"...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทำไมมีเมฆอย่างนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้
ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำได้มี มีหนังสือ 
เคยอ่านหนังสือทำได้..."

พุทธศักราช2498จึงได้มีพระราชดำริค้นหาวิธีการ 
ที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับ
จากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝน
ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมุ่งขจัดปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว และทรงมีพระราชหฤทัย
เชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้ การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิด
ความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฎจักรของ น้ำ คือ
    1. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดิน
    2. การพัฒนาระบบ การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดิน
    3. การพัฒนา การ จัดการทรัพยากรแหล่งน้ำใน บรรยากาศ
     ทรงเชื่อมั่นในพระราชหฤทัย ว่าด้วย ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ของประเทศจะ
สามารถดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จได้ อย่างแน่นอน ดังนั้น ในปี พุทธศักราช 2499
จึงได้ทรง พระมหากรุณาพระราชทาน โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้หม่อมราชวงศ์ 
เทพฤทธิ์ เทวกุล
รับไปดำเนินการ ศึกษา วิจัย และ การพัฒนา กรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว

แหล่งที่มา http://www.konthairakkan.com/2009-06-28-14-07-02.html
และ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6/sri09/html/activities-sci2.htm

<<inline: çýǧ.jpg>>

Reply via email to