Hola Quim,

perdona el retard, he estat enfeinat amb el PFC. Et passo el que he
pogut revisar del po-plugins en el diff adjunt.

Salut!

2007/1/24, Joaquim Perez <[EMAIL PROTECTED]>:
Hola,

He enviat els últims canvis per tal que en Josep els pugi al SVN.

Xavier estaves revisant el po-plug-ins oi, com tens la revisió, si vols ja
faig jo la feina de fer el merge.

Salut,


Quim--
Google talk: xavi.conde a gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an off hand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way

Pink Floyd | Brain Damage | Dark side of the moon
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ca.po	2006-12-21 22:15:16.000000000 +0100
+++ ca.po.3gen	2007-01-08 16:15:46.000000000 +0100
@@ -488,7 +488,7 @@
 
 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1095
 msgid "Delete currently selected fractal"
-msgstr "Suprimeix la fractal seleccionada actualment"
+msgstr "Suprimeix la fractal seleccionada"
 
 #: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1118
 msgid "Rescan for Fractals"
@@ -525,7 +525,7 @@
 
 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
 msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
-msgstr "Fes transparent la imatge de destinació on l'alçada sigui zero"
+msgstr "Fes transparent les zones de la imatge on l'alçada sigui zero"
 
 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:305
 msgid "Cre_ate new image"
@@ -763,7 +763,7 @@
 #: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:716
 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
 msgid "Higher values makes the highlights more focused"
-msgstr "Uns valors més alts fan que el que es ressalta estigui més enfocat"
+msgstr "Amb valors més alts, el que es ressalta està més enfocat"
 
 #  Metallic
 #. Metallic
@@ -991,7 +991,7 @@
 
 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:599
 msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
-msgstr "Atura't quan les diferències de píxels són més altes que aquest valor"
+msgstr "Atura't quan les diferències de píxels superin aquest valor"
 
 #: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
 msgid "Point light"
@@ -1454,7 +1454,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:135
 msgid "kx^p stepped"
-msgstr "kx^p desplaçat"
+msgstr "kx^p desplaçada"
 
 # era msgstr "kx^p s'ha desplaçat"
 # És un adjectiu i no un verb, perquè apareix a una llista desplegable
@@ -1464,7 +1464,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:137
 msgid "k(1-x^p) stepped"
-msgstr "k(1-x^p) desplaçat"
+msgstr "k(1-x^p) desplaçada"
 
 # era: msgstr "k(1-x^p) s'ha desplaçat"
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:138
@@ -1822,7 +1822,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1723
 msgid "Ch. sensitivity:"
-msgstr "S.  canal:"
+msgstr "Sens. canal:"
 
 #: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1733
 msgid "Mutation rate:"
@@ -2110,11 +2110,11 @@
 
 #: ../plug-ins/common/antialias.c:147
 msgid "Antialiasing..."
-msgstr "S'està auavitzant les vores..."
+msgstr "S'està suavitzant les vores..."
 
 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:108
 msgid "Simulate an elliptical lens over the image"
-msgstr "Simula unes lents el·líptiques damunt de la imatge"
+msgstr "Simula una lent el·líptica damunt de la imatge"
 
 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:114
 msgid "Apply _Lens..."
@@ -2126,7 +2126,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:393
 msgid "Lens Effect"
-msgstr "Efecte de lent"
+msgstr "Efecte de la lent"
 
 #: ../plug-ins/common/apply_lens.c:426
 msgid "_Keep original surroundings"
@@ -2154,7 +2154,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:89
 msgid "Autocrop Imag_e"
-msgstr "_Escapça la imatge, automàtic"
+msgstr "_Escapçat automàtic de la imatge"
 
 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:98
 msgid "Remove empty borders from the layer"
@@ -2162,7 +2162,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:103
 msgid "Autocrop Lay_er"
-msgstr "_Escapça la capa, automàtic"
+msgstr "_Escapçat automàtic la capa"
 
 #: ../plug-ins/common/autocrop.c:150
 msgid "Cropping"
@@ -2243,7 +2243,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/borderaverage.c:99
 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
-msgstr "Calcula un color de primer pla com a mitjana dels colors de la vora la imatge"
+msgstr "Estableix com a color de primer pla la mitjana dels colors de la vora"
 
 #: ../plug-ins/common/borderaverage.c:104
 msgid "_Border Average..."
@@ -2332,7 +2332,7 @@
 "The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
 "button."
 msgstr ""
-"El desplaçament es pot ajustar arrossegant la previsualització utilitzant el "
+"El desplaçament es pot ajustar arrossegant la previsualització mitjançant el "
 "botó central del ratolí."
 
 #: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3344
@@ -2426,7 +2426,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:178
 msgid "Alter colors by mixing RGB Channels"
-msgstr "Altera els colors barregant els canals RGB"
+msgstr "Altera els colors barrejant els canals RGB"
 
 #: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:183
 msgid "Channel Mi_xer..."
@@ -2607,8 +2607,8 @@
 "Drag and drop colors to rearrange the colormap.  The numbers shown are the "
 "original indices.  Right-click for a menu with sort options."
 msgstr ""
-"Arrossegueu colors per ajustar el mapa de colors.  El números que es mostren "
-"són els índex originals.  Feu clic amb el botó dret per veure les opcions "
+"Arrossegueu colors per ajustar el mapa de colors. Els nombres que es mostren "
+"són els índex originals. Feu clic amb el botó dret per veure les opcions "
 "d'ordenació."
 
 #: ../plug-ins/common/colortoalpha.c:96
@@ -2754,8 +2754,7 @@
 #: ../plug-ins/common/compose.c:380
 msgid "Create an image using multiple gray images as color channels"
 msgstr ""
-"Crea una imatge utilitzant,com a canals de color , diverses imatges amb "
-"escala de grisos "
+"Crea una imatge utilitzant diverses imatges en escala de grisos com a canals de color"
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:386
 msgid "C_ompose..."
@@ -2820,7 +2819,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:798
 msgid "Unable to recompose, source layer not found"
-msgstr "No s'ha pogut tornar a composar, perquè no s'ha trobat la capa origen"
+msgstr "No s'ha pogut tornar a composar: no s'ha trobat la capa origen"
 
 #: ../plug-ins/common/compose.c:1426
 msgid "Compose"
@@ -2864,7 +2863,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/compressor.c:518
 msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
-msgstr "Es desconeix l'extensió del fitxer, s'intentarà llegir el fitxer amb file magic."
+msgstr "Es desconeix l'extensió del fitxer, s'intentarà esbrinar el format pel contingut."
 
 #: ../plug-ins/common/convmatrix.c:101
 msgid "Gr_ey"
@@ -3041,7 +3040,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:521
 msgid "Bend the image using two control curves"
-msgstr "Distorsionala imatge utilitzant dues corbes de control"
+msgstr "Distorsiona la imatge utilitzant dues corbes de control"
 
 # era: msgstr "Transformació cubísta..."
 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:542
@@ -3050,7 +3049,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:678
 msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
-msgstr "Només es pot operar en les capes (però es feia en canal o màscara)."
+msgstr "Només es pot operar en les capes (s'ha cridat amb un canal o màscara)."
 
 #: ../plug-ins/common/curve_bend.c:696
 msgid "Cannot operate on layers with masks."
@@ -3453,7 +3452,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:147
 msgid "Remove speckle noise from the image"
-msgstr "Elimina, de la imatge, el soroll, en forma de pics"
+msgstr "Elimina de la imatge el soroll en forma de pics"
 
 #: ../plug-ins/common/despeckle.c:153
 msgid "Des_peckle..."
@@ -3638,11 +3637,11 @@
 
 #: ../plug-ins/common/displace.c:462
 msgid "Displacement Mode"
-msgstr "Mode desplaça"
+msgstr "Mode desplaçament"
 
 #: ../plug-ins/common/displace.c:465
 msgid "_Cartesian"
-msgstr "_Cartesia"
+msgstr "_Cartesià"
 
 #: ../plug-ins/common/displace.c:466
 msgid "_Polar"
@@ -3664,7 +3663,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/dog.c:135
 msgid "Edge detection with control of edge thickness"
-msgstr "Detecta les vores segons la mida de les vores"
+msgstr "Detecta les vores segons la seva mida"
 
 #: ../plug-ins/common/dog.c:142
 msgid "_Difference of Gaussians..."
@@ -3717,7 +3716,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/edge.c:660
 msgid "Prewitt compass"
-msgstr "compàs Prewitt"
+msgstr "Compàs Prewitt"
 
 #: ../plug-ins/common/edge.c:661 ../plug-ins/common/sinus.c:904
 msgid "Gradient"
@@ -3862,11 +3861,11 @@
 
 #: ../plug-ins/common/film.c:217
 msgid "Combine several images on a film strip"
-msgstr "Combina diverses imatge en un paper de pel·lícula"
+msgstr "Combina diverses imatge en un fotograma de cel·luloide"
 
 #: ../plug-ins/common/film.c:222
 msgid "_Filmstrip..."
-msgstr "_Pel·lícula..."
+msgstr "_Fotograma de cel·luloide..."
 
 #: ../plug-ins/common/film.c:307
 msgid "Composing images"
@@ -4049,16 +4048,16 @@
 
 #: ../plug-ins/common/fp.c:374
 msgid "FP can only be used on RGB images."
-msgstr "FP només es pot operar en imatge RGB."
+msgstr "PF només es pot operar en imatge RGB."
 
 #: ../plug-ins/common/fp.c:384
 msgid "FP can only be run interactively."
-msgstr "FP només es pot executar de manera interactiva."
+msgstr "PF només es pot executar de manera interactiva."
 
 # era: msgstr "Abans, convertiu la imatge a format RGB!"
 #: ../plug-ins/common/fp.c:402
 msgid "Applying filter pack"
-msgstr "S'està aplicant el paquet de filtratge"
+msgstr "S'està aplicant el paquet de filtres"
 
 #: ../plug-ins/common/fp.c:521
 msgid "Original:"
@@ -4174,7 +4173,7 @@
 # era: msgstr "Previsualitza així que ho arrosseguis"
 #: ../plug-ins/common/fp.c:1426
 msgid "Preview Size"
-msgstr "Previsualitza la mida"
+msgstr "Mida de previsualització"
 
 #: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:116
 msgid "Transform image with the Mandelbrot Fractal"
@@ -4374,7 +4373,7 @@
 "The GIF file format does not allow this.  You may choose whether to crop all "
 "of the layers to the image borders, or cancel this save."
 msgstr ""
-" Això no està permès en les imatges GIF. Podeu escollir entre escapçar totes "
+"Això no està permès en les imatges GIF. Podeu escollir entre escapçar totes "
 "les capes d'acord amb les vores de les imatges o no desar."
 
 #: ../plug-ins/common/gif.c:1233
@@ -4481,7 +4480,7 @@
 "GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled.  Animation might not "
 "play or re-save perfectly."
 msgstr ""
-"GIF: No es pot gestionar el tipus de composició GIF %d no documentat. Pot "
+"GIF: no es pot gestionar el tipus de composició GIF %d no documentat. Pot "
 "ser que l'animació no es reprodueixi o no es torni a desar perfectament."
 
 # era: msgstr "GIF: No està gestionat el tipus %d de composició GIF indocumentat. Pot ser que l'animació no es reprodueixi o no es torni a desar perfectament."
@@ -4492,7 +4491,7 @@
 #: ../plug-ins/common/gih.c:321
 #, c-format
 msgid "Layer %s doesn't have an alpha channel, skipped"
-msgstr "La capa %s no té un canal alfa, s'han omès"
+msgstr "La capa %s no té un canal alfa, s'ha omès"
 
 #: ../plug-ins/common/gih.c:492
 msgid "Error in GIMP brush pipe file."
@@ -4748,7 +4747,7 @@
 msgstr ""
 "Si es marca l'opció, el GTM no deixarà espais en blanc entre els marcadors "
 "TD i el contingut de la cel·la. Només és necessari per al control de "
-"posicionament de nivell de píxels."
+"posicionament a nivell de píxels."
 
 # era: msgstr "El fet de comprovar aquest marcador provocarà que el GTM no deixi espai en blanc entre els marcadors TD i el contingut de la cel·la. Només és necessari per al posicionament del nivell de control dels píxels."
 #: ../plug-ins/common/gtm.c:509
@@ -5006,7 +5005,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/jigsaw.c:414
 msgid "Assembling jigsaw"
-msgstr "S'està muntant el puzzle"
+msgstr "S'està construint el puzzle"
 
 #: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2418
 msgid "Jigsaw"
@@ -5101,7 +5100,7 @@
 #: ../plug-ins/common/lcms.c:407
 #, c-format
 msgid "Could not open color profile from '%s'"
-msgstr "No s'han pogut llegir el perfil de color de '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut llegir el perfil de color de '%s'"
 
 #: ../plug-ins/common/lcms.c:415 ../plug-ins/common/lcms.c:607
 #, c-format
@@ -5130,7 +5129,7 @@
 #: ../plug-ins/common/lcms.c:772
 #, c-format
 msgid "Could not open ICC profile from '%s'"
-msgstr "No s'han pogut llegir el perfil ICC de '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut llegir el perfil ICC de '%s'"
 
 #: ../plug-ins/common/lcms.c:794
 #, c-format
@@ -5321,7 +5320,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/mail.c:736
 msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
-msgstr "hi ha algun error amb l'extensió dels fitxers o l'absència d'aquests"
+msgstr "hi ha algun error amb l'extensió dels fitxers, o bé manca l'extensió"
 
 # era: msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' en escritura: %s"
 #: ../plug-ins/common/mail.c:963
@@ -5348,7 +5347,7 @@
 #: ../plug-ins/common/mapcolor.c:143
 msgid "Map colors sending foreground to black, background to white"
 msgstr ""
-"Posa el negre com a el color de primer pla sigui i el blanc com a color de "
+"Posa el negre com a color de primer pla i el blanc com a color de "
 "fons"
 
 #: ../plug-ins/common/mapcolor.c:151
@@ -5357,7 +5356,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/mapcolor.c:160
 msgid "Map color range specified by two colors to another range"
-msgstr "Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per un altre rang"
+msgstr "Substitueix un rang de colors determinat per dos colors d'un altre rang"
 
 #: ../plug-ins/common/mapcolor.c:168
 msgid "Color Range _Mapping..."
@@ -5422,7 +5421,6 @@
 msgid "_Hold the maximal channels"
 msgstr "Retén els canals _màxims"
 
-# era: msgstr "Retingueu els canals m_àxims"
 #: ../plug-ins/common/max_rgb.c:294
 msgid "Ho_ld the minimal channels"
 msgstr "Retén els canals mí_nims"
@@ -5431,7 +5429,6 @@
 msgid "Simulate movement using directional blur"
 msgstr "Simula una imatge en moviment utilitzant una difuminació direccional"
 
-# era: msgstr "Retingueu els canals m_ínims"
 #: ../plug-ins/common/mblur.c:174
 msgid "_Motion Blur..."
 msgstr "Difuminació de _moviment..."
@@ -5444,7 +5441,6 @@
 msgid "Motion Blur"
 msgstr "Difuminació de moviment"
 
-# era: msgstr "Moviment de difuminació"
 #: ../plug-ins/common/mblur.c:943
 msgid "Blur Type"
 msgstr "Tipus de difuminació"
@@ -5559,7 +5555,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/mng.c:1466 ../plug-ins/common/png.c:1801
 msgid "Choose a high compression level for small file size"
-msgstr "Escull un nivell de compressió alt per a una mida de fitxer petita"
+msgstr "Esculliu un nivell de compressió alt per a una mida de fitxer petita"
 
 #: ../plug-ins/common/mng.c:1480
 msgid "JPEG compression quality:"
@@ -5801,7 +5797,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/newsprint.c:1417
 msgid "_Factory Defaults"
-msgstr "Con_figuració original"
+msgstr "_Valors predeterminats"
 
 #. anti-alias control
 #: ../plug-ins/common/newsprint.c:1443 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1254
@@ -5877,7 +5873,7 @@
 #: ../plug-ins/common/noisify.c:550
 #, c-format
 msgid "Channel #%d:"
-msgstr "Canal nº %d:"
+msgstr "Canal num. %d:"
 
 #: ../plug-ins/common/normalize.c:80
 msgid "Stretch brightness values to cover the full range"
@@ -6014,7 +6010,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/papertile.c:814
 msgid "Cut image into paper tiles, and slide them"
-msgstr "Talla la imatge en trossets de paper, i en fa una tira"
+msgstr "Retalla la imatge en trossets de paper, i en fa una tira"
 
 #: ../plug-ins/common/papertile.c:819
 msgid "September 31, 1999"
@@ -6320,7 +6316,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/pnm.c:738
 msgid "Error reading file."
-msgstr "S'ha produït un error quan es llegia el fitxer."
+msgstr "S'ha produït un error en llegir el fitxer."
 
 #: ../plug-ins/common/pnm.c:1103
 msgid "Save as PNM"
@@ -6459,7 +6455,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
 msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
-msgstr "La funció de desar del PostScript no pot gestionar imatges amb canals alfa"
+msgstr "La funció per desar en PostScript no pot gestionar imatges amb canals alfa"
 
 #: ../plug-ins/common/postscript.c:1692 ../plug-ins/common/postscript.c:1722
 #, c-format
@@ -6469,8 +6465,8 @@
 "location.\n"
 "(%s)"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut engegar el Ghostscript. Assegureu-vos que el Ghostscript està "
-"instal·lat i si és necessari informeu la variable d'entorn GS_PROG per dir-"
+"No s'ha pogut executar el Ghostscript. Assegureu-vos que el Ghostscript està "
+"instal·lat. Si és necessari, establiu la variable d'entorn GS_PROG per dir-"
 "li al GIMP on es troba.\n"
 "(%s)"
 
@@ -6624,7 +6620,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:83
 msgid "List available procedures in the PDB"
-msgstr "Llista les funcions disponibles en el PDB"
+msgstr "Llista les funcions disponibles en la BDF"
 
 #: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:88
 msgid "Procedure _Browser"
@@ -6648,13 +6644,12 @@
 "Unable to save layer with mode '%s'.  Either the PSD file format or the save "
 "plug-in does not support that, using normal mode instead."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desar la capa amb mode '%s'.  O bé el format de fitxer PSD o "
-"bé el connector que permet desar en aquest format no ho permeten, haureu de "
-"fer servir el mode normal."
+"No s'ha pogut desar la capa amb mode '%s'. Això no és permés, bé pel format "
+"de fitxer PSD, bé pel connector. En el seu lloc, es faraà servir el mode normal."
 
 #: ../plug-ins/common/psd_save.c:523
 msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
-msgstr "Error: no se convertir de tipus d'imatge base del GIMP a mode PSD"
+msgstr "Error: no es pot convertir el tipus d'imatge base del GIMP a mode PSD"
 
 #: ../plug-ins/common/psd_save.c:1424
 #, c-format
@@ -6713,11 +6708,11 @@
 
 #: ../plug-ins/common/randomize.c:202
 msgid "Randomly interchange some pixels with neighbors"
-msgstr "Aleatòriament intercanvia alguns píxels amb els seus veïns"
+msgstr "Intercanvia aleatòriament alguns píxels amb els seus veïns"
 
 #: ../plug-ins/common/randomize.c:204
 msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
-msgstr "Aleatòriament desplaça alguns píxels cap avall (semblant a una barreja)"
+msgstr "Desplaça aleatòriament cap avall alguns píxels (semblant a una barreja)"
 
 #: ../plug-ins/common/randomize.c:231
 msgid "_Hurl..."
@@ -6766,7 +6761,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/raw.c:1003
 msgid "RGB Alpha"
-msgstr "RGB amb Alfa"
+msgstr "RGB amb alfa"
 
 #: ../plug-ins/common/raw.c:1004
 msgid "Planar RGB"
@@ -6778,7 +6773,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/raw.c:1006
 msgid "Indexed Alpha"
-msgstr "Indexat amb Alfa"
+msgstr "Indexat amb alfa"
 
 #: ../plug-ins/common/raw.c:1011
 msgid "Image _Type:"
@@ -6851,7 +6846,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/redeye.c:184
 msgid "Manually selecting the eyes may improve the results."
-msgstr "Seleccionant els ulls manualment millorarà el resultat."
+msgstr "Es millorarà el resultat si se selecciona els ulls manualment."
 
 # era: msgstr "Color a _Alfa"
 #: ../plug-ins/common/redeye.c:317
@@ -7065,7 +7060,7 @@
 
 #: ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:105
 msgid "Randomize hue/saturation/value independently"
-msgstr "Assigna valors aleatoris al to, a la saturació i al valor "
+msgstr "Assigna valors aleatoris al to, a la saturació i al valor"
 
 #: ../plug-ins/common/scatter_hsv.c:110
 msgid "HSV Noise..."
@@ -7125,11 +7120,11 @@
 
 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:820
 msgid "Take a screenshot of a single _window"
-msgstr "Obten un captura d'una única _pantalla"
+msgstr "Obtén una captura d'una _finestra"
 
 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:841
 msgid "Include window _decoration"
-msgstr "_decora la finestra"
+msgstr "Inclou les vores _de la finestra"
 
 #: ../plug-ins/common/screenshot.c:857
 msgid "Take a screenshot of the entire _screen"
@@ -7205,8 +7200,8 @@
 #: ../plug-ins/common/sharpen.c:115
 msgid "Make image sharper (less powerful than Unsharp Mask)"
 msgstr ""
-"Ressalta les vores de la imatge (tot i que no es pot aconseguir el mateix i "
-"més amb Difuminat amb màscara)"
+"Ressalta les vores de la imatge («Difuminat amb màscara» permet obtenir "
+"millors resultats)"
 
 #: ../plug-ins/common/sharpen.c:122
 msgid "_Sharpen..."
@@ -7293,7 +7288,7 @@
 #: ../plug-ins/common/sinus.c:741
 msgid "R_andom seed:"
 msgstr "Llavor _aleatòria:"
-
+#xc
 # Quim: no és una pregunta, és un checkbox
 #: ../plug-ins/common/sinus.c:750
 msgid "_Force tiling?"
@@ -12178,4 +12173,3 @@
 #, c-format
 msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
 msgstr "Error: el fitxer de propietats XJT '%s' està buit."
-

Respondre per correu electrònic a