ಸಾತ್ವಿಕ  = ಸಾದು ಸ್ವಭಾವ × ತಾಮಸ = ನೀಚ ಸ್ವಭಾವ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ( ವಿರುದ್ಧ ಪದ). 
ಉಪವಾಸ = ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು.
ಪಾರಣೆ = ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು.ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೆವಿಸದೆ ಇರುವುದು 
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 
    ಹೀಗಾಗಿ  ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದೇ ಸಂಶಯ, ಆದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.


ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
-------- Original message --------From: vijendrahs kuppagadde 
<vijendrahs...@gmail.com> Date: 16/09/2016 11:48 a.m. (GMT+05:30) To: 
kannadastf@googlegroups.com Subject: [Kannada Stf-16465] ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ. 
ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.

ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
-- 

*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

 

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ

***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member

--- 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.

Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.

To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com.

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%40email.android.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to