ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ
On 16 Sep 2016 11:48, "vijendrahs kuppagadde" <vijendrahs...@gmail.com>
wrote:
>
> ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
> ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
> ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
> ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
> ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.
>
> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com
.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ  
ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CADckcn5gDUE5kJ37Pu7FzDVxze_djFfTiG3jA72wBD6Tc_uwdw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to