*Kur'ân ve Sünnet'te Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları*

  *Kur'ân'da Cennet Kadınların Vasıfları//*

Soru Sormak İstiyorum - Fetva İste - Ali Rıza DEMİRCAN
<http://www.fetvaiste.com/fetva-sor.html>

*Saffat 48-49:*

*"*Naîm Cennetlerinde, Allah'ın halis kulları yanında, saklı deve kuşu
yumurtası gibi göz değmemiş, iri/güzel gözlü, bakışlarını yal­nızca
eşlerine odaklayan kadınlar vardır.*"***

*Sâd 52:*

*"*Müttakilerin/İslâmî îman ve hayat çizgisinde yaşayanların yanı
başlarında bakışlarını eşlerine odaklayan, kendileri ile yaşıt *(olan
kadınlar)*vardır.*"***

*Vâkıa 35-37:*

*"*Biz onları;* (Cennet'e girecek dünya kadınlarını) *yeniden
yara­tacağız. Sonra da onları Ashabül*-*Yemin için eşlerine âşık ve
onlarla yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz.*"***

*Rahman 56, 58, 70, 72:*

*"*Cennetlerde/Cennet kadınları arasında bakışlarını eşlerine odaklayan
ve kendilerinden önce hiçbir insanın ve cinnin ilişkiye girmediği eşler
vardır.* *Sanki onlar, Yakût ve Mercan gibidirler; du­dakları ve
yanakları kırmızı, berrak ve bembeyaz dilberlerdir.*"***

*"*Cennet'te / Cennet kadınları arasında yüzü ve ahlâkı güzel mi güzel
seçkin kadınlar vardır.*"*

*Nebe 31-34:*

*"*Hiç şüphesiz Müttakiler için kurtuluş, bahçeler*, *bağlar, göğüs­leri
yeni oluşmuş/kadınlığa henüz adım atmış kendileri ile yaşıt eşler vardır.*"*

*Açıkça anlaşılacağı üzere, Cennet'e girecek kadınlar 12 özellikle
vasıflandırılmaktadırlar. Hiç şüphesiz bu vasıfların önemli bir kısmı
fiziki câzibeyi, bir kısmı da rûhsal güzellikleri içermektedir. Bütün bu
vasıflar cinsel hayatın varlığına da işaret etmektedir. Vâkıa sûresinin
35-37. âyetlerinde beyan edildiği üzere, yukarıda açıklanan vasıflara
sahip olabilmeleri için genç-ihtiyar, güzel çirkin, sağlıklı-hasta
Cen­net'e girecek bütün dünya kadınları yepyeni bir yaratılışla ve bu
vasıflarla yaratılacaklardır.*

*Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerinde vasfedilen Cennet kadınlarının ka­dınsı
özelliklerini böylece açıklamış olduk.Cennet kadınlarının diğer
özellikleri de Peygamberimizin(sav) Sünneti'nin bir bölümünü oluş­turan
hadîslerde açıklanmıştır.*


  *Kur'ân'da Cennet Erkeklerinin Vasıfları*

*Örneklendirilerek açıklandığı üzere Kur'ân-ı Kerîm'de Cennet'e girecek
kadınlar, cinselliği de içeren 12 güzellik vasfı ile nitelenmiştir.
Cennet'e girecek erkeklerin vasıflarına ise açıklık getirilmemiştir.
An­cak kadınlar gibi Cennet'e girecek erkeklerin de yepyeni bir
yara­tılışta yaratılacakları açıklanmıştır. Vâkıa sûresinin "...*Sizi,
bilme­diğiniz bir şekilde inşa edeceğiz*"**anlamındaki 61. âyeti bu
gerçeği göstermektedir.*

*Medenî sûrelerde Cennet kadınları yanı sıra erkeklere de şamil olan
ortak bir niteliğe yer verilmektedir. "/Ezvacün Mütahharetün/maddî ve
mânevî eksikliklerden arındırılmış/" olma şeklindeki bu ortak nitelik,
erkeklerin de kadınlar gibi özelliklere sahip olacaklarına işaret
etmek­tedir. Güzellik vasıfları açıklanan kadınlar erkeklere eş
kılınacağına göre erkekler de aynı güzelliklere sahip olacaklardır.
Çünkü Cennet armağanları kadınlara verildiği gibi erkeklere de
verilecektir.*

*Cennet kadınlarını vasıfları gibi, Cennet erkeklerinin vasıflarının
açıklanmamasının -Allah bilir- bir sebebi, kadınların dünya hayatında
olduğu gibi, âhiret hayatında da arzu edecek olmaktan çok arzu edi­lecek
olmalarıdır. Bir diğer sebebi de yine dünyamızda olduğu gibi fizikî
özelliklerin erkekten çok kadın için önem arz edecek olma­sıdır.Bir
üçüncü sebeb olarak da Kur'ân'a özgü üslûb gösterilebilir. Çünkü
Kur'ân-ı Kerîm'de meselenin bazen bir yönü açıklanmakta, diğer yönünün
takdîri açıklığı sebebiyle muhatabın kavrayışına bıra­kılmaktadır.*


  *Sünnet'te Cennet Kadınlarının Vasıfları*

*Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:*

**اِنَّ الْمَرْأةَ مِنْ نِسَاءْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ
سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا وَذَالِكَ
بِاَنَّ الله يَقُولُ: كَأنَّهُنَّ الْيَاقُوةُ وَالْمَرْجَانُ****

**فَأمَّا الْيَاقُوةُ فَاِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أدْخَلْتَ فِيهِ ثُمَّ 
اِسْتَصْفَيْتَهُ لأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ**

*/Cennetliklerin kendileri gibi Cennet'e girecek kadınları/ /içinde öyle
kadın vardır ki, bacağının beyazlığı üst üste giyilmiş dış ve iç
giysileri altından bile iliğine varıncaya kadar görülür.///*

*/İşte bu, Allah'ın /"*Onlar Yakût ve Mercan gibidirler*"/buyurarak
açıkladığı özelliktir.//Bilirsiniz, Yakut bir taştır. İçinden bir ip
geçirip baksan /(saydamlığı sebebiyle)/onu görebilirsin./"[11]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn12>//*

*"/...Cennet kadınlarının tenlerinin inceliği, yumurtanın kabuğu
içindeki beyaz kısmı örten şeffaf zarın inceliği gibidir./"[12]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn13>//*

**... وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ
اِلَى الاَرضِ لَأَضَائَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا
رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا 
فِيهَا**//**

*"/...Cennet'e girecek kadınlardan biri yeryüzüne doğsaydı, doğduğu
bütün yerlere ışığını ve hoş kokularını yayardı./ /Onlardan birinin
başörtüsü dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır./"[13]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn14>//*

*"/Cennetlik kadınlar, eşleriyle ilişki sonrasında bekâretlerini
koruya­caklardır/"[14]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn15>*

* *


  *Sünnet'te Cennet Erkeklerinin Vasıfları*

*Yukarıda sebeplerine de değinildiği üzere, Kurân-ı Kerîm'de Cen­net‘e
girecek erkekler, Cennet kadınlarına da şâmil olan "/Ezvacün Mü­tahhara/
maddî ve manevî eksiklerden arındırılmış/"/o/lma anlamında ki bir tek
nitelikle vasfedilmişlerdir.[15]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn16>
Ancak Kur'ân'ın genel olarak işaret et­tiği erkeklere özgü görünüm
özellikleri, bir ölçüde hadîslerde açık­lanmaktadır. Örneğin Allah'ın
Resûlü şöyle buyurur:*

*"/Cennet'e ilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların
ar­dından Cennet'e gireceklerin yüzleri ise gökteki en ışıltılı yıldız
gibi aydınlık olacaktır. Cennet'e girenler orada küçük ve büyük abdeste
çıkmayacaklar, tü­kürüp sümkürmeyeceklerdir. Onların tarakları
altındandır. Terleri misk kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsü yapılan
ağaçlardandır. Ahlâkî hususi­yetleri/yücelikleri de bir/eşit olacaktır.
Cennet sâkinleri orada babaları Âdem gibi atmış zira boyundadır./*

*/Onların Ezvacı; kendilerine eşlik edecek özel hizmetçileri de iri
gözlü Hûrilerdir./"[16]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn17>//*

*-Salât ve selâm üzerine olsun- O, bir diğer hadîslerinde de şöyle
buyurmaktadır:*

*"/Cennet'te bir araya gelinecek toplantı
alanları/**(Sûk)**/vardır./**(Dünya ölçüsüyle)**/iki Cuma arası gibi
aralıklarla Cennet'likler oraya gelirler. Esen bir meltem, onların
giysileri ve yüzlerini okşar, daha bir güzelleşirler. Dö­nüşlerinde ise
eşleri şöyle derler:/*

*-/Allah'a yemin ederiz ki bizden bu kısa süreli ayrılışınızdan sonra
bile güzelliklerinize güzellik katmışsınız./*

*/Erkekler de kadınlarına, yemin ederiz, siz de öyle, daha bir
güzelleşmiş­siniz, diyecekler./"[17]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn18>***

*Yukarıda sunulan âyetler ve hadîslerden açıkça anlaşılacağı üzere
Cennet kadınları ve erkekleri tasvîr edilemez manevî zevkler yanı sıra,
ileri derecede bir cinsel hayat yaşayabilmeleri için güç ve arzu gibi
bütün özelliklere de sâhip kılınacaklar, gerekli çevre şartları ve
güzelliklerine de erdirileceklerdir.Onların özelliklerini açıklayan bir
hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:*

*"/Cennet'e girecek her bir mü'min /(erkek ve kadına)/yemek içmek ve de
cinsel arzu ve eylem yönünden yüz insan gücü verilecektir.../"[18]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn19>//*


  *Cennet'te Kıskançlık Olmayacaktır*

*Cennet'e girecek dünya erkekleri ve kadınları, Cennet'e girerken
yepyeni bir şekilde üstün ve câzibeli olarak yaratılacakları, eşleri
tara­fından büyük bir ilgi görecekleri, doyumsuz bir aşkla sevilecekleri
ve yücelik makamlarına erdirilecekleri için derecesi daha yüksek olan
Cennetliklere kıskançlık duymayacak, mutluluğun doruğunda
yaşa­yacaklardır. Çünkü Cennetlikler, kin ve hased gibi duygulardan
arın­dırılarak Cennet'e konulacaktır.[19]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn20>*

*Bekârlığın olmayacağı Cennet, yalnızca güzelliklerin ve arzu
edi­leceklerin yaşanacağı tam bir mutluluk yurdu olacaktır:*

*"*...Çok bağışlayıcı ve pek merhametli olan Allah'ın bir ikramı olarak
Cennet'te canlarınızın arzuladığı her şey sizindir. Orada size
istedikleriniz de verilecektir.*" [20]
<http://www.alirizademircan.net/Admin/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn21>
*

*http://www.alirizademircan.net/cennet-ve-cinsel-hayat-5-271h.html
*-- 

Cok eski caglardan beri cesaretsizligin, sonun baslangici olarak kabul
edildigini soylemeye gerek var mi acaba?...

Alexander Soljenitsin

Ebu said Radiy Allahu anh anlatiyor: resulullah Aleyhissalatu
Vesselamesselam la birlikte beni i-mustalik gazvesine ciktik.
Arap esirlerinden cokca esir ele gecirdik.
Kadinlara karsi arzu duyduk.
Cunku uzerimizde bekarlik siddet kesbetmisti.
Hep azil yapmak istiyorduk ve: aramizda resullullah Aleyhissalatu
Vesselamesselam varken, ona sormadan azil yapmak olur mu? dedik ve sorduk.
hayir!Buyurdular.
Bunu yapmamaniz gerekir.
Kiyamete kadar gelecegi takdir edilen her canli mutiaka yaratilacaktir.
(siz tedbirinizle onune gecemezsiniz)
Buhari, nikah 96, buyu 109, itk 13, megazi 32, kader 4, tevhid 18;
muslim, nikah 125, (1438); muvatta, talak 95; ebu davud, nikah 49,
(2171); tirmizi, nikah 40, (1138); nesai, nikah 55, (6,107).

Kendine Acindirmak

Kendimi kaptirmamaya calistigim cocukca, yaki$iksiz bir duyumuz vardir.
Dertlerimizle dostlarimizi acindirmak, kendimize vah vah dedirtmek.
Basimiza gelenleri buyutur, sisirir, karsimizdakini aglatmak isteriz,
neredeyse. Baskalarini kendi dertleri karsisinda sogukkanli gorduk mu
overiz, ama sogukkanliligi bizim dertlerimize karsi gosterdiler mi
dariliriz, kizariz. Dertlerimizi anlamalari yetmez, yanip yakinmalarini
isteriz. Oysaki insan sevincini buyulterek anlatmali, uzuntulerini
kisaltarak. Kendini yok yere acindiran gercekten dertli olunca
acinmamayi hakeder. Durmadan vahlanan kimse vahlanilmaz olur. Kendini
canli iken olu gostereni, olu iken canli gorebilir herkes. Oylelerini
gordum ki, es dost kendilerini gurbuz, keyifli gorecek diye odleri
kopar, iyilesmis sanilmamak icin gulmelerini tutarlardi. Saglik, kimseyi
acindirmadigi icin, nefret ettikleri bir sey olurdu. Isin tuhafi, bu
gordugum kimseler kadin da degildi.

Michel de Montaigne : Denemeler


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo     LiteCoin URL: 
LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU


NameCoin URL    : N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL   : 6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL    : 1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD
PeerCoin URL     : PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap