ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ. ಹಿಂದಿ,ಉರ್ದು ಇವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿವೆ.
On Sep 20, 2016 10:10 PM, "ಸತೀಷ್ ಎಸ್" <jsatish...@gmail.com> wrote:

> ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ,
>
> ಪದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ,
>
> ಪಾರಸಿ ಭಾಷೆಯ "ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ "ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು,
>
> ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ತದ್ಭವಗಳನ್ನೂ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್
> ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ( ಉರ್ದು) ಭಾಷೆ ಇದಾಗಿದೆ.
>
> ಹಿಂದು ದೇಶದ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ.
>
>
>
> ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ
> ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರ
> ತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.
> ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
>
> -------- Original message --------
> From: harishchandra koteshwara <harishchandra.k...@gmail.com>
> Date: 20/09/2016 4:45 p.m. (GMT+05:30)
> To: kannadastf@googlegroups.com
> Subject: [Kannada Stf-16561] ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದವಾದ'ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ' ಪದ ಇದರ
> ಉತ್ಪತ್ತಿ,ಹುಟ್ಟು ,ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ
>
> ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಪದವಾದ'ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ' ಪದ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ,ಹುಟ್ಟು ,ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ
> ನೀಡಿ
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAM6R4OAz9Yht0xa6%3DOR1M4A2-N%3DoQJbLa8u6U8nhsmVhBvnP8A%
> 40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAM6R4OAz9Yht0xa6%3DOR1M4A2-N%3DoQJbLa8u6U8nhsmVhBvnP8A%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/270pv6a1cpj3d8eucx7o7ea2.1474373822790%40email.android.
> com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/270pv6a1cpj3d8eucx7o7ea2.1474373822790%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CACQskt5W4F4G7yxEEMeatL%2BD-Zx77rgptXnXNmCBnY0mKVmV%2Bg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to