ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ.Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

On Sep 19, 2016 10:27 PM, wrote:ಗುರುಗಳೇ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸೆಳೆಯುವ 
ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ.. On Sep 10, 2016 6:44 PM, 
"Raveesh kumar b" <rave...@gmail.com> wrote:- ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ 
ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ - ೫೭೦ ೦೨೬ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸಂಚಾರಿ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೪೪೮೯ ೫೮೪೯೮ - *For doubts on Ubuntu and other public 
software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member - 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group. To unsubscribe from this group 
and stop receiving emails from it, send an email to 
kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send an email 
to kannadastf@googlegroups.com. Visit this group at 
https://groups.google.com/group/kannadastf. To view this discussion on the web, 
visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CADXX00qd564zLUOkL6_0CWyb2yxvTKa350M_d_H8B5JXPag5LQ%40mail.gmail.com.
 For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. - *For doubts on 
Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions 
**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member - 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group. To unsubscribe from this group 
and stop receiving emails from it, send an email to 
kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to 
kannadastf@googlegroups.com. Visit this group at 
https://groups.google.com/group/kannadastf. To view this discussion on the web, 
visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAG2FFyhaw10jqs4hCBLn%2BNhLMJR54LizAeSXZUW835PLxJ4beA%40mail.gmail.com.
 For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/5npnvbtb5rr313yn3kjrt857.1474352115711%40email.android.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to