ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗುರು ವೃಂದದವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವಿಜೇಂದ್ರ. ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಬಿ. ಆಯ್. ಎಸ್. ಬಾಡಗಂಡಿ.

2016-09-21 19:11 GMT+05:30 Raghavendrasoraba Raghu <
raghavendrasoraba...@gmail.com>:

> ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಠಿ ಗದ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ 'ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ' ಎಂಬ ಗದ್ಯ
> ಬರಬಹುದಂತೆ. -ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು
>
> On Wed, Sep 21, 2016 at 7:03 PM, <ranjana.ratnaka...@gmail.com> wrote:
>
>> ಕೇವಲ 30% ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತ.
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequentl
>> y_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/ms
>> gid/kannadastf/df929b61-98c2-42a5-aeaa-f02d4ff7891f%40googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>
>
>
> --
>
>
> *ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್.ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌ.ಶಾ.ವಿ) ತಿರುಮಣಿ ಪಾವಗಡ ತಾ.
> ಮಧುಗಿರಿ ಶೈ.ಜಿ. 9731734068*
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAGYdHP4q36XfG%2BsV6tui3fhkRX52B8e11iKsVzC1Bc
> GXqVLvww%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAGYdHP4q36XfG%2BsV6tui3fhkRX52B8e11iKsVzC1BcGXqVLvww%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5a61usfCq1ZsUrGY%3D70N_2W%3DkgC4PmWSUFZZz%2Bt_8NMqA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to