جشنواره روز آزادی نرم‌افزار در تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار
خواهد شد. روز آزادی نرم‌افزار روزی است که طرفداران نرم‌افزار آزاد در سراسر
جهان آن را جشن می‌گیرند. هدف اصلی این جشن‌ها، معرفی این مفهوم به دیگران و
تشویق آن‌ها به استفاده از آن است.
در این رویداد ارائه‌هایی حول محور نرم‌افزارها/سخت‌افزارهای آزاد/متن‌باز
انجام می‌شود.  ارسال مقاله برای عموم آزاد است و مقالات منتخب تیم داوران
(معیار اصلی داوران مرتبط بودن ارائه با محورهای همایش است) روز گردهمایی
ارائه خواهند شد.
جهت ثبت‌نام و شرکت در رویداد که شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است، به
سایت sace.ui.ac.ir/sfd مراجعه کنید.

_______________________________________________
Ilug mailing list
Ilug@lists.isfahanlug.org
http://lists.isfahanlug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/ilug

Reply via email to