ನಮಸ್ತೆ ಸರ್,
ನನಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಚನಸೌರಭ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ   ಹುಸಿ-ನನ್ನಿ ಅಂತ  ಇದೆ ನನ್ನಿ
ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ
 ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ -----
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಿ

On 9/21/16, vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com> wrote:
> ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿದ ಸತೀಷ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>
> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>
> 2016-09-16 16:02 GMT+05:30 ಸತೀಷ್ ಎಸ್ <jsatish...@gmail.com>:
>
>> ಸಾತ್ವಿಕ = ಸಾದು ಸ್ವಭಾವ × ತಾಮಸ = ನೀಚ ಸ್ವಭಾವ.
>> ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ( ವಿರುದ್ಧ ಪದ).
>>
>> ಉಪವಾಸ = ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು.
>>
>> ಪಾರಣೆ = ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು.ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೆವಿಸದೆ
>> ಇರುವುದು
>> ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
>>
>>   ಹೀಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದೇ ಸಂಶಯ, ಆದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ
>> ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
>>
>> ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
>>
>> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
>>
>>
>>
>> ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ
>> ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರ
>> ತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.
>> ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
>>
>> -------- Original message --------
>> From: vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com>
>> Date: 16/09/2016 11:48 a.m. (GMT+05:30)
>> To: kannadastf@googlegroups.com
>> Subject: [Kannada Stf-16465] ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
>>
>> ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
>> ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
>> ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
>> ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
>> ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.
>>
>> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
>> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
>> Frequently_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
>> msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_
>> LWXxg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>> --
>> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
>> Frequently_Asked_Questions
>>
>> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
>> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
>> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
>> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
>> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
>> msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%40email.android.
>> com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.1474021913392%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ
> ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit
> https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5ZNWdPNqZX4JWZSZnTz5gj3yfROc6jJSbSKSkvHXiEXUA%40mail.gmail.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAEOgWYYyP%3DiPoTbYR%3D%3DKwPBxBFrZP1YW_hc7u3sVg2sAm1tbPA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to