Gitweb:   
http://git.kernel.org/git/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=eea820ab0b189d74620dca376817a2e599eb1ab1
Commit:   eea820ab0b189d74620dca376817a2e599eb1ab1
Parent:   828b23fc8794d1ac679e1695a9d9e0341e43752e
Author:   Geert Uytterhoeven <[EMAIL PROTECTED]>
AuthorDate: Tue Oct 16 01:29:40 2007 -0700
Committer: Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]>
CommitDate: Tue Oct 16 09:43:20 2007 -0700

  ps3av: eliminate PS3AV_DEBUG
  
  ps3av: eliminate PS3AV_DEBUG
   - Move ps3av_cmd_av_monitor_info_dump from ps3av_cmd.c to ps3av.c, as
  it's
    used there only
   - Integrate ps3av_cmd_av_hw_conf_dump() into its sole user
   - Use pr_debug() for printing debug info
  
  Signed-off-by: Geert Uytterhoeven <[EMAIL PROTECTED]>
  Signed-off-by: Antonino Daplas <[EMAIL PROTECTED]>
  Signed-off-by: Andrew Morton <[EMAIL PROTECTED]>
  Signed-off-by: Linus Torvalds <[EMAIL PROTECTED]>
---
 drivers/ps3/ps3av.c     |  72 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 drivers/ps3/ps3av_cmd.c   |  66 ---------------------------------------
 include/asm-powerpc/ps3av.h |  7 ----
 3 files changed, 67 insertions(+), 78 deletions(-)

diff --git a/drivers/ps3/ps3av.c b/drivers/ps3/ps3av.c
index a1f63cb..c1bcad6 100644
--- a/drivers/ps3/ps3av.c
+++ b/drivers/ps3/ps3av.c
@@ -656,6 +656,64 @@ static int ps3av_hdmi_get_vid(struct ps3av_info_monitor 
*info)
    return vid;
 }
 
+static void ps3av_monitor_info_dump(const struct ps3av_pkt_av_get_monitor_info 
*monitor_info)
+{
+    const struct ps3av_info_monitor *info = &monitor_info->info;
+    const struct ps3av_info_audio *audio = info->audio;
+    char id[sizeof(info->monitor_id)*3+1];
+    int i;
+
+    pr_debug("Monitor Info: size %u\n", monitor_info->send_hdr.size);
+
+    pr_debug("avport: %02x\n", info->avport);
+    for (i = 0; i < sizeof(info->monitor_id); i++)
+        sprintf(&id[i*3], " %02x", info->monitor_id[i]);
+    pr_debug("monitor_id: %s\n", id);
+    pr_debug("monitor_type: %02x\n", info->monitor_type);
+    pr_debug("monitor_name: %.*s\n", (int)sizeof(info->monitor_name),
+        info->monitor_name);
+
+    /* resolution */
+    pr_debug("resolution_60: bits: %08x native: %08x\n",
+        info->res_60.res_bits, info->res_60.native);
+    pr_debug("resolution_50: bits: %08x native: %08x\n",
+        info->res_50.res_bits, info->res_50.native);
+    pr_debug("resolution_other: bits: %08x native: %08x\n",
+        info->res_other.res_bits, info->res_other.native);
+    pr_debug("resolution_vesa: bits: %08x native: %08x\n",
+        info->res_vesa.res_bits, info->res_vesa.native);
+
+    /* color space */
+    pr_debug("color space  rgb: %02x\n", info->cs.rgb);
+    pr_debug("color space yuv444: %02x\n", info->cs.yuv444);
+    pr_debug("color space yuv422: %02x\n", info->cs.yuv422);
+
+    /* color info */
+    pr_debug("color info  red: X %04x Y %04x\n", info->color.red_x,
+        info->color.red_y);
+    pr_debug("color info green: X %04x Y %04x\n", info->color.green_x,
+        info->color.green_y);
+    pr_debug("color info blue: X %04x Y %04x\n", info->color.blue_x,
+        info->color.blue_y);
+    pr_debug("color info white: X %04x Y %04x\n", info->color.white_x,
+        info->color.white_y);
+    pr_debug("color info gamma: %08x\n", info->color.gamma);
+
+    /* other info */
+    pr_debug("supported_AI: %02x\n", info->supported_ai);
+    pr_debug("speaker_info: %02x\n", info->speaker_info);
+    pr_debug("num of audio: %02x\n", info->num_of_audio_block);
+
+    /* audio block */
+    for (i = 0; i < info->num_of_audio_block; i++) {
+        pr_debug("audio[%d] type: %02x max_ch: %02x fs: %02x sbit: "
+            "%02x\n",
+            i, audio->type, audio->max_num_of_ch, audio->fs,
+            audio->sbit);
+        audio++;
+    }
+}
+
 static int ps3av_auto_videomode(struct ps3av_pkt_av_get_hw_conf *av_hw_conf,
                int boot)
 {
@@ -671,7 +729,7 @@ static int ps3av_auto_videomode(struct 
ps3av_pkt_av_get_hw_conf *av_hw_conf,
        if (res < 0)
            return -1;
 
-        ps3av_cmd_av_monitor_info_dump(&monitor_info);
+        ps3av_monitor_info_dump(&monitor_info);
        info = &monitor_info.info;
        /* check DVI */
        if (info->monitor_type == PS3AV_MONITOR_TYPE_DVI) {
@@ -727,23 +785,27 @@ static int ps3av_auto_videomode(struct 
ps3av_pkt_av_get_hw_conf *av_hw_conf,
 static int ps3av_get_hw_conf(struct ps3av *ps3av)
 {
    int i, j, k, res;
+    const struct ps3av_pkt_av_get_hw_conf *hw_conf;
 
    /* get av_hw_conf */
    res = ps3av_cmd_av_get_hw_conf(&ps3av->av_hw_conf);
    if (res < 0)
        return -1;
 
-    ps3av_cmd_av_hw_conf_dump(&ps3av->av_hw_conf);
+    hw_conf = &ps3av->av_hw_conf;
+    pr_debug("av_h_conf: num of hdmi: %u\n", hw_conf->num_of_hdmi);
+    pr_debug("av_h_conf: num of avmulti: %u\n", hw_conf->num_of_avmulti);
+    pr_debug("av_h_conf: num of spdif: %u\n", hw_conf->num_of_spdif);
 
    for (i = 0; i < PS3AV_HEAD_MAX; i++)
        ps3av->head[i] = PS3AV_CMD_VIDEO_HEAD_A + i;
    for (i = 0; i < PS3AV_OPT_PORT_MAX; i++)
        ps3av->opt_port[i] = PS3AV_CMD_AVPORT_SPDIF_0 + i;
-    for (i = 0; i < ps3av->av_hw_conf.num_of_hdmi; i++)
+    for (i = 0; i < hw_conf->num_of_hdmi; i++)
        ps3av->av_port[i] = PS3AV_CMD_AVPORT_HDMI_0 + i;
-    for (j = 0; j < ps3av->av_hw_conf.num_of_avmulti; j++)
+    for (j = 0; j < hw_conf->num_of_avmulti; j++)
        ps3av->av_port[i + j] = PS3AV_CMD_AVPORT_AVMULTI_0 + j;
-    for (k = 0; k < ps3av->av_hw_conf.num_of_spdif; k++)
+    for (k = 0; k < hw_conf->num_of_spdif; k++)
        ps3av->av_port[i + j + k] = PS3AV_CMD_AVPORT_SPDIF_0 + k;
 
    /* set all audio port */
diff --git a/drivers/ps3/ps3av_cmd.c b/drivers/ps3/ps3av_cmd.c
index 83d7e8f..7f880c2 100644
--- a/drivers/ps3/ps3av_cmd.c
+++ b/drivers/ps3/ps3av_cmd.c
@@ -922,72 +922,6 @@ int ps3av_cmd_video_get_monitor_info(struct 
ps3av_pkt_av_get_monitor_info *info,
    return res;
 }
 
-#ifdef PS3AV_DEBUG
-void ps3av_cmd_av_hw_conf_dump(const struct ps3av_pkt_av_get_hw_conf *hw_conf)
-{
-    printk("av_h_conf:num of hdmi:%d\n", hw_conf->num_of_hdmi);
-    printk("av_h_conf:num of avmulti:%d\n", hw_conf->num_of_avmulti);
-    printk("av_h_conf:num of spdif:%d\n", hw_conf->num_of_spdif);
-}
-
-void ps3av_cmd_av_monitor_info_dump(const struct ps3av_pkt_av_get_monitor_info 
*monitor_info)
-{
-    const struct ps3av_info_monitor *info = &monitor_info->info;
-    const struct ps3av_info_audio *audio = info->audio;
-    int i;
-
-    printk("Monitor Info: size%d\n", monitor_info->send_hdr.size);
-
-    printk("avport:%02x\n", info->avport);
-    printk("monitor_id:");
-    for (i = 0; i < 10; i++)
-        printk("%02x ", info->monitor_id[i]);
-    printk("\nmonitor_type:%02x\n", info->monitor_type);
-    printk("monitor_name:");
-    for (i = 0; i < 16; i++)
-        printk("%c", info->monitor_name[i]);
-
-    /* resolution */
-    printk("\nresolution_60: bits:%08x native:%08x\n",
-       info->res_60.res_bits, info->res_60.native);
-    printk("resolution_50: bits:%08x native:%08x\n",
-       info->res_50.res_bits, info->res_50.native);
-    printk("resolution_other: bits:%08x native:%08x\n",
-       info->res_other.res_bits, info->res_other.native);
-    printk("resolution_vesa: bits:%08x native:%08x\n",
-       info->res_vesa.res_bits, info->res_vesa.native);
-
-    /* color space */
-    printk("color space  rgb:%02x\n", info->cs.rgb);
-    printk("color space yuv444:%02x\n", info->cs.yuv444);
-    printk("color space yuv422:%02x\n", info->cs.yuv422);
-
-    /* color info */
-    printk("color info  red:X %04x Y %04x\n",
-       info->color.red_x, info->color.red_y);
-    printk("color info green:X %04x Y %04x\n",
-       info->color.green_x, info->color.green_y);
-    printk("color info blue:X %04x Y %04x\n",
-       info->color.blue_x, info->color.blue_y);
-    printk("color info white:X %04x Y %04x\n",
-       info->color.white_x, info->color.white_y);
-    printk("color info gamma: %08x\n", info->color.gamma);
-
-    /* other info */
-    printk("supported_AI:%02x\n", info->supported_ai);
-    printk("speaker_info:%02x\n", info->speaker_info);
-    printk("num of audio:%02x\n", info->num_of_audio_block);
-
-    /* audio block */
-    for (i = 0; i < info->num_of_audio_block; i++) {
-        printk("audio[%d] type:%02x max_ch:%02x fs:%02x sbit:%02x\n",
-           i, audio->type, audio->max_num_of_ch, audio->fs,
-           audio->sbit);
-        audio++;
-    }
-}
-#endif /* PS3AV_DEBUG */
-
 #define PS3AV_AV_LAYOUT_0 (PS3AV_CMD_AV_LAYOUT_32 \
        | PS3AV_CMD_AV_LAYOUT_44 \
        | PS3AV_CMD_AV_LAYOUT_48)
diff --git a/include/asm-powerpc/ps3av.h b/include/asm-powerpc/ps3av.h
index 7df4250..4ac93a2 100644
--- a/include/asm-powerpc/ps3av.h
+++ b/include/asm-powerpc/ps3av.h
@@ -697,13 +697,6 @@ extern int ps3av_cmd_audio_mute(int, u32 *, u32);
 extern int ps3av_cmd_audio_active(int, u32);
 extern int ps3av_cmd_avb_param(struct ps3av_pkt_avb_param *, u32);
 extern int ps3av_cmd_av_get_hw_conf(struct ps3av_pkt_av_get_hw_conf *);
-#ifdef PS3AV_DEBUG
-extern void ps3av_cmd_av_hw_conf_dump(const struct ps3av_pkt_av_get_hw_conf *);
-extern void ps3av_cmd_av_monitor_info_dump(const struct 
ps3av_pkt_av_get_monitor_info *);
-#else
-static inline void ps3av_cmd_av_hw_conf_dump(const struct 
ps3av_pkt_av_get_hw_conf *hw_conf) {}
-static inline void ps3av_cmd_av_monitor_info_dump(const struct 
ps3av_pkt_av_get_monitor_info *monitor_info) {}
-#endif
 extern int ps3av_cmd_video_get_monitor_info(struct 
ps3av_pkt_av_get_monitor_info *,
                      u32);
 
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe git-commits-head" in
the body of a message to [EMAIL PROTECTED]
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to