-Show Last"
-msgstr "Torna a ensenyar l'�ltim"
+msgstr "Torna a ensenyar el darrer"
 
 #: ../app/actions/plug-in-commands.c:193
 msgid "Reset all Filters"
@@ -2791,7 +2791,7 @@
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:56
 msgid "_None"
-msgstr "_Res"
+msgstr "No _res"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:57
 msgid "Select none"
@@ -2815,7 +2815,7 @@
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:78
 msgid "_Sharpen"
-msgstr "_Afila"
+msgstr "Esmol_a"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:83
 msgid "S_hrink..."
@@ -2851,7 +2851,7 @@
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:111
 msgid "Stroke selection with last values"
-msgstr "Tra�a la selecci� amb els �ltims valors"
+msgstr "Tra�a la selecci� amb els darrers valors"
 
 #: ../app/actions/select-commands.c:136 ../app/core/gimpselection.c:165
 msgid "Feather Selection"
@@ -3117,11 +3117,11 @@
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:63
 msgid "Ra_ise to Top"
-msgstr "Ba_ixa al fons"
+msgstr "Apuja f_ins dalt"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:64
 msgid "Raise tool to top"
-msgstr "Baixa l'eina al fons"
+msgstr "Apuja l'eina fins dalt"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:69
 msgid "L_ower Tool"
@@ -3149,7 +3149,7 @@
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:90
 msgid "_Show in Toolbox"
-msgstr "Mo_stra en la caixa d'eines"
+msgstr "Mo_stra a la caixa d'eines"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:99
 msgid "_By Color"
@@ -3355,11 +3355,11 @@
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:83
 msgid "_Fit Image in Window"
-msgstr "Ajusta imatge en _finestra"
+msgstr "Ajusta imatge dins _finestra"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:84
 msgid "Fit image in window"
-msgstr "Ajusta imatge en finestra"
+msgstr "Ajusta imatge dins la finestra"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:89
 msgid "Fit Image _to Window"
@@ -3660,7 +3660,7 @@
 "mem�ria i no pot utilitzar el fitxer d'intercanvi. Algunes parts de les "
 "vostres imatges poden estar corrompudes. Proveu a desar el vostre treball "
 "utilitzant noms de fitxer diferents. Torneu a iniciar el Gimp i proveu la "
-"ubicaci� del directori d'intercanvi en les vostres prefer�ncies."
+"ubicaci� del directori d'intercanvi a les vostres prefer�ncies."
 
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:66 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:223
 #: ../app/core/gimpgradient-save.c:51 ../app/core/gimpgradient-save.c:142
@@ -3716,7 +3716,7 @@
 "receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
 "\"."
 msgstr ""
-"Quan sigui activat, una imatge es tornar� la imatge activa quan la seva "
+"Quan sigui activat, una imatge esdevindr� la imatge activa quan la seva "
 "finestra rebi el focus. S'utilitza amb gestors de finestres que fan servir "
 "\"clica al focus\"."
 
@@ -3729,7 +3729,7 @@
 "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
 "color."
 msgstr ""
-"Defineix el color de l'�rea de treball que s'usar� quan el mode d'emplenat "
+"Defineix el color de l'�rea de treball que s'emprar� quan el mode d'emplenat "
 "es defineixi com a color personalitzat."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
@@ -3758,7 +3758,7 @@
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
 msgstr ""
-"Quan sigui activat, s'assegura que cada p�xel d'una imatge �s mapejat com a "
+"Quan sigui activat, s'assegurar� que cada p�xel d'una imatge �s mapejat com a 
"
 "p�xel en la pantalla."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:76
@@ -3808,7 +3808,7 @@
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:147
 msgid "Sets the browser used by the help system."
-msgstr "Definiu el navegador que usareu per a visualitzar l'ajuda"
+msgstr "Definiu el navegador que emprareu per a visualitzar l'ajuda"
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:155
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
@@ -3826,21 +3826,21 @@
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
 msgstr ""
-"Quan sigui activat, assegura que tota la imatge �s visible un cop obert el "
+"Quan sigui activat, assegurar� que tota la imatge �s visible un cop obert el "
 "fitxer; si no, es mostrar� a escala 1:1"
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:165
 msgid ""
 "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
 msgstr ""
-"Insta�leu un mapa de colors personal; pot ser �til en visualitzacions de 8-"
+"Instal�leu un mapa de colors personal; pot ser �til en visualitzacions de 8-"
 "bits (256 colors)."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:168
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr ""
-"Definiu el nivell d'interpolaci� a usar per a l'escalat i altres "
+"Definiu el nivell d'interpolaci� a emprar per a l'escalat i altres "
 "transformacions."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:175
@@ -3853,7 +3853,7 @@
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
 msgstr ""
-"Velocitat de moviment en el contorn de selecci�. Aquest valor �s en "
+"Velocitat de moviment al contorn de selecci�. Aquest valor �s en "
 "mil�lisegons (menys temps indica m�s velocitat)."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:182
@@ -3911,7 +3911,7 @@
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
 msgstr ""
-"Definiu la mida de la previsualitzaci� de navegaci� disponible en el cant� "
+"Definiu la mida de la previsualitzaci� de navegaci� disponible al cant� "
 "inferior dret de la finestra de la imatge."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:219
@@ -3920,7 +3920,7 @@
 "sets how many processors GIMP should use simultaneously."
 msgstr ""
 "En m�quines multiprocessador, si el GIMP ha estat compilat amb "
-"multiprocessador habilitat, es defineix quants processadors usar� el GIMP "
+"multiprocessador habilitat, es defineix quants processadors emprar� el GIMP "
 "simult�niament."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:233
@@ -3974,7 +3974,7 @@
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:266
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
-"Permet al GIMP que intenti restaurar la darrera sessi� desada en cada inici."
+"Permet al GIMP que intenti restaurar la darrera sessi� desada a cada inici."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:269
 msgid ""
@@ -4111,7 +4111,7 @@
 "it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
 msgstr ""
 "Defineix la ubicaci� del fitxer d'intercanvi. El GIMP fa servir un esquema "
-"de mem�ria paginada. El fitxer d'intercanvi s'usa per intercanviar les "
+"de mem�ria paginada. El fitxer d'intercanvi s'empra per intercanviar les "
 "p�gines de mem�ria amb el disc d'una manera r�pida i senzilla. Quan trieu la "
 "ubicaci� tingueu en compte que el fitxer d'intercanvi pot cr�ixer molt si "
 "editeu imatges grans amb el GIMP. I que si poseu el fitxer d'intercanvi en "
@@ -4120,7 +4120,7 @@
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
-msgstr "Quan sigui activat, el men�s no es poden desprendre."
+msgstr "Quan sigui activat, els men�s no es podran desprendre."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:352
 msgid ""
@@ -4147,7 +4147,7 @@
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
-msgstr "Restaura les dreceres de teclat desades en cada inici del GIMP."
+msgstr "Restaura les dreceres de teclat desades a cada inici del GIMP."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:368
 msgid ""
@@ -4158,7 +4158,7 @@
 msgstr ""
 "Defineix el directori d'emmagatzematge temporal. Els fitxers apareixeran "
 "aqu� durant la sessi� del GIMP. La majoria de fitxers despareixen quan el "
-"GIMP acaba, per� d'altres hi seguiran sent, aix� que �s millor que aquest "
+"GIMP acaba, per� d'altres hi seguiran sent, aix� doncs �s millor que aquest "
 "directori no sigui un dels compartits amb altres usuaris."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:380
@@ -4185,7 +4185,7 @@
 "swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
 "smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
 msgstr ""
-"La mem�ria cau de mosaic s'usa per a assegurar que el GIMP no mogui mosaics "
+"La mem�ria cau de mosaic s'empra per a assegurar que el GIMP no mogui mosaics 
"
 "entre mem�ria i disc. En incrementar el valor, el GIMP utilitzar� menys "
 "espai d'intercanvi, per� tamb� m�s mem�ria. Per contra, una mida m�s petita "
 "de la mem�ria cau far� que el GIMP utilitzi m�s espai d'intercanvi i menys "
@@ -4196,7 +4196,7 @@
 "The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
 "window manager decorates and handles the toolbox window."
 msgstr ""
-"El tipus de finestra aconsella que s'especifiqui en la caixa d'eines. Aix� "
+"El tipus de finestra aconsella que s'especifiqui a la caixa d'eines. Aix� "
 "pot afectar a com el vostre gestor de finestres decora i maneja la finestra "
 "de la caixa d'eines."
 
@@ -4206,7 +4206,7 @@
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
-msgstr "Defineix la mida del tauler usat per visualitzar transpar�ncies."
+msgstr "Defineix la mida del tauler emprat per visualitzar transpar�ncies."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
 msgid ""
@@ -4230,7 +4230,7 @@
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
 "as configured can be undone."
 msgstr ""
-"Defineix un m�xim de mem�ria que es pot usar per imatge per mantenir "
+"Defineix un m�xim de mem�ria que es pot emprar per imatge per mantindre "
 "operacions a la pila de desfer. Sense fer cas d'aquests par�metres, almenys "
 "es poden desfer tants nivells desfer com s'hagin configurat."
 
@@ -4682,7 +4682,7 @@
 
 #: ../app/core/core-enums.c:856
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
-msgstr "Bloqueja/desbloqueja el canal alfa"
+msgstr "Bloca/desbloca el canal alfa"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:857
 msgid "Text layer"
@@ -4860,28 +4860,28 @@
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzells '%s': "
 "profunditat %d desconeguda."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:227
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': versi� %"
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzells '%s': versi� %"
 "d desconeguda."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:243 ../app/core/gimpbrush-load.c:363
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': el "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': el "
 "fitxer sembla truncat."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:251 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:607
 #: ../app/core/gimpbrushpipe.c:330
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
-msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida en el fitxer de pinzell '%s'"
+msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida al fitxer de pinzell '%s'"
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:258 ../app/core/gimpcontext.c:1327
 #: ../app/core/gimpitem.c:527 ../app/core/gimppattern.c:333
@@ -4896,7 +4896,7 @@
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
 "GIMP brushes must be GRAY or RGBA."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': la "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': la "
 "profunditat de pinzell %d no es pot fer servir\n"
 "Els pinzells del GIMP han de ser d'escala de grisos o RGBA (paleta de "
 "colors)."
@@ -4906,33 +4906,33 @@
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzells '%s': no es "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzells '%s': no es "
 "pot decodificar el format abr versi� %d."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:425
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s'"
-msgstr "S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzells '%s'"
+msgstr "S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzells '%s'"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:573
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': no �s un "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': no �s un "
 "fitxer de pinzell del GIMP."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:589
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': versi� "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': versi� "
 "desconeguda de pinzell del GIMP."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:628
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush shape."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': forma "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': forma "
 "desconeguda de pinzell del GIMP."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:695
@@ -4949,7 +4949,7 @@
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal en el fitxer de pinzell '%s': El "
+"S'ha produ�t un error d'an�lisi fatal al fitxer de pinzell '%s': El "
 "fitxer �s corrupte."
 
 #: ../app/core/gimpchannel.c:255
@@ -5075,7 +5075,7 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desar les dades:\n"
+"No s'han pogut desar les dades:\n"
 "\n"
 "%s"
 
@@ -5096,7 +5096,7 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut llegir les dades:\n"
+"No s'han pogut llegir les dades:\n"
 "\n"
 "%s"
 
@@ -5106,7 +5106,7 @@
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:85 ../app/paint/gimpclone.c:153
 msgid "No patterns available for this operation."
-msgstr "No hi ha patrons disponibles per a aquesta operaci�."
+msgstr "No hi han patrons disponibles per a aquesta operaci�."
 
 #: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:272
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
@@ -5169,25 +5169,25 @@
 #: ../app/core/gimpenvirontable.c:267
 #, c-format
 msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
-msgstr "Nom de variable d'entorn il�legal en el fitxer %s: %s"
+msgstr "Nom de variable d'entorn il�legal al fitxer %s: %s"
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:71
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
 msgstr ""
-"S'ha trobat un error en el fitxer: '%s' no �s un fitxer de degradats del "
+"S'ha trobat un error al fitxer: '%s' no �s un fitxer de degradats del "
 "GIMP."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:88
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
-msgstr "S'han trobat car�cters UTF-8 inv�lids en el fitxer de degradats '%s'"
+msgstr "S'han trobat car�cters UTF-8 inv�lids al fitxer de degradats '%s'"
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:110
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt."
 msgstr ""
-"S'ha trobat un error en el fitxer de degradats '%s': el fitxer est� malm�s."
+"S'ha trobat un error al fitxer de degradats '%s': el fitxer est� malm�s."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:167
 #, c-format
@@ -5335,7 +5335,7 @@
 #: ../app/core/gimpimage-merge.c:582
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr ""
-"No hi ha prou camins visibles per a una fusi�. Almenys n'hi ha d'haver dos."
+"No hi ha prou camins visibles per a una fusi�. Almenys n'hi han d'haver dos."
 
 #: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:67
 msgid "Enable Quick Mask"
@@ -5404,7 +5404,7 @@
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:2939
 msgid "Layer is already on top."
-msgstr "La capa ja �s a dalt de tot."
+msgstr "La capa ja �s dalt de tot."
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:2944
 msgid "Raise Layer to Top"
@@ -5436,7 +5436,7 @@
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:3166
 msgid "Channel is already on top."
-msgstr "El canal ja �s a dalt de tot."
+msgstr "El canal ja �s dalt de tot."
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:3171
 msgid "Raise Channel to Top"
@@ -5476,7 +5476,7 @@
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:3404
 msgid "Path is already on top."
-msgstr "El cam� ja �s a dalt de tot."
+msgstr "El cam� ja �s dalt de tot."
 
 #: ../app/core/gimpimage.c:3409
 msgid "Raise Path to Top"
@@ -5555,12 +5555,12 @@
 #, c-format
 msgid "Bad interpreter referenced in interpreter file %s: %s"
 msgstr ""
-"S'ha referenciat un int�rpret incorrecte en el fitxer d'int�rpret %s: %s"
+"S'ha referenciat un int�rpret incorrecte al fitxer d'int�rpret %s: %s"
 
 #: ../app/core/gimpinterpreterdb.c:320
 #, c-format
 msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
-msgstr "Cadena de format binary incorrecte en el fitxer d'int�rpret %s"
+msgstr "Cadena de format binary incorrecte al fitxer d'int�rpret %s"
 
 #: ../app/core/gimpitem.c:1148
 msgid "Attach Parasite"
@@ -5704,7 +5704,7 @@
 "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header.\n"
 "Does this file need converting from DOS?"
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi en el fitxer de paleta '%s': s'ha "
+"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi al fitxer de paleta '%s': s'ha "
 "perdut l'encap�alament m�gic.\n"
 "Potser cal convertir aquest fitxer des del DOS"
 
@@ -5712,7 +5712,7 @@
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi en el fitxer de paleta '%s': s'ha "
+"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi al fitxer de paleta '%s': s'ha "
 "perdut l'encap�alament m�gic."
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:359 ../app/core/gimppalette.c:384
@@ -5720,13 +5720,13 @@
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi en el fitxer de paleta '%s': error de "
+"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi al fitxer de paleta '%s': error de "
 "lectura en la linia %d."
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:374
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
-msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida en el fitxer de paleta '%s'"
+msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida al fitxer de paleta '%s'"
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:402
 #, c-format
@@ -5742,28 +5742,28 @@
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
 msgstr ""
-"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component VERMELL en la "
+"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component VERMELL a la "
 "l�nia %d."
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:450
 #, c-format
 msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
 msgstr ""
-"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component VERD en la "
+"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component VERD a la "
 "l�nia %d."
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:458
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
 msgstr ""
-"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component BLAU en la "
+"En llegir el fitxer de paleta '%s': s'ha perdut el component BLAU a la "
 "l�nia %d."
 
 #: ../app/core/gimppalette.c:468
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr ""
-"En llegir el fitxer de paleta '%s': el valor RGB est� fora de l�mits en la "
+"En llegir el fitxer de paleta '%s': el valor RGB est� fora de l�mits a la "
 "l�nia %d."
 
 #: ../app/core/gimppattern.c:272 ../app/core/gimppattern.c:318
@@ -5788,20 +5788,20 @@
 "Fatal parse error in pattern file '%s: Unsupported pattern depth %d.\n"
 "GIMP Patterns must be GRAY or RGB."
 msgstr ""
-"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi en el fitxer de patr� '%s': la "
+"S'ha produ�t un error fatal d'an�lisi al fitxer de patr� '%s': la "
 "profunditat de patr� %d no �s suportada.\n"
 "Els patrons del GIMP han de ser GRIS o RGB."
 
 #: ../app/core/gimppattern.c:326
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida en el fitxer de patr� '%s'."
+msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida al fitxer de patr� '%s'."
 
 #: ../app/core/gimppdbprogress.c:264 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:320
 #, c-format
 msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
 msgstr ""
-"No es pot usar la crida de retorn %s. El connector corresponent pot haver "
+"No es pot emprar la crida de retorn %s. El connector corresponent pot haver "
 "fallat."
 
 #: ../app/core/gimpprogress.c:107 ../app/core/gimpprogress.c:154
@@ -5927,11 +5927,11 @@
 #.
 #: ../app/dialogs/about-dialog.c:132
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Softcatal� - www.softcatala.org"
+msgstr "Softcatal� - www.softcatala.cat"
 
 #: ../app/dialogs/about-dialog.c:668
 msgid "GIMP is brought to you by"
-msgstr "El GIMP ha estat desenvolupada per"
+msgstr "El GIMP ha estat desenvolupat per"
 
 #: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:144
 msgid "Channel _name:"
@@ -6061,7 +6061,7 @@
 #: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:409
 #, fuzzy
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
-msgstr "Voleu usar aquest nom tanmateix?"
+msgstr "Voleu emprar aquest nom tanmateix?"
 
 #: ../app/dialogs/grid-dialog.c:80
 msgid "Configure Grid"
@@ -6612,7 +6612,7 @@
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1551
 msgid "Reload C_urrent Theme"
-msgstr "Torna a carregar tema act_ual"
+msgstr "Torna a carregar el tema act_ual"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
 msgid "Help System"
@@ -7186,7 +7186,7 @@
 msgid "There is one image with unsaved changes:"
 msgid_plural "There are %d images with unsaved changes:"
 msgstr[0] "Hi ha una imatge amb modificacions sense desar:"
-msgstr[1] "Hi ha %d imatges amb modificacions sense desar:"
+msgstr[1] "Hi han %d imatges amb modificacions sense desar:"
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:232
 msgid "_Discard Changes"
@@ -7300,7 +7300,7 @@
 "ins and modules can also configured here."
 msgstr ""
 "El gimprc s'utilitza per a emmagatzemar les prefer�ncies personals que poden "
-"afectar al comportament per defecte del GIMP. Els camins per buscar "
+"afectar al comportament per defecte del GIMP. Els camins per cercar "
 "pinzells, paletes, degradats, patrons, connectors i m�duls tamb� es poden "
 "configurar aqu�."
 
@@ -7309,7 +7309,7 @@
 "GIMP uses an additional gtkrc file so you can configure it to look "
 "differently than other GTK apps."
 msgstr ""
-"El GIMP fa servir un fitxet gtkrc addicional perqu� pugui tenir un aspected "
+"El GIMP fa servir un fitxet gtkrc addicional perqu� pugui tenir un aspecte "
 "diferent d'altres aplicacions GTK."
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:148
@@ -7344,7 +7344,7 @@
 "position."
 msgstr ""
 "El sessionrc es fa servir per a emmagatzemar les finestres de di�leg obertes "
-"l'�ltim cop que vau sortir del GIMP. Podeu configurar el GIMP per obrir-les "
+"el darrer cop que vau sortir del GIMP. Podeu configurar el GIMP per obrir-les 
"
 "de nou a la posici� desada."
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:175
@@ -7374,7 +7374,7 @@
 msgstr ""
 "Aquesta carpeta s'utilitza per emmagatzemar pinzells definits per l'usuari. "
 "El GIMP comprova aquesta carpeta a m�s dels pinzells instal�lats al GIMP "
-"quan es busquen pinzells."
+"quan es cerquen pinzells."
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:197
 msgid ""
@@ -7385,7 +7385,7 @@
 msgstr ""
 "Aquesta carpeta s'utilitza per emmagatzemar tipus de lletra que voleu veure "
 "nom�s al GIMP. El GIMP comprova aquesta carpeta a m�s dels tipus de lletra "
-"de la instal�laci� del sistema quan es busquen tipus de lletra. Utilitzeu-la "
+"de la instal�laci� del sistema quan es cerquen tipus de lletra. Utilitzeu-la "
 "si nom�s voleu tenir aquest tipus de lletra al GIMP. Sino, poseu-les al "
 "vostre directori de tipus de lletra global."
 
@@ -7444,7 +7444,7 @@
 "folder in addition to the system-wide GIMP interpreters folder when "
 "searching for plug-in interpreter configuration files."
 msgstr ""
-"Aquesta carpeta s'usa per emmagatzemar configuracions dels connectors "
+"Aquesta carpeta s'empra per emmagatzemar configuracions dels connectors "
 "d'int�rprets creats per l'usuari, temporals o no globals. El GIMP comprova "
 "aquesta carpeta a m�s de les carpetes d'instal�laci� quan es cerquen fitxers "
 "de configuraci� dels connectors d'int�rprets."
@@ -7480,7 +7480,7 @@
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:280
 msgid "This folder is used for temporary files."
-msgstr "Aquesta carpeta s'usa per a fitxers temporals."
+msgstr "Aquesta carpeta s'empra per a fitxers temporals."
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:285
 msgid "This folder is used to store tool options."
@@ -7638,7 +7638,7 @@
 "with enough free space (several hundred MB). On a UNIX system, you may want "
 "to use the system-wide temp-dir (\"/tmp\" or \"/var/tmp\")."
 msgstr ""
-"Totes les imatges i les dades per desfer que no caben en la mem�ria cau "
+"Totes les imatges i les dades per desfer que no caben a la mem�ria cau "
 "mosaic s'escriuen en un fitxer d'intercanvi. Caldria posar-lo en un sistema "
 "de fitxers local amb prou espai lliure (alguns centenars de MB). En sistemes "
 "UNIX, potser voldreu fer servir el directori temporal del sistema (\"/tmp\" "
@@ -7662,7 +7662,7 @@
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:57
 msgid "Import Paths from SVG"
-msgstr "Importa camins des de SVG"
+msgstr "Importa camins des d'SVG"
 
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:88
 msgid "All files (*.*)"
@@ -7686,7 +7686,7 @@
 
 #: ../app/display/display-enums.c:24
 msgid "Tool icon"
-msgstr "Icona d'ina"
+msgstr "Icona d'eina"
 
 #: ../app/display/display-enums.c:25
 msgid "Tool icon with crosshair"
@@ -7870,7 +7870,7 @@
 
 #: ../app/file/file-utils.c:107
 msgid "Invalid character sequence in URI"
-msgstr "Seq��ncia de car�cters inv�lida en la URI"
+msgstr "Seq��ncia de car�cters inv�lida a la URI"
 
 #: ../app/gui/splash.c:110
 msgid "GIMP Startup"
@@ -8023,7 +8023,7 @@
 msgstr ""
 "S'ha produ�t un error en cridar la base de dades de procediments per al "
 "procediment '%s':\n"
-"El tipus de l'argument %d no concord (s'esperava %s, i s'ha obtingut %s)"
+"El tipus de l'argument %d no concorda (s'esperava %s, i s'ha obtingut %s)"
 
 #: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:334 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
 msgid "Free Select"
@@ -8053,7 +8053,7 @@
 #: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:197
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
-msgstr "S'est� omitint '%s': versi� err�nia de protocol del GIMP."
+msgstr "S'est� ometent '%s': versi� err�nia de protocol del GIMP."
 
 #: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:450
 #, c-format
@@ -8132,8 +8132,8 @@
 "Pack my box with\n"
 "five dozen liquor jugs."
 msgstr ""
-"Posa'm a la bossa\n"
-"cinc dotzenes de licors."
+"Jove xef cec, porti whisky amb\n
+"quinze gla�ons d'hidrogen."
 
 #: ../app/text/gimptext-compat.c:108 ../app/tools/gimptexttool.c:712
 msgid "Add Text Layer"
@@ -8182,7 +8182,7 @@
 #: ../app/text/gimptextlayer.c:547
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr ""
-"Degut a l'abs�ncia d'alguns tipus de lletra, la funcionalitat del text no "
+"A causa de l'abs�ncia d'alguns tipus de lletra, la funcionalitat del text no "
 "est� disponible."
 
 #: ../app/text/gimptextlayer.c:582
@@ -8630,7 +8630,7 @@
 
 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:221
 msgid "Click or press enter to resize."
-msgstr "Cliqueu o premu Retorna per canviar de mida."
+msgstr "Cliqueu o premeu Retorna per canviar de mida."
 
 #: ../app/tools/gimpcurvestool.c:145
 msgid "Adjust color curves"
@@ -8787,7 +8787,7 @@
 "in the selection"
 msgstr ""
 "Si doneu un valor petit aleshores la selecci� ser� m�s fina per� pot ser que "
-"es fagin forats"
+"s'hi facin forats"
 
 #: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:101
 msgid "Sensitivity for brightness component"
@@ -9279,7 +9279,7 @@
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:678
 msgid "Fix"
-msgstr "Fixe"
+msgstr "Fix"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:683 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:239
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:271
@@ -9760,7 +9760,7 @@
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:1191
 msgid "Click to insert an anchor on the path. (try SHIFT)"
-msgstr "Cliqueu per inserir una ancora en el cam�. (proveu maj�scula)"
+msgstr "Cliqueu per inserir una ancora al cam�. (proveu maj�scula)"
 
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:1194
 msgid "Click to delete this anchor."
@@ -10077,7 +10077,7 @@
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:399
 msgid "Select the next event arriving from the controller"
-msgstr "Selecciona el seg�ent esdeveniment que arribi del controlador"
+msgstr "Selecciona el seg�ent esdeveniment que arribar� del controlador"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:537
 #, c-format
@@ -10191,9 +10191,9 @@
 "\n"
 "You already have a keyboard controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Nom�s pot haver un controlador de teclat actiu.\n"
+"Nom�s pot haver-hi un controlador de teclat actiu.\n"
 "\n"
-"I ja en teniu un en la llista de controladors actius."
+"I ja en teniu un a la llista de controladors actius."
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:516
 msgid ""
@@ -10201,9 +10201,9 @@
 "\n"
 "You already have a wheel controller in your list of active controllers."
 msgstr ""
-"Nom�s pot haver un controlador de rodeta del ratol�.\n"
+"Nom�s pot haver-hi un controlador de rodeta del ratol�.\n"
 "\n"
-"I ja en teniu un en la llista de controladors actius."
+"I ja en teniu un a la llista de controladors actius."
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:542
 msgid "Remove Controller?"
@@ -10563,7 +10563,7 @@
 
 #: ../app/widgets/gimphelp.c:240
 msgid "Use _web browser instead"
-msgstr "En cas contrari, utilitza el navegador _web"
+msgstr "En cas contrari, utilitzeu el navegador _web"
 
 #: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:98
 msgid "Mean:"
@@ -10666,11 +10666,11 @@
 
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:295
 msgid "Lock alpha channel"
-msgstr "Bloqueja el canal alfa"
+msgstr "Bloca el canal alfa"
 
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:307
 msgid "Lock:"
-msgstr "Bloqueja"
+msgstr "Bloca"
 
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:840
 msgid "Empty Layer"
@@ -10684,8 +10684,8 @@
 msgid ""
 "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
 msgstr ""
-"Quan sigui activat, el di�leg segueix autom�ticament la imatge en que s'est� "
-"trballant"
+"Quan sigui activat, el di�leg seguir� autom�ticament la imatge en que s'est� "
+"treballant"
 
 #: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:437
 #, c-format
@@ -10953,7 +10953,7 @@
 #: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:818
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
-msgstr "Hi ha dades UTF-8 inv�lides al fitxer '%s'."
+msgstr "Hi han dades UTF-8 inv�lides al fitxer '%s'."
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:23
 msgid "Foreground"
@@ -11049,13 +11049,13 @@
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
 "Substituting grayscale map."
 msgstr ""
-"Advert�ncia de l'XCF: la versi� 0 no desava\n"
+"Advertiment del XCF: la versi� 0 no desava\n"
 "correctament els mapes de color indexats.\n"
 "S'est� substituint el mapa d'escala de grisos."
 
 #: ../app/xcf/xcf-read.c:107
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
-msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida en fitxer XCF"
+msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida al fitxer XCF"
 
 #: ../app/xcf/xcf-save.c:157 ../app/xcf/xcf-save.c:167
 #: ../app/xcf/xcf-save.c:177 ../app/xcf/xcf-save.c:187
@@ -11072,7 +11072,7 @@
 #: ../app/xcf/xcf-seek.c:44 ../app/xcf/xcf-seek.c:61 ../app/xcf/xcf-seek.c:72
 #, c-format
 msgid "Could not seek in XCF file: %s"
-msgstr "No s'ha pogut cercar en el fitxer XCF: %s"
+msgstr "No s'ha pogut cercar al fitxer XCF: %s"
 
 #: ../app/xcf/xcf.c:86 ../app/xcf/xcf.c:145
 msgid "GIMP XCF image"
@@ -11090,11 +11090,11 @@
 
 #: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
 msgid "Image Editor"
-msgstr "Editor de imatge"
+msgstr "Editor d'imatge"
 
 #: ../tools/gimp-remote.c:83
 msgid "Use a running GIMP only, never start a new one"
-msgstr "Usa una inst�ncia en execuci� del GIMP. No n'inici�s cap de nova"
+msgstr "Empra una inst�ncia en execuci� del GIMP. No n'inici�s cap de nova"
 
 #: ../tools/gimp-remote.c:88
 msgid "Only check if GIMP is running, then quit"
Index: po-libgimp/ca.po
===================================================================
RCS file: /cvs/gnome/gimp/po-libgimp/ca.po,v
retrieving revision 1.59
diff -u -r1.59 ca.po
--- po-libgimp/ca.po  8 Mar 2006 23:53:55 -0000    1.59
+++ po-libgimp/ca.po  17 Aug 2006 10:18:54 -0000
@@ -750,11 +750,11 @@
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
 msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
-msgstr "El perfil de color CMYK usat per convertir entre RGB i CMYK."
+msgstr "El perfil de color CMYK emprat per convertir entre RGB i CMYK."
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
 msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
-msgstr "El perfil de color usat per simular una versi� impressa (softproof)."
+msgstr "El perfil de color emprat per simular una versi� impressa (softproof)."
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
 msgid "Sets how colors are mapped for your display."
@@ -802,7 +802,7 @@
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
 msgid "Use embedded profile"
-msgstr "Usa el perfil incl�s"
+msgstr "Empra el perfil incl�s"
 
 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
 msgid "Convert to RGB workspace"
Index: po-plug-ins/ca.po
===================================================================
RCS file: /cvs/gnome/gimp/po-plug-ins/ca.po,v
retrieving revision 1.64
diff -u -r1.64 ca.po
--- po-plug-ins/ca.po  8 Mar 2006 23:58:30 -0000    1.64
+++ po-plug-ins/ca.po  17 Aug 2006 10:18:58 -0000
@@ -1742,7 +1742,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1392
 msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
-msgstr "Commuta a �Des de llavor� amb l'�ltima llavor"
+msgstr "Commuta a �Des de llavor� amb la darrera llavor"
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1404
 msgid ""
@@ -2869,7 +2869,7 @@
 #.
 #: ../plug-ins/common/csource.c:720
 msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
-msgstr "Usa RLE d'_1 byte"
+msgstr "Empra RLE d'_1 byte"
 
 # era: msgstr "Utilitza la longitud de codificaci� de l'execuci� d'_1 byte"
 # Massa llarg per a un bot�
@@ -4050,12 +4050,12 @@
 #: ../plug-ins/common/gbr.c:411
 #, c-format
 msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
-msgstr "S'ha produ�t un error en el fitxer de pinzell del GIMP '%s'"
+msgstr "S'ha produ�t un error al fitxer de pinzell del GIMP '%s'"
 
 #: ../plug-ins/common/gbr.c:419
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
-msgstr "Cadena UTF-8 inv�lida en el fitxer de pinzell '%s'."
+msgstr "Cadena UTF-8 inv�lida al fitxer de pinzell '%s'."
 
 #: ../plug-ins/common/gbr.c:425 ../plug-ins/common/gih.c:499
 #: ../plug-ins/common/gih.c:1158 ../plug-ins/gflare/gflare.c:2993
@@ -4207,11 +4207,11 @@
 #. The "Always use default values" toggles
 #: ../plug-ins/common/gif.c:1432
 msgid "_Use delay entered above for all frames"
-msgstr "_Usa el retard entrat a sobre per a tots els marcs"
+msgstr "_Empra el retard entrat a sobre per a tots els marcs"
 
 #: ../plug-ins/common/gif.c:1442
 msgid "U_se disposal entered above for all frames"
-msgstr "U_sa la disposici� entrada a dalt per a tots els marcs"
+msgstr "E_mpra la disposici� entrada a dalt per a tots els marcs"
 
 #: ../plug-ins/common/gif.c:2652
 msgid "Error writing output file."
@@ -4267,7 +4267,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/gih.c:492
 msgid "Error in GIMP brush pipe file."
-msgstr "S'ha produ�t un error en el fitxer conducte del pinzell del GIMP."
+msgstr "S'ha produ�t un error al fitxer conducte del pinzell del GIMP."
 
 #: ../plug-ins/common/gih.c:558
 msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
@@ -4479,7 +4479,7 @@
 "If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
 "tags instead of just the table html."
 msgstr ""
-"Si ho habiliteu, el GTM generar� un sols document HTML sencer amb els "
+"Si ho habiliteu, el GTM generar� un document HTML sencer amb els "
 "marcadors <HTML>, <BODY>, etc. en comptes de la taula html."
 
 #. HTML Table Creation Options
@@ -5076,7 +5076,7 @@
 #: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1676
 msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desar la transpar�ncia sense p�rdues. Es desar� la opacitat."
+"No s'ha pogut desar la transpar�ncia sense p�rdues. Es desar� l'opacitat."
 
 #: ../plug-ins/common/mng.c:1322
 msgid "Save as MNG"
@@ -5590,7 +5590,7 @@
 #: ../plug-ins/common/pat.c:362
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida en el fitxer de patr� '%s'."
+msgstr "Hi ha una cadena de text UTF-8 inv�lida al fitxer de patr� '%s'."
 
 #: ../plug-ins/common/pat.c:517
 msgid "Save as Pattern"
@@ -5914,7 +5914,7 @@
 "If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
 "at the left."
 msgstr ""
-"Si est� habilitat, el mapatge comen�ar� a la banda dreta, en comptes de a "
+"Si est� habilitat, el mapatge comen�ar� a la banda dreta, en comptes de "
 "l'esquerra."
 
 #: ../plug-ins/common/polar.c:663
@@ -6172,7 +6172,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/psd.c:524
 msgid "Invalid UTF-8 string in PSD file"
-msgstr "Hi ha una cadena UTF-8 no v�lida en el fitxer PSD"
+msgstr "Hi ha una cadena UTF-8 no v�lida al fitxer PSD"
 
 #: ../plug-ins/common/psd_save.c:192
 msgid "Photoshop image"
@@ -6600,7 +6600,7 @@
 "If enabled, you can use the mouse to select a rectangular region of the "
 "screen."
 msgstr ""
-"Si est� habilitat, podeu usar el ratol� per seleccionar una regi� "
+"Si est� habilitat, podeu emprar el ratol� per seleccionar una regi� "
 "rectangular de la pantalla."
 
 #. grab delay
@@ -7448,7 +7448,7 @@
 "Av�s:\n"
 "la imatge que esteu carregant t� 16 bits per canal. El GIMP nom�s pot "
 "gestionar-ne de 8 bits, per tant es convertir� autom�ticament. Es perdr� "
-"informaci� degut a aquesta conversi�."
+"informaci� a causa d'aquesta conversi�."
 
 #: ../plug-ins/common/tiff.c:2085
 msgid ""
@@ -7594,7 +7594,7 @@
 msgid ""
 "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
 msgstr ""
-"Aquesta cadena es far� servir per identificar una unitat en els fitxers de "
+"Aquesta cadena es far� servir per identificar una unitat als fitxers de "
 "configuraci� del GIMP."
 
 #: ../plug-ins/common/uniteditor.c:98
@@ -9747,7 +9747,7 @@
 
 #: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:95
 msgid "The number of sizes of brushes to use"
-msgstr "El nombre de mides de pinzells a usar"
+msgstr "El nombre de mides de pinzells a emprar"
 
 #: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:103
 msgid "Minimum size:"
@@ -11390,7 +11390,7 @@
 
 #: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:846
 msgid "Enter the name you wish to give this logical printer"
-msgstr "Introdu�u el nom que voleu donar a aquesta impressora l�gica"
+msgstr "Introdu�u el nom que voleu donar a aquesta impressora ll�gica"
 
 #: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:859
 msgid "About Gimp-Print "
@@ -11490,7 +11490,7 @@
 "Define a new logical printer. This can be used to name a collection of "
 "settings that you wish to remember for future use."
 msgstr ""
-"Definiu una nova impressora l�gica. S'usa per donar nom a una col�lecci� de "
+"Definiu una nova impressora ll�gica. S'empra per donar nom a una col�lecci� 
de "
 "configuracions que voleu recordar per a �s futur."
 
 #: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:994
@@ -11929,7 +11929,7 @@
 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:238
 #, c-format
 msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
-msgstr "wget ha retornat un error, llegint el URI '%s'"
+msgstr "wget ha retornat un error, llegint l'URI '%s'"
 
 #. The third line is "Connecting to..."
 #: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:175
@@ -12111,7 +12111,7 @@
 #~ "don't support transparency."
 #~ msgstr ""
 #~ "Av�s:\n"
-#~ "El color transparent en el fitxer escrit pot ser incorrecte en "
+#~ "El color transparent al fitxer escrit pot ser incorrecte en "
 #~ "visualitzadors que no suportin transpar�ncies."
 
 #~ msgid "Settings"
Index: po-tips/ca.po
===================================================================
RCS file: /cvs/gnome/gimp/po-tips/ca.po,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 ca.po
--- po-tips/ca.po    9 Mar 2006 00:03:22 -0000    1.3
+++ po-tips/ca.po    17 Aug 2006 10:18:59 -0000
@@ -69,7 +69,7 @@
 "Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
 "use the menus to do the same."
 msgstr ""
-"Cal ancorar una selecci� flotant en una nova capa o a l'�ltima capa activa "
+"Cal ancorar una selecci� flotant en una nova capa o a la darrera capa activa "
 "abans de fer altres operacions en la imatge. Cliqueu els botons &quot;Nova "
 "capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; en el di�leg capes, o utilitzeu els "
 "men�s per fer el mateix."
@@ -233,7 +233,7 @@
 "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
 msgstr ""
 "Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar m�s tard, feu servir el "
-"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu la extensi� de "
+"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensi� de "
 "fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i elements de "
 "vostre feina. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
 
@@ -339,7 +339,7 @@
 "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
 msgstr ""
 "Podeu utilitzar <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> per encerclar totes les capes en "
-"una imatge (si el vostre gestor de finestres no bloqueja aquestes tecles...)."
+"una imatge (si el vostre gestor de finestres no bloca aquestes tecles...)."
 
 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
 msgid ""

Respondre per correu electrònic a