தனியார் துறை பண்பலை வானொலிகளின் சங்கமம். “இந்தியா ரேடியோ போரம் - 2018” வரும் மே 
18 அன்று புது தில்லி, குருகிராமில் உள்ள லீலா ஆம்பியன்சில் நடைபெற உள்ளது.
A warm welcome to the 13th edition of the ‘India Radio Forum and Excellence in 
Radio Awards 2018’. This is to celebrate the growth of a promising new chapter 
in the radio industry on the back of Demonetisation, GST & RERA roll out! The 
forum not only honors the outstanding work done by radio professionals, but is 
also dedicated to bringing forth interesting discussions from industry 
stalwarts.https://www.indiaradioforum.com/
Sent from Yahoo Mail for iPhone
_
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@hard-core-dx.com
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________

THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html

Reply via email to