=========================================================
INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
       www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.635 subscriptors]===================


La Generalitat Valenciana inclou d'amagat el títol de Filologia Catalana per a les oposicions a mestre i a secundària


El DOCV publica el 30 d’abril la convocatòria d’oposicions de mestres i de secundària. L’annex X de la convocatòria explica els títols que eximeixen de la prova de valencià, “sense perjuí del que disposa l’annex del Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre”.


----

DOCV (30/04/2010): <http://breu.bulma.net/?l11084> (pdf)

Oposicions Generalitat Valenciana 2010
ANNEX X
Titulacions que eximixen de les proves de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Per a l’exempció de la prova de Valencià:

− Llicenciatura en Filologia, Secció Hispànica (Valencià) o Llicenciatura en Filosofia i Lletres, divisió Filologia (Filologia Valenciana), sense perjuí del que disposa l’annex del Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre.
− Diploma de Mestre de Valencià.
− Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià.
− Certificat d’Aptitud per a l’Ensenyança en Valencià.
− Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. − Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. − Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat no Universitari. − Certificat universitari que acredite haver superat el curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica. − Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica. − Certificat acadèmic d’haver obtingut el Certificat d’Aptitud de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes. − Certificat acadèmic d’haver superat el Cicle Elemental de Valencià, expedit per les escoles oficials d’idiomes. − Certificat de Nivell Intermedi de valencià expedit per les escoles oficials d’idiomes. − Certificat de Nivell Avançat de valencià expedit per les escoles oficials d’idiomes. − Acreditació d’haver cursat i aprovat valencià en almenys tres cursos d’entre BUP i COU. − Acreditació d’haver cursat i aprovat valencià en tots els cursos de la Formació Professional. − Acreditació d’haver cursat i aprovat valencià en tots els cursos del Batxillerat. − Haver obtingut la qualificació d’apte en la prova corresponent a les oposicions convocades a partir de l’any 2002.

Per a l’exempció de la prova de castellà:
− Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.
− Títol de Batxillerat (BUP) o Batxillerat (LOGSE) expedit per l’Estat espanyol . − Títol de Tècnic Especialista (FP2) o Tècnic Superior expedit per l’Estat espanyol. − Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o Certificat d’Aptitud d’Espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

----

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. <http://breu.bulma.net/?l11085> (pdf)

- Licenciado en Filología Catalana. / - Licenciado en Filología:
* Sección Filología Catalana, en todas sus especialidades.
- Licenciado en Filosofía y Letras:
** División Filología:
* Sección Filología Catalana.


Font: Maties Segura (Servei de Llengües i Terminologia. Universitat Jaume I)


--------


El Consell ha pagat 16.500 euros en costes per no acatar les sentències de la Filologia Catalana -Sindicats i organitzacions es feliciten del fet que Educació incloga la titulació en les oposicions de professors

Font: diari Levante (06/05/2010)
Enllaç: <http://breu.bulma.net/?l11083>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Diccitionari
     http://diccitionari.blogspot.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <xavier.r...@urv.cat>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>
Twitter: <http://twitter.com/infozefir>
RSS: <http://feeds.feedburner.com/Infozefir>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a