ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
On 17 Sep 2016 23:39, "Shanthu Shanthu" <shanthu...@gmail.com> wrote:

> ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಸರ್
>
> On Sat, Sep 17, 2016 at 10:37 PM, Shanthu Shanthu <shanthu...@gmail.com>
> wrote:
>
>> ತುಂಬಾಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ದನ್ಯವಾದಗಳು
>>
>> On Sat, Sep 17, 2016 at 9:06 PM, Manju Bk <harshamanju...@gmail.com>
>> wrote:
>>
>>> Plz read this grammer book and suggest me
>>> manjunath b.k
>>>
>>> --
>>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>>> y_Asked_Questions
>>>
>>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>>> gid/kannadastf/CAA_XoiGD5dYW3Z19S%2BYei0AZ8qWqugo71butKK2QUP
>>> fyKunNCA%40mail.gmail.com
>>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAA_XoiGD5dYW3Z19S%2BYei0AZ8qWqugo71butKK2QUPfyKunNCA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>>> .
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>>
>>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAJpf%3DmEP5FY9PyHFddcxZLJUn4iBrNyC8
> tPz_BG%3D2Jjuhx01pA%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAJpf%3DmEP5FY9PyHFddcxZLJUn4iBrNyC8tPz_BG%3D2Jjuhx01pA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAL%2BSp215EvOvgSQxiXT%3DEVLxyAY2LPdNcHcZoHWRf5K3fT_vWg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to