ಹುಸಿ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ನನ್ನಿ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೆ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು,  ತಥ್ಯ
ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಸತ್ಯ ಎಂದರ್ಥ.
On 22 Sep 2016 15:46, "seema" <seemamsi...@gmail.com> wrote:

> ನಮಸ್ತೆ ಸರ್,
> ನನಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಚನಸೌರಭ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ   ಹುಸಿ-ನನ್ನಿ ಅಂತ  ಇದೆ ನನ್ನಿ
> ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ
>  ಮಿಥ್ಯ ಎಂದರೆ -----
> ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಿ
>
> On 9/21/16, vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com> wrote:
> > ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿದ ಸತೀಷ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ
> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
> >
> > ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
> > ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
> >
> > 2016-09-16 16:02 GMT+05:30 ಸತೀಷ್ ಎಸ್ <jsatish...@gmail.com>:
> >
> >> ಸಾತ್ವಿಕ = ಸಾದು ಸ್ವಭಾವ × ತಾಮಸ = ನೀಚ ಸ್ವಭಾವ.
> >> ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ( ವಿರುದ್ಧ ಪದ).
> >>
> >> ಉಪವಾಸ = ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು.
> >>
> >> ಪಾರಣೆ = ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು.ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೆವಿಸದೆ
> >> ಇರುವುದು
> >> ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
> >>
> >>   ಹೀಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದೇ ಸಂಶಯ, ಆದರೆ
> ಪಾಠಕ್ಕೆ
> >> ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
> >>
> >> ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
> >>
> >> ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
> >>
> >>
> >>
> >> ಸತೀಷ್ ಎಸ್, ಜಮಾದಾರ
> >> ಮೊ ದೇ ವ ಶಾಲೆ ಕೋಗನೂರ
> >> ತಾ| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ| ಕಲಬುರಗಿ.
> >> ಮೊ ನಂ ೮೧೯೭೪೪೯೨೨೭
> >>
> >> -------- Original message --------
> >> From: vijendrahs kuppagadde <vijendrahs...@gmail.com>
> >> Date: 16/09/2016 11:48 a.m. (GMT+05:30)
> >> To: kannadastf@googlegroups.com
> >> Subject: [Kannada Stf-16465] ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
> >>
> >> ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
> >> ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ.
> >> ಸಾತ್ವಿಕ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಾಮಸ ಸರಿಯೇ ?
> >> ಉಪವಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಪಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?
> >> ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.
> >>
> >> ವಿಜೇಂದ್ರ.ಹೆಚ್. ಎಸ್.
> >> ಬಿ ಆಯ್ ಎಸ್ ಬಾಡಗಂಡಿ.
> >>
> >> --
> >> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> >> Frequently_Asked_Questions
> >>
> >> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> >> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> >> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> >> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups
> >> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an
> >> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> >> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> >> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> >> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> >> msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_
> >> LWXxg%40mail.gmail.com
> >> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CAMYzV5aefQHyzDBp3-
> NEGwcGG9QQVwFXA0ziwj2Y1RO4_LWXxg%40mail.gmail.com?utm_
> medium=email&utm_source=footer>
> >> .
> >> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
> >>
> >> --
> >> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> >> Frequently_Asked_Questions
> >>
> >> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> >> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> >> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> >> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> >> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups
> >> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an
> >> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> >> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> >> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> >> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> >> msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.
> 1474021913392%40email.android.
> >> com
> >> <https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/acim8hsfcqf1qaleb7wfhojp.
> 1474021913392%40email.android.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> >> .
> >>
> >> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
> >>
> >
> > --
> > *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
> >
> > **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ
> > ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> > ***If a teacher wants to join STF-read
> > http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_
> STF_groups_member
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> > "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> > email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> > To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> > Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> > To view this discussion on the web, visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/
> CAMYzV5ZNWdPNqZX4JWZSZnTz5gj3yfROc6jJSbSKSkvHXiEXUA%40mail.gmail.com.
> > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
> >
>
> --
> *For doubts on Ubuntu and other public software, visit
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Frequently_Asked_Questions
>
> **Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
> ***If a teacher wants to join STF-read http://karnatakaeducation.org.
> in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
> Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
> To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/
> msgid/kannadastf/CAEOgWYYyP%3DiPoTbYR%3D%3DKwPBxBFrZP1YW_
> hc7u3sVg2sAm1tbPA%40mail.gmail.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kannadastf.
To view this discussion on the web, visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kannadastf/CACfmEcZ08_-TctAjOT%3DNyBRjgB0qagMz6Dki4JyXxHPMF1v%2B-Q%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to