ಸರ್ ಟಿಇಟಿ ಸೆಲಬಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಸರ್

On Sat, Sep 17, 2016 at 9:02 PM, Amareshwar Swamy <
amareshwarswamy1...@gmail.com> wrote:

> Your 8/9/10th half yearly Q P is not Kannada latter's that's not coming to
> read
>
> On 10 Sep 2016 6:44 p.m., "Raveesh kumar b" <rave...@gmail.com> wrote:
> >
> > --
> > ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.
> > ಕನ್ನಡ  ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
> > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
> > ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬
> > ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ
> > ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮
> >
> > --
> > *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
> >
> > **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
> > ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> > To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> > Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> > To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CADXX00qd564zLUOkL6_0CWyb2yxvTKa350M_d_
> H8B5JXPag5LQ%40mail.gmail.com.
> > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAJu%2B_pHOKfXX07C4eWH2Kb0uK76pP_
> 6LOGQVt2qM1uOCbhzngg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJu%2B_pHOKfXX07C4eWH2Kb0uK76pP_6LOGQVt2qM1uOCbhzngg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJpf%3DmFV88KFf0EJ5X%2Bp_4P46BVT5%2BrD-kiH5BQHfJiy8ywZ-w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to