------------------------------------------------------------------------

 *Hacamat İşlevsel ve Sağlıklı Bir Tedavi Yöntemi Midir?*

*27* May, *10:49*

*Mit: */*"Hiç öyle tıbba falan gerek yok. Hacamat delilikten cüzzama,
gece körlüğünden baş ağrısına, diş hastalıklarından göz hastalıklarına,
kanserden kısırlığa, mideden romatizmaya, bağırsaklara, böbreklere ve
zihinsel hastalıklara kadar 70'ten fazla hastalığın tek başına
tedavisidir!"*/

*Gerçek: *Hacamatın bugüne kadar istikrarlı bir şekilde her hastada
tedavi edebildiği tek bir hastalık dahi bulunmamaktadır. Hacamatla
ilgili söylenenler sadece şehir efsaneleri ve anektodal anlatımlardır.
Bunların bilimsel hiçbir geçerliliği olmadığı gibi, hacamatı geçerli bir
tedavi yöntemi olarak sunmak için kullanılamazlar.

*Bilgi-1: *Hacamat, ya da kan kupalama tedavisi, içerisindeki hava
ısıtılmış ya da emilmiş kapların vücuda yerleştirilmesi sonucunda oluşan
basınç farkından ötürü kanın kılcal damarların çatlamasıyla deriden
dışarı sızması yöntemiyle yapılan antik bir alternatif tıp yöntemidir.
Vücuda yerleştirilen bardak benzeri kaplar çeşitli bölgelerde *5-15*
dakika boyunca bırakılır ve bu süre boyunca kişi, söz konusu kapların
içerisine doğru yavaşça kanar. Bu kanama sayesinde bağ doku ve kaslar
gibi yapıların iyileştiği iddia edilmektedir. Kanamanın varlığına veya
yokluğuna bağlı olarak /*"kuru"*/ veya /*"ıslak"*/ hacamat yöntemleri
bulunmaktadır.

*Bilgi-2: *Her ne kadar din tüccarları tarafından dini bir uygulama gibi
pazarlanmaya çalışılsa da, söz konusu sahte tedavi yönteminin tarihi
Milattan Önce *3000'*li yıllara kadar, yani modern zamanlarda kabul
gören dinlerin yaratılmasından çok daha önceye kadar girmektedir. En
güvenilir kanıtlar arasında, hacamat uygulamasının MÖ *1550* yılında
Antik Mısır'da uygulandığına dair bilgiler barındıran Ebers Papirüsleri
bulunmaktadır. Ayrıca Çin'de MÖ *1000'*li yıllarda bile bu yöntemin
uygulandığına dair arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Antik Yunan'da
Hipokrat'ın MÖ *400* yılında iç hastalıkları ve yapısal problemleri
tedavi etmek için hacamat yöntemine başvurduğu bilinmektedir. İslam
coğrafyasında ise hacamatın tavsiyesine dair ilk izlere *1465* yılında,
Şerefeddin Sabuncuoğlu isimli bir Osmanlı hekiminin yazılarında
rastlanmaktadır.

*Bilgi-3: *Hacamatın tıbbi faydaları olup olmadığı konusu, yöntemi
ciddiye alıp da hakkında araştırma yapan bilim insanı sayısının oldukça
az olmasından ötürü bir miktar muğlaktır. Dahası, böyle bir metodun
etkili olup olmadığını anlamakta kullanılan çifte kör testinin
uygulanması da mümkün değildir; zira terapistin /*"kör"*/ olarak
araştırma yapması imkansızdır. Ancak *2008* yılında Viyana Üniversitesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü eski başkanı ve Exeter
Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Bölümü eski profesörlerinden olan akademik
hekim ve araştırmacı Edzard Ernst'ün kaleme aldığı /*"Kandır ya da
Tedavi Et"*///başlıklı kitapta anlatıldığı üzere, hacamatın herhangi bir
tıbbi fayda sağladığına dair bugüne kadar ortaya konmuş hiçbir bilimsel
araştırma bulunmamaktadır. Kitapta, bugüne kadar yapılan konuyla ilgili
tek kontrollü deney sonucunda, hacamatın ağrı ve acıda herhangi bir
azalmaya neden olmadığının tespit edildiğini ilan etmektedir. Amerikan
Kanser Derneği, hacamatın kanseri tedavi etmek bir yana dursun, herhangi
bir sağlık faydası olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığını ilan
etmiştir. Dahası, söz konusu uygulamanın deride yanıklara neden olarak
hastalara daha fazla zarar verebileceği konusunda da halkı uyarmışlardır.

*Bilgi-4: *Hacamat savunucularının bilimsel arenada kendilerine yer
bulabilmek adına en sık kullandıkları kaynak, *2012* yılında yapılan ve
/*PLOS*//One /dergisinde Huijian Cao, Xun Li ve Jianping Liu tarafından
yayınlanan /*"Hacamatın Verimliliğine Dair Güncellenmiş Bir
Araştırma"*///başlıklı makaledir. Söz konusu makalede, hacamatın birkaç
tıbbi sorunu tedavi ettiğine dair bulgular ortaya konmuştur. Her ne
kadar hacamat savunucuları bu veriye heyecanla sarılmış olsalar da,
makalenin tümünü okumamış olmalarından kaynaklı bir sorun bulunmaktadır.
Araştırmacılar, bulgularının istisnasız her birinin çok yüksek miktarda
istatistiki önyargı riski taşıdığını, dolayısıyla nihai bir cevap
bulmanın mümkün olmadığını makalelerinde belirtmişlerdir. Yapılan bazı
diğer araştırmalar, hacamatın çok zayıf veya obez insanlarda son derece
riskli bir uygulama olduğunu göstermektedir.

*Bilgi-5: *Hacamat ile ilgili günümüze kadar yapılmış en kapsamlı
araştırma *2014* yılında yapılmıştır. Bu araştırmada, Klinik Uygulama
Yönergesi *(KUY)* takip edilerek o tarihe kadar konuyla ilgili yapılmış
sistematik inceleme ve meta-analiz sonuçları değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan toplamda *13* *KUY'*dan sadece *1* tanesi hacamatın
işlevsel olabileceğini ileri sürerken, *12* tanesi ya tamamen işlevsiz
olduğu ya da herhangi bir şey belirtmek için yeterli veri bulunmadığı
sonucuna varmıştır. University College London'dan farmakoloji profesörü
David Colquhoun şöyle söylemektedir:

/*"Hacamatın hiçbir mantığı bulunmamaktadır. Kanamayla tedavi etmek, 18.
yüzyılda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Ta ki, bu yöntemin
zararlı olduğu tespit edilene kadar! Vücudunuza bir emme kabı koymak
derinin sıkışmasına neden olur ve bu da kan akışını arttırır. Ancak
bunun herhangi bir hastalığı tedavi ettiğini düşünmek gülünçtür. Bunun
hiçbir geçerli yolu bulunmamaktadır ve insanları kandırarak onların
paralarını çalmak için uydurulmuş dahiyane yöntemlerden bir diğeridir."*/

*Bilgi-6: *Hacamatın işe yaradığı iddiası, diğer sahtebilim
uygulamalarında da olduğu gibi, halk arasında yayılan hatalı inançların
plasebo etkisinden (tedavi gördüğünü düşündüğünüz için iyileşmekten)
kaynaklanmaktadır. Aslında hacamat uygulama olarak işe yaramamakta;
ancak bunun işe yaradığına fazlasıyla inanan (veya işe yaramasına umut
bağlayan) insanlar tarafından bu tedaviye başvurulduğu için, hiç tedavi
olmamaya göre kısmen yüksek bir iyileşme oranı görülmesi olasıdır. Lakin
bir yöntemin tıbbi olarak geçerli bir tedavi yöntemi olabilmesi için,
sadece tedavi olmamaya nazaran daha yüksek iyileşme oranlarına sahip
olması yeterli değildir. Zira bunu, plasebo yöntemiyle kolaylıkla
başarabiliyoruz. Bir metodun geçerli bir tıbbi tedavi yöntemi olması
için, o metodun plasebo tedavisinden de en azından istatistiki olarak
dikkate değer bir miktarda daha etkili olması gerekmektedir. Hacamatın
bu şekilde bir yöntem olduğuna dair hiçbir güvenilir bilimsel veri
bulunmamaktadır. Dolayısıyla hacamatın işlevsel bir tıbbi tedavi yöntemi
olduğunu düşünmek tamamen hatalıdır. Profesör Ernst şöyle söylemektedir:

/*"Hacamatın herhangi bir hastalığı tedavi ettiğine dair hiçbir iyi
kanıt bulunmamaktadır. Tabii ünlülerin dikkat çekme merakını tatmin
etmekten başka..."*/

*Hazırlayan: ÇMB (Evrim Ağacı)*


  *Kaynaklar ve İleri Okuma:*

   1.

    /*PLOS*//One/
    
<http://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0031793>

   2.

    /Trick or Treatment/
    <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2553545/>

   3.

    Slate
    
<http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2012/08/quack_medicine_in_the_military_acupuncture_cupping_and_moxibustion_are_endangering_troops_.html>

   4.

    DailyMail
    
<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2311418/Is-cupping-miracle-cure-silliest-celebrity-health-fad-ever.html>

   5.

    WebMD <http://www.webmd.com/balance/guide/cupping-therapy>

   6.

    Cupping Therapy <https://en.wikipedia.org/wiki/Cupping_therapy>

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-160527121351 Oraj Poyraz cimc...@neomailbox.net
2016/06/10 10:00 1 39 1923atamizinde...@googlegroups.com


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap