*III*. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

*MADDE 14*. – (Değişik:*3.10.2001-4709*/*3* md.) *Anayasada yer alan hak
ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik
Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde
kullanılamaz.*

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan
temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden
daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette
bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak
müeyyideler, kanunla düzenlenir.

*VI*. Din ve vicdan hürriyeti

*MADDE* *24*. – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

*14* üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve
törenler serbesttir.

*Kimse,* ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, *dinî inanç ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz;* dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı
kınanamaz ve suçlanamaz.

*Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini
*_*kısmen de olsa*_, _*din kurallarına dayandırma*_*veya siyasî veya
kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun,
dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz.*

*VII*. Düşünce ve kanaat hürriyeti

*MADDE 25*. – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

*Her ne sebep ve amaçla olursa olsun _kimse, düşünce ve kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz;_ düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve
suçlanamaz.*

Bir de TCK var.
*TCK*’nın*122*. maddesinde yer alan /*"Kişiler arasında dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayrım yapmak"*/ ve**

*TCK*’nın*216*’ıncı maddesindeki /*"Halkın sosyal sınıf, ırk, din,
mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,
diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek"*/
suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi.

*_İşte İslamın insana bakışı bütün bunların hepsine ters düşer._*

 * İslamiyete göre Müslümanlar Müslüman olmayanlara üstündür.
 * Erkekler yaşamın her alanında kadınlardan üstündür.
 * Sünnet ehli sünnet ehli olmayanlara üstündür.
 * İmanda, ibadette, itikatta üstün olanlar olmayanlardan üstündür.

İşte İslamiyet bu eşitsizliklerin üzerine bina edilmiştir.

Bir şeriat devletinde devletin asli görevlerinden birisi de bütün bu
eşitsizliklerin gözetilmesi, korunması, sağlanması için tedbir almaktır.

İşte bu nedenle çoğu İslam ülkesinde ayrıca din polisleri vardır.
Olmayan ülkelerde ise kolluk güçleri bu eşitsizliklerin denetlenmesiyle
de görevlidir.

İşte bu nedenle çağdaş, batılı normlarda, modern bir devlet düzeni
İslamla geçimsizdir.

En temel insan hakları, anayasa normları, ceza kanunları bu
eşitsizliklerin varlığı ile bağdaşmaz.

Kısacası hangi türden olursa olsun İslami bir şeriat düzeni çağdaş,
modern, batılı normlarda bir devlet düzeni ile mümkün değildir.

Bu ancak 630 yılının Arap platosunda, Arap kültürü ile yoğurulmuş, o
günlerin şartlarında donup kalmış bir toplumda muteber olabilir.


Oraj POYRAZ ( 0raj.p0y...@neomailbox.net
<mailto:0raj.p0y...@neomailbox.net> / oraj.poy...@openmail.cc /
oraj_poy...@alpinaasia.com )
      L2fSIJNoA0xfSNxA    

------------------------------------------------------------------------


  *MUSTAFA SOLAK : MÜFREDATLARDA ÇAĞDAŞ HUKUK VE LAİKLİK KARŞITLIĞI*

İmam Hatip Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi müfredatında /*"Adab-ı
Muaşeret"*/ ünitesinde /*"Giyim Kuşam Adabı"*/ konusu ele alınırken
tesettüre yer verilmektedir.[*1*] Tesettür imam hatip ders kitaplarında
belirtildiği gibi el ve ayak hariç bütün vücudun kapatılmasıdır. Zaten
*7*. Sınıfın /*"Günlük Hayatta İslam"*/ ünitesinde tesettürün dediğimiz
şekilde anlaşılması gerektiği /*" İslam’da giyim kuşam konusu işlenirken
Nur suresi 30-31; Ahzab suresi 59. ayetlerinden faydalanılacaktır"*/
ifadesinden anlaşılmaktadır.[*2*]

Fıkıh Okumaları ders kitabında kadının yabancı erkekler karşısında avret
yeri /*"yüzü, elleri ve –Hanefi mezhebine göre ayakları hariç- bütün
vücududur."*/[*3*] Kadının avret yeri Hanefilik’e ve diğer mezheplere
göre değişmektedir.


  Şefkat değil kısasa kısas

İmam Hatip Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersinde ahlaki ilkeler
arasından sayılanlardan biri de /*"Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz:
Şefkat"*/ ilkesi.[*4*]


  Şefkatten ziyade kısasa kısas uygulanması gerektiği bilinçaltına
  aşılanıyor.

*7*. sınıfta /*"Allah’a Kulluk ve İbadet"*/ ünitesinde cihad başlığı da
vardır. Cihad /*"Allah Yolunda Mücadele"*/ olarak tanımlanmıştır.

Liselere yönelik Temel Dini Bilgiler dersinde tartışmalı kavramlar var.
Bunlardan edile-i şeriyye, had, talak, mehir, tesettür, öşür dikkat
çekiyor.[*5*]

Edille–i Şeriyye; şerî deliller, şeriat hukukuna uygun deliller
demektir. Bu beraberinde /*"şerî cezalar"*/ demek olan /*"had"*/
kavramını da gündeme getirmektedir. Had cezaları hırsızın elinin
kesilmesi, zina edenlerin recm edilmesi yahut belli sayıda sopa ya da
kırbaç vurularak halkın gözü önünde cezalandırılması, dinden dönenin
öldürülmesi gibi cezalardır. Dahası şerî ceza olarak /*"kısasa kısas"*/
da vardır.


  Mecelle’nin kabulü isteniyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Dini Bilgiler İslam*1 dersinde*,*1926*’da
Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılan Mecelle’yi
anlatacak. /*"İslam ve Hukuk"*/ ünitesinde öyle bir ifade var ki
Mecelle, sadece tarihte kalan bir düzenleme olarak anılmıyor, yeniden
uygulanması isteniyor. İşte o ifade:

/*"Helal ve haram koyma yetkisinin Allah ve Resulüne ait olduğuna vurgu
yapılacaktır. Ayrıca konular Mecelle’nin külli kaideleri ile
ilişkilendirilerek ele alınacaktır."*/[*6*]

Görüldüğü gibi helali ve haramı anlatırken Mecelle’yle bağlantı
kurulacakmış. Helal ve haramın neler olduğu İslami bir yasa olan
Mecelle’deki düzenlemeye göre belirlenmesi isteniyor. Bu Mecelle’nin
yeniden gündeme getirilmesini istemektir. Müftülere resmi nikah yetkisi
vermek Mecelle’ye adım atmak olarak değerlendirilmelidir.

Mecelle ile bağlantılı olarak /*"İslam ve Sosyal Hayat"*/ ünitesinde
öğretilecek kavramlar arasında /*"talak"*/ ve /*"mehir"*/ de yer
aldı.[*7*] Boşanma anlamına gelen talak, egemen anlayışa göre yalnızca
erkeğin hakkı; mehir ise evlilik öncesinde erkeğin kadına verdiği maddi
bedel anlamına geliyor.

Şeriat hükümlerinin işleneceği dersin tartışma yaratacak bir diğer
ünitesi ise İslam ve Sosyal Hayat. Evlilik ve Nikâh, Eşlerin Karşılıklı
Sorumlulukları, Boşanma, Zina konularının işleneceği bu ünitede İslam’ın
sosyal hayatla ilgili temel ilkeleri ayet ve hadislerle açıklanacak. Bu
ünitede öğrencilere nikâh, talak ve mehir kavramları öğretilecek. İslam
ve Hayat adlı bu ünitede öğrencilere öğretilecek olan bir diğer kavram
ise tesettür olacak.

Bu konuların hangi anlayışa göre işleneceği ders kitabında göreceğiz.
Dahası öğretmenin din algısına göre de konu işlenebilecektir.


  Erkek*3 kere* /*"boş ol"*/ diyerek kadını boşayabilecek

Talak, egemen dini anlayışa göre boşama hakkı sadece erkeğindir. Erkek
/*"boş ol"*/ dediğinde eşinin boşamış olur. Bir erkek eşini üç kez
boşarsa onunla yeniden evlenebilmek için eşinin bir başka erkekle
evlenip boşanması gerekir. Bu noktada hülle nikahı icat edilmiştir.
Kadının, kendisini boşayan erkekle tekrar evlenebilmesi için başka
erkekle göstermelik nikah yapması ve o erkekle bir süre birlikte
yaşamasıdır. Mevcut müfredatta birlikte yaşamanın zifafı içereceği
yazılıdır.

Erkeğin, evlendiği kadına mehir adı verilen bir maddi bedel ödemek
zorunluluğu da müfredata eklenmiştir.


  Laiklik ahlaki yozlaşmanın sebeplerindenmiş!

/*"İslam ve Sosyal Hayat"*/ ünitesinde /*"ahlaki yozlaşmanın
sebepleri"*/ arasında /*"dünyevileşme"*/ de sayıldı.[*8*] Laiklik
kavramının eş anlamlısı olarak kullanılan kavram, laiklik dememek için
bu adlandırmayla müfredata girmiştir.


  Dinin ekonomiyi belirlemesi isteniyor

/*"İslam ve Ekonomik Hayat"*/ ünitesinde İslam hukukuna göre faiz,
rüşvet, hileli satışlar, infak kültürü, helal kazanç, işçi ve işveren
hakkı gibi konulara yer verildi. Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen
uygulamalar arasında /*"faiz"*/ de sayılarak ekonomik hayatın dine göre
düzenlenmesi gündeme getirilmek istenecektir.[*9*]

Öğretilecek kavramlardan biri de ihtikâr. Hanefîlere göre ihtikâr, bir
gıda maddesini satın alarak, fiyatların yükselmesini sağlamak amacıyla
saklamaktır. İhtikâr da /*"İslami suç"*/ kapsamına girmektedir.


  /*"İş yerinde aşırı tedbiri savunmak yüce Allah’a imanı
  zayıflatır"*/ mı?

/*"İşçi ve İşveren Hakkı"*/ konusu işlenirken çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği bağlamında işçi ve işveren sorumluluklarına dikkat çekileceği
belirtilmiştir.[*10*] Yalnız İstanbul Müftülüğü’nün /*"iş yerinde aşırı
tedbiri savunmak yüce Allah’a imanı zayıflatır"*/ vaazı vermişti. İş
güvenliğini sağlamak işverenin sorumluluğu değil midir?

Müfredat işlenirken iş güvenliğine emekçiler penceresinden bakılmayacağı
müftülüğün bu vaazıyla ortadadır.


  İslami ceza hukuku anlatılacak

/*"İslam hukukunun kaynakları, edille-i erbaa ile
sınırlandırılacaktır"*/[*11*] ifadesiyle modern hukuka karşı çıkılmakta
ve /*"İslam hukuku"*/ndan bahsedilmektedir. Edille-i Erbaa, /*"dört
delil"*/ demektir. Bunlar Kur'ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas.

/*"İslam ve Hukuk"*/ ünitesinde öğrencilere şerî ceza anlamına gelen had
ve edille-i şeriyye (şerî deliller) kavramları da öğretilecek.


  Suçun şahsiliğinden kısasa kısasa

Bu ünite işlenirken teklif, mükellef, edille-i şeriyye, fıkıh, fıkıh
usulü, hukuk, adalet, hikmet, ahlak, had, ceza kavramları
öğretilecekmiş. Ünitede /*"suçun şahsiliği"*/nden bahsedilmektedir. Hal
böyle olunca /*"islami ceza"*/ anlamına gelen /*"had"*/ içinde /*"kısasa
kısas"*/ var mıdır? Varsa /*"suçun şahsiliği"*/ gereği eli kesilen,
elini kesenin kısas uygulamasına tabi olmasını isteyebilir mi?


  İnsanlar inanca göre sınıflanıyor

İslam*2 dersinde* /*"İman"*/ ünitesinde inanç bakımından insanlar,
Mü’min, Münafık, Kâfir olarak tespit edilmiş.[*12*] Böyle bir adlandırma
insanların birbirini günlük hayatta birbirinin inanç penceresinden
sınıflandırmasına yöneliktir. Zaten /*"inanç bakımından insanları
sınıflandırır"*/ ifadesiyle açıkça da yazıyorlar. Ulus, ahlak, meslek
gibi sınıflandırmalardan ziyade insanlar birbirini Mü’min, Münafık,
Kâfir elinde dinsel bir sınıflandırmaya tabi tutsun diye bu konu
müfredata eklenmiş. Bu insanları inanç temelinde bölmektir, ulusu
parçalamaktır.

Tarihçi-yazar

Mustafa*SOLAK*

 
------------------------------------------------------------------------
a45UyF587661-170810184154 Oraj Poyraz At 0raj.p0y...@neomailbox.net
0raj.p0y...@neomailbox.net
2017/08/10 23:09 6 64 turanca...@googlegroups.com

 
-- 

Zina yapan evlilerin taslanarak oldurulmesini emreden ayet, Ayse nin
doseginin altindaki sahifede yazili bulunuyordu.
Peygamber olunce Ayse onun defin islemleriyle mesgul iken, evin acik
kapisindan iceri giren bir keci o sahifeyi yedi ve boylece taslama
cezasi Kuran dan cikti; ama hukmu devam ediyor.

Ibni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269

Kim konusuyor?
ZARIYAT 50.o halde Allah a kosun.
Cunku ben, size o nun katindan (gelmis) acik bir uyariciyim.
ZARIYAT 51.Allah ile beraber baska bir tanri edinmeyin.
Zira ben size o nun tarafindan (gelmis) acik bir uyariciyim.
SURA 10.ayriliga dustugunuz herhangi bir seyde hukum vermek, Allah a
mahsustur.
Iste, bu Allah, benim rabbimdir.
O na dayandim ve o na yonelirim.
TEVBE 30.yahudiler, uzeyr Allah in ogludur, dediler.
Hiristiyanlar da, mesih (isa) Allah in ogludur dediler.
Bu onlarin agizlariyla geveledikleri sozlerdir.(sozlerini) daha once
kafir olmus kimselerin sozlerine benzetiyorlar.
Allah onlari kahretsin!
Nasil da (haktan batila) donduruluyorlar!
EN AM 114.Allah dan baska bir hakem mi arayacagim?
Halbuki size kitab i acik olarak indiren o dur.
Kendilerine kitap verdigimiz kimseler, Kur an in gercekten rabbin
tarafindan indirilmis oldugunu bilirler.
Sakin supheye dusenlerden olma!
MERYEM 64.biz ancak rabbinin emri ile ineriz.
Onumuzde, arkamizda ve bunlar arasinda olan her sey o na aittir.
Senin rabbin unutkan degildir.
MUNAFIKUN 4.onlari gordugun zaman kaliplari hosuna gider, konusurlarsa
sozlerini dinlersin.
Onlar sanki duvara dayanmis kutukler gibidir.
Her gurultuyu kendi aleyhlerine sanirlar.
Dusman onlardir.
Onlardan sakin.
Allah onlarin canlarini alsin.
Nasil bu hale geliyorlar?
ZUMER 10.(resulum!) Soyle: ey inanan kullarim!
Rabbinize karsi gelmekten sakinin.
Bu dunyada iyilik yapanlara iyilik vardir.
Allah in (yarattigi) yeryuzu genistir.
Yalniz sabredenlere, mukafatlari hesapsiz odenecektir.
HUD 2.baskasina degil, yalniz Allah a kulluk edin.
Kuskusuz, ben size o ndan gelen bir uyarici ve mujdeciyim.

Uzun zamandir senato, meclis, hukumet binalari ve belediyelerin
sahipleriler.
Hakimler arka ceplerinde.
Butun buyuk medya ve haber sirketlerinin sahipleriler.
Her sene milyarlarca dolari lobilesmek icin kullaniyorlar.
Onlar tek birsey istemiyorlar.
Elestirel dusunen vatandas istemiyorlar.
Iyi derecede bilgilendirilmis ve egitim gormus insanlar istemiyorlar.
Cunku onlarin cikarlarina aykiri.

George Carlin


Grup eposta komutlari ve adresleri   :    
Gruba mesaj gondermek icin   :    ozgur_gun...@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin  :    ozgur_gundem-subscr...@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin  :    ozgur_gundem-unsubscr...@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin   :    ozgur_gundem-ow...@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz  :    http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz   :
http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Gugukluhayat" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to gugukluhayat+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to gugukluhayat@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/gugukluhayat.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap