ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿದ ಸತೀಷ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.

2016-09-16 16:02 GMT+05:30 ಸತೀಷ್ ಎಸ್ <jsatish...@gmail.com>:

> ಸಾತ್ವಿಕ  = ಸಾದು ಸ್ವಭಾವ × ತಾಮಸ = ನೀಚ ಸ್ವಭಾವ.
>  ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ( ವಿರುದ್ಧ ಪದ).
>
> ಉಪವಾಸ = ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು.
>
> ಪಾರಣೆ = ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು.ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೆವಿಸದೆ ಇರುವುದು
> ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
>
>     ಹೀಗಾಗಿ  ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದೇ ಸಂಶಯ, ಆದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ
> ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
>
> ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
>
> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>
>
>
> ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ
> ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರ
> ತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.
> ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
>
> -------- Original message --------
> From: vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com>
> Date: 16/09/2016 11:48 a.m. (GMT+05:30)
> To: kannadastf@googlegroups.com
> Subject: [Kannada Stf-16465] ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
>
> ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
> ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
> ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
> ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
> ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.
>
> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_
> LWXxg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%40email.android.
> com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5ZNWdPNqZX4JWZSZnTz5gj3yfROc6jJSbSKSkvHXiEXUA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to