Görülüyor ki, 2016 yılı itibariyle çağdaş İslamda kölelik kaldırılmamıştır.
Ve zaten Irak Şam İslam Devleti(IŞİD/DAİŞ) de işkembeden uydurmuyor,
köle pazarlarını İslam hukukunu uygun olduğunu söylüyor ve ondan işletiyor.
Bizdeki ilahiyatçılara da sorarsanız, onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir.
Çünkü kölelikle ilgili ayet ve hadisleri geçersiz ilan edecek babayiğit
henüz dünyaya gelmedi.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0y...@neomailbox.net
<mailto:0raj.p0y...@neomailbox.net> / oraj.poy...@openmail.cc /
oraj_poy...@alpinaasia.com )
      L2fSIJNoA0xfSNxA    

------------------------------------------------------------------------
bayrak


 *İslâm’da ve Kuran’da Kölelik*
 
<https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/27/12-islamda-ve-kuranda-kolelik/>

Mayıs 27, 2013

Bilindiği gibi Hz.Muhammed’in yaşadığı dönemde bölgede köleci toplum
düzeni vardı. Özellikle savaşlarda ele geçirilen esirler köle ve cariye
yapılıyor, ya da köle pazarlarında satılıyordu. Bu köle ve cariyeler
hizmetkar olarak ev işlerinde ya da tarlalarda çalıştırılıyordu.

İslam egemen olduğunda da kölecilik devam etti. Gerek Muhammed’in
zamanında, gerekse İslamiyet geldiği çoğrafyada toplum düzenini,
gelenekleri ve sosyal yapıyı değiştirmeden sadece kendine göre yeniden
düzenlemiştir. Kölelikte aynı kural ve kaidelerle ve toplumsal ve
ekonomik düzene göre sürdürülmüştür. Bu yönüyle müslümanlığın kölelik ve
cariyelik konusunda toplum düzenine getirdiği hiçbir yenilik yoktur.
Muhammed zamanında olduğu gibi onun ölümünden sonra da yapılan
savaşlarda esir alınanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi ya bir fidye
karşılığında geri verildi ya da köle yapıldı.

Kur’an’da adam öldürenin ya da yemininden dönenlerin bir köle azat
etmesi söylenir. Kölelere iyi davranılması ve yardım edilmesinden söz
edilir. Kadınlara, hayvanlara da iyi davranılmasından bahsedilir ama
köleliği kaldırma emaresi olan tek bir ayet dahi yoktur.

Tersine kölelik gayet doğal karşılanır. Bu nedenle İslam tarihinde hiç
bir dönemde köleliğe karşı çıkılmamış, kaldırılması istenmemiş,
düşünülmemiştir. Çünkü köleliğin şeriattan olduğuna inanılmıştır.
Üstelik dünya yüzeyinde köleliğin enson kaldıranlar müslüman ülkelerdir.

Ahzap*-52*/*"*//*Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin
altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile,
bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi
gözetler."*/

Bakara*-178*/*"*//*Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas
farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür)."*/

Nîsa*-92*/*"Ayet yazdı:*//*Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir
mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin,
mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet
vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu
takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman
olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer
kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim
edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları
bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay
peşpeşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir."*/

Bakara*-221*/*"Ayet yazdı:*//*İman etmedikleri sürece Allah’a ortak
koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse
de, mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır.
İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı
evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman
eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar
ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O,
insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler."*/

Bu da Kur’an’ın bir başka incisi. İman eden köle bile olsa hür olan
müşrikten daha hayırlıdır derken bile kölelere karşı açık bir aşağılama
olduğu ortada. Evet bazı sureler köle azat etmeyle ilgili ama bunlar
tutulamayacak bir yemin karşılığında veya bir günahın kefareti vb.
karşısında dır. Köleliği kaldırma amacı güdülmemiştir.

Müminun*-1-6*/*"Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; Onlar ki,
namazlarında huşû içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz
çevirirler. Onlar ki, zekâtı verirler ve onlar ki, iffetlerini korurlar.
Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç; (Bunlarla
ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir."*/

Görüldüğü üzere ayetlerde köleliğin kaldırıldığına veya kaldırılmak
istendiğine dair bir sözcük bile yok. Bu demektir ki Kurana göre bir
Müslüman, köle alıp satmaya devam edebilir. Allah’ın rızasını kazanmak
için arada bir köle azat etmesi İslam’a gayet uygundur. Hatta bu köleci
Müslüman, arada bir köle azat etmekle sevap bile kazanır. Müslümanlar
buna itiraz edeceklerdir. Peki, bakalım itiraz edebilecekler mi?
Buyrunuz Wiki kaynaklarında İslam ülkelerinin köleciliği bırakma tarihleri :

Köleliğin Kaldırıldığı Ülkeler ve Zaman Çizelgesi

*(1800–1849)*

*1847:* Under British pressure the Ottoman Empire abolishes slave trade
from Africa.[*39*]

*(1850–1899)*

*1882:* Ottoman firman abolishes all forms of slavery, white or black.[*50*]

*(1900–present)*

*1922:* Morocco abolishes slavery.[*57*]

*1923:* Afghanistan abolishes slavery.[*58*]

*1924:* Iraq abolishes slavery.

*1928:* Iran abolishes slavery.[*59*]

*1952:* Qatar abolishes slavery.

*1960:* Niger abolishes slavery *(though it was not made illegal until
2003).*[*64*]

*1962:* Saudi Arabia abolishes slavery.

*1962:* Yemen abolishes slavery.

*1963:* United Arab Emirates abolishes slavery.

*1970:* Oman abolishes slavery.

Peki Osmanlı ne yapmış? *1847* yılında İngiltere’nin baskısıyla
Afrika’da köle ticaretini bırakmış. *1882’*de ise kölecilikle ilgili ne
varsa kaldırmış. Tabi dini çevrelerin baskısı ile Osmanlıya bağlı
Arabistan topraklarında kölelik kaldırılamamış ve yukarda verilen
tarihlere kadar kölelik o topraklarda devam etmiş. Halende gizli kapaklı
devam etmektedir.

Şimdi soruyorum İslam’da kölecilik haram mı? Bu soruya hemen /*"Haram
tabi, köle azat etmek sevaptır diye ayet var, sonra peygamberin
hadisleri var."*/ denecektir.

Diğer soruyu soralım; İslam’da domuz eti haram mı? Bu soruya da hemen
tabi Haram denecektir. İslam çoğrafyasında bir iki ayetle kesin olarak
yasaklanan domuz eti *1400* senedir yenmiyor

Peki ozaman soruyu tekrar soralım İslam’da kaç senedir kölecilik yapılmıyor?

Evet, apaçık kitap yazmak böyle bir şey işte. Domuz etinin yasak olduğu
apaçık yazıldığı için *1400* senedir yenmiyor, köleciliğin yasaklanması
apaçık yazılmadığı için *1300* sene daha devam etmiş. Köleciliği bırakan
islam ülkeleri ya diğer ülkelerin baskıları sonucunda bırakmışlar, ya
içinde bulundukları çağdan utandıkları için.

Demekki neymiş, İslamda kölecilik varmış.

Bir de hadislere bakalım. Hadislere baktığımızda ise köleliği kaldırmak
şöyle dursun İslam’ın bu köleci düzeni daha da bir sağlamlaştırmaya
hizmet ettiğini görürüz. Mesela Muhammed ve Allah kölelerin kaçmasını
istemezler. Sahibi en ağır işlerde çalıştırsa da sövse de dövse de köle
kaçmamalıdır. Sahi*bin*e itaat etmelidir tıpkı musibetler karşısında
Allah’a isyan etmeyen hatta haline şükreden kul gibi olmalıdır. Hatta
sahi*bin*den kaçan kölenin namazı kabul olmuyor.

Ravi : Cerir

Hadis : Resulullah buyurdular ki: /*"Hangi köle kaçarsa, bilsin ki ondan
zimmet (garanti) kalkmıştır, dönünceye kadar namazı kabul edilmez."*/
*(Hadis No: 4163)*

Ravi : Ebu Ümame

Hadis : Resulullah buyurdular ki: "Üç kişi vardır ki, onların namazları
kulaklardan öte geçmez:

1-Dönünceye kadar, kaçan köle.

2-Geceyi, kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın.

3-Kavminin nefret ettiği imam." (Hadis No: 2801)

Hatta köle efendisine itaat etmeli ki Cennet’e girsin. Efendisini hoşnut
etmeyen köle Cennet’e de giremiyor.

Ravi : Ebu Hureyre

Hadis : Resulullah buyurdular ki: /*"Bana cennete giren ilk üç kişi
arzedildi. Bunlardan biri şehid, biri iffetli olan (ve azla yetinerek)
iffetini koruyan, biri de Allah’a ibadetini güzel yapan ve efendilerine
hayırhah olan bir köle idi."*/ *(Hadis No: 5140)*

Köleliğin İslam tarafından kaldırıldığını iddia eden Müslümanlar, eğer
tutarlı hareket etmek istiyorlarsa yukarıda yazılan ve benzer ayetleri
hemen Kur‟an‟dan çıkarıp atmak zorundadırlar. Fakat böyle cesurca bir
işe kalkışamayacakları kesin. Çünkü Müslüman mantığına göre Kur‟an,
doğaüstü bir gücün eseri. Dolayısıyla o kitapta yanlış ya da gereksiz
bilgilerin var olamaz ve Kur‟an kararlarının tümü /*"kıyamet gününe"*/
kadar geçerlidir.

Emeğin ilkel şekildeki sömürüsüne bu kadar toleranslı yaklaşan İslam
dininin, özel mülkiyete yönelik suçlarda ise son derece acımasız
davrandığını *(Maide 38’de dile getirilen */*"Hırsızlık edenlerin
ellerinin kesilmesi"*/*hükmü)* hatırlamakta da yarar var.

Kur’an’ın Tanrı’sı özetle /*"Siz kölelerle kendinizi eşit kabul ediyor
musunuz ki, bana ortak koşulmasına razı olasınız"*/ *(Nahl-75)* diyecek
kadar açık konuşuyor. Köle azadı ise; sadece bazı istisnai haller, hür
insanların işledikleri günahlar ve toplum içinde ayıp görülen kimi
davranışları için -üstelik sınırlı sayıda- öngörülüyor. Velhasıl, köleye
/*"iyi"*/ davranma-azatlama *(hatta kimi hadislerde dile getirildiği
üzere onlara */*"kızım-oğlum"*/*gibi güzel sözlerle hitap etme)*
buyruklarının köleliği toptan kaldırmakla ilgisi yoktur. Çünkü tarihsel
sürece baktığımızda İslam‟ın bu ve benzer bildirimlerdeki gayesinin,
kölelerin emeğinden maksimum düzeyde yararlanmak *(bilhassa
savaşlarda)*, yeni taraftarlar kazanmak için onları bir koz olarak
kullanmak ve topluca isyan etmelerinin de önüne geçmek olduğunu görüyoruz.

Muhammed‟in kendi Veda Hutbesindeki /*"efendisinden başkasına bağlanmaya
kalkan köleye"*/ yönelik bedduası da köleliğin İslam tarafından kurumsal
olarak teyit edildiğinin bir diğer kanıtıdır.

https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/27/12-islamda-ve-kuranda-kolelik/
 

------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-160607142835 Oraj Poyraz At Openmail oraj.poy...@openmail.cc
2016/10/15 20:10 4 58 israt...@yahoogroups.com

 -- 

AGIR HASTA
. . . . . .
Ufleme bana annecigim korkuyorum
Dua edip edip, geceleri.
Hastayim ama ne kadar guzel
Gidiyor yuzer gibi, vucudumun bir yeri.
Nicin boyle ortmusler ustumu
Cok muntazam, ki bana huzun verir.
Agarirken uzak ruzgarlar icinde
Oyuncaklar gibi sehir.
Gozlerim ortuk fakat yuzumle goruyorum
Agliyorsun, nur gibi.
Beraber duyuyoruz yavas ve tenha
Duvardaki resimlerle, nasibi.
Annecigim, buyuyorum ben simdi,
Buyuyor gollerde kamis.
Fakat degnekten atim nerde
Kardesim su versin ona, susamis.

Fazil Husnu DAGLARCA

Risale-i Nur kitaplarinda, Allah tan cok Said-i Nursi, Kur an dan cok
Risale-i Nur kitaplari ovulmustur veya $ik $ik bunlardan ovguyle soz
edilmistir.
Said-i Nursi, yuceligini Hz.Ali ile Gavs-i Azam in gaybi isaretleriyle
aldigini yazmistir.
Risale-i Nur da, Risale-i Nur u okumayanlar cahil diye nitelendirilmistir.
Adeta Hz.Ali yi kendisine Allah tan vahiy getiren bir vahiy melegi gibi
ima etmistir.

($ikke-i Tasdik-i Gaybi-116-126) ($ikke-i Tasdik-i Gaybi 12)

Merkezi Erivan olan Ermeni Cumhuriyeti ne karsi dostca olmayan hicbir
niyetimiz yoktur....
Bu yeni devletteki Ermeniler, Ermeni mufreze kumandaninin emirleriyle,
Musluman unsuru imha etmek uzere faaliyette bulunuyorlar.
Bu emirlerin suretlerini gozlerimizle gorduk.
Erivan daki Ermenilerin, Muslumanlarin imha siyaseti guttukleri ve bu
kanli vahset dalgasinin sinirlarimiza kadar genisledigi, sinirlarimizin,
obur taraftan, olumden kacan sayisiz Muslumanla dolu olmasiyla da teyit
edilmis oluyor.
Ingilizler, bu hareketlerin cereyani esnasinda, bir yandan Ermenilerin
Muslumanlara karsi tutumlarini tesvik ettiler, hatta onlari bu konuda
kiskirttilar, diger taraftan Ermenilerin tecavuzlerini bize sayip
doktuler ve bunlari tahammul edilemez hareketler olarak nitelediler ve
bu komsu devlete saldirarak misillemede bulunmaya bizi zorladilar.
Fakat biz hakikatin kendini gostereceginden emin olarak Ermeni
tahriklerine tahammul ettik ve Ingilizlerin ofkelerini fark etmemis
gorunduk.
Hakikaten, bizi Ermenilere saldirmaya tesvik eden ve bu sekilde kendi
boluklerini o topraklara gonderebilmelerini saglayacak bir ortam
yaratmayi planlayan Ingilizlerin tutumlarini meydana cikarabilecegimizi
dusunduk.
Ingilizlerin butun bu manevralari, Kafkasya yi bosaltmalari
mecburiyetini hissettikten sonra, onlarin subay ve temsilcileri
tarafindan baslatildi.
Erzurum ve Van daki Muslumanlarin ve bilhassa sinir bolgelerinde
yasayanlarin; Ermenistan da cereyan eden katliama dair her gun aldiklari
haberler ve olumden kacan ve aglanacak vaziyette olan multecilerin
manzarasi karsisinda, buyuk heyecana kapilmalari cok normaldir.

(24 Eylul 1919)
K.ATATURK


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap