ಸರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಸಾಪ್ಟವೇರ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ stf ಕಳಸಿ.
On Sep 14, 2016 11:15 PM, "G Venkatesha" <venkateshaya...@gmail.com> wrote:

> ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಸರ್,
> ಸರ್, ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ
> ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ Material ನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿದೆ. ತಾವುಗಳು
> ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ
> ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವುಗಳು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
> ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವು ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ತಾವುಗಳು
> ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿರೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸವಿನಯ ಕೋರಿಕೆ.
> ಇಂತಿ,
> ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ
> ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು
> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಬಾಲಕಿಯರ)
> ಸಿರುಗುಪ್ಪ-583121.
> ಬಳ್ಳಾರಿ(ಜಿಲ್ಲೆ)
> 9480125135, 9845083991
>
> --
> 1. Webpage for this HindiSTF is : https://groups.google.com/d/
> forum/hindistf
> Hindi KOER web portal is available on http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Portal:Hindi
>
> 2. For Ubuntu 14.04 installation, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha (It has Hindi interface also)
>
> 3. For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> 4. If a teacher wants to join STF, visit http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>
> 5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software
> सार्वजनिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक सॉफ्टवेयर
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "HindiSTF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to hindistf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to hindistf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/hindistf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/hindistf/CAFGby2M51FGxLnOQceFi3Yan2C%2BKGr4V8EnOzC-9SUJZp1x60Q%
> 40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/hindistf/CAFGby2M51FGxLnOQceFi3Yan2C%2BKGr4V8EnOzC-9SUJZp1x60Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
1. Webpage for this HindiSTF is : https://groups.google.com/d/forum/hindistf
Hindi KOER web portal is available on 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Hindi

2. For Ubuntu 14.04 installation,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Kalpavriksha  (It has Hindi 
interface also)

3. For doubts on Ubuntu and other public software,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

4. If a teacher wants to join STF,  visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member

5. Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Why_public_software 
सार्वजनिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक सॉफ्टवेयर
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"HindiSTF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to hindistf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to hindistf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/hindistf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/hindistf/CABTATnL8dMUbZu%2BnUK8_TQcsK9wu-X-xw%3DA9nBhMjRFyhTxwKQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
 • ... G Venkatesha
  • ... Shankar Lamani ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌಢಶಾಲೆ . ಸುನ್ನಾಳ

Reply via email to