<p> Respecte a la configuraci&oacute; de dns no s&eacute; si ho feu 
aqu&iacute;, per&ograve; si &eacute;s el cas, podrieu fer un comesfa de com 
configurar els dns per a donar diferents ips en funci&oacute; del punt 
d&#39;acc&eacute;s, &eacute;s a dir, si &eacute;s de lan o 
d&#39;internet?</p><p>&nbsp;&Eacute;s una cosa que em t&eacute; interessat, 
per&ograve; la veritat &eacute;s que aix&ograve; dels dns em mareja bastant 
&gt;&lt; </p><div id="rep" style="padding-left: 10px"><div id="repRep" 
style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px">             
                        Fet. <br /> <br />Suposo que 
funciona, perqu&egrave; he anat a guifi.evt,.cat i em surt el <br />servidor 
de l&#39;escola vedrina ;) <br /> <br />De pas he vist que despr&eacute;s de la 
moguda al CEPA, no hem perdut la <br />connexi&oacute; cap a Tona. <br /> <br 
/>En/na Carles Guadall Blancafort ha escrit: <br />&gt; Hola, <br />&gt; <br 
/>&gt; Els que gestioneu servidors DNS podrieu afegir el domini evt.cat com a 
<br />&gt; servidor esclau dels vostres servidors la ip del servidor master 
&eacute;s: <br />&gt; 10.138.62.2 <br />&gt; <br />&gt; I si a m&eacute;s a 
m&eacute;s aquests servidors estan connectats a un ADSL i seria <br />&gt; 
possible muntar el domini evt.cat fent servir vistes per tal que les <br />&gt; 
consultes d&#39;internet responguessin amb IP&#39;s d&#39;Internet em 
far&iacute;eu un gran <br />&gt; favor! <br />&gt; <br />&gt; <br />&gt; <br 
/>&gt; Resum <br />&gt; <br />&gt; Domini evt.cat <br />&gt; Master Guifi: 
10.138.62.2 <br />&gt; Master Internet: 213.97.40.92 <br />&gt; <br />&gt; <br 
/>&gt; Moltes Gr&agrave;cies <br />&gt; <br />&gt; Carles Guadall <br />&gt; 
<br />&gt; _______________________________________________ <br />&gt; 
guifi-usuaris mailing list <br />&gt; 
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org <br />&gt; 
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris 
<br />&gt; <br />&gt; <br />&gt; <br /> <br /> <br 
/>_______________________________________________ <br />guifi-usuaris mailing 
list <br />guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org <br 
/>https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris 
<br />                              </div></div>
_______________________________________________
guifi-usuaris mailing list
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris

Respondre per correu electrònic a