Quim, quina eina has utilitzat per a generar aquest diff, o manipular
els fitxers? Siga el que siga, emprenya molt perquè afegeix comentaris
de traductors que no ho són. És important saber què ho està fent perquè
cal corregir-la. Una infinitat de fitxers tenen comentaris que no
haurien d'estar. Un exemple:

> 
> +# initialize the list of gimp fonts
> #. initialize the list of gimp fonts
> #: ../app/actions/actions.c:133 ../app/core/gimp.c:872
> #: ../app/dialogs/dialogs.c:146 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2313
> @@ -312,6 +313,7 @@
> msgid "Gradient Editor"
> msgstr "Editor de degradats"

S'afegeixen comentaris de traductor a partir dels comentaris del codi
font ("# " vs. "#. ").

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
[EMAIL PROTECTED]   [EMAIL PROTECTED]   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

Respondre per correu electrònic a