ಈ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರಾಪ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ 9900498358

On Sat, Sep 17, 2016 at 9:34 PM, vijayamahantesh math <
vijaygmat...@gmail.com> wrote:

> add my no 9481312560
>
> On Tue, Sep 13, 2016 at 10:02 PM, dhanaraju dr <dhanarajukus...@gmail.com>
> wrote:
>
>> ಧನರಾಜ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ,     ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
>> ಪಾಣೆಮ೦ಗಳೂರು ಬ೦ಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದ.ಕ.೫೭೪೨೩೧ ಸ೦ಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ೯೯೮೦೨೪೨೯೯೮
>> ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಟಾಪ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
>> On Sep 13, 2016 9:26 PM, "Raghavendra B N" <raghubad...@gmail.com> wrote:
>>
>>> 9480045642 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ
>>> On 13 Jul 2016 11:12 p.m., "nirmala ganapati bhat nirmala abhaya
>>> puranik" <nirmalagbhatpervaje...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> 9448548139--please sir, add this number to kannada whatsapp group
>>>>
>>>> On Tue, Jul 12, 2016 at 4:24 PM, sadashiv pujari <spsir52...@gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> 9480783398 pls add this no. To Kannada whatsapp group
>>>>> On Jul 10, 2016 1:24 PM, "Chandu Nayaka" <chnaya...@gmail.com> wrote:
>>>>>
>>>>>> Plz add this no to what's up group 9743068086
>>>>>> On 26 Jun 2016 08:21, "Manju" <chaitumanj...@gmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> chaitumanj...@gmail.com.phone.no 9036824669
>>>>>>> On Jun 25, 2016 9:15 PM, Mallu Natikar Natikar <
>>>>>>> mallu.n1...@gmail.com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>> M.s.natikar
>>>>>>> On 25-Jun-2016 5:01 pm, "Sunil Krishnashetty" <soorya....@gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Shivaprasad +91 98 44 894460
>>>>>>>> Srinivas +91 98 80 478123
>>>>>>>> Veeresh +91 99 01 118966
>>>>>>>> A V Hanumantharaju +91 88 80 252500
>>>>>>>> Rakesh Jigali +91 99 86 778795
>>>>>>>> Irfanahmad A mahat 91 97 41 154786
>>>>>>>> Mohankumar CN 91 96 11 922457
>>>>>>>> C K Gopala Rao 91 8880903060
>>>>>>>> D R Shivashankar +91 97 38 719360
>>>>>>>> Harish +91 99 01 772201
>>>>>>>> C Vijaya +91 97 31 410910
>>>>>>>> Santosh Patil +91 98 45 841653
>>>>>>>> Shreenivas Naik +91 94 81 758822
>>>>>>>> Girija +91 99 64 923753
>>>>>>>> Krishna C Vemula +91 97 41 589679
>>>>>>>> Mohan Naik +91 95 91 409434
>>>>>>>> Nagaraju M +91 88 84 955505
>>>>>>>> Shrirang jadhav +91 98 80 085126
>>>>>>>> Sudha S +91 94 49 165645
>>>>>>>> Amaresh +91 95 91 321299
>>>>>>>> Kavadi Dev +91 94 83 104501
>>>>>>>> Shankar M Kurne +91 74 06 116338
>>>>>>>> Chandru +91 97 38 381243
>>>>>>>> Laxmikanthreddy +91 77 60 222227
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> SUNIL KRISHNASHETTY
>>>>>>>> GHS Ballekere
>>>>>>>> School Website: GHSBALLEKERE <http://ghsballekere.inyatrust.com>
>>>>>>>> Facebook: www.facebook.com/sunilkssk
>>>>>>>> web page www.inyatrust.co.in/2016/05/sunilk.html
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>>>
>>>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>>>>>>>> STF_groups_member
>>>>>>>> ---
>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>>>> Visit this group at http://karnatakaeducation.org.
>>>>>>>> in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>>>>>>>>
>>>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
>>>>>>>> STF_groups_member
>>>>>>>> ---
>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/9fu8w1m2psj6aup
>>>>>>>> ixembb8km.1466872856917%40email.android.com
>>>>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/9fu8w1m2psj6aupixembb8km.1466872856917%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>>>>> .
>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>>
>>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>>> ---
>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>> send an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOBrrX2Co2jv83
>>>>>> seg5URTDSUofC20%2Bo5k%3Doe2fcCPVvLcycWbw%40mail.gmail.com
>>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAOBrrX2Co2jv83seg5URTDSUofC20%2Bo5k%3Doe2fcCPVvLcycWbw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>>> .
>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>>> y_Asked_Questions
>>>>>
>>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CACL7HD%3Dp01-w
>>>>> %2Bjh%2B9aCpWSJHMN5gNUyXiHn8W2h601ndX21nKA%40mail.gmail.com
>>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CACL7HD%3Dp01-w%2Bjh%2B9aCpWSJHMN5gNUyXiHn8W2h601ndX21nKA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>>> .
>>>>>
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>>
>>>>
>>>> *Nirmala Ganapati Bhat Karkala Sundara Puranika Memorial Govt High
>>>> School Pervaje *
>>>> *Karkala ,Udupi.*
>>>>
>>>> --
>>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>>> y_Asked_Questions
>>>>
>>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>>> To view this discussion on the web, visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2B_%2BnW7vci
>>>> c6h7ZbKOBFa4fpF-Tn58-J5yyktP_2rNbbQt%3D_vw%40mail.gmail.com
>>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CA%2B_%2BnW7vcic6h7ZbKOBFa4fpF-Tn58-J5yyktP_2rNbbQt%3D_vw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>>> .
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAM-mZn0V%3DTbTJzwPtMoi4v8x_VzFe5hk0Sa9MSsG%3
>>> DuQjnm0wzQ%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM-mZn0V%3DTbTJzwPtMoi4v8x_VzFe5hk0Sa9MSsG%3DuQjnm0wzQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/CAMv5DPjG5%3D-Yuh-On9xGjQtU%2BaAS47WzKD_kea%
>> 2BZzZ%3D_X1UzfA%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMv5DPjG5%3D-Yuh-On9xGjQtU%2BaAS47WzKD_kea%2BZzZ%3D_X1UzfA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAEEsBDqr3rbeEzXrJNjkf53t2gaW5
> Rmu-B3AZhfJmQZk8Bt3rw%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEEsBDqr3rbeEzXrJNjkf53t2gaW5Rmu-B3AZhfJmQZk8Bt3rw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJpf%3DmHtVKFwj425HJZgoCp_ELVJXZtd7-_Jq1iw-5mBNaCEkQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to