billiob pushed a commit to branch master.

http://git.enlightenment.org/apps/terminology.git/commit/?id=e2c244f0c60618a8e2c4b5132b6d064ad17b2f99

commit e2c244f0c60618a8e2c4b5132b6d064ad17b2f99
Author: Boris Faure <bill...@gmail.com>
Date:  Sun Nov 8 22:43:01 2015 +0100

  fuzz: shorten again the test case
---
 afl/in/colors_fonts | 90 +++++++++--------------------------------------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 75 deletions(-)

diff --git a/afl/in/colors_fonts b/afl/in/colors_fonts
index 564a4a1..71905bf 100644
--- a/afl/in/colors_fonts
+++ b/afl/in/colors_fonts
@@ -1,78 +1,18 @@
-]4;16;rgb:00/00/00\]4;17;rgb:00/00/2a\]4;18;rgb:00/00/55\]4;19;rgb:00/00/7f\]4;20;rgb:00/00/aa\]4;21;rgb:00/00/d4\]4;22;rgb:00/2a/00\]4;23;rgb:00/2a/2a\]4;24;rgb:00/2a/55\]4;25;rgb:00/2a/7f\]4;26;rgb:00/2a/aa\]4;27;rgb:00/2a/d4\]4;28;rgb:00/55/00\]4;29;rgb:00/55/2a\]4;30;rgb:00/55/55\]4;31;rgb:00/55/7f\]4;32;rgb:00/55/aa\]4;33;rgb:00/55/d4\]4;34;rgb:00/7f/00\]4;35;rgb:00/7f/2a\]4;36;rgb:00/7f/55\]4;37;rgb:00/7f/7f\]4;38;rgb:00/7f/aa\]4;39;rg
 [...]
-    
 
-    
 
-    
-    
-████████
-████████
-    
-    
-████████
-████████
-    
-    
-████████
-████████
-    
    
    
    
    
    
-    
    
    
    
    
    
-    
    
    
    
    
    
-    
    
    
    
    
    
-    
    
    
    
    
    
-    
    
    
    
    
    
-   
   
   
   
-a
-A
-
-a
-A
-
-a
-A
-
-a
-A
-
-a
-A
-
-
+ 
+ 
+  
+  
+███
+███
+ 
+  
+aaaaa
 abcdRSTU
-
- ∮ E⋅da = Q, n → ∞, ∑ f(i) = ∏ g(i), ⎧⎡⎛┌─────┐⎞⎤⎫
- ⎪⎢⎜│a²+b³ ⎟⎥⎪
- ∀x∈ℝ: ⌈x⌉ = −⌊−x⌋, α ∧ ¬β = ¬(¬α ∨ β), ⎪⎢⎜│───── ⎟⎥⎪
- ⎪⎢⎜⎷ c₈ ⎟⎥⎪
- ℕ ⊆ ℕ₀ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ, ⎨⎢⎜ ⎟⎥⎬
- ⎪⎢⎜ ∞ ⎟⎥⎪
- ⊥ < a ≠ b ≡ c ≤ d ≪ ⊤ ⇒ (⟦A⟧ ⇔ ⟪B⟫), ⎪⎢⎜ ⎲ ⎟⎥⎪
- ⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪
- 2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 mm ⎩⎣⎝i=1 ⎠⎦⎭
- ði ıntəˈnæʃənəl fəˈnɛtık əsoʊsiˈeıʃn
- Y [ˈʏpsilɔn], Yen [jɛn], Yoga [ˈjoːgɑ]
- ((V⍳V)=⍳⍴V)/V←,V ⌷←⍳→⍴∆∇⊃‾⍎⍕⌈
-‘’“”
-“’”
-'´`
-‚‘„“
-†, ‡, ‰, •, 3–4, —, −5/+5, ™, … ║
-1lI|, 0OD, 8B ║
-•€STARGΛ̊TE SG-1, a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑
- Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μο
- გთხოვთ ახლავე გაიაროთ რე
- Зарегистрируйтесь сейчас
-ι γιγνώσκειν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι,
-გისტრაცია Unicode-ის მეათე საერთაშორისო ๏ แผ่นดินฮั่นเสื่อมโทรมแสนสังเวช 
พระปกเกศกองบู๊กู้ขึ้นใหม่
- на Десятую Международную Конференцию по ሰማይ አይታረስ ንጉሥ አይከሰስ።
- ᚻᛖ ᚳᚹᚫᚦ ᚦᚫᛏ ᚻᛖ ᛒᚢᛞᛖ ᚩᚾ ᚦᚫᛗ ᛚᚪᚾᛞᛖ ᚾᚩᚱᚦᚹᛖᚪᚱᛞᚢᛗ ᚹᛁᚦ ᚦᚪ ᚹᛖᛥᚫ
- ⡌⠁⠧⠑ ⠼⠁⠒ ⡍⠜⠇⠑⠹⠰⠎ ⡣⠕⠌
- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /0123456789
- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz £©µÀÆÖÞßéöÿ
- –—‘“”„†•…‰™œŠŸž€ ΑΒΓΔΩαβγδω АБВГДабвгд
- ∀∂∈ℝ∧∪≡∞ ↑↗↨↻⇣ ┐┼╔╘░►☺♀ fi�⑀₂ἠḂӥẄɐː⍎אԱა
- Καλημέρα κόσμε, コンニチハ
- ▉
- ╔══╦══╗ ┌──┬──┐ ╭──┬──╮ ╭──┬──╮ ┏━━┳━━┓ ┎┒┏┑ ╷ ╻ ┏┯┓ ┌┰┐ ▊ ╱╲╱╲╳╳╳
- ║┌─╨─┐║ │╔═╧═╗│ │╒═╪═╕│ │╓─╁─╖│ ┃┌─╂─┐┃ ┗╃╄┙ ╶┼╴╺╋╸┠┼┨ ┝╋┥ ▋ ╲╱╲╱╳╳╳
- ║│╲ ╱│║ │║ ║│ ││ │ ││ │║ ┃ ║│ ┃│ ╿ │┃ ┍╅╆┓ ╵ ╹ ┗┷┛ └┸┘ ▌ ╱╲╱╲╳╳╳
+∮⋅→∞∑∏⎧⎡⎛┌─┐⎞⎤⎫⎪⎢⎜│²³∀∈ℝ:⌈⌉−⌊−⌋α∧¬β=¬∨β⎷c₈ℕ⊆ℕ₀⊂ℤ⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ⎨⎢⎜⎟⎥⎬∞
+⊥≠≡≤≪⊤⇒⟦⟧⇔⟪⟫⎪⎢⎜⎲⎟⎥⎪⎳ⁱⁱ₂⇌₂⌀⎩⎣⎝⎠⎦⎭
+‘’“”“’”'´`‚‘„“†‡‰•–—−™…║
+ΟὐχὶταὐταταίμοგთხოვოთრეЗарегисруйтесьсейчасγιγνώσκειν,ὦἄνδρες᾿Αθηναῖοι,ისტრაციასაერთაშორისო๏แผ่นดินฮั่นเสื่อมโทรมแสนสังพระปกเกศกองบู๊กู้ขึ้นใหม่наДесятуюМежнуюКонфеиюпоሰማይአይታረስንጉሥአይከሰስ።ᚻᛖᚳᚹᚫᚦᚦᚫᛏᛗᚹᛁᚦᚦᚪᚹᛖᛥᚫ⡌⠁⠧⠑⠎⡣⠕⠌ABCDEFGHIJKLMNOPstuvwxyz£©µÀÆÖÞßéöÿ–—…‰™œŠŸž€ΑΒΓΔΩαβγδωАБВГДабвгд
+∀∂∈ℝ∧∪≡∞↑↗↨↻⇣┐┼╔╘░►☺♀fi�⑀₂ἠḂӥẄɐː⍎אԱაΚαλημέρακόσμε,コンニチハ
+▉╔═╦╗┌─┬┐╭┬╮┏━┳┓┎┒┏┑╷╻┏┯┓┌┰┐▊╱╲╳
 ]0;US☃ER
 ]777;notif

-- 


Reply via email to