<p>Moltes gr&agrave;cies ;)</p><p>&nbsp;Trastejar&eacute; amb el majomo.cat que 
el tinc una mica abandonat i m&#39;anir&agrave; perfecte per fer les proves, ja 
em sentireu plorar si alguna cosa no em funciona :) </p><p>&nbsp;</p><hr /><br 
/><br /><br /><p>&nbsp;</p><div id="rep" style="padding-left: 10px"><div 
id="repRep" style="border-left: 2px solid red; padding-left: 10px">       
                            Us explico el meu cas 
per si us serveix d&#39;alguna cosa :P <br /> <br />Per comen&ccedil;ar, 
dir-vos que disposo d&#39;ip Fixe ( 80 28 206 48). <br />Vaig donar d&#39;alta 
el domini node.cat a <a href="http://zonedit.com";>zonedit.com</a> . <br 
/>Primer de tot vaig crear el HOST a <a 
href="http://zoneedit.com";>zoneedit.com</a> : server.node.cat apuntant a la 
meva IP publica d&#39;internet. <br />Tot seguit hi vaig afegir el meu server 
com a NS (nameserver) d&#39;internet. &Eacute;s a dir una cop server.node.cat 
ja existia, el vaig donar d&#39;alta com a NameServer. Els nameservers 
d&#39;internet no son cap tonteria ni conv&eacute; remenar-los sense tenir-ne 
experi&egrave;ncia ja que podriem fer un xafastre important ja que les adreces 
que afegiu al vostre DNS es publicaran a internet. <br /> <br />Un cop en meu 
server es comporta com a NS replicant d&#39;internet vaig procedir a afegir-hi 
m&eacute;s hosts al bind. <br />server.node.cat <br />www.node.cat <br />etc.. 
<br />Ara ja no em cal fer-ho a <a 
href="http://zoneedit.com";>zoneedit.com</a>, ho faig al meu server. <br /> <br 
/>Degut a que el que posu al meu DNS es publica a internet, vaig haber 
d&#39;afegir uns filtres al named.conf perqu&egrave; es comport&eacute;s 
diferent dependent on on arrivi la petici&oacute;, desde internet o desde la 
LAN (guifinet en aquest cas). <br />Si la petici&oacute; arriva desde internet 
i s&#39;intenta resoldre www.node.cat el resultat &eacute;s 80 28 206 48. <br 
/>Si ariva desde guifi el resultat &eacute;s <a 
href="http://10.138.4.66";>10.138.4.66</a>. <br />Aix&ograve; es pot aconseguir 
amb la comanda: view <br />exemple de petici&oacute; Interna: <br /> <br 
/>view &quot;internal&quot; { <br />  match-clients { <a 
href="http://127.0.0.1";>127.0.0.1</a>; <a 
href="http://10.0.0.0/8";>10.0.0.0/8</a>; <a 
href="http://172.0.0.0/8";>172.0.0.0/8</a>; };                  
       <br />  recursion yes; <br />   <br />  zone 
&quot;node.cat&quot; IN { <br />    type master; <br />    file 
&quot;node.cat.local&quot;; <br />        allow-transfer { any; }; <br 
/>        allow-update { none; }; <br />  }; <br />etc... <br /> <br 
/>Exemple de petici&oacute; externa: <br /> <br />view &quot;external&quot; { 
<br />  match-clients { any; };                        
 <br />  recursion no; <br /> <br />  zone &quot;node.cat &quot; IN { <br 
/>    type master; <br />    file &quot;node.cat.internet&quot;; <br /> 
    allow-transfer { none; }; <br />        allow-update { none; }; 
<br />  }; <br />etc... <br /> <br />Com veieu, la zona &eacute;s la mateixa 
: node.cat <br />Per&ograve; degut als filtres, fa servir un fixter de 
configuraci&oacute;, o altre: <br />node.cat.local o node.cat.internet <br /> 
<br />Un cop fet aix&ograve; desde internet, tots els hosts que creo, 
t&eacute;nen sempre la mateixa ip. <br />Despr&eacute;s amb l&#39;ajuda del 
apache i el mod PROXY, puc fer que desde internet puguin veure per exemple la 
web de la r&agrave;dio de la teulada posant el nom barriosona.node.cat que en 
principi no te res a veure amb la ip d&#39;internet sino que &eacute;s una 
privada. <a href="http://10.138.4.65";>10.138.4.65</a>. <br /> <br />Apart he 
aporfitat per posar la configuraci&oacute; de DNS invers que pel que veig els 
dns de <a href="http://guifi.net";>guifi.net</a> no fan servir, &eacute;s a 
dir: <br />-- <br />C:\&gt;nslookup <a 
href="http://10.138.4.65";>10.138.4.65</a> <br />Servidor: server.node.cat <br 
/>Address:  <a href="http://127.0.0.1";>127.0.0.1</a> <br />Nombre: 
barriosona.node.cat <br />Address:  <a 
href="http://10.138.4.65";>10.138.4.65</a> <br />-------------- <br 
/>C:\&gt;nslookup barriosona.node.cat <br />Servidor: server.node.cat <br 
/>Address:  <a href="http://127.0.0.1";>127.0.0.1</a> <br />Nombre: 
barriosona.node.cat <br />Address:  <a 
href="http://10.138.4.65";>10.138.4.65</a> <br />--------------- <br />I un 
exemple amb la ip resolta desde un NS d&#39;internet ( <a 
href="http://tais.rediris.es";>tais.rediris.es</a> ) <br />C:\&gt;nslookup 
barriosona.node.cat <a href="http://tais.rediris.es";>tais.rediris.es</a> <br 
/>Servidor:  <a href="http://tais.rediris.es";>tais.rediris.es</a> <br 
/>Address:  <a href="http://130.206.1.39";>130.206.1.39</a> <br />Respuesta no 
autoritativa: <br />Nombre: server.node.cat <br />Address:  <a 
href="http://80.28.206.48";>80.28.206.48</a> <br />Aliases: 
barriosona.node.cat <br />-- <br />Adjunto els fitxers del meu bind per si 
algu els vol com exemple :P <br /> <br />Miquel Martos <br />         
                       </div></div>
_______________________________________________
guifi-usuaris mailing list
guifi-usuaris@llistes.projectes.lafarga.org
https://llistes.projectes.lafarga.org/cgi-bin/mailman/listinfo/guifi-usuaris

Respondre per correu electrònic a