tree 1ec769716a18a5675348337155e46b3f609b2fcf
parent 6d78933c291bd0b6292e2c631e2f5e346c14d3fa
author thomas schorpp <[EMAIL PROTECTED]> Sat, 10 Sep 2005 03:03:06 -0700
committer Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]> Sat, 10 Sep 2005 03:57:44 -0700

[PATCH] dvb: av7110: Siemens DVB-C analog video input support

Add support for analog video inputs (CVBS and Y/C) of the
analog module for the Siemens DVB-C card.

Signed-off-by: thomas schorpp <[EMAIL PROTECTED]>
Signed-off-by: Johannes Stezenbach <[EMAIL PROTECTED]>
Signed-off-by: Andrew Morton <[EMAIL PROTECTED]>
Signed-off-by: Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]>

 drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c |  74 +++++++++++++++++++++++++----------
 1 files changed, 54 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c 
b/drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c
--- a/drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c
+++ b/drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c
@@ -70,7 +70,7 @@ static int msp_readreg(struct av7110 *av
    return 0;
 }
 
-static struct v4l2_input inputs[2] = {
+static struct v4l2_input inputs[4] = {
    {
        .index     = 0,
        .name      = "DVB",
@@ -87,6 +87,22 @@ static struct v4l2_input inputs[2] = {
        .tuner     = 0,
        .std      = V4L2_STD_PAL_BG|V4L2_STD_NTSC_M,
        .status     = 0,
+    }, {
+        .index     = 2,
+        .name      = "Video",
+        .type      = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA,
+        .audioset    = 0,
+        .tuner     = 0,
+        .std      = V4L2_STD_PAL_BG|V4L2_STD_NTSC_M,
+        .status     = 0,
+    }, {
+        .index     = 3,
+        .name      = "Y/C",
+        .type      = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA,
+        .audioset    = 0,
+        .tuner     = 0,
+        .std      = V4L2_STD_PAL_BG|V4L2_STD_NTSC_M,
+        .status     = 0,
    }
 };
 
@@ -212,24 +228,44 @@ static int av7110_dvb_c_switch(struct sa
    }
 
    if (0 != av7110->current_input) {
+        dprintk(1, "switching to analog TV:\n");
        adswitch = 1;
        source = SAA7146_HPS_SOURCE_PORT_B;
        sync = SAA7146_HPS_SYNC_PORT_B;
        memcpy(standard, analog_standard, sizeof(struct 
saa7146_standard) * 2);
-        dprintk(1, "switching to analog TV\n");
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0008, 0x0000); // 
loudspeaker source
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0009, 0x0000); // headphone 
source
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x000a, 0x0000); // SCART 1 
source
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x000e, 0x3000); // FM matrix, 
mono
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0000, 0x4f00); // 
loudspeaker + headphone
-        msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0007, 0x4f00); // SCART 1 
volume
 
-        if (av7110->analog_tuner_flags & ANALOG_TUNER_VES1820) {
-            if (ves1820_writereg(dev, 0x09, 0x0f, 0x60))
-                dprintk(1, "setting band in demodulator 
failed.\n");
-        } else if (av7110->analog_tuner_flags & ANALOG_TUNER_STV0297) {
-            saa7146_setgpio(dev, 1, SAA7146_GPIO_OUTHI); // TDA9198 
pin9(STD)
-            saa7146_setgpio(dev, 3, SAA7146_GPIO_OUTHI); // TDA9198 
pin30(VIF)
+        switch (av7110->current_input) {
+        case 1:
+            dprintk(1, "switching SAA7113 to Analog Tuner 
Input.\n");
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0008, 0x0000); // 
loudspeaker source
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0009, 0x0000); // 
headphone source
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x000a, 0x0000); // 
SCART 1 source
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x000e, 0x3000); // FM 
matrix, mono
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0000, 0x4f00); // 
loudspeaker + headphone
+            msp_writereg(av7110, MSP_WR_DSP, 0x0007, 0x4f00); // 
SCART 1 volume
+
+            if (av7110->analog_tuner_flags & ANALOG_TUNER_VES1820) {
+                if (ves1820_writereg(dev, 0x09, 0x0f, 0x60))
+                    dprintk(1, "setting band in demodulator 
failed.\n");
+            } else if (av7110->analog_tuner_flags & 
ANALOG_TUNER_STV0297) {
+                saa7146_setgpio(dev, 1, SAA7146_GPIO_OUTHI); // 
TDA9198 pin9(STD)
+                saa7146_setgpio(dev, 3, SAA7146_GPIO_OUTHI); // 
TDA9198 pin30(VIF)
+            }
+            if (i2c_writereg(av7110, 0x48, 0x02, 0xd0) != 1)
+                dprintk(1, "saa7113 write failed @ card %d", 
av7110->dvb_adapter.num);
+            break;
+        case 2:
+            dprintk(1, "switching SAA7113 to Video AV CVBS 
Input.\n");
+            if (i2c_writereg(av7110, 0x48, 0x02, 0xd2) != 1)
+                dprintk(1, "saa7113 write failed @ card %d", 
av7110->dvb_adapter.num);
+            break;
+        case 3:
+            dprintk(1, "switching SAA7113 to Video AV Y/C 
Input.\n");
+            if (i2c_writereg(av7110, 0x48, 0x02, 0xd9) != 1)
+                dprintk(1, "saa7113 write failed @ card %d", 
av7110->dvb_adapter.num);
+            break;
+        default:
+            dprintk(1, "switching SAA7113 to Input: AV7110: 
SAA7113: invalid input.\n");
        }
    } else {
        adswitch = 0;
@@ -300,7 +336,6 @@ static int av7110_ioctl(struct saa7146_f
        // FIXME: standard / stereo detection is still broken
        msp_readreg(av7110, MSP_RD_DEM, 0x007e, &stereo_det);
        dprintk(1, "VIDIOC_G_TUNER: msp3400 TV standard detection: 
0x%04x\n", stereo_det);
-
        msp_readreg(av7110, MSP_RD_DSP, 0x0018, &stereo_det);
        dprintk(1, "VIDIOC_G_TUNER: msp3400 stereo detection: 
0x%04x\n", stereo_det);
        stereo = (s8)(stereo_det >> 8);
@@ -310,7 +345,7 @@ static int av7110_ioctl(struct saa7146_f
            t->audmode = V4L2_TUNER_MODE_STEREO;
        }
        else if (stereo < -0x10) {
-            /* bilingual*/
+            /* bilingual */
            t->rxsubchans = V4L2_TUNER_SUB_LANG1 | 
V4L2_TUNER_SUB_LANG2;
            t->audmode = V4L2_TUNER_MODE_LANG1;
        }
@@ -344,7 +379,7 @@ static int av7110_ioctl(struct saa7146_f
            fm_matrix = 0x3000; // mono
            src = 0x0010;
            break;
-        default: /* case V4L2_TUNER_MODE_MONO: {*/
+        default: /* case V4L2_TUNER_MODE_MONO: */
            dprintk(2, "VIDIOC_S_TUNER: TDA9840_SET_MONO\n");
            fm_matrix = 0x3000; // mono
            src = 0x0030;
@@ -406,7 +441,7 @@ static int av7110_ioctl(struct saa7146_f
        dprintk(2, "VIDIOC_ENUMINPUT: %d\n", i->index);
 
        if (av7110->analog_tuner_flags) {
-            if (i->index < 0 || i->index >= 2)
+            if (i->index < 0 || i->index >= 4)
                return -EINVAL;
        } else {
            if (i->index != 0)
@@ -433,10 +468,9 @@ static int av7110_ioctl(struct saa7146_f
        if (!av7110->analog_tuner_flags)
            return 0;
 
-        if (input < 0 || input >= 2)
+        if (input < 0 || input >= 4)
            return -EINVAL;
 
-        /* FIXME: switch inputs here */
        av7110->current_input = input;
        return av7110_dvb_c_switch(fh);
    }
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git-commits-head" in
the body of a message to [EMAIL PROTECTED]
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to